Söhbet Jumaÿew & Saap - Kimi söÿÿäñ

[Söhbet J:]
Diÿmerin girme, düÿşlerime meñ
Sen ÿene nirä, kim bilen bile
Çözülmez indi bu kine
Maña gal ÿeke diÿme
Ÿazÿan belgiñe, aÿlama diÿme

Menem oñjak bolÿan bolanok, bolanok, bolanok
Ÿürek asla maña boÿun bolanok, bolanok, bolanok
Oñjak bolÿan bolanok, bolanok, bolanok
...

Dowamy »

147 11
Täzelikler, 2 weeks ago


Ululara mahsus bolan «kyn» hem «aňsat» düşünjeleri çagalara ýaramly däldir

Biz — ulular, aýdaly, bu kitap çaga üçin öte kyn ýa-da çaga klassyky saza mynasyp baha berip bilmez diýip beletlik bilen aýdyp goýberýäris. Ýöne welin nämä esaslanyp beýle netije çykarýarys?

Nämämiň «kyndygy» ýa-da «aňsatdygy» barada berk kök uran düşünjesi bolmadyk çaga üçin — iňlis ýa-da ýapon dili...

Dowamy »

65 1
Bilim, 3 weeks ago


Çagalaryň köp gaharlanmagynyň sebäpleri we psihologlaryň maslahaty

2-5 ýaş aralygyndaky çagalaryň çenden aşa köp gaharlanmagynyň esasy sebäpleri we bu babatda psihologlaryň berýän esasy maslahatlary.

Çagalar eýýäm dünýä gelenlerinden soň her dürli şertler bilen uýgunlaşyp kämilleşmäge we ulalmaga başlaýarlar. Ýagny her maşgalada maşgala agzalary arasyndaky gatnaşyklar dürli-dürli bolanlygy sebäpli,...

Dowamy »

100 8
Bilim, 3 weeks ago


Merw (Erk galasy)

/Taryhy oýlanma/

Gyşyň albaý bulap başlan döwürleri, güýzüň soňky aýy. Meniň köplenç ölüm hakda oýlanýan günlem. Onsuzam, güýz ölüm ýassygynda ýatan hassa çalym edýär. Küle öwrülen ýapraklaryny bagryna basyp amanadyny gyşa tabşyrmaň kül-külünde. Baglardan eýýäm haçan ryzky aýrylan “nowbahar” ýapraklardan soň, ýaňy-ýakynda ryzky aýryl...

Dowamy »

63 2
Bilim, 3 weeks ago


Deýl Karnegi – Dosty neneňsi gazanmaly we adamlara nädip täsiriňi ýetirmeli

Deýl Karneginiň «Dosty neneňsi gazanmaly we adamlara nädip täsiriňi ýetirmeli?» atly kitabynyň ilkinji neşiri 1937-nji ýylda okyjylara ýetirilýär. Onuň şol gezekki tiražy bar-ýogy 5 müň nusgadan ybarat. Deýl Karnegi we kitaby çap edijiler Simon bilen Şuster beýle köp satyşyň boljagyna garaşmaýarlar. Beýle üstünlige olar geň galýarlar. Kitap bir gij...

Dowamy »

82 4
Bilim, 3 weeks ago


Zyýansyz endik – okamak

Saňa bir soragym bar! Özem diýseň ýönekeý.

Ynsan nähili pikirlener?

Soragyň jogaby soragdan hem ýönekeý. Jogap, Sözlemler arkaly. Ýagny sözlemleri emele getirýän sözleriň kömegi bilen. Eger size bir günüň dowamynda hiçhili geplemän dymyp gezmegiňizi talap etseler kösenmän ýerine ýetirersiňiz.

Onda bir sa...

Dowamy »

69 1
Bilim, 3 weeks ago


Kitap okamagyň nämä peýdasy bar?

Adam kitaby näçe köp okasa, gözýetimi-de şonça giň bolýar. Düşünjesi giň adama bolsa, ýaşaýan durmuşyna akyl ýetirmek kän kyn düşmeýär, durmuşda gabat gelýän her hili wakalardan, hadysalardan oňat baş alyp çykýar, olardan az zelel görýär. Şeýlelikde, has-da manyly ömür sürýär. Bir pelsepeçi pedagogyň (mugallymyň) 90-ýaş ýubileý toýunda bir žurnalis...

Dowamy »

67 1
Bilim, 3 weeks ago


Geliň ýylgyralyň

Durna we tilki

Bir gün durna tilkiň öýüne myhmançylyga barýar. Tilki hem tarelkada çorba berýär. Durna-da içip bilmeýär. Muňa-da içi ýanýar.

– Senem meňkä myhmançylyga aýlanaweri, dost – diýip, durna tilkini öýüne çagyrýar.

Durna-da tilkiň öňüne küýzede çorba goýýar. Tilki hem “truboçka” çykaryp çorbany...

Dowamy »

197 5
Bilim, 3 weeks ago


Molla Nasreddinden degişmeler…

Yssy ýurtlarda
(özbek)

Ependi ýaş wagtlarynda bir kerwensaraýda Afrikadan gelen täjirleriň düşläp, öz ýurtlarynyň täsinlikleri barada gürrüň bärýendiklerini eşidipdir.
Ependi şol bada kerwensaraýa tarap eňýär-de, bilesigeliji mähelläniň arasyna goşulyp, uzak ýerden gelenleriň gürrüňini diňläp başlanmyş.
Täjirleri...

Dowamy »

163 1
Bilim, 3 weeks ago


Puluň peýdasy

Adam üçin iň gowy türgenleşikleriň biri – pul sanamakdyr. Sebäbi ol:

– Bogunlardaky agryny aýyrýar;

– Gan basyşyny kadalaşdyrýar;

– Diş we kelle agyrylary aýyrýar;

– Gözüň görüşini gowulandyrýar;

– Işdäňi açýar;

– Egin-eşikleriň hilini gowylandyrýar;

Dowamy »

142 5
Bilim, 3 weeks ago


Näme üçin “V” şekilinde uçýarlar?

Güýz aýlarynda asmana seredenimizde uçup barýan göçegçi guşlaryň “V” şekilini emele getirendigini görýäris. Alymlar bu meseläniň üstünde köp barlag geçirdiler. Täze geçirilen barlaglar guşlaryň ganat kakmasyndaky sazlaşygyň olaryň güýjüni tygşytlaýandyklaryny subut edýär. Guşlar belli bir tertibe görä, hatarlanyşyp uçýarlar we howada “V” şekilini...

Dowamy »

90 6
Bilim, 3 weeks ago


Aladin

«Walt Disney Pictures» kinostudiýasynyň 31-nji multfilmi bolan «Aladdin» 1992-nji ýylda köpçülige hödürlenildi. Bu multfilm «Müň bir gije» kitabynyň Aladdin baradaky ertekisi esasynda surata düşürilipdir. «Aladdin» multfilmindäki wakalar ilkibaşda Bagdat şäherinde bolup geçmeli eken. Emma şol döwürler Bagdatda käbir syýasy meseleleriň ýüze çykmagy...

Dowamy »

90 1
Bilim, 3 weeks ago


Pişikler nädip dört aýagynyň üstüne düşýär?

Pişik iň halanýan we ýaýran öý haýwanlarynyň biri hasaplanýar. Bu jandary halamaýanymyz az bolsa gerek. Üns beren bolsaňyz, bu jandarlar ýokardan gaçanlardan hemişe dikligine, dört aýagynyň üstüne düşýärler. Alymlar bu ýagdaýy anyklamak üçin köp barlag geçiripdirler. Munuň esasy sebäbini dogabitdi refleksdigini, ýagny ygtyýarsyz hereketdigini bell...

Dowamy »

138 5
Bilim, 3 weeks ago


Piza diňi näme üçin gyşyk?

Dünýäniň dürli ýerlerinde täsin binalar özboluşlylygy bilen adamlaryň ünsüni özüne çekip gelipdir. Italiýadaky Piza diňi hem şeýle ymaratlaryň biridir. ony görmek üçin her ýylda müňlerçe jahankeşde be ýere barýar.

Bu bina ýurduň demirgazygynda Piza şäherinde ýerleşýänligi üçin şeýle atlandyrylýar. Ol şäheriň “Piazza dei Miracoli” (“T...

Dowamy »

104 2
Bilim, 3 weeks ago


Il Arslanyň ýadygärligi

Köneürgenç etrabynda, Daşgala bilen Tekeşiň ýadygärliginiň arasynda bu ymarat Horezmşasy Il Arslanyň (hökümdarlyk eden ýyllary 1156-1172) we din alymy, filosof Fahreddin Razynyň atlary bilen baglanyşdyrylýar. On iki gyraňly gümmezi bolan bu ymarat Orta Aziýa arhitekturasynda seýrek duş gelýän binadyr.

Bu gurluşygyň diwarlary daş ýü...

Dowamy »

65 0
Bilim, 3 weeks ago


Ene-atalaryň çaga psihologiýasy barada bilmeli 8 ylmy maglumaty

Çaga psihologiýasy barada ene-atalaryň ýa-da geljekde ene-ata bolmaly ýaşlaryň käbir bilmeli esasy ylmy maglumatlary bar. Bu ylmy maglumatlar bilen çaganyň özüni alyp barşyny has gowy analiz edip we ösüşi üçin dogry jogaby berip bilersiňiz.

ÝUNISEF tarapyndan neşir edilen Çaganyň hukuklary baradaky konwensiýanyň birinji maddasyna gö...

Dowamy »

67 0
Bilim, 3 weeks ago


Ilkinji Söýgi

Salam gowymy dostlar giç ýagşy bu günki mowzukda ilkinji söýgi nähili häzirem şol ilki söýgiliň bilen gürleşip ýören ýada ýaşaşyp ýöreniňiz barmy bar bolsa teswirde öz ara pikir alyşaly ilki söýgi barada ...

Dowamy »

269 18
Sorag-jogap, 3 weeks ago


Söýgi hem ýigrenç

Adamy söýmek üçin uzak wagt gerek, emma ony ýigrenmek üçin, belki, wagt hem gerek däldir. Şol sebäpli söýginiň ýigrenje ýazan ýagdaýyna tersleşik diýilýär, ol bolsa sähelçe, göz açyp-ýumasy salymda bolup geçýär.

Adamy gowy görmek ýeňil-ýelpaý iş däl, emma şol söýginiň synmagyna birje pursat ýeterlik, adamy ýigrenmek aňsat, emma şol ý...

Dowamy »

118 2
Bilim, 3 weeks ago


Söýgüniň görnüşleri

Söýgi barada ýapon ýazyjysy Masumi Toýotome şeýle soragy orta atýar: «Her kim söýülmek isleýär, bu dogry, emma söýgi näme we ol haçan, nireden tapylan zat, bilýärismi?». Bu sowala onuň öz düşündirişi hem bar. Masuminiň pikirine görä, dünýäde söýginiň 3 sany görnüşi bar. Olar «şert bilen», «sebäp bilen» we «her ýagdaýa garamazdan» söýmekdir.
...

Dowamy »

162 5
Bilim, 3 weeks ago


Täze Degişmeler Apk Yeketak.Ru

Salam gowymy dostlar men sizi yeketak.ru saýtyndaky öz taýarlan programmamy teklip edýärin täze görnüşde "Degişmeler" Öňkilerde täze görnüşde okap baha beriň pikirleriňizi teswirde galdyryň siziň pikiriňiz biziň üçin möhüm.

Dowamy »

140 1
Täzelikler, 3 weeks ago


Telegram Kanal

Men size bu gün Telegramdaky Täze Programmalar dünýäsi atly kanal bu kanal da siz türkmen programmalar hem başga da peýdaly programmalary tapyp bilersiňiz.
Programma dünýäsi
Programma dünýäsi kanal

t.me/programa_tm

https://t.me/programa_tm

Dowamy »

214 13
Täzelikler, 1 month ago


Üstünlige ýetmegiň ýörelgeleri

Durmuşda her kim üstünlige ýetmäge ymtylýar. Üstünlik – bu ýetilmek islenýän zat näme? Üstünlik näme? Geliň, bu sözüň asyl manysyny derňäliň.

«Üstünlik» sözi «üstün», «üst» sözleri bilen baglanyşykly bolup, iki pälwan biri-biri bilen göreşende, biriniň beýlekini ýykyp, üstüne çykmagydyr. Has düşnükli aýdanymyzda, bir pälwanyň beýleki...

Dowamy »

123 1
Bilim, 1 month ago


Tomas Edison we üstünlik ugrundaky göreşi

Kiçi ýaşlaryndaka Tomas Edisonyň üşügi pesräk eken. Şonuň üçin ol okuwdan hem çetleşdirilýär. Ýörite mugallymdan goşmaça sapak almaly bolýar. Aslynda ugurtapyjy we bilesigeliji çaga bolupdyr. Entek çagaka özüni fizika we himiýa kitaplaryna berýär. Öýüň ýerzeminini barlaghana öwürýär. Himiki barlaglar geçirýär. Mors elipbiýini ulanyp, telegraf enjam...

Dowamy »

129 3
Bilim, 1 month ago


Talapkär eje we mähirli daýza

Daşajygyň ejesi hem-de daýzasy bardy. Olaryň ikisi hem Daşajygy çyn ýürekden gowy görýärdiler, emma olaryň terbiýe berşi meňzeş däldi. Ejesi Daşajykdan ir turmagy, otagyny tertiplemegi, sapaklaryna ykjam taýýarlyk görmegi, köp okamagy talap edýärdi. Gyzyna boş wagtlary köýnek tikmegi, örüm örmegi, zähmeti söýmegi we hiç bir işden çekinip durmazlygy...

Dowamy »

119 0
Bilim, 1 month ago


Paltany ýiteltmek

Iki dost, bir tokaýda agaç çapýardylar. Birinjisi, her säher ir bilen turýar, agaçlary çapmaga başlaýar, bir agajy agdaryp-agdarmanka, derrew ikinjisini çapmaga başlaýardy. Dynç almak beýlede dursun, käwagtlar öýlänlik naharyny-da edmän, dynuwsyz işleýärdi. Agşamlary-da, dosty öýüne dolanandan soňra-da ol işlemegini dowam edýär, dostundan bimäçe sa...

Dowamy »

161 1
Bilim, 1 month ago