Бьянка - Были танцы (текст песни)

Текст Бьянка - Были танцы

Как на нашем на дворе
Ой, горели фонари
Были танцы, были танцы
Были танцы, были танцы
Под сиреневым кустом
Танцевали всем двором
Были танцы, были танцы
Всех качало, были танцы

В городе нашем есть весёлая улица
Тут парни гламурные, девчонк...

Dowamy »

684 3
Edebiýat, 2 years ago


Dükanlara ýelmemek üçin dizaýn

😁😁😁

Dowamy »

1130 2
Täzelikler, 2 years ago


Siziň durmyşdaky sloganyňyz näme?!

Garaňkylygy garaňkylyk ýeňip bilmez,
Muňa diňe ýagtylyk ukyplydyr...
Ýigrenji ýigrenç bilen ýeňip bolmaz,
Ony diňe söýgi bilen ýeňse bolar...

Bu sözleriň awtoryny anyk bilemok, emma durmyşda onuň çyndygyna özüm göz ýetirdim we mende şeýleräk slogan emele geldi.

Öz ýüregiňdäki awylary aýyrmak üçin,...

Dowamy »

1048 2
Sorag-jogap, 2 years ago


Nesip bolsa Inşallah

Salam Talyplar.com agzalary. Bilşiňiz ýaly men ýakynda asyrweb.com saýdyny satyn aldym we indi ýapylmaz we hemişe elýeterli bolar diýip söz beripdim. Emma gynansakda sözümde durup bilmedim we onuň ýörite sebäpleri bar we maňa dogry düşünersiňiz diýip umyt edýän.

Ilkinji sebäpleriň biri saýdyň ady, ýagny asyrweb.com salgysyny hiç göwn...

Dowamy »

1180 10
Täzelikler, 2 years ago


Güýmenje #1

─────────▀▀▀▀▀▀──────────▀▀▀▀▀▀▀ ──────▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ────▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀──────────▀▀▀ ───▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀──────────────▀▀ ──▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀──────────────▀▀ ─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀ ─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀─────▀▀▀▀▀▀▀──────────────▀▀ ─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───▀▀▀▀▀▀▀▀──────────────▀▀ ─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀...

Dowamy »

1202 2
Sorag-jogap, 2 years ago


Menem hüňňürdäp galaýyn #2

Ýene diýerler urş başlaýaň bla bla bla diýip. Urşy we dawany men başlamadym, ýa ulyny sylamany öwrensin, öwrenip bilmesede öwrederis, eger "gorbatyny mogila isprawit" etjek bolsa-da, mesele däl göre dykars diriligine😂😄😁

Bilemok, näme sebäpden beýle reaksiýa berip, tüsselänlerine, aslynda bilýänem welin, şonda-da gep onda däl. Men asy...

Dowamy »

1093 15
Sorag-jogap, 2 years ago


Ar alyjylar by Talyplar.com #4

😄😄😄

Dowamy »

1011 20
Sorag-jogap, 2 years ago


Ar alyjylar by Talyplar.com #3

😁😁😁

Dowamy »

864 9
Sorag-jogap, 2 years ago


Ar alyjylar by Talyplar.com #2

3 suratdan köp ýükläp bilmedim, bölekläp açmasam.

Dowamy »

820 6
Sorag-jogap, 2 years ago


Ar alyjylar by Talyplar.com #1

Egerde mistiteli geroýlary talyplar.com agzalary bolan bolsady, şeýleräk bolardy.

Ps. Şutkadyr prosta, ýöne her bir şutkada hem dolýa prawda badyr wasilewiç😁

Dowamy »

762 10
Sorag-jogap, 2 years ago


Bolanyna görä menem hüññürdäp galaýyn))

Dünýäde belli bolan ýörgünli dinler (Ilat ýagny ynanýanlar sany boýunça köpden pese garap)

1. Prawoslawiýa
2. Katolisizm
3. Iudaizm
4. Islam
5. Protestantizm
6. Buddizm
7. Konfutsianstwo
8. Swetskiý gumanizm
9. Ateizm
10. Pastofarianstwo
11. Agnostisizm

Dowamy »

1065 52
Sorag-jogap, 2 years ago


Kim bilya jogabyny?

Ana mendenem bir sorag size))

Gar yaly ak gije yaly garanky iymesi haram icmesi halal erkekler gunne 3 sapar gorer gyzlar yylda bir sapar nme su

Dowamy »

1136 2
Sorag-jogap, 2 years ago


Oýlanyň we pikirlenip özüňiz netije çykaraýyň.

Has beteri hem öz anketasyndan ýazman payhaslydan girip ýazmaklary gülkimi tutdyrýar mowzuklary. Yzyndanam floodlaýalar, ýönekeýje bahana, olam soň maňa floodlady diýjek bolýalar.Ýöne gyzykly ýeri hem, men ozal saýt reklama etmeýän wagtym, floodlarynda meni agzanokdylar.Ýene bir bellem...

Dowamy »

726 2
Sorag-jogap, 2 years ago


Hany do kontsa gitjekdiňizä @dreamfull

Çöken saýtlary (ýagny tölenmediginden ýapylan saýtlary)

Ilki dostluk.ru syny taşlady, sebäbi töläre eýýäm kör köpükleri galmady we mugt hostingem saýdy göterenokdy we bloklandy gitdi.

Hihahi - yeketak.ru diýip guwanardy, iýen pohlaryndan ýaňa talyplar.ru açyp onda baýajak boldy, ol hem bolmady we gullyga gitdim bahanas...

Dowamy »

979 50
Sorag-jogap, 2 years ago


Howwa siziñki dogry diýeliñ😄

Birje minut oýlandym we pikir etdim. Meselem men Gray Wolk ekenimdä?! Howwa onsoň näme? Üns beren zadym, Graywolk şu ýerik özi girýän wagty saýt meselesinde dawalaşan adamlaryndan başga adam şoňa meni meňzedenok. Esasanam paýhaslydan girip men hakda köp graywolk şu diýen delilli mowzuklar açyp başlandy, we ÜNS BERIŇ, şol paýhaslyň iýýän pohy, men G...

Dowamy »

754 7
Täzelikler, 2 years ago


Dilimi dagy ýuwudamok men, Häkim kakañ ýuwudandyr dilini...

Abaddon saydyñda maña yazan zadyña jogabym şul. We göt açmaşak oýnajak diýdiñiz, men şunça wagt çydadym, indi men göt açyp başlajak. Asyrweb.com saydynda okap bilersiñiz yakyn wagtlarda Abaddondan başlap Hemrajana çenli, ZetPrо2003 tilsimleri we Anyxiñ hileleri, Nowça perişdäniñ syrlary, hemmesini menem ýazjak😁😁😁

Ol açan boş temaña h...

Dowamy »

1018 14
Täzelikler, 2 years ago


Hany onda sizem goşulyñ aramyza.

Bellik: payhasly maçynyñ yzly yzyna yazyan teswirlerine uns bermañ, onuñ ol edyan herekedine içi yananyñ gulkusi diyilyar, tassyklatjaklar teswir yazyweriñ, hokman okap tassyklayan men, 10000 teswir yazsada nerwa degip bilmeyar, sizem giñ boluñ.

Salam talyplar.com agzalary, men siziñ hemmañizi asuda we parahatja saýdymyza çagyrýan. Ş...

Dowamy »

667 9
Täzelikler, 2 years ago


Türsükçi diýip zaýbalam etdiňiz, nä sen ARAPMY? ýa türsük geýeňokmy blädiň çagasy.

TrustORG4 minutes agoÖz anketaňdan gelmänehä ýüzüň ýok zetmaçy häkimiň gezen annajemalyndan bolan ogly😂😂😂 ýa hosting den hostinge bökjekläp ýöreniň ýalanmy???Hemmäňize sorag Nowça nirä ýitirim boldy??? Jogap Dostlugyň admini bilen yeketak.ru admininiň bir gandonlygyny bildide ýok boldy....

Dowamy »

836 7
Täzelikler, 2 years ago


E-commerce hyzmatyny birikdirmek üçin resminamalaryň sanawy

Hususy telekeçiler üçin:
• E-commerce hyzmatyny gurnamak barada arza
• Pasportyň nusgasy
• Patentiň nusgasy
• Hususy telekiçiniň bellige alyş şahadatnamasynyň nusgasy
• “Türkmentelekom” EAK tarapyndan web-saýtynyň hasaba alynandygy barada
degişli resminamanyň nusgasy.
• Hyzmat edýän bankynyň rekwi...

Dowamy »

677 5
Täzelikler, 2 years ago


Pikiriňiz we goldawyňyz gerek - menem tipa Admin bolaýsam😁

Salam talyplar.com agzalary. Her kimiň öz hobbisi ýagny güýmenjesi ýa-da gyzyklanýan pişesi bolýar. Meniň hobbim bolsa kitap okamak. Emma beýleki kitaphonlardan tapawutly ýerim, men hiç kimiň okamadyk ýa-da meşhurlyga eýe bolmadyk gyzykly kitaplary gözlemäni we okamany halaýan. Şol sanda gyzykly teoriýalara gyzyklanýan we göni ynanamokda, olary özb...

Dowamy »

879 40
Sorag-jogap, 2 years ago


Din we saz #1

Salam, giç ýagşy hemmäňize. Bilýän PNB mowzuklarymy manysyz ýaly etsemde #6 ýetirdim, emma ol onuň soňy däl. Ýöne dalşe düşünmegiňiz üçin biraz sistemanyň işleýşinden kelle çykarmagy öwrenmegiňiz gerek bolar. Elbetde men özümi ekspert hasaplamok, emma biraz bolsa hem daş töwereklerde bolýan zatlary aýyl saýyl etmäne kömek ederin diýen umytda ýazýar...

Dowamy »

762 1
Sorag-jogap, 2 years ago


Ýönekeýje Sorag-jogap

Salam talyplar.com, giç ýagşy, sagaman LEZZET alyp otyrsyňyzmy. Garaz şu wagt poçtamy dörjeläp durkam, bir zada üns berdim. Ýagny poçtama gaty köp soragly mailler üýşipdir. We talyplar.com da paýlaýan poçtam trustorg7@gmail.com lygyna esaslansak, ýazanlaryň aglabasy şu ýerden meni tapyp ýazan bolmaly. Gmail gowy işlänok, şol sebäpden soraglaryňyza...

Dowamy »

924 23
Sorag-jogap, 2 years ago


Pizdets nahhuý blýät #6

Suratda näme görýän bolsaňyz öz pikiriňizi ýazyň.

Meselem: (bolup biläýjek jogaplar)

1. Gije asmanyň suraty teleskopdan alnan, älem tumanlygy.
2. Mikroskopdan alnan bakteriýaň suraty
3. Psihologik surat, terapewt surata seredip näme görýänini aýtmaly, meselem men buzdan gaýa görýän.

Ýagny...

Dowamy »

1136 35
Sorag-jogap, 2 years ago


Pizdets nahhuý blýät #5

Bu temamda men gudurotly sanlar we simwollar barada gürläýsem diýýän. Has takygy olar çyndanam üstünlük getirýärmi? Ýa ýönekeýje zagowordan ullakan zat dälmi?

Hemmäňiz biziň göle bagşymyzy tanaýan bolmalysyňyz, hat-da birde ýartyňyz aýdymlarynam diňlänsiňiz. Hat-da köpiňiz şony mendir öýtýäňiz. Ýeri bolýa, siziňki dogry LEZZET alyň o...

Dowamy »

878 19
Täzelikler, 2 years ago


Pizdets nahhuý blýät #4

Dynç alyp bolan bolsaňyz indi temamyza dowam edýäs, Payhaslydan girýän alasamsyk sen bolsa bize LEZZET BERMÄNE DOWAM ET WASÝOK. HANY BOL BU TEMANAM POHUŇA BULA, UMNYÝ PÝOSIK😁😁😁

Howwa zumerçi dossumyz hakykatdanam aktualnyja gep tapdy we tüweleme gowy pikir eken. Her sapar mowzuklaryma ýazylan 50-60 teswiri görüp ozallar nerwim oýnap...

Dowamy »

688 5
Sorag-jogap, 2 years ago