öy hojayyny erkek kişa gelişya, hemmanizem şeyle pikir etyansinizdir, yöne köplenç gabat gelinya welin ayaly bolmasa hiç hili jogapkarçilik alyp bilenok, "hozyayka yok, şol gelende jan eday" bolya, ya-da türkmenlerde kanrak duş gelinyan yagdaymy, men pikirimça eger ari yalnyş karar alyanam bolsa-da erk erkekde bolmaly, mena hayran kabir yagdaylara, bir tarapdan gülkin gelya bir tarapdanam gynanyaňam, sizçe şu mesele nahili?

Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir