Her bir gyzyň durmyşa çykyp bagtly ýaşamak arzuwy bar , baran ýerinde ol öýiň ody bilen girip, küli bilen çykmak bir bada çyda agyr degýär.
Öwrenişmek kyn.
Özüm oba gyzy bolamsoň, mekdebi tamamlap şäherdaki litseýiň bugalteriýa bölüminde okuwym dowam etdim.
Şo taýda hem men Serdar diýen yigit bilen tanyşdym. Serdar şäherli ýigitdi.
Men Serdar bilen 1,5 ýyl okap diplomym alyp, menä oba gaýtdym, oda okuwyny dowam etdirmek üçin daşary ýurda gitdi
Men obada arçynlyga tanyş üsti bilen katip bolyp işe girdim.
Işlerim gaty agyr däldi, derrew öwrenişdim we kollektiwim hem obada öň hem tanyş adamlar bolansoň, kollektiwa garylyp gitdim
Men Serdar bilen internetiň üsti bilen hat alşyp, günde günaşa jaňlaşyp durýadym
5 ýyl hem öz aýralygy bilen geçip gitdi.
Serdar bu ýyllarda bir gezejik yurda, bir aý gelip gitdi, galan wagtlary o taýda okuwyndan daşary işleýardi
Serdar okuwyny dynyp diplomyn tassykladyp şäherde bir ederada işe goýyldy
Soň biz Serdar bilen maslahatlaşyp toý tutmaly diýen netija geldik
Iki gapdal goldawy bilen toýymyzy kän uzaklaşdyrman tutdyk
Türkmen däp dessurlary bary edilmeli, düzgün tertipde edildi
Men indi täze gelin, men haladym geçip toý köýneklermi tikinip ýörkäm Serdar maňa şeý diýipdi
-Jumagözel meniň ejem ors tipli zenandyr. Kän köýnekleriň ýeňini uzyn etmegin, birem modaça tikingin,, diýdi
-Serdar täze gelin bolyp ýeňi kelte geýmäge menä utanýan
-bilmedimdä ejem soň beýlä geýdirmez, galanynam öziň bil
-bolýa,,, diýip, geýýän özüm diýip bar köýnegim ýakaly, ýeňi uzyn edip tikindim
Toýdan soň bir iki gün geçdi welin gaýnym ýaşmagymy açdyrdy, men açmajak bolsam ýeke gelnim bar dymma dymma oýnajak däl diýip açdyrdy.
Men welin gymmat gymmat öýme ýaglyk alynypdym höwes etýadim uz ýaşynyp gelinsiremäni, oda boljak däl öýtýan, ýaşmagym açmaly bolsam
Gaýyn atam bolsa mydama diýen ýaly işdedi. Ol welaýat häkimlikde işlänsoň öýde bolýan wagtyndan işde bolýan wagty kändi
Gyrpa däldiler. Üç gelnejem bolansoň meniň terbiýäm başgaçady. Meniň gelnejelerime ejem dagy ýaşmagyny açdyrmady. Menem şeýle terbiýede ulanamsoň menem ýaşynmaly diyip pikir etýärdim, emma gelin bolyp gelen ýerim beýle däldi, bular ýarym orsynça düzgüne garylyp gidipdir.
Menem gelen ýerim bilen bolmalydym
Gaýyn enem uly kitaphanada kassir bolyp işleýardi.
Ol meni hem bir aý bolmaňka perewod etdirip öz ýanyna bugalteriýa hasapçyň kömekçisi edip işe geçirdi

Indi günde ikimiz bile işe gitýädik. Işden gelip hem bile nahar etýäs bile iýýas
Bular stol stulda otyryp kuhniýada nahar iýýaler, bu düzgin ilki bada maňa agyr degdi, men nirede gören zadym, öýde klenka ýazyp üşüp nahar iýýadik, özäm bir nahar, a bularda bolsa iki nahar iýmeli, umuman bişirýan naharlarmyz hem ors naharlarydy, uýgunlaşmaly bolýadym.
Men bolsa çorba nan dograp sogan bilen tutyp iýesim gelýadi, a bularda bolsa tarelka nahar guýmaly aýra aýra tarelkada naharlanmaly.
Serdar bilen hiçem bir okaradan nahar iýip gormedim. Bizde bolsa kakam gelnejem bilen doganym aýra okaradan nahar iýdirmezdi. Her ýeriň bir düzgüni bar eken
Menem ýuwaş ýuwaş uýgunlaşdym
Gaýnym maňa günde bir täze köýnek hökman alyp berýadi. Ol işden çykyp türk magazina girip taýýar köýnekden alyp gaýtýa, özüne-de maňada meňzeş edip.
Soňra erte işe şony geý diýip gaýnym bilen meňzeş köýnek geýip gitmelidim. Men bolsa toyymda tikinen köýneklerim geýesim gelýadi. Olary geýmage mende mümkinçilik hiçem goýanokdy. Bezenmäni we bezemani gowy görýärdi. Meni gelindir öýdenokdy öz gyzy ýaly görýärdi.
Meniň nebir Jumagözel adym hem ýatdan çykara geldi. Gelin bolyp şu öýe gelen günüm Junagözel adyma Jenýa öwrüldi. Maňa uly kiçisi Jenýa ýa Jenýa gelneje diýýadiler. Serdarada men Serdar diýaýmesem bary Serik diýýadiler....!?

Ynha obadan gelin bolyp şähere düşüp ors tipçe düzgüne hem öwrenişip gitdim, öwrenmän gitjek ýeriň niri diýsene, gaýnym görgüli Jenýam, Jenýam diýip kökenegä meniň üstümde

Aý gün geçip durdy. Bir gün nahar iýip başladym welin birden ýüregim bulanyp gaýtaryp başladym. Indi nahar görsem ýüregim bulanýa iýmegä beýlede dursun
Gaýnym ertesi işden ruhsat alyp meni anyklaýyş we maslahat beriş bölüme barlaga äkitdi
Barlaglaryň netijesi belli bolýança iki gezek gaýtaryp geldim Barlagyň netijesi belli boldy. Men göwreli ekenim 12-13hepde
Lukmanlar derrew hasaba aldylar
Gaýnym yolda öýe gaýdyşyn magazina meni salyp çaga eşik, özüme taýýar öýde geýer ýaly köýnek alyp berdi. Men diňe näme diýse bor diýip yzyna düşüp ýörün, ogul boljakmy gyz boljakmy o barada pikirem edenokdy, kiçi wagty ogla gyza geýdirseňem bolýan eşikler diýip alyp berdi. Ýygnada goý, hä diýmän geýdirersiň, diyip
Menem bor diýip ýygnap goýdym

Meniň aş saýym örän agyr geçdi
Bir gün gaýnym saňa ýagly et bolanok diýip bir eti gyzylja gowuryp, üstüne ukrop petruşga, reýhan sepip maňa iýdirdi.
Men bu et nämäň eti bir hili balygyň tagamyny berýar, ýöne bu balyga däl
-iýiber Jenýam senem kuwwatlanmala, ýöne gaýtaryp ýörsüňa
-bor iýdimä,, diýip bir tarelka gowyrlan eti iýdim
Bar zada ynam derek diýilşi ýaly, soň ýuwaş yuwaşdan ýagdaýym gowlanyp gitdi
Aý gün geçip durdy
Garaşylýan pursat geldi.
Meniň gyzym boldy. Biz begenip oňa garry enelerni ýatlap Enejan goýdyk. Enejan goýsakda onyň ady derrew Eni boldy.
Barsy Eni diýip tutýardy
Bar zat 7 günlük çagany suwa düşüremizde başlady.
Gaýnym iki aýagyny legene salyp gyzymy suwa saldyk welin 7 günlük çaga suwda çyrpynýar, göýä meni suwa goýber diýýan ýaly. Gaýnym bilen ikimiz haýran galdyk, ýöne üns hem bermedik
Şo günden soň gyzymy suwa salsam suwda ol şeýle bir begenýär suwa düşmäni halaýar. Bizem günaşa suwa düşürýadik
Bir gün gaýnym iki aýlyk gyzymy eline alyp oýnadyp otyrka hany kellejigini tutmany öwrensin diýip garnynda ýatyrdy welin iki aýlyk çaga öýiň içinde garnyny ýere degdigi bes sünip gidip barýar. Gaýnym göz degaýmesin diýip oňa dakyp bilen gözmonjygyn hem dakyşdyryp çykdy. Ondada kän üns beremedik
Çaga 6 aýlyk boldy. Ony arkan ýatyrsam aglaýar ýüzün ýatyrsam bolsa öýiň içinde emedeklemän diňe ýylan ýaly sünüp ýör, ondada uns bermedik
Aradan bir ýyl geçdi. Enejanjan bir ýaşady .
Doglan günunde üsti başyny görer ýaly etmedi diýip men ony uly legene suw salyp içinde otyrtdym welin ol suwyň içinde çyrpynyp ýüzýar. Gaýnymy çagyrdym. Oda muny geň görüp birden hem ihhhhhhh edip içini çekdi
-näme boldy enesi, diýip ýüzlendim
-Jenýam gorkma sen meni bagyşla men ozal hem guman etdim, bu ýöne möne çaga däl, haçanda saňa aş saýyň aşa agyr bolanda maňa, gelniňe ýylan etini gowrüp ber, emi ýomy şo bolar we gelniň hem sagdyn bolar diýdiler. Menem soň ýylan tutýançy tapyp ony soýdyryp arassaladyp saňa gowrup berdim
Indäm muňa seret diýip Enejany eline alyp arkan ýatyrýa welin aglaýar, a ýüzün ýatyrýa welin öýiň içinde sünüp, süşenekläp ýör
Men näme diýjegim bilmedim
Ertesi lukmana barlatdyk. Hiç hili kesel ýok gaýtam sagdyn gowy ösüş kemi yok diýip goýberdi.
Bolman gyzym kesel däldi, ol bir gezek hem kesellemedi, onyň bir kem ýeri ýüzün ýatyraňda we suw görende şoňa bolan höwesi güýçlidi
Bu syry diňe gaýnym bilen men bilýädim...

Aý gün geçip durdy. Şu wagt gyzym 5 ýaşynda. Ony gaýnym suwda ýüzmäge höwesek sportyň suwda ýüzmek görnüşine gatnatdy.
Ol 5 ýaşynda bolsada eýýam iki gezek öz ýaşy boýunça geçirlen suwda ýüzmek boýunça ýaryşda birinjiligi alyp geldi
Gyzym ykbaly nä bolar bilmedim, ýöne ol suwda ýüzmek boýunça geçirilýän ýaryşlaryň birinjiligini welin hiç kime bermejegini, gaýnym bilen men bilýän......!?

~~~soňy~~

Awtory:Nowça

Edebiýat, Xyivenia tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir