Gowy uklaýan adamlaryň syrlary

Arizona uniwersitetiniň bitewi lukmançylyk merkeziniň uky hünärmeni Rubin Naiman: "Adamlar ukyny dişlerini ýuwmak ýaly gündelik işleriniň biri hasaplaýarlar" -diýdi. "Köpler üçin 7-9 sagat hakykatdan" öçürmek "borjy hasaplanýar."

Şeýle-de bolsa, käbir adamlar gijeki dynç alyşa bolan garaýyşlaryny üýtgetdiler we ony hakyky lezzetlere...

Dowamy »

138 0
Edebiýat, 6 days ago


Haýyşt boýunça "Bilbil"

Haýyşt boýunça "Bilbil"

Aýdayn saňa dilim
Söýýän seni bilbilim
Arzuwym bol gelinim
Sensiň ähli dilegim

Söýýän seniň adyňy
Peseltmän söýgüm badyny
Gurşap akyl ýadymy
Adyma goşaýyn adyny.

Serdar Melejäýew. 61506820

Dowamy »

69 1
Edebiýat, 1 week ago


Bol ýanymda Goşgy

Bol ýanymda.

Behiştde ýaly bolýan, ýanyňda
Perişdäm ýaly bol, ýanamda
Her işde bolýaň hyýalymda
Söýenim bol mydam ýanymda

Bagtly men seniň baryňda
Taýýar men bermäne barymda
Reňki pes soýgümden, garyňda
Söýenim bol mydam ýanymda

Jadylan, ýylgyraňda ýaňaklaň
...

Dowamy »

79 1
Edebiýat, 1 week ago


Kursdaşlarym Goşgy

Kursdaşlarym.

Ilki nätanyşdyk indi tanyşdyk
Ýolda görsek bir-birege garaşdyk
Göwne degsek ýene tiz ýaraşdyk
Dogan ýaly bolan kursdaşlarym.

Ýetişmedim berip duraý depderiň
Degişme degmesin göwne geplerim
Gonsyn egniňize bagt kepderi
Ýakynym gadyrdan kursdaşlarym

...

Dowamy »

102 0
Edebiýat, 1 week ago


"Kowusnama" eseri.

Kowusnama tutuş gündogar halkynyň arasynda meşhur bolan alhlak-diaakukl,
Owul-nesihat kitabydyr. Keý-Kowus öz ogly Gülenşaha nesihat bermek maksady
bilen bu kitabyny yazypdyr. Ol bir adama gönükdirilen bolsa-da, öwütündewie
pähim-paýhaslar tutuş adamzada degişli bolany üçin, nesiller ony söyüp okapdy riar.
Sargytlaryndan...

Dowamy »

147 0
Edebiýat, 2 weeks ago


Tehnologiýa hakynda biläýmeli zatlar

1. Uzakly gün klawiaturada ýazýan adamyň barmaklary günde ortaça 20 km ýol geçýär.
2. “e-Bay” internet bazarynda her sekuntda ortaça 680$ satyş amala aşyrylýar.
3. Kompýuter ulanýan adam minutda ortaça 7 sapar gözüni gyrpýar. Adatdakymyz mundan esli kän bolup, gözümizi minutda 20 gezek gyrpýarys.
4. ABŞ-da ýylda 220 million ton...

Dowamy »

304 2
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Google programmasyna “Instagram”-daky ýaly hekaýalar aýratynlygy goşular

Google-niň hünärmenleri, Google programmasyna “Hekaýalar” aýratynlygynyň goşuljakdygyny habar berdi. Aýda 800 milliondan gowrak ulanyjy goşulýan Google programmasy, “Hekaýalar” aýratynlygy bilen has gowy maglumat we tejribe bermegi meýilleşdirýär.

Bu aýratynlyk häzirki wagtda ABŞ-da, Hindistanda we Braziliýada elýeterlidir. Geljekki...

Dowamy »

240 5
Täzelikler, 2 weeks ago


Dünýäde ilkinji “Covid” pasporty

“Covid” pasport arzasy üçin synaglar, şu hepde Londondaky “Heathrow” howa menzilinde karantin töwekgelçiligi bolmazdan halkara syýahatçylyga mümkinçilik berýän tehnologiýany barlamak üçin geçiriler.

“United Airlines” we “Сatay Pacific” ýolagçylary “CommonPass” atly ykjam telefon programmasyny synap başlaýarlar. Programmanyň sanly sag...

Dowamy »

232 3
Täzelikler, 2 weeks ago


Täze Umyt Goşgular Ýygyndysy Kitap

Salam hormatly talyplar.com agzalary men bu gün siz Serdar Melejäýewiň Kitabyny siz hödürleýän ( Täze Umyt Goşgular Ýygyndysy ) sizlere maslahat berýän aşakdaky sylkadan ýükläp alyp bilersiňiz ! ! !

http://halypa.ru/download/loadfile.php?down=Android/Goshgylar.apk

Dowamy »

195 0
Täzelikler, 2 weeks ago


Ata göreldesi

Ata-eneleriň käbiri çagalaryny görelde bilen terbiýelemäge kembaha garaýarlar. Çaga terbiýesinde göreldäniň täsiriniň güýçlüdigini ünsden düşürýärler.

Perzent terbiýesinde atanyň göreldesi has ýokarydyr. Ol çaganyň pikirini, hyýalyny, erkinligini, düşünjesini, hyjuwyny, isleg-arzuwyny düzgün-tertipli ýola goýmaga ukyply güýç hasaplan...

Dowamy »

180 0
Edebiýat, 2 weeks ago


Söýginiň üç alamaty

Söýgi hiç haçan şowsuzlyga uçratmaýar.

Zig ZaglarSöýginiň ýaşamagy we başgalaryň ony duýmagy üçin onuň alamatlaryndan habarly bolmaly.

Hakyky söýginiň üç sany alamaty bardyr. Olaryň birinjisi ideg etmekdir. Ideg bolmasa, söz bilen beýan edilen söýgi hakyky söýgi däldir. Ol özüň we başga...

Dowamy »

275 0
Edebiýat, 2 weeks ago


Google we synag

Google we synag Gowy iýmitlenmegiň, aýdym-saz diňlemegiň, ýeterlik uklamagyň, küşt oýnamagyň ýa-da tapmaça çözmegiň zehinimizi ýiteldýändigini biz köpden bäri bilýäris. Emma siz “Google” internet sahypasynda gözleg geçirmegiň we synaglara gatnaşmagyň hem zehinimiziň ýitelmegine güýçli täsir edýändigini bilýärmidiňiz? Kaliforniýa uniwersiteti tarapy...

Dowamy »

256 0
Tehnologiýa, 1 month ago


Kynçylyklar bilen taplan!

KYNÇYLYKLAR BILEN TAPLAN!
Sagyňa, soluňa göz aýla, heý-de başy agyrmaýan, damary syzlamaýan adama
gözüň düşdümi? Haýsy bir öýde bagry girýan dertliler ýok?
Köp sanly adam bardyr, başlary agyr gündedir. Birnäçe adam bardyr, sabryna
haýran galar oturarsyň. Bil, derde uçraýan bir özüň dälsiň. Gaýta, özgeleriň
ý...

Dowamy »

235 1
Edebiýat, 1 month ago


Durmuşy öz bolşy ýaly kabul et

Durmuşy öz bolşy ýaly kabul et!
Durmuşy her kim özüçe düşünýär. Kimler üçin onuň lezzetleri basym
tükenýär. Aladalar tiz ýadadýar. Ýüzleri gamaşdyrýar. Her günüň özi müň öwsüp
duran ýaly, hamana ähli zat gussa bilen ýugrulan, kösençlik bilen garylan ýalydyr.
Kimiň ýanynda eglenseň, derrew göwnüňe degjek bir söz suňşu...

Dowamy »

290 2
Edebiýat, 1 month ago


Hormatly Agzalar bir teklibim bar

Salam Hormatly Talyplar.com Agzalary gowymy ýagdaýlaryňyz men bu günki açan mowzugymyň sebäbi siziň teklipleriňiz gerek eger goldasaňyz diýjek bolýanyn Ýagny men şu saýtyň içindäki mowzuklardan ybarat bir kitap görnüşdäki bir programma düzsek nähili görýäňiz meselem SYRLY WAKALAR ýaly programma onuň içine Adolf gitler, Syrly hakykatlar, planetala...

Dowamy »

581 16
Sorag-jogap, 1 month ago


Geçen geçdi

Geçen geçdi
Geçeni ýatlap, geçmişiň hyýalynda gezmek, geçmişi yzyna dolajak bolmak,
öten günüň hesretine gyýlyp ýörmek akmaklyk we dälilikdir, erk-islegiňe tagna
salyp, oňa kast etmekdir, häzirki durmuşyň ýoguna ýanmakdyr. Akyldarlar
geçmişiň hasap depderini düýrleýärler hem-de ol hakda söhbet etjek bolmaýarlar.

Dowamy »

307 2
Edebiýat, 1 month ago


Bagtly bol! (Bagtly bolmagyň 30 ýoly)

Bagtly bol!
(Bagtly bolmagyň 30 ýoly)
- Ynam we salyh amallar ajaýyp durmuşyň syrydyr, bu ikisini mäkäm tut.
- Ylym-bilim al, hergiz okamakdan araňy üzme - bular aladalary gidirer.
- Täzeden toba daýan-da, gabahat işleri taşla. Ters hereketler durmuşy tutuksy
görkezer.
- Elmydama Allany ýatla, Oňa bi...

Dowamy »

392 0
Edebiýat, 1 month ago


Eý Allah!

"Asmandaky we zemindäki barça zatlar ondan dileg edýändirler, Ol her
günde öz ornundadyr (ýerindedir)", elmydama Ony ýatlaýandyr (soraýandyr), Ol
elmydama şol beýikligindedir"
Deňizler möwjese, tolkunlar gomasa, ýeller öwüsse, gämidäkiler "Eý Allah"
diýip seslenerler.
Sähralykdan barýan ugruny ýitirse, (ýol...

Dowamy »

274 0
Edebiýat, 1 month ago


Täze Degişmeler ýygyndysy programa

Salam hormatly talyplar saýtynyň agzalary Men bu gün size ýetirmekiçi bolýan programmam türkmen dilinde degişmeler ýygyndysy aşakdaky sylkadan ýükläp alyp bilersiňiz,
http://halypa.ru/download/loadfile.php?down=Android/Apk.apk
Programmany ýükläp alyp bilersiňiz programma barada pikiriňizi galdyraýsaňyz minetdar bolardym hormatly agzal...

Dowamy »

477 8
Täzelikler, 2 months ago


Gulerdi Goşgy

Gulerdi

Gulkisi bagrym dilerdi
Gurlese konlumde gurardy duzak
Dem yeterden aydym aydyp bererdi
Bir dem yaly yakyn soncada uzak

Bagtlydyk
Bir deryanyn durudik
Yonsuz gurrunmizem bolmazdy gurak
Bir obanyn bilbilidik guluduk
Bir gul yaly yakyn bilbil dey uzak

Dowamy »

229 2
Edebiýat, 2 months ago


Sorag ! ! !

Salam gowymy ýagdaýlaryňyz hormatly talyplar saýtynyň agzalary men siz den sorajak bolýan zadym,
Classic Visa karta pul geçirmek üçin aňsadyrak ýolaryny bilýäňizmi dostlar kyn görmeseňiz eger bilýän bolsaňyz kömek edäýiň,
Agza bolup bilmeýän agzalar arasynda bilýän bar bolsa IMO NOMERIMA ÝAZAÝYŇ +99362351817 Öňünden sagboluň dostlar ?...

Dowamy »

365 4
Sorag-jogap, 2 months ago


Boş wagty zähmet bilen doldurmak

Boş wagty zähmet bilen doldurmak
Durmuşda öňlerine maksat goýmadyk, eli boş, işsiz, hünärsiz, başarnyksyz
adamlar arhiwlere siňip galan çaň-tozanlar bilen barabardyr. Çünki olaryň aňlary,
zehinleri boş.
Zehiniň iň hatarly halaty adamyň işsiz oturýan pursadydyr. Ol şol wagt
sürüjisi bolmadyk we ýokary tizlikde...

Dowamy »

260 0
Edebiýat, 2 months ago


Türkmenistanda ilkinji lomaý söwda platformasy işe başlady

Türkmenistanda ilkinji lomaý söwda platformasy işe başlady
Türkmenistanda “lomaysowda.com” atly ilkinji onlaýn-lomaý platformasy işe başlady.

“Lomaysowda.com” platformasy – bu ýerli we daşary ýurtlardan getirilen dürli harytlaryň lomaý söwdasy üçin niýetlenen häzirki zaman onlaýn platformasydyr.

“Lomaysowda.com”...

Dowamy »

307 0
Täzelikler, 2 months ago


Agyz-burun örtügini peýdalanmagyň düzgünleri

Agyz-burun örtügini peýdalanmagyň düzgünleri
Örtük – agyz we burun nemli bardalaryny howa-damjalaýyn ýollar bilen geçip bilýän ýokançlaryň düşmeginden goraýan ýönekeý serişdedir. Emma, hakykatdan-da, goranmak üçin örtügi dogry peýdalanmaklyk örän wajypdyr.Eýsem, örtük dakynmazdan öň nämelere üns bermeli?

Dowamy »

339 0
Täzelikler, 2 months ago


Eýsem, bilýardyň saglyga nähili peýdasy barka?!

Sportuň islendik görnüşiniň hem saglyga peýdalydygy biziň hemmämize mälimdir. Ýöne şonda-da, köpimiz sporty çalasynlyk, çakganlyk, çeýelik, bir söz bilen aýdanyňda, hereket bilen baglanyşdyrýarys. Şeýle gyzykly hem bedeni taplaýjy sport oýunlarynyň biri-de bilýarddyr. Bilýarda «Höwesjeňleriň sporty» hem diýýärler. Muňa garamazdan, hünärmenler bilýa...

Dowamy »

284 2
Täzelikler, 2 months ago