Üç nesihat (Rowaýat)

Ynsan asla adalatdan daş düşmeli däldir. Zulumdan, zalymlykdan içýan gören ýaly gaçmalydyr.
Çünki adalat we adyllyk ynsany diňe bir bu dünýäde däl, eýsem, ahyretde hem halas eder.
Zulumdyr zalymlyk bolsa ynsany hem şu dünýäde, hem ahyretde perişan eder.
Käwagt adam daş töweregindäkileriň öjükdirmelerine, küşgürmelerine ynaný...

Dowamy »

86 0
Edebiýat, 23 hours ago


Degişmeler 2

Gyzy:
- way kaka ylga ejem yuregi agyryp dem alyp bilman yatyr..
Kakasy:
- bol calt 03 e jan et..
Gyzy:
- dur birinji lentama yazayyn..:))
                         ***
Sögüşenimiz sebäpli 5 gün bäri aýalym bilen gürleşmän ýördüm. Şugün irden öýden çykmakam sms ýazýar: "Haýwan ýaraşmak üçin ýazýandyr...

Dowamy »

273 0
Edebiýat, 3 days ago


Dün­ýä­niň tä­ze 7 tä­sin­li­gi

Şweýsariýaly Bernard Werberiň başlangyjy bilen “Dünýäniň täze ýedi täsinligi” taslamasy gurnalyp, täze ýedi täsinlik anyklanyldy. Dünýäniň täze ýedi täsinliginiň sanawyna goşmak üçin teklip edilen köp sanly binalar we gözel ýerler saýlanyp, bäsleşigiň netijeleri Lissabonda mälim edilipdi. Gazetimiziň şu sanynda dünýäniň täze ýedi täsinligi bilen ta...

Dowamy »

230 0
Täzelikler, 5 days ago


COVID-19: NÄDIP DEZINFEKSIÝA ETMELI?

Okyjydan: Men öýümde hemme zady uksus bilen suw garyp arassalaýaryn. Wirus we içerdäki arassaçylyk barada aýdaýsaňyz.

Arassaçylyk

Bankomat ulanýan we haryt satyn alýan wagtyňdan başga wagtlarda ellik geýmek COVID-19-dan goramaýar we mikroblaryň ýaýramagynyň öňüni almaýar. Oňa-muňa gidip gelmeli bolanyňda, mikroblardan...

Dowamy »

169 0
Täzelikler, 5 days ago


NÄME ÜÇIN 2 ÝAŞDAN KIÇI ÇAGALARA MASKA GEÝMEK MASLAHAT BERILMEÝÄR?

COVID-19 keselinden goranmak üçin, köpçülik ýerlerinde hemme kişä maska geýmek BSGG tarapyndan maslahat berilýär. Biz BSGG-nyň websaýtyndan 2 ýaşdan kiçi çagalaryň maska geýmegi babatynda hiç hili maglumat tapyp bilmedik.

ABŞ-nyň Keselleri bejeriş-öňüni alyş merkezi (CDC) 2 ýaşdan kiçi çagalara maskanyň hiç bir görnüşini geýmegi masl...

Dowamy »

130 0
Täzelikler, 5 days ago


“Samsung”-dan ozup birinji boldy

“Samsung”-dan ozup birinji boldy
“Canalsy” atly şereketiň taýýarlan maglumatlaryna görä, “Huawei” kompaniýasy smartfon satuwynda “Samsung”-dan ozup birinji boldy. Bu barada taýýarlanan maglumatda 2020-nji ýylyň ikinji çärýeginde 55,8 million smartfon satan hytaý brendi bu ugurda dünýäde birinji orna çykdy. Degişli döwürde “Huawei”-iň koreýal...

Dowamy »

114 0
Tehnologiýa, 5 days ago


«Altyn asyr» operatory wideo jaň hyzmatyny ýola goýdy

«Altyn asyr» mobil operatory wideo jaň hyzmatyny hem ýola goýdy. Bu barada operatoryň resmi saýtynda habar berilýär.

«Wideoçagyryş ― bu bir wagtyň özünde gürrüňdeşlik we şekil, ol gürrüňdeşe diňe maglumat bermek bilen çäklenmän eýsem gülkini, duýgyny hem berip bilýär» diýip TMCELL resmi saýtynda ýazýar.

Wideoçagyryşy a...

Dowamy »

224 2
Täzelikler, 5 days ago


Gorky

Mähriban sahabalarymyzdan Sehl bin Sad (radyýallahu anh) gürrüň berýär:
Sagadat asyryndaEnsardan bir ýigit bardy. Allaha bolanyşk ataşy bilen tutaşyp ýanýan bu ýigit Allahdan gorkusyna tutuş süňňi bilen saňňyldap, köçä-de çykyp bilenokdy. Bir gün Allah Resulynyň (sallallahu aleýhi we sellem) ýanyna baryp, näçe gün bäri öýünden çykman, hünüb...

Dowamy »

132 1
Edebiýat, 5 days ago


Pygamberimiziň dilegçilik edýän adama aýdany

Saglygy ýerinde, güýçli-kuwwatly bir adam Resulallahyň ýanyna gelip:
– Men bir mätäç pukara, maňa sadaka berip kömek ediň.. – diýip, pul dileýär.
Pygamberimiz (s.a.w.) el serip, dilegçilik edip ýören bu adama:
– Seniň öýüňde heý bir zat barmy? – diýip soraýar.
Ol adam çyny bilen:
– Hawa, bar - diýip, sözüne d...

Dowamy »

207 0
Edebiýat, 6 days ago


«Meni Nädip Tanadyň?»

Yslam ägirtlerinden Mälik bin Dinar bir gün gezim edip ýörkä,bir çaganyň gum oýnap oturandygyny gördi. Çaga kä aglap, kä gülüp, oýnap otyrdy. Mälik hezretleri öz ýanyndan «Gel, şuňa salam bereýin-le» diýdi. Oňa çenli içinden bir owaz ýaňlandy:
– Bu çaganyň nämesine salam berjek, öz ýoluň bilen boluber-dä!
Mälik bin Dinar şol pursat...

Dowamy »

219 2
Edebiýat, 1 week ago


Dogruçyl ýigit

Dogruçyl ýigit

Bir pukara ýaş ýigit Käbäniň daşyndan aýlanyp, şeýle dileg edýär: “Eý Käbäniň eýesi! Men bir garyp pukara. Saňa ýalbarýaryn. Şu Beýti-Şerifiň hormatyna meni garyplykdan dyndar, maňa öýli-işikli bolmaga ýardam ber.
Haj möwsümi boýunça bu dilegini gaýtalan garyp ýigit bir gije ýene-de şeýle dileg edip, daş çykany...

Dowamy »

199 1
Edebiýat, 1 week ago


Sary gyz

Misli ay dek jemalyñ,
Baksam galmaz mejalym,
Yshka köyen bu janym,
Señki bolsun sarygyz.

Lebleriñden bal damar,
Sorsam söküler damar,
Gyzgyn-gyzgyn posalar,
Meñki bolsun, Sarygyz.

Yashymyñ ter günleri,
Misli bahar yelleri,
Chemen baglan güllerim,
...

Dowamy »

81 1
Edebiýat, 1 week ago


Allah diýmek

Bir garyp ýigit ülkäniň patyşasynyň gyzyna aşyk bolýar. Bu umytsyz yşgyny ülkede ýaşaýan meşhur dewişlerden biriniň ýanyna baryp, gürrüň berýär, ondan kömek soraýar. Derwiş: “Oglum, sen şäheriň giriş derwezesiniň agzynda otur, kim näme diýse diýsin, diňe “Allah” diýip jogap ber” diýýär.
Garyp ýigit diýleni edýär. Derwüş-de günlük iýjek-içje...

Dowamy »

190 0
Edebiýat, 1 week ago


Söýgi, baýlyk hem-de üstünlik (hekaýa)

Bir gün bir aýal maşgala öýünden daşary çykanynda üç sany aksakgal ýaşulyny gördi. ol: – ýaşulular, siz ajygansyňyz, öýümize giriň, size nahar hödür edeýin – diýdi.ýaşulularyň biri ol aýaldan ýan ýoldaşynyň nirededigini sorady. ol aýal ýoldaşynyň öýde ýokdugyny aýtdy. onda ýaşuly: – ýoldaşyňyz öýde ýok bolsa, biz siziň öýüňize girip bilmeris – diýd...

Dowamy »

172 0
Edebiýat, 1 week ago


Degişmeler 1

Bir garyp adam bir baýa düýşüni gürrüň berýär:

Garyp: Gije düýşümde ikimiz samolýotdan bökdük. Sen suwly çukura, men bolsa tezekli çukura gaçdym. Baý hondan bärisi bolup: Oň ýalam bolaýmalamda - diýipdir Garyp gülüp: Wah yzyny diňle, çukurdan cykyp birbirimizi ýalap tämizledik- diýipdir

******

3 sany s...

Dowamy »

378 2
Edebiýat, 1 week ago


Teke taýpasy

Uly turkmen taypalarynyň biri teke taypasydyr. Bu taypa hakda 16-njy asyra çenli yazuw çeşmelerinde hiç-hili mglumat duş gelmeyär. Turkmen sowet ensiklopediyasynyň 8-nji tomunyň 2-nji babynda bu taypa bagyşlanyp yazylan makalada agzeki maglumatlara esaslanyp, 12-nji, 13-nji asyrlarda tekeleriň syrderyaň aşak akymlarynda yaşandygy, soňra olaryň bir...

Dowamy »

228 3
Edebiýat, 1 week ago


Yene-de goşgy

Käte mert hem ýagşylyga garaşýar
Elden gelen ýagşylygy eçil sen
Oňat işler oňatlara ýaraşar
Rowayaty saçak kimin açyl sen

Yöne eden ýagşylygyň iru-giç
Gaytargysyn talap edäyseň eger
Unudayma soňky demine deňiç
Seniň haýryň yigdiň bogazyn bogar

Beydeniňden goyber maňlaýy...

Dowamy »

65 1
Edebiýat, 1 week ago


Alym patyşanyň zalym ogly

Emir Teymir Leñiñ agtygy Ulugbek 1394-nji milady ýylynda dogulyar. 1409-njy ýylda ýagny 15 ýaşynda ol kakasy tarapyndan samarkanda häkim bellenyar. Ol 40 ýyl tagtda oturyar. Ylyma, parahatcylyga uly uns beryär. Öz döwrunde dünyade deñi- taýsyz obserwatoriýa guryar we älemi .asman jisimlerini öwrenyar. Ol ogly Abdyllatyby hem özi ýaly alym edip ýeti...

Dowamy »

161 0
Edebiýat, 1 week ago


Meşhur boksçy 15 ýyldan soň ringe çykýar

Boksuň ägirtlerinden Maýk Taýson täzeden ringe dolanýar. 54 ýaşly boksçy 15 ýyldan soň, ilkinji boks tutluşygyny geçirer. Ol sentýabr aýynyň 12-sine özi ýaly köne boksçt Roý Jons Junior bilen duşuşar. Kaliforniýada geçiriljek bu taryhy duşuşyk 8 raunddan ybarat bolar. Karýerasy boýunça 58 tutluşyk geçiren Maýk Taýson soňky gezek 2005-nji ýylda Kewi...

Dowamy »

191 3
Sport, 1 week ago


Türkmenistanyň Prezidentini özbek kärdeşini 63 ýaşy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi.

Milli Lider söhbetdeşligiň resmi bölümine geçmezden ozal, özbek kärdeşini doglan güni hem-de Muhammet Pygamberiň ýaşy — 63 ýaşynyň dolmagy bilen tüýs ýürekden gutlady.

Dowamy »

113 0
Täzelikler, 1 week ago


Haysy bukmeykr işleyar Turkmenistanda ?

Salam hormatly Talyplar.Com Agzalary men sizlerden sorajak bolýan zadym Häzir haýsy bukmeykr işleýär türkmenistanda bilýäniňiz bolsa aýdaýyň 1xbet işleýärmi

Dowamy »

194 2
Sorag-jogap, 1 week ago


''GIZLIN DÜRDÄNELER'' KITABYNDAN

Hezreti Resul aydyar: on kişiniň dogasy hemişe kabul bolyandyr

1 alym
2 ylym talyby
3 hoş gylyk kişi
4 bimar (hassa)
5 yetim
6 kazy 7 hajy
8 nesihatçy
9 wepaly perzent
10 ata-ene

Iki dana hiç haçan sögüşmez hem uruşmaz Danalar yeňles bilen güýç synaşyp g...

Dowamy »

202 1
Edebiýat, 2 weeks ago


Lakamlar Gysgaça

Essalowmaleykum talyplar.com agzalary Durmushda her hili gulkunc lakamlara dushmak mumkin, sholardan kabiri :;

Dazzarkel - sacy dushen mugallym
#
Yemshik - enegi öne cykyp duran, dishsiz mugallym
#
Şurik - postoyanny ackili gezyan eshekli dayhan
#
Plastmas- oglan mydama gunden gacyp k...

Dowamy »

308 8
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Iň kiçi “Android” telefon

“Unihertz” atly kompaniýa mundan üç ýyl ozal “Jelly” atly kiçijik smartfony satuwa çykarypdy. Kompanýa ululygy bank kartyna barabar bolan “Jelly 2” atly has kiçi smartfony çykarmagy maksat edinýär. Kompaniýa 2018-nji ýylda “Atom”, geçen ýyl “Titan”, şu ýylyň fewralynda “Atom XL” atly kiçi göwrümli telefonlary satuwa çykarypdy. Bu telefonlardan düný...

Dowamy »

114 1
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna SG we DS ministrliginden SMS habarnamasy geldi

Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna SG we DS ministrliginden SMS habarnamasy geldi
Şu gün Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginden SMS habarnamasy geldi. Onda hemmeleriň agyz-burun örtügini dakmagy maslahat berilýär.

SMS habarnamasynda şeýle sözler bar:

«Howa şertleriniň adama bed...

Dowamy »

310 1
Täzelikler, 2 weeks ago