Haýyşt däl haýyş

Esasan, aýtjak bolýan zadyma üns beremsoň, dyngy belgiler bilen harp ýalňyşlaryna üns bermändigimi aýdaýyn.
Arada işde otyrkak işdeşlerimiň birine jaň geldi. Gürleşip bolansoň, gülüp başlady. Biz ýerli-ýerden näme boldy boluşdyk.
— Aý, oglanlaň biri jaň edip "haýyş" sözüniňi dogry ýazylyşy barada soraýar – diýdi.
Biri:
...

Dowamy »

181 4
Edebiýat, 1 week ago


Millionlary maýyl eden mukamlar

Ennio Marrikoneniň kim bolandygyny bilýäňizmi? Eşidensiňiz, ol – belli italýan kompozitory. Bardy-geldi bu at nätanyş bolup görnäýse-de, bu siziň ony tanamaýandygyňyzy aňladar öýdemok.

Onuň dünýä ýurtlarynyň iň iri konsert zallarynda, aýratyn şüweleňli stadionlarynda, galyberse-de, nusgawy kinofilmlerde ýaňlanan kalbyňy heýjana getir...

Dowamy »

157 11
Sport, 2 weeks ago


Goşgy

Geçeni, geljegi bir şaýa alman,
Ýene men özüme özüm düşerin...
Gündelikden.

Ýene bahar geler, açylar güller,
Göwnüjoş guşlaryň nagmasy ýaýrar.
...Men şeýle dilgirdim geçen günlerden,
Ykbalyň nämälim geljegne barýan.

Ähli zat sensizem gaýtalap özün,
Duýgulam ahyrsoň bozar serhed...

Dowamy »

109 5
Edebiýat, 2 weeks ago


Madrid mydam ýatlar seni

Çempionlar ligasynyň senasynyň millionlary özüne çekýän täsin owazy ýaňybir soňlanyberipdi. Emin adaty endigine eýerip, oýun başlar-başlarda toparlaryň kapitanlaryny orta çagyrdy. Elindäki köpüginiň taraplaryny saýladybam, ony ýokaryk oklap gapdy. «Realyň» we «Borussiýanyň» kapitanlary el gysyşyp, bir-biri bilen tumar alşyp-berişdiler. Manolo Sançi...

Dowamy »

132 1
Sport, 1 month ago


Nobatguly Rejebowdan goşgy

DERÝA WE GELIN

Seretmek gadagan!
Aýdýan gaýtadan,
Gadagan!
Ýyldyzlar, gözüňiz ýumuň!
Eý, sen bagty gelen tomus gijesi,
Ýer-gögüň arasna doldur sen tümüň!
...Ýa Aýyň ýüzüni büredi bulut,
ÝA dolan Aý girip gitdi Murgaba.
Toraňňylar ýitdi garaňky bolup,
Bogny ysman oňa bakyp...

Dowamy »

66 0
Edebiýat, 1 month ago