Akylly aýal. (Tymsal.)

Bir obada örän agzybir ýashaýan mashgala bar eken. Obadashlarynyñ biri munuñ sebäbini mashgalabashydan sorapdyr. "Bu ýerde düshünmez ýaly zat ýok. Aýalym mydama meniñ bilen ylalashýar" diýip, ol jogap beripdir.

- Seniñ aýalyñam beýleki aýallardan üýtgeshik däldir. Hemishe ylalashýan bolsa, shu wagta çenli saña garshy gitmäge delil ta...

Dowamy »

2667 10
Köneler, 13 years ago


Turkmen-Cafe Messenger

TurkmenCafe-de tazerak bir ayratynlyk

www.turkmencafe.com/im adresinde agza-girişinden girip messengeri ulanyp bilersiniz, agzalary(tanyş) goşup ayryp, çaklendirip bolya, onlayn agzalar bn gürleşip, chat-otagy açyp umumy söhbet etse bolyar.

Barlap görün, messenger barada pikirlerinizi yazyp bilersiniz. Yene kabir funks...

Dowamy »

4956 27
Köneler, 14 years ago


Sagat we minudyn gabat gelmegi

sonky 1-2 aylykda bir zat ünsimi çekip başlady, ön beyle ünsimi çekmandi, sagada seredemde köplenç xy:xy gabat gelya, meselem 12:12, yada 21:21, 11:11, sonky wagtlara kan ünsem beremok welin yany netde gözleg etdim şeyle birzat barmyka diyip, türklen saytynda bar eken "saat xy xy sevgilim beni düşünüyor" )), sizde bolyamay şeyle gabat gelmeler?

Dowamy »

2711 46
Köneler, 14 years ago


Goşgy (netde tapylan goşgy)

goşgyn kime degişlidigina bilemok, internetde gabat geldim, gowyrak goşgy eken

ine bu giň dünýä ümmülmez älem,
ol kimi diňleýär, kime garaşýar.
şu soragy her gün berip özüme
soňam içim diňläp biraz garaşýan.
kimler jaý gurdurýar kaşaňdan kaşaň,
hamana bu dünýä ömürlik ýaly.
kimler ir-ertird...

Dowamy »

2960 35
Köneler, 15 years ago


öy hojaýynlary

öy hojayyny erkek kişa gelişya, hemmanizem şeyle pikir etyansinizdir, yöne köplenç gabat gelinya welin ayaly bolmasa hiç hili jogapkarçilik alyp bilenok, "hozyayka yok, şol gelende jan eday" bolya, ya-da türkmenlerde kanrak duş gelinyan yagdaymy, men pikirimça eger ari yalnyş karar alyanam bolsa-da erk erkekde bolmaly, mena hayran kabir yagdaylara,...

Dowamy »

2310 14
Köneler, 15 years ago


Islegler boyunça aydymlar (turkmencafe)

Islegler boyunça aydymlary goyup bilersiniz, islan temanyzda, islendik islegde aydymlary salgysy bilen goysanyz beylekilen dinlemekleri üçinem gowy bolar

aydym arhiwi: www.turkmencafe.com

Dowamy »

6142 65
Köneler, 15 years ago


Www.turkmencafe.com

Baydak bayramyna gabatlap taze türkmen mp3/klip sayty açdyk, içinde şu wagt epeslije aydym bar, köne aydymlaryn köpisi, goşgular, we her janrda bar, agza bolup girsen aydym alyp(download) bolya, başga-da türkmen aydym-sazy hakynda tazelikleri yetirilip durlar, yakynda sahypada başga-da özgertmeler girizilmeli, galanynam öziniz girip görersiniz-da,...

Dowamy »

7892 85
Köneler, 15 years ago


Suratdaky yer(ler) niri, namanin suraty, haysy yurt/şaher

kim bilmeşek?

suratlaryn nirinin suratydygyny we haysy şaher/yurt, binanyn ady, yaly maglumatlary we başga-da maglumat bilyan bolsanyz yazyn?

1


2


3


4


5


6


7


8

Dowamy »

2423 12
Köneler, 15 years ago


Daşary yurt dillerinde(esasan türkçe) yazmazlyk

şu saytda esasy meselelerin biram türkçe yazmaklyk, naçe yazylmasyn diyilse-de üns berilmedi, ya-da kabirleri yazmaga mejbur etyaler, gelin indi şundan son hiç-hili türkje tema/jogap/teswir yazmalyn, umuman kim ylalaşyan bolsa şu bloga ylalaşyandygyny yazsyn we bu gaydyp hiç blogda türkmençeden başga dilde yazmajagyna söz berdigi bolsun, özlerine j...

Dowamy »

3117 58
Köneler, 15 years ago


Soragjogap.com

Türkmençe taze bir sahypa, soragjogap.com

halarsynyz diyip umyt etyan, detallar aşakda,bu bir türkmençe sorag we jogap berilşik sahypasy. biri sorag ýa-da (söz, termin, sözlem, tema) ýazya, beýlekilerem ol hakynda bilýänjelerini paýlaşýa.

ilki agza bolanyňyzda başda dine 10 sany jogap ýa...

Dowamy »

3153 25
Köneler, 15 years ago


Aşgabatda geçirilen III Halkara Kompýuter Taslamalary bäsleşigi

Geçen noyabr ayynda(11-17 günleri arasy), Halkara Kompýuter Taslamalary bäsleşigi bolupdy, netijeler internetde gözledemde tapyba bilmedim yöne eşdişime göra şu saytyn we gonşy saytyn agzalaryndan biri bolan Agajan jigimiz Altyn medal alypdyr, tüweleme yenişlerinin dowamy gelsin, netijeleri bilyan bar bolsa ginişleyin maglumat bererler-da.
...

Dowamy »

2493 2
Köneler, 15 years ago


Halallyk

Şu temany önden bari açayyn diyip yördüm

Siz hallalyk(halal) diyen zada nahili düşünyaniz ya-da haram, meselem türkmençilikde-de bar öytyan haram yokmaya diyip, meselem haramlyk bilen gazanylan pul, zat şol bir yerden irde-giçde çykya diyilya, haramlygam meselem para bermek, döwledin zadyny wezipan sebapli almak(bu her wezipede-de bo...

Dowamy »

2225 6
Köneler, 15 years ago


şu wagt haysy aydymy dinleyaniz

şu wagt haysy aydymy dinleyaniz

¿zıuɐʎǝluıp ʎɯʎpʎɐ ʎsʎɐɥ ʇƃɐʍ nş

Dowamy »

7344 110
Köneler, 15 years ago


Goşgular (üytgeşik goşgular)

ön şu sahypada-da goyulupdy şu goşgy, şol tema yazayjakdym welin tapyp bilemdim, bu goşgyny osman imperyasynyn(türklerin) meşhur soltanlaryndan bolan "Yavuz Sultan Süleyman" yazyar, bu goşgyn hasiyedi - keseligine okanda-da we dikligine okanda-da şol bir goşgy bolmagy yagny setirler bn sütünlerdaki sözlerin den gelmegi,


Dowamy »

2695 4
Köneler, 15 years ago


APOCALYPTICAAPOCALYPTICA

Finlandiyanyn akedemiyalaryndan birinin виолончель(inlis:cello) bölüminin okuwçylary bolan 4 sany yetginjegin guran topary, виолончель bilen başda metallica-nyn sazlaryny çalyp meşhur bolyalar we 96-njy yyldan bari albom çykaryalar, eserlerinde bir-ki sany aydym bolaymasa köpisi saz, dinlan sazlarymyn içi...

Dowamy »

2413 9
Köneler, 15 years ago


Saçlarymyz hat-da saglymyz we Element Sink(Zn)

Sink (Latyn. Zinkum, Iňlis. Zinc, Nemes. Zink), gögümtül açyk gara renkli metal.

Sinkiň organizmamyzda örän möhüm yeri bardyr, 200-e golaý enzim(ferment), gormon(testeron ýaly) öndürilmesinde rol oýnar. Möhümliräklerinden, RNA, DNA, ýaralaryň bitmegi, öýjükleriň bölünip köpelmegi, tagam datma(esasan duzly tagamlaryn tagamyny almakda...

Dowamy »

5758 34
Köneler, 15 years ago


Haysy aktyorlar/aktrisalar size yakyn gelyar?

filmlerde ya seriyallarda hatda multiklerde halayan aktyorlarynyz/aktriasalarynyz umuman gahrymanlarynyz bardyr, yöne men sizden hayyşt etyanim öz halan gahrymanlarynyz dal-de size, harakterinize yakyn gahrymanlar haysylar, özünize yakynlary ya-da şu saytdaky agzalary haysy aktyorlara/aktrisalara menzetyaniz?

Dowamy »

2541 19
Köneler, 15 years ago


Gülkünç jogaplar

meselem türklerde köp aşakdaky yaly prikol jogaplar

-Yıkanan tona ne denir?
Cevap: Washing Ton

-Mustafa Denizli denize düşmüş onu kim kurtarmış?
Cevap: Mustafa Sandal

-Dişi kertenkeleye ne ad verilir?
Cevap: Kertilenkele

-Her şeyi bilen ördeklere ne denir?
Cevap...

Dowamy »

4419 61
Köneler, 15 years ago


Fotoaparat alanda nama üns bermeli?

köplenç fotoaparat alnanda naçe megapixeldigine(mp) seredilya, 10 mp we yokarlary sonky döwür köpelip başlady, naçe mp yokary bolsa şonça suradyn hili yokary bolar diylip pikir edilya, aslynda hiç-hili baglanşygy yok eken, dine suradyn ulylygy ulalyar, 6mp bilen A4 kagyzyna print eder yaly surat çekse bolya

Since a camera producing a...

Dowamy »

2420 5
Köneler, 15 years ago


The Door to Hell (jahenneme açylan gapy)internette kabir saytlarda özbegistanda, kabirlerinde bolsa türkmenistanda diylip görkezipdirler, maps.google.com-a göra bolsa tajigistanda

Darvaz,Derveze diyen obada gaz gözleglerinde yer çöküp oyuk emele gelya, zaherli gazlar atmosfera garyşmasyn diyip kövegi bomba atyp yaryalar, gazlar ot alya we aydyşlaryna göra 3...

Dowamy »

3388 12
Köneler, 15 years ago


Ringtone-ynyz name?

şuwatg telefonynyzda haysy aydymy/sazy ulanyanyz ringtone edip, we o size nirden gelip düşdi?

Dowamy »

2907 17
Köneler, 15 years ago


Ufo, kosmosda yaşayyş barmy?

ufolar(undefined flying object-uçyan tarelka) entegem belli bolmady, subut edilmedi, kabirinin pikirine göra kabir yurtlaryn yasan zatlary, kabirlerine göra hiç yok, kabirlerine göra bolsa hakykatdanam bar, şolardan bir pikirem:"bilyansiniz bilim adamlaru kosmosda black-hole(gara-deshikler) tapdylar, we pikirlerden biram şol tegelek gara deşikleri...

Dowamy »

3240 17
Köneler, 15 years ago


Golynyz name bolardy?

talyplar.com-da şu wagt gol yazmaga mümkinçilik yok [adminler muny yazgarmak diyip düşünman, men üçin yazgy yazmaga bir mümkinçilik))], şol mümkinçilk bolsa-da bir sany yazyp bolya, şon üçin gelin şu blogy gol/signature yazmak üçin ulanalyn, eger gol yazmaga mümkinçiliginiz bolan bolsa siz name yazardynyz? herkim birnaçe yazyp biler...

Dowamy »

2352 6
Köneler, 15 years ago


Mailleriňizi yanyňyza alyň

hotmail, gmail, yahoo ulanyan bolsanyz mail-bukjanyzda(mailboxynyzda) bir topar üyşip giden mailleriniz bardyr, mena hiç mail pozammokdym, ön bir yahoonyn mail kwotasy 5mb wagty kwotany doldyrypdyp, son mejbur pozmaly diyip yörkam yzyyany 2-3 esse köpeltdiler, şuwagta gigabytelap kwota beryaler, indi beyle gaygy-da yok, yöne bir mesele maillerin in...

Dowamy »

2565 0
Köneler, 15 years ago


Altymyrat Orazdurdyew- türkmeniň buýsanjy

Altymyrat Orazdurdyew
Taryh seni yatdan çykarmady,

1969-da doglup, 1996-da aradan çykyar(27yaş)

1 sany Aziya altyn medaly(1994. yyl)
3 sany Yewropa altyn medaly(1989,90,91. yyl)
3 sany dünya altyn medaly(1989,90,93. yyl)
1 gezek dünya rekormeni(1993. yyl)

.............

Dowamy »

10494 38
Köneler, 15 years ago