Pizdets nahhuý blýät #2

Men başda düşündirmek üçin hemme zady #1 däki ýaly tupige iteläp ahyrynda hemmesini birikdirip netijäni düşündirjekdim. Emma kellämde aýlap beter bulam bujar etjegime düşündim. Şol sebäpden häzir men aýtjak bolýan teoriýamy düşündirjek we size has düşünikli bolar ýaly, ylmy eksperimentlerdir formulalary ulanjak dälde, ýönekeý gündelik görýän zatlar...

Dowamy »

712 11
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 2 years ago

Pizdets nahhuý blýät #1

Bilşimiz ýaly ylymda Ýer şaryny biraz güberçek diýip aýtýarlar (mandarin ýa-da kese duran ýumurtga ýaly) we dahhuýa subutnamadyr delil bla blalardan doly))

Nawerno diňe mende sorag döreýändir onda, näme sebäpden hemme ylmy suratlarda ýer tegelek rowny şar şekilinde görünýärkä? Ady belli Annagülümiziň ogly Nasajepbaryň delilleridir,...

Dowamy »

687 13
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 2 years ago

Pizdets nahhuý blýät (Sözbaşy)

Täze rubrika ýazyp başlajak. Adyny beýle saýlamagymyň sebäbi Alaýa wedmanyň roluny oýnaýan (wanda) göni ýaýlymda şu sözler bilen haýran galyşyny beýan edipdi. Wideosy köp ýerlerde häzir moda hem bolup gitdi. Menem göze görnüp duran prowallary ýazjaklygym üçin mowzugymyň adyny şeýle goýjak))
Rubrikamda biz global meselelere ser salyp geçeris,...

Dowamy »

639 11
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 2 years ago

Test🙃

Menem barlap göýberaýyň
https://funtriviaquiz.com/tr/f20/quiz/46136114
Bellik: Isleseňiz. Zorlamok🙂

Dowamy »

717 16
Sorag-jogap, Men_ve_Sen tarapyndan 2 years ago

#Ejegyz-dan güýmenje soraglar

1)Nickiñiziñ manysy name ?
2) siz ucin durmuşyñyzyň manysy namede ?
3) iñ soñky okan kitabyñyz ?
4) Her diňlaniñizde sizi bagtly edyan aydym ?
5) Şu gune çenli alan iň bolgusyz kararyñyz ?
6) Meşhur şahsyyetleriň aydan sozlerinden gowy goryanleriň ?
7) Çagalygyñdaky iň yatdagalyjy unudulmajak iň bagtly purs...

Dowamy »

723 6
Sorag-jogap, IDEALLIDER2 tarapyndan 2 years ago

Sorag?!

Salam hemma. Sizden bir zat soramakcy bolup sul blogy acdym. Soramakcy bolyan zadym, kopiniz bilyansiniz. Internet olimpiyada diyilyan zat barada. Indi mana sol internetde olimpiyadan gecirilyan saydy, yagny ssylkasy gerek saytynyn adam bolsa bolya. Kim bilyan bolsa aydayyn. Oninden kop sag bolun!..

Dowamy »

597 10
Sorag-jogap, Gözellik. tarapyndan 2 years ago

MASTURBASIÝA: PEÝDALYMY ÝA-DA ZYÝANLY?

Masturbasiýa (latynça manus – el + tubare –howsala salmak) – şahsyýetiň öz bedenindäki erogen (duýgur) nokatlary gyjyndyrmak arkaly jynsy islegini kanagatlandyrmagyň bir görnüşidir.

Birek-biregiň erogen nokatlaryny gyjyndyrmak arkaly hem özara masturbasiýa geçirip bilinýär. Bu ýagdaý esasan gomoseksualistlerde duş gelýändir.
<...

Dowamy »

1245 18
Sorag-jogap, Beyaz gölge tarapyndan 2 years ago

Me hany elläp gör hany...

https://funtriviaquiz.com/ru/d20/quiz/83370560

Dowamy »

743 16
Sorag-jogap, Mr_arsen. tarapyndan 2 years ago

Admin...

http.//talyplar.com/posts/2621

Hälirak könelerden suňa duşdum welin düşünmedim. Agajanh adminmi?! Ozem tuweleme saytymyza onler dasary yurtlardan kan tkmdan az adam giryan eken-a.

Dowamy »

676 7
Sorag-jogap, Nätänyş adam tarapyndan 2 years ago

Chat ⬇⬇⬇

Şu gün konferensiýa geçirsek hähili bolar? pikirlerňizi teswirde galdyraýyň!!!

Dowamy »

615 7
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 2 years ago

Men nä sizden kemmi? 😀

https://funtriviaquiz.com/tr/f20/quiz/46123437

Dowamy »

735 16
Sorag-jogap, Tiko tarapyndan 2 years ago

Haýsy aýda doguldyňyz???

Hany goreliň Şirek Daýy dogry aydypdyrmy
⬆⬆⬆⬆⬆⬆

Dowamy »

1203 36
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 2 years ago

Nakylyñ jogabyn ýazyñ

Nakylyñ jogabyn ýazyñ
👦🥛👌👭🍨 Şu stikerlerden bir nakyl emele gelýär şol haýsy nakyl şony bilmeli.
Añsatjyk. Jogaplara garaşýan

Dowamy »

765 15
Sorag-jogap, Xyivenia tarapyndan 2 years ago

ARHIWDEN...

Talyplar
Çeper SMS-ler.
Käwagt dostlardan şeýle çeper döredijilikli SMS-ler gelýär. Geliň şolary ýazalyň. \"Ýadyňdamy, kiçijik wagtymyz sen penjireden kelläňi çykarardyň, men ýumşak ýerimi. Ýoldan geçip barýanlar bizi ekiz öýderdiler\"

Köneler, Farabi tarapyndan 14 years ago
shahyr 14 years ago
Bu temany d...

Dowamy »

563 0
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 2 years ago

Kem galmaýyn!

Barlap göreýin diýdim menem:]
https://funtriviaquiz.com/tr/f20/quiz/46120433

Dowamy »

707 16
Sorag-jogap, Wrestling tarapyndan 2 years ago

Test🤔🤔

https://funtriviaquiz.com/ru/f20/quiz/46120202
Ine menem kem galmaýyn🤭🤭
16.01.2022

Dowamy »

688 11
Sorag-jogap, Xyivenia tarapyndan 2 years ago

...

Pikirleriniz

Dowamy »

751 15
Sorag-jogap, @durdyyevv05 tarapyndan 2 years ago

Test

https://funtriviaquiz.com/tr/f20/quiz/46118597
Menem kem galmayyn

Dowamy »

596 9
Sorag-jogap, @durdyyevv05 tarapyndan 2 years ago

Telefon almak üçin haýsy gowy

Salam gowymy dostlar araňyzda bilýäniňiz bardyr belkem haýsy telefony vpnsiz işledip bolýar youtube meňzeş messengerleri vpnsiz işledip bolýar başga mümkinçilikleri açyk durýan haýsy telefon bahalary näçe töwerek bolýar bilýäniňiz teswirleme arkaly aýdyp beräýiň.

Dowamy »

861 10
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 2 years ago

Islenen.ru işlänokmy?

Sizde islenen.ru işleýärmi, ýa diňe mende işlänokmy?

Dowamy »

664 6
Sorag-jogap, Jeksparro tarapyndan 2 years ago