Din we saz #1

Salam, giç ýagşy hemmäňize. Bilýän PNB mowzuklarymy manysyz ýaly etsemde #6 ýetirdim, emma ol onuň soňy däl. Ýöne dalşe düşünmegiňiz üçin biraz sistemanyň işleýşinden kelle çykarmagy öwrenmegiňiz gerek bolar. Elbetde men özümi ekspert hasaplamok, emma biraz bolsa hem daş töwereklerde bolýan zatlary aýyl saýyl etmäne kömek ederin diýen umytda ýazýar...

Dowamy »

215 3
Sorag-jogap, 2 days ago


Ýönekeýje Sorag-jogap

Salam talyplar.com, giç ýagşy, sagaman LEZZET alyp otyrsyňyzmy. Garaz şu wagt poçtamy dörjeläp durkam, bir zada üns berdim. Ýagny poçtama gaty köp soragly mailler üýşipdir. We talyplar.com da paýlaýan poçtam trustorg7@gmail.com lygyna esaslansak, ýazanlaryň aglabasy şu ýerden meni tapyp ýazan bolmaly. Gmail gowy işlänok, şol sebäpden soraglaryňyza...

Dowamy »

370 121
Sorag-jogap, 5 days ago


Pizdets nahhuý blýät #6

Suratda näme görýän bolsaňyz öz pikiriňizi ýazyň.

Meselem: (bolup biläýjek jogaplar)

1. Gije asmanyň suraty teleskopdan alnan, älem tumanlygy.
2. Mikroskopdan alnan bakteriýaň suraty
3. Psihologik surat, terapewt surata seredip näme görýänini aýtmaly, meselem men buzdan gaýa görýän.

Ýagny...

Dowamy »

539 133
Sorag-jogap, 6 days ago


Pizdets nahhuý blýät #5

Bu temamda men gudurotly sanlar we simwollar barada gürläýsem diýýän. Has takygy olar çyndanam üstünlük getirýärmi? Ýa ýönekeýje zagowordan ullakan zat dälmi?

Hemmäňiz biziň göle bagşymyzy tanaýan bolmalysyňyz, hat-da birde ýartyňyz aýdymlarynam diňlänsiňiz. Hat-da köpiňiz şony mendir öýtýäňiz. Ýeri bolýa, siziňki dogry LEZZET alyň o...

Dowamy »

351 25
Täzelikler, 6 days ago


Pizdets nahhuý blýät #4

Dynç alyp bolan bolsaňyz indi temamyza dowam edýäs, Payhaslydan girýän alasamsyk sen bolsa bize LEZZET BERMÄNE DOWAM ET WASÝOK. HANY BOL BU TEMANAM POHUŇA BULA, UMNYÝ PÝOSIK😁😁😁

Howwa zumerçi dossumyz hakykatdanam aktualnyja gep tapdy we tüweleme gowy pikir eken. Her sapar mowzuklaryma ýazylan 50-60 teswiri görüp ozallar nerwim oýnap...

Dowamy »

203 6
Sorag-jogap, 6 days ago


Pizdets nahhuý blýät #3

Biraz temadan çykýas we surata seredip LEZZET ALÝAS😁

HOWWA ONSOŇ? TÜRSÜGIME AT DAKDA OTURYBER INDI.

Dowamy »

447 52
Täzelikler, 6 days ago


Pizdets nahhuý blýät #2

Men başda düşündirmek üçin hemme zady #1 däki ýaly tupige iteläp ahyrynda hemmesini birikdirip netijäni düşündirjekdim. Emma kellämde aýlap beter bulam bujar etjegime düşündim. Şol sebäpden häzir men aýtjak bolýan teoriýamy düşündirjek we size has düşünikli bolar ýaly, ylmy eksperimentlerdir formulalary ulanjak dälde, ýönekeý gündelik görýän zatlar...

Dowamy »

274 75
Sorag-jogap, 6 days ago


Pizdets nahhuý blýät #1

Bilşimiz ýaly ylymda Ýer şaryny biraz güberçek diýip aýtýarlar (mandarin ýa-da kese duran ýumurtga ýaly) we dahhuýa subutnamadyr delil bla blalardan doly))

Nawerno diňe mende sorag döreýändir onda, näme sebäpden hemme ylmy suratlarda ýer tegelek rowny şar şekilinde görünýärkä? Ady belli Annagülümiziň ogly Nasajepbaryň delilleridir,...

Dowamy »

264 19
Sorag-jogap, 1 week ago


Pizdets nahhuý blýät (Sözbaşy)

Täze rubrika ýazyp başlajak. Adyny beýle saýlamagymyň sebäbi Alaýa wedmanyň roluny oýnaýan (wanda) göni ýaýlymda şu sözler bilen haýran galyşyny beýan edipdi. Wideosy köp ýerlerde häzir moda hem bolup gitdi. Menem göze görnüp duran prowallary ýazjaklygym üçin mowzugymyň adyny şeýle goýjak))
Rubrikamda biz global meselelere ser salyp geçeris,...

Dowamy »

216 11
Sorag-jogap, 1 week ago


Hany meniňem testimi jogaplaň (kyn görmeseňiz)

Kim nä dereje-de meni tanaýarka)) daže özüme gyzykly boldy.

https://funtriviaquiz.com/ru/d20/quiz/83377030

Dowamy »

331 25
Täzelikler, 1 week ago


Ýyldyzlardan keleme sözler

Cardi B:
- Maňa ŞaZenan diýýänler, sagboluň, emma men ŞaZenan däl. Men ýöne pikirini göni aýtýan zenan...

Selena Medisson:
- Ýagşylyk etdiňmi, Ýamanlyga häzir boluň...

Mariah Kerri:
- Maňa sahnada gaz goýberdi diýip üstümden gülenlere soragym, siz nä hiç gaz goýbereňizokmy?

Angelina...

Dowamy »

292 10
Sorag-jogap, 1 week ago


Aňkowlar we Gandonlar (oýlanma)

Garaz bu gün kitaphanada bir kitaby gözläp, kartotekadan kartoteka elim bilen çalt çaltdan göz gezdirip, kartoçkadaky awtor atlaryny çalt çaltdan derňäp durkam bir gyzyň sesi ünsümi özüne çekdi. Ses gelen tarapa bakdym.
Hol kabulhanaň agzynda, wrode talyp gyz, ýüz göz göws göt dyrnak pyrnak hemme zady kak paloženo şpaklýowkalanan, ýamalan we...

Dowamy »

519 48
Sorag-jogap, 1 week ago


😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

Özüme gitdim, Özümden çykdym, Özüme geldim.
Boldy, bu gün hiç ýerik gitjekdäl. Köp aýlandym diýýär😄

Dowamy »

272 8
Edebiýat, 1 week ago


😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Ejeeee... Afrikadan daýzam gelipdir, diýýär😂

Dowamy »

502 12
Sorag-jogap, 2 weeks ago


TrastrodamusORG))

Karoçim ine size kalendar:

2022-de ýene karantin güýçlener we dollor dädemiz ýokaryk galar, bu sapar ol täze rekord ýagny 55 manada çenli göteriler.

2022 gyşda we 2023 ýaza çenli dollar düşer emma koronajan obnowlenýa alar, emma täze obnowlenýasyna hiç kim üns bermez sebäbi uje kak to pohhuý

2022ýa 2023...

Dowamy »

568 47
Täzelikler, 2 weeks ago


Kimiň sözleri kim bilýär?

Bir kitap okapdym, iňlis dilinde bolmaly. Kitabyň başy

- Alla meni terk etdi, indi menem sizi terk etjek... diýen sözler bilen başlaýan bolmaly. Gaty gyzykly dramma eserdi. Ýeňil okalýan. Ady we awtory ýadyma düşenok, bilýän bar bolsa, aýtsaňyz ýada kitabyny bilseňiz paýlaşsaňyz, gaty minnetdar bolardym.

Original sözba...

Dowamy »

167 4
Täzelikler, 2 weeks ago


Pygamberimiz hakda dogrudyr öýdülýän 10 ýalñyşyñ sekizinjisi

PYGAMBERIMIZ HAKDA DOGRUDYR ÖÝDÜLÝÄN 10 ÝALÑYŞYÑ SEKIZINJISI

Sekizinjisi - "Pygamber ejir çekdirdi, adamlaryñ gözüne mil çekdirdi" diýilýär.
Bular hadys kitaplarynda geçýär. Toslama rowaýatda aýdylmagyna görä: "Medineli bir topar gelip, duran goýun sürüsini alyp gidýär, çopanymam öldürýär. Pygamberimiz şol topary sakladyp, yzy...

Dowamy »

191 2
Täzelikler, 2 weeks ago


Pygamberimiz hakda dogrudyr öýdülýän 10 ýalñyşyñ ýedinjisi

PYGAMBERIMIZ HAKDA DOGRUDYR ÖÝDÜLÝÄN 10 ÝALÑYŞYÑ ÝEDINJISI

Ýedinjisi - Pygamberimiziñ (s.a.w) 9 ýaşlyja gyzjagaza öýlenendigi baradaky orta atylýan pikir...
Bulam ýalñyş! Äşe durmuşa çykanda 19 ýa-da 21 ýaşyndady. Birnäçe ýoldan şeýle netijä gelip bilýäris. Äşäniñ özünden uly dogany Esma bar. Esmanyñ ýaşy çeşmelerde takyk ýazy...

Dowamy »

232 7
Täzelikler, 2 weeks ago


Pygamberimiz hakda dogrudyr öýdülýän 10 ýalñyşyñ altynjysy

PYGAMBERIMIZ HAKDA DOGRUDUR ÖÝDÜLÝÄN 10 ÝALÑYŞYÑ ALTYNJYSY

Altynjysy - Pygamberimiziñ (s.a.w) fetih (ýer eýelemek häsiýetli, basybalyjylykly -t.b.) hereketlerini amala amala aşyrandygy baradaky pikir...
Şundaky "fetih" sözüniñ özi ýalñyş, pygamberiñ bular ýaly herekete girişendigini öñe sürmegem ýalñyş. Pygamberimiz (s.a.w) hi...

Dowamy »

75 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Рygamberimiz hаkda dogrudуr öýdülýän 10 ýalñyşуñ bäşinjisi

PYGAMBERIMIZ HAKDA DOGRUDYR ÖÝDÜLÝÄN 10 ÝALÑYŞYÑ BÄŞINJISI

Вäşinjisi - Рygamberimiziñ (s.а.w) Mеdinede уslam döwlеtini gurаndygy barаdaky рikir...
Pygаmberimiz (s.a.w) уslam döwlеti beýlеde dursun, hiç hili döwlеt ýа häkimiýеt gurmаdy. Кurany-Кerimde döwlеt sözi ikijе ýеrde gеçýär, ikisi-dе ýаramaz mаnyda. Нäkimiýet sözi-hä аs...

Dowamy »

88 0
Edebiýat, 2 weeks ago


Pygamberimiz hakda dogrudyr öýdülýän 10 ýalñyşyñ dördünjisi

PYGAMBERIMIZ HAKDA DOGRUDYR ÖÝDÜLÝÄN 10 ÝALÑYŞYÑ DÖRDÜNJISI

Dördünji ýene bir gödek ýalñyşlyk - 960 sany jöhidiñ damagyny çalandygy baradaky maglumat...
"Beni Kureýza jöhitlerini Medinäniñ içinde çukurlar gazyp, Hezreti Aly (r.a) bilen bile jokrama yssy howaly günleriñ birinde öldürmäge başlanmyş, günortanyñ yssysynda "Ýa Aly,...

Dowamy »

112 2
Edebiýat, 2 weeks ago


Pygamberimiz hakda dogrudyr öýdülýän 10 ýalñyşyñ üçünjisi

PYGAMBERIMIZ HAKDA DOGRUDYR ÖÝDÜLÝÄN 10 ÝALÑYŞYÑ ÜÇÜNJISI

Şeýle diýýärler: "Pygamber Medina gelende özüne garşy gidýän şahyrlary öldürtdi.
- Agyr şygyrlary aýdyp, meni ynjydýarlar. Meni olardan halas etjek ýokmy - diýdi.
Muhammet ibn Mesleme atly sahaba hem orta çykyp:
- Men bar, ýa Resulalla! O abraýa men mynasy...

Dowamy »

81 0
Edebiýat, 2 weeks ago


Pygamberimiz hakda dogrudyr öýdülýän 10 ýalñyşyñ ikinjisi

PYGAMBERIMIZ HAKDA DOGRUDYR ÖÝDÜLÝÄN 10 ÝALÑYŞYÑ IKINJISI

Bu aýdýanlarym pygamberlikden öñ bolan zatlar, mugjyzasy añyýete görä pygamberliginde-de "geñ-tañsy wakalar" dowam edýär. Bularyñ iñ meşhury "Kamar" süresindäki aýatyñ şeýle düşündirilmegidir: ýagny, şeýle diýilýär: "Pygamberimiz Aýy ikä böldi. Müşrikler "Aýy ikä bölüp görkezs...

Dowamy »

90 0
Edebiýat, 2 weeks ago


Pygamberimiz hakda dogrudyr öýdülýän 10 ýalñyşyñ birinjisi

PYGAMBERIMIZ HAKDA DOGRUDYR ÖÝDÜLÝÄN 10 ÝALÑYŞYÑ BIRINJISI

Pygamber dogulmazdan öñ, doglan wagtynda, ýaşlyk ýyllarynda adatdan daşary wakalaryñ bolandygy baradaky rowaýatlarda şeýle diýilýär:
"Pygamberimiz doglanda eýran kisrasynyñ köşklerindäki şemdanlar söndi, sütünler ýykyldy", "Ýaşlygynda depesinde bulut ýörärdi", "Pygambe...

Dowamy »

149 2
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Hormatly Arkadagymyz Pekinde geçiriljek gyşky olimpiada oýunlaryna çakylyk aldy...

6-njy ýanwarda Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sýan Naýçen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen geçirilen duşuşykda türkmen döwletiniň Baştutanyna şu ýylyň 4-20-nji fewraly aralygynda Pekinde geçiriljek XXIV gyşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga resmi diplomatik çakylyk hatyny gowşur...

Dowamy »

65 0
Täzelikler, 2 weeks ago