Sorasaň aýdaýyn kyýamat nedir? Erkekler ownasa kyýamat şoldur. Her başy telpeklä goýmagyn gadyr Bäş telpegi bir gyňaja daňyp git.

Sorag-jogap, Ata Watan tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir