Türkmençe taze bir sahypa, soragjogap.com halarsynyz diyip umyt etyan, detallar aşakda, bu bir türkmençe sorag we jogap berilşik sahypasy. biri sorag ýa-da (söz, termin, sözlem, tema) ýazya, beýlekilerem ol hakynda bilýänjelerini paýlaşýa. ilki agza bolanyňyzda başda dine 10 sany jogap ýazyp bilýäňiz, eger şol 10 sany jogabyňyz moderler tarapyndan kabul edilse onda ýoluňyz açyk, ýagny ol ýazanjalryňyz aktiw edilýär we siz arkaýyn jogap ýazyp bilýäňiz we tema-da açyp bilýäňiz, ýöne şertleriň serhedinden çykmanjyk. umuman başlangyç 10 jogabyňyzy ýazýan döwrüňiz "duh" hasaplanýaňyz.. soňra 10 jogabyňyzy ýazypş olar kabul edilensoň "kätip" bolýaňyz.. belki soň "moder" zadam bolup bilersiňiz..))

Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir