Prezidente hat ýazmak hakynda

Aşakda biri Arkadaga hat ýaz diýse, ýene-de biri haýry degermikä diýip sorag ýazypdyr. Şu meselede bir iki agyz pikirimi ýazasym gelýär. Ýagny problemany çözmek üçin hereket etmezden nalaýan pessimist adamlar barada.
Islendik adam birine problemasyny aýdanda, ikinji biri bir zat maslahat berýär, we şol sanda üçünji biri hem hökmany suratda "...

Dowamy »

985 3
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 2 years ago

Çile meselesi.

Talyplar
Ynanylmasy kyn bolan, subutnamasyz jogaplar.
Salam hormatly we gadyrly agzalar! Aslynda durmuşda düşünip bolmaýan ýapyk we syrly ylym çeşmeleriniñ öte känligini elbetde biziñ ählimizem bilýäris. Köp soraglary jogapsyz goýýan syrly dünýäniñ gör, näçe milliardlap çözülmän galan meseleleri bar. Belki ol syrlar geljekgi müñýyllyk...

Dowamy »

877 1
Sorag-jogap, Gözellik. tarapyndan 2 years ago

Kim bilyarka??

Salam hemma ilki bilen. Kompyutere kop seredip otyrsan zrenyany peseltya indi sol zrenyamy peseltmez yaly gozime zeper yetirmez yaly bir açgi bar diyyaler welin kim bilyarka sonun bahasy nace....

Dowamy »

948 10
Sorag-jogap, sapalybegenjow000000 tarapyndan 2 years ago

Abadondan hayys

Abadon men islenende taze gornise gecdim indi yenil gornise gecirip berayda. Mende girman dur. Girsede ozim gecirip bilmedim telefon knopkaly. Oninden minnnetdarlyk bildiryan.

Dowamy »

659 6
Sorag-jogap, Talypcy_2021 tarapyndan 2 years ago

Islenen hakda sorag

Dostlar men Islenen . Ruda taze gornise gecirdim. Indi nadip onki yaly etmeli.
Abadon kyn gorman onkisi yaly edip berayda.

Dowamy »

583 3
Sorag-jogap, Talypcy_2021 tarapyndan 2 years ago

Yyldyz.

"Ýolumy ýitirsem ýolumy görkezjek ýekeje ynsan bar, ýerdäki melegim, asmandaky Ýyldyzym" diýýädim

Dowamy »

621 1
Sorag-jogap, Arzuwum tarapyndan 2 years ago

Pegas

Sapa Hommat gmailiñize seredip jogap yazayyñda!

Dowamy »

552 0
Sorag-jogap, Arzuwum tarapyndan 2 years ago

Sen maña bergidar😄😄😄

Bir zat aýdaýynmy. Eger bu hat saña ýarasa, somsa bermeli bolýañ, ýaramasa kola bergidar bolýañ. Jogap ýazmasañ buzgaýmak, ýazsañ plitka şokolat. Haty öçirseñ bir abetlik nahar. Öçirmeseñ elime pul geçirersiñ. Indi bu haty näme etmekçi?Wiýý gülýäñmi? Güleniñ üçkn 10 manat bergidar sen karzyñy haçan berjek indi?🤭🤭🤭
Ýazgy biraz üýtgedilendir.....

Dowamy »

705 7
Sorag-jogap, Xyivenia tarapyndan 2 years ago

Düzme

Sapa mugallym maña siziň kömegiñiz gerekdi
1. Hydyr Deryayewiň "Ykbal" romanynda ayal-gyzlaryň keşbi.
2. Berdi Kerbabayewiň "Aygytly ädim" romanynyň temasy we ideyasy.
3. Beki Seytäkowyň "Doganlar" romanynda dost-doganlyk.
4. Miras milletiň genji-känidir.

Şu temalañ haysam bolsa birine meyilnama gerekdi....

Dowamy »

782 4
Sorag-jogap, Arzuwum tarapyndan 2 years ago

Ilkinji blogyma jogap:

Talyplar
Red room barada
Bir wagtlar dostluk.ru-da RED ROOM barada okapdym. Shol maglumaty tapyp bolmazmyka?! Umuman red room barada giňişleýin maglumat gerek.

Sorag-jogap, Gözellik. tarapyndan 1 day ago
BeýikÝazyjy1 day ago
Google gir we sora
Payhasly1 day ago
Red room name ?
TrustORG...

Dowamy »

663 10
Sorag-jogap, Gözellik. tarapyndan 2 years ago

Copy+paste

Talyplar
Bazar
Bugun bazar gymmatcylyk boldey 1.kg etyn bahasy 80 manat boldy dzda " beyleky bazarlarda nirhlar nahili.?

Täzelikler, Payhasly tarapyndan 2 hours ago
Payhasly2 hours ago
Kabr etraplarda 90 manada cykypdr
yyldyz.2 hours ago
Ak ýag 50TMT #dz
yyldyz.2 hours ago
içi t...

Dowamy »

776 23
Sorag-jogap, Gözellik. tarapyndan 2 years ago

???

Kitapçy.coma agza bolup bilemok,nädip agza bolmaly,ýa ýapykmy registr...?

Dowamy »

676 14
Sorag-jogap, Гость tarapyndan 2 years ago

MOTIWASIYA

Gechmish - gechip giden, yzyna dolanyp gelmejek otly...
Geljek - adaty arzuwlardan doly (boljagy, bolmajagy namalim)...
Shu gun - bu sana ykbalyn in uly sowgady.
Sho sebapli dine shu gunin bilen yasha, geljege umytly garap, gechmishden sapak alyp...

Dowamy »

613 1
Sorag-jogap, soho tarapyndan 2 years ago

Red room barada

Bir wagtlar dostluk.ru-da RED ROOM barada okapdym. Shol maglumaty tapyp bolmazmyka?! Umuman red room barada giňişleýin maglumat gerek.

Dowamy »

596 3
Sorag-jogap, Gözellik. tarapyndan 2 years ago

Synag we erk

Dinlerde we dindarlarda ýygy-ýygydan aýdylýan synag/ekzamen pikiri barada gürrüň edeliň.
Bir mugallym we bir okuwçy göz öňüne getiriň. Bu mugallym okuwçydan näme üçin synag/ekzamen alar?! Sebäbi okuwçynyň bilimini we derejesini başga hili ölçäp bilmez. Bir mugallym okuwçysynyň bilim derejesini bilmeýäni üçin ony synag/ekzamen eder. Ýeri hemm...

Dowamy »

1135 24
Sorag-jogap, Panturkist tarapyndan 2 years ago

Kampyuter tikin masyny barada mesele

Hormatly talyplar we ildesler hem-de deñ duşlar maña bilýäniñiz bolsa kõmek ediñ. Kampyuter tikin masynyñ ýakalarny uytgedip duzulýän programma gerekdi nirden yuklap bilerin?

Dowamy »

618 2
Sorag-jogap, Abdybaý_ogly tarapyndan 2 years ago

Kemsidilmek,göwne degilmek hakynda ... tymsal.

[Betinden
Chary
18.06.2019 / 03:33:09
Garranyňa gynanma,boş geçiren wagtyňa gynan !]

Bir gezek alym adam okuwçysy bilen gumak ýoldan ýöräp gelýärkä olaryň öňünden örän gamgyn halda gelýän bir adam çykypdyr. Alym adam ol adamyň örän gamgyn halda ýegşerip gelýäni üçün ondan:
—Beýle gamgyn görünýäňiz,näme bol...

Dowamy »

799 2
Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 2 years ago

Garaşylmadyk sowgat🎁

📢Giç ýagşy talyplar.comyň gadyrly agzalary!!!
Ilki bilenä hemmejaňe sagbolsunymy aýdasym gelýa, esasanam ukularyndan galyp düýn konferans sebapli giç ýatandyklaryna garamazdan 📞 jaň edip doglan günimi ýatdan çykarylmajak günleriň birine öwürendikleri uçin 🔽
📣Ahmedik_97
📣Enesh (myhmanymyz)
📣Black wolf
📣Xiweniya

Dowamy »

637 3
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 2 years ago

Gulluk borjy

Salam talyplar.comyň gadyrly agzalary ertiriňiz haýyrly bolsun! Ine bu gun daň bilen anewe çakylyk geldi tejen şaheriniň waýenikomadyndan.
Dekabr aýynyň 6-syna gitmeli indi nesip bolsa belki anewden goni gulluga gidibermegimem ahmal belkem talon berip yzyma göýbermeklerem ahmal. Bu blogy hem duýdansyz gidibermaýin diyp galdyrdym. Gitsemem g...

Dowamy »

825 25
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 2 years ago

Konferansiya gijesiniň jemi⤵⤵⤵

Konferansa gatnaşanlar
🔻🔻🔻🔻🔻🔻
1) @Ahmedik_97
2) @BeZZaT.
3) @Enesh (myhmanymyz)
4) @Black wolf
5) @Xiveniya
6) @Paris
7) @Natanys adam
8) @Wrestling
9) @Biohimik
10) @Hemedany
11) @Serdargylyç (islenen.ru)
12) @Tiko
13) @Zalymm
14) @Yyldyz
...

Dowamy »

787 7
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 2 years ago