...ÇAGASYNYÑ ADY NÄME?

Haý­sy­dyr bir haý­wa­nyň ça­ga­sy­nyň ady­ny so­rap re­dak­si­ýa­my­za ýüz
tutýanlar az däl. Elbetde, dürli haýwanlaryň çagasynyň nähili atlan￾dyrylýandygyny bilmeýänler diňe bir ýaşlaryň arasynda däl, ulularyň
ara­syn­da-da az ga­bat ge­le­nok. Şeý­le bo­lan­soň, biz bu ba­bat­da öz bil￾ýän­le­ri­ni «or­ta dök­me­gi­ni» ha­ýyş edip...

Dowamy »

902 2
Edebiýat, bank tarapyndan 10 months ago

Erkekdämi asyl heley

Erkeksumak biri "heley" diyipdir köpçilikde.
Öz ayalyna "heley" diyip aydyp bilyan adam bar bolsa sonuñ bokurdagyna tikilip goylan iki barmak dili tutulsun! "Heley" diyen söze hut sonuñ ozi mynasyp, eger gelnine sey diyip bilyän bolsa!
Biziñ turkmende seyle bir däp bar gelin alsañ gul alan yaly edip isletmek! Öyde name is bolsa...

Dowamy »

840 14
Edebiýat, SiziňÝalyBiri tarapyndan 10 months ago

Gara bulut /goşgy/

GARA BULUT

Her kim bir zady söýýär,
Diýmäň geçmişi unut!
Aglaberse gara bulut.
Dünýämi gaplany üçin,
(Bu derdimi dökdüm kän),
...Olam girdi dünýäme
Bir ajaýyp saz bolup.
Pelek yza dönýämi,
Bolaýýarmy düzedip.
Ol gelende ajapdy,
Jan beripdi keşbime.
Men özü...

Dowamy »

414 11
Edebiýat, AHALLY tarapyndan 10 months ago

Iska muslim 🍂

ýekelikde aglamany halaýaň sen bilýän men
hem de uçmak isleýänsiň ganatlanyp meň bilen
bilýäňmi uçamana entek bize gaty ir
meň ýüregim urýarka senem ýüregime gir
göz ýaşlaň damjasy damýa meniň elime
eger seniň dertleň bolsa ýükle meniň egnime...

Dowamy »

409 1
Edebiýat, (shyh)sho men tarapyndan 10 months ago

Aýrylma menden

Aýrylma menden
Gyş günüñi ýaz ederin soz beryan saña
Ýekeje hayysym ayrylma menden
Baş uçyñda otyraryn çykýanjak daña
Yekeje hayysym ayrylma menden

Bahar gelse ,açylýar meýdanda güller
Sen bolson calt gecyâ ,geçmeýân günner
Şu wagt şu taýda bir zada söz ber
Yekeje hayyşym aýrylma...

Dowamy »

396 3
Edebiýat, menem sizden biri tarapyndan 10 months ago

Sen düşýärsiň ýadyma

" Sen düşýärsiň ýadyma"

Pursatlar suw üzre aýak yz kibi
Aýt sen, wagt diýeniň aýaýar kimi
Ýazlar gül geýinip uly gyz kibi
Tijenende, sen düşýärsiň ýadyma

Asmanda ýazylan ýerde çözülmez
Köňle taý kylanyň derde dözülmez
Penjire ýapylmaz, perde süzülmez
Gijelerine, sen düşýärsiň ý...

Dowamy »

402 3
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 10 months ago

Şeyle boljakmyş

Ýene 10 ýyldan şeýle boljakmyş:
Gyz tarap oglana sawcy barjakmyş,
Hindileň şol däbi bize geljekmiş.
Begeniň oglanlar, gynanyň gyzlar.

Gyzlaryň yzyndan barmaly dälmiş,
Näzlerini çekip ýörmeli dälmiş,
Galyň diýlen zadam bermeli dälmiş,
Begeniň oglanlar, gynanyň gyzlar.

...

Dowamy »

672 10
Edebiýat, Nepes29 tarapyndan 11 months ago

NEBIS

Göwnüm Nýu Ýorkda uçýar,
Özüm bolsa obada.
Göwnüm BMW-de uçýar,
Emma özüm wolgada.
Göwnüm ýyldyzy islär,
Emma aýagym ýerde.
Göwnüm alymlyk islär,
ýöne zat ýok bu serde.

Göwnüm Ýewropa islär,
Emma göwräm Azýada.
Göwnüm dem almak islär,
Krymda,Antalýada.

Dowamy »

1160 3
Edebiýat, Nepes29 tarapyndan 11 months ago

Dosduma...

Gaty gen sozlem "Onki in gowy dost"
Eger sizde yok bolsa,gowy
Meselem mende ha bar
Has dogrusy bolupdy
Hazirler bizler asla indi dusamyzogam

Arada aylandym ZaMosta
Sag tarapymda tanys dworlar,yadyma dusdi Satlyk
So bada ayladym oy telefonyna,allo salam Maral gelneje
Men Sapar,Satlyk...

Dowamy »

353 0
Edebiýat, Saparguly tarapyndan 11 months ago

Söýermiň şonda!?

Söýermiň şonda!?

Şo-ol aýlanyp ýörşüm daşyňdan synlap,
Diýjek sözlerimi kalbymda jemläp,
Aşyk gözlem bilen gözlerňe gözläp,
"Söýýän" diýsem, senem söýermiň şonda?!

Ykbal ýollaryny geçsem seň bile,
Söýsem gözüm, sözüm, janym - dem bile,
Meň ýüregme düşünýärkä hemmeler,
"Söýýän"...

Dowamy »

717 43
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 11 months ago

Söýdim, söýülmedim...😢

Kitap okap otyrkam, gözimi bir nokada dikip galypdyrn...
Şol nokatda seň mylaýym, gülüp duran ýüžüňi, oýunçylja gözleriňi görmek isledim... Ýöne ňäme üçindir bu gezek görip bilmedim... Hemişekiler töweregimden gitmeýän, oýalykda, ukyda hemram bolan " Unudylmajak" keşbiň hany nirlere gaýyp boldy? Ojar odunyň alawlap ýanyşy deý alawlan şol yş...

Dowamy »

566 49
Edebiýat, Cxase tarapyndan 11 months ago

Ertir.com agzalarnyn doredijiligi

gosgylar yygyndysy

-indirmek ucin
https://cloud.mail.ru/public/BbK1/QawKfXvJj

Dowamy »

488 7
Edebiýat, Nepes29 tarapyndan 11 months ago

Şatlyk Hudaýberdiýewiň terjimeleri

Nazym Hikmet /

ÜÝTGEŞIGEM DÄL EKENIŇ ÖZGEDEN

Yşk göremok gözleriňde öňki dek,
Ýolnupdyr kalbymdan söýgiň örki-de,
Meň ruhum kän ardy, nobat seňkide,
Sebäp senem üýtgeşik däl özgeden.

Gije geljek ýoluň garap düýnjügem,
Bu gün gaçyp barýan sessiz-üýnsüzem.
Kalbyma seredi...

Dowamy »

619 64
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 11 months ago

Sensiz

............................................

Dowamy »

484 6
Edebiýat, Altynjan hatyn tarapyndan 11 months ago

Adamzady halas etmek / powest

Türkmenistanyñ Halk ýazyjysy Öwezdurdy Nepesowyñ "Adamzady halas etmek" powesti www.kitapcy.ml saýtynda.

Dowamy »

400 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 11 months ago

Juda agyr günler / powest

Türkmenistanyñ Halk ýazyjysy Öwezdurdy Nepesowyñ "Juda agyr günler" powesti www.kitapcy.ml saýtynda.

Dowamy »

343 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 11 months ago

Aýdyşyk

Aýdyşyk

Gelin:
Öten-geçenden wehm eýle,
Gözleme, oglan, gözleme;
Şirin janyňa rehm eýle,
Gözleme, oglan, gözleme.

Ýigit:
Men bu sözlere bakmaryn,
Gözlärin,gelin, gözlärin;
Hiç bir kimseden gorkmaryn,
Gözlärin, gelin, gözlärin.

Gelin:
Meň bile...

Dowamy »

403 2
Edebiýat, Gürgençli tarapyndan 11 months ago

Gyrnak / roman

Türkmenistanyñ Halk ýazyjysy Öwezdurdy Nepesowyñ "Zyýarat" trilogiýasynyñ üçünji romany bolan "Gyrnak" romanynda geçen 90-njy ýyllarda örç neşe söwdasyndan we neşe belasy zerarly ýumrulan ojaklardan, göklügine orlan ýigitleriñ mähre mätäç ýaş gelinleriñ köýen ykballaryndan söz açylýar. Roman 1997-nji ýylda "Garagum" žurnalynda bölekleýin çap edili...

Dowamy »

443 1
Edebiýat, wagt tarapyndan 11 months ago

Gurbanmämmet serdar / roman

Türkmenistanyñ Halk ýazyjysy Öwezdurdy Nepesowyñ türkmen halkynyñ XX asyr taryhynyñ birinji ýarymynda aýgytly rol oýnan türkmen hany Jüneýit han baradaky täze romany ilkinji gezek www.kitapcy.ml saýtynda okyjylara hödürlenýär. Bu täze eser Jüneýit han barada öñki ýazylan eserlerden tapawutlylykda, onuñ hakyky taryhy keşbini açyp görkezýär. Okamaga...

Dowamy »

427 1
Edebiýat, wagt tarapyndan 11 months ago

Muhammet pygamber / roman

Türkmenistanyñ Halk ýazyjysy Öwezdurdy Nepesowyñ musulman halklaryñ çeper edebiýatyna özboluşly täzelik bolup girjek we iki tomdan ybarat "Muhammet pygamber" romany ilkinji gezek www.kitapcy.ml edebi-çeper we taryh saýtynda. Okamaga we kitap arhiwiñize ýükläp almaga howlugyñ..
@Kitapcylar.

Dowamy »

476 0
Edebiýat, wagt tarapyndan 11 months ago