şaherler we etraplar

öz yaşayan şaherimiz-etrabymyz ya-da islendik şaher we etraplar hakynda bilyanlerimizi yazalyn, edbiyatlaşdyryanyzmy ya dine faktlary yazyanyzmy özüniz bilyaniz

ps: gonşy saytda gabat geldim bu tema, şondan alan bir sany yazgynam şu yere goyjak

Dowamy »

1738 7
Köneler, 12 years ago


6-njy halkara türk dili olimpiyadasy

türkmenistanly aydymçymyza ses bermek üçin 3077-ä 109 yazyp iberin, bilemok toçny, final boldymy ya bolmadymy, yany saytlaryndan göraydim

habarynyz bar bolsa, şu yyl türk dili olimpiyadalarynyn 6-njysy geçirilyar, ankarada, her yylky yaly bizinkilerem gelipdirler,

yöne sizin pikirinizçe şu sözlemin içinde bitewilik, b...

Dowamy »

1543 13
Köneler, 12 years ago


El telefonlarynyn peydalary

sonky döwürde el telefonlaryna goşmadyk funkiyalary galmady, 5-10megapiksel kamera, gigabytelap yat(memory), we bu tazelikler bn taze pikirlerem dörap başlaya

şu saytda el telefonlarynyn kamerasyny nirede ulanyp boljagy yazylan

- hemme zady yazyp bellik alyp yörenden suradyny alyaň

- birine bir zat satyn...

Dowamy »

1548 1
Köneler, 12 years ago


Multi-level-marketing (mlm)

herbal life, questnet... menina eşidenlerim şular, şahalar şeklinde ulalyp gityan tajirçilik, sen başda firma agza(şarik) bolyan, onun satyan harytlaryndan in az birini satyn alyan we şarik bolyan, son sen tanyşlandan şarik gözleyan, olaram agza bolsalar olaryn agzalygyndan pul gazanyan,eger olaram kabirlerini agza etseler olardanam belli bir form...

Dowamy »

1439 1
Köneler, 12 years ago


Yadyna salmak

adam hiç zady unudanok diyip eşidipdim dine şol yadynda saklanyan yere gidyan yollar yapylyarmyşyn, belki naçe terabytelarja informasiyalary, adamyn bary-yogy 100 yllyk ömründaki informasiyalary öz içinde saklap bilyandir

asyl men aytjak bolyan zadym bu daldi, hemme kii meselem etjek işlerini etman yadyndan çykaran halatlary bolya,...

Dowamy »

1409 7
Köneler, 12 years ago


Bayramynyz gutly bolsun

Eger tr-de bolsanyz habarynyz bardyr, barde bayram, yany biri sms iberipdir kimdigini bilemmok, "bayramyn kutlı olsun" diyip, sizinkinam gutlayayyn diydim.

şu çagalan bayramy üçin google türkiye öz saydynda logo-da yasapdyr, arada "google bize logo yasasana" diyip sayt açylypdy,, şonun netijelerinden biri şolam

Dowamy »

1490 4
Köneler, 12 years ago


çagalaryn öylenmek hakyndaky pikirleri

- KİMİNLE EVLENECEGİNİZE NASIL KARAR VERİRSİNİZı
"Buna biz karar veremeyiz, Tanrı bunları önceden ayarlamıştır. Biz de
kime takılacaksak, bir gün yolda yürürken karşımıza çıkar." Zeynep, 10
yaşında.

- EVLENMEK İÇİN EN UYGUN YAŞ KAÇ OLMALIı
"Yaşla ilgisi yok, evlenmek için aptal olmak yeter" Ali, 6 yaş...

Dowamy »

1681 9
Köneler, 12 years ago


Adaty bolmayan işler

köplenç adamlar şol bir etyan işlerini gaytalap duryalar, siz adaty bolmayan zatlary etmage synanşyanyzmy ya geregem dalmi, adaty işlerini bn meşgul bolup yörsen adam robotlaşyp gityan yaly görünyar, özüma adamlaryn hasiyetlerdaki in halayanym oylap tapyjylyk hasiyedi, yöne şol bir zatlar bn güymenip yörsen şol hasiyedin köreljek yaly, kawagt mesel...

Dowamy »

1846 5
Köneler, 12 years ago


Aydymlardan setirler

dinlan aydymlrynyzdan gowy göryanlerinizi yazynsana

gözleň zary gara
bäri maňa, eyläy nazar
birje garayşyň yarym
meň ykbalym çözer

Dowamy »

4066 36
Köneler, 12 years ago


8 mart, bütündünya ayal-gyzlaryn güni

ertir onda gün siz üçin dogmaly-da :), nuryşkan sözü bar-da \"20. asyr türkmenlen asyry, galanlaram name etse şony etsin\" :),

şu saytdaky bütün gyzlary-gelinleri yetip gelyan 8 mart ayal gyzlar günü bn gutlayan, yanymda hiç manat yok bolmasa sowgatjyk alyp bererdim welin:(

onsonam gyzlar sizin üçin şu bayaramyn nahil...

Dowamy »

3580 81
Köneler, 12 years ago


boyun alma

türklerin sayty bar, itiraf.com diyip, ka wagt girip yazylan \\\"boyun almalary\\\"(itirafları) okayan, prikollary kan,

sizde bolup geçen wakalar barmy, boyun alyp biljeginiz

men 1. klasdadym, we bir gyz klasdaşymyn gyzyl ruçkasy bardy, klasda dine şonda gyzyl ruçka bar birem mollymda, son bir gün maşagalamyz bolup day...

Dowamy »

2544 49
Köneler, 12 years ago


Söz baylygy

şeyle oynayas: ilki sinonimlerini yazylmasyny isleyan sözümizi yazyas son beyleki agzajanlaram ol sözün sinonimlerini yazyalar, belki azragam bolsa söz baylygymyz gineler, yatdan çykyp baryan, ulanmayan sözlerimizi gepleşiklerimizde ulanmaga başlarys,

prison break serialynda Theodore diyip bir jeneyakar bar, kellesi yaman gowy işleya...

Dowamy »

1393 7
Köneler, 12 years ago


Geçmişe gitmek

geçmiş ya-da wagta nahili garayanyz, geçmişe gidilip bolarmy, ya dine bu kinolarda ertekilerde bolyarmy, ol kinolaram belli bir zada dayanyarmy ya, meselem Albert Einstein bir maddany yagtylyk tizliginde gidirsen şol gurşawda wagtyn durup biljegini bellap geçyar, we bilşime göra geçmişe gidip bolmajakdygyny subut eden yok,

ya-da ge...

Dowamy »

1851 7
Köneler, 12 years ago


Talyplar.com krosword #1

Dowamy »

2119 20
Köneler, 12 years ago


Oyun - myraly bn soltan söyün

bir gün myrala soltan söyün sorapdyr:
\"name iymegi gowy göryan?\" - diyip
Myralam: \"Yumurtga iymegi\" diyipdir.

Yöne aradan birki ay geçenson myraly güymenip otyrka soltan söyün myrala sorapdyr: \"name bilen?\" myralam:\"duz bilen\" diyip jogap beripdir

(PS: belki asyl görnişi başgarakdyr)

...

Dowamy »

2704 18
Köneler, 12 years ago


Bir başkadyr benim memleketim

türkçe gowja aydym, \"üytgeşikdir menin watanym\" dinlande öz watanyn yadyna düşyar

Dowamy »

1640 2
Köneler, 12 years ago


Wagt çalt geçyami sonky döwürde

(taze tema açaymasak olan suwy çykdy öytyan,sonam sonky wagtlar tema açyanam tolyly olam özine göra açyp goyberyar dowamam edip bolanok)

sonky döwürde(2-3 yyllykdan bari) wagtlar mana göra yaman çalt geçip başlady, hamala kasetany öne saratyan yaly wagty tutyp bolanok, ya-da men günuzyn kompyuterin başynda bolanymdan şon yaly, sizde...

Dowamy »

2792 42
Köneler, 12 years ago


ölmänkä aydylan soňky sözler

montýora gerek ýok, özüm düzelderin

gorkma bu tünelden näçe ýyldyr otly geçenok

gorkma, bu ýylanlaryň hemmesiniň zäheri alynan

aýa seret tyryň farasy ýaly

paraşuty ýere iň ýakyn men açaýyn-da görüň

aperasiýa ýaman şowly geçdi

garaş häzir derrew çümip çykaýyn

Dowamy »

3504 100
Köneler, 12 years ago


Gozyetim.com

sizi taze açan sahypamyza çagyryarys.
gözýetim.com-da öz makalalaryňyzy, goşgydyr, hekayalaryňyzy, ylmy işleriňizi, kariňiz ya-da ugryňyz hakynda peýdaly maglumatlary we mundan başgada daşary-ýurt dillerindäki halan eserleriňizi türkmen dilimize terjime etmek şerti bilen okaýyjylamyz bilen paýlaşyp bilersiňiz. internet ýaly bilim ummanynda t...

Dowamy »

2854 39
Köneler, 12 years ago


Gowy göryan frazalarynyz

msn ulanyan bolsanyz bilyansiniz, msn-de öz şahsy tekstini yazyp bolyar, menem köplenç o taýyny latyn frazalaryny yazmak üçin ulanyadym. Meň halayan frazalam:

Cogito ergo sum - Descartes (I think, therefore I am : Men pikir etyan, onda men bardyryn)

aut viam inveniam aut faciam (I\'ll either find a way or make one)

Dowamy »

3302 89
Köneler, 12 years ago