Oýlanma,

Annagurban Annagurbanow
"Bir düşinsediň, bir bilsediň."

Hakyky duýgylarymy kemsitme, saňa beýle duýgylary päk ynsan bilen indi gabatlaşmarsyň,. Bileňok duýaňok, ýogsam seni illerden, özgelerden, üýtgeşik görýän, şolardan sen maňa aýratyn,. Ýok men özümi öwjek bolamok, sebäbi men seni gowy görýärin, hiç bir zada dözmeýädim hem...

Dowamy »

442 0
Edebiýat, Geçirimli. tarapyndan 9 months ago

Hasap we netije

Adamlar  şeýle bir hasapçyl bolupdyr. «Hasaply dost uzaga gid￾er» diýilýar, hernä  şeýle bolsun‐da,  ýöne bu hasaplardaky
dostlugyň garasyny görmek we  ýürekleri barlamak üçin iň soňky
enjamly mikroskoplary ulanaýmasaň, adaty gözüň aldap, arassa
duýgunyň hem  ýalňyşdyraýmagy mümkin.   
Okuwçy döwrümiz hasap mugallymym...

Dowamy »

477 0
Edebiýat, Adviser tarapyndan 9 months ago

Derde derman şetdaly

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe daşky gurşawy goramaga, türkmen topragynyň tebigy baýlyklaryny netijeli ulanmaga, ekologiýa medeniýetini kemala getirmäge gönükdirilen işler yzygiderli alnyp barylýar. Diýarymyzyň dürli künjeklerinde bezeg baglarydyr miweli agaçlaryň nahallary ösdürilip ýetişdirilýär. Olar ylmy taýdan öwrenilýär. TYA-nyň B...

Dowamy »

397 0
Edebiýat, TDUmaksat tarapyndan 9 months ago

Perzent

Hekaýa

Soňky wagtlarda Gadam aga bilen Tuwak eje ikisi bir azajyk ynjalyksyzlanyp ugradylar. Çünki ogullary Geldiniň oba gara salmaýanyna indi seredip otursaň, tegelek dört ýyl bolupdyr. Onuň şo-ol gelinlik getirip, garrylara toý etdirip, gelni bilen gidişi-gidiş boldy. Goja bilen kempiriň bolsa indi öňküligi ýok. Golaýynda gelniň, a...

Dowamy »

504 1
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 9 months ago

HER ÝANA

Ýarsyzlykdan ýaman iş ýok,
Göz salyp gezsem her ýana.
Ýa, ýaradan, bir ýar bergil,
Köp muşakgat degdi jana.

 Bir ýar bergil etli-ganly,
Köňli giň, göwsi meýdanly,
Dil bilen, akly kemally,
Ýüzi hem bolsun görkana.

 Gadyr bilenden daş etme,
Nägadyra ýoldaş etme,
Til...

Dowamy »

289 0
Edebiýat, Adviser tarapyndan 9 months ago

Has gowusyny nähili saýlamaly?

Her birimiziň her bir zadyň has gowusyny saýlap almaga ýag￾daýymyzam, mümkinçiligimezem, hakymyzam, ygtyýarymyzam bar.
Üstesine, has gowusyny saýlap almaklyk her kimiň borjy bolubam
durýar. Durmuşa gadam goýduňmy, ýollaryň has gowusyny saýlamaly.
Maksatlara maňlaý dirediňmi, olaryň has gowusyny saýlamaly. Diňe
bir ma...

Dowamy »

331 0
Edebiýat, Adviser tarapyndan 9 months ago

Bagtymyzyň ak ýollary Arkadag

Nurly güneş parlap dogdy, gül gujakly Diýaryma,
Bagt guşy ganat kakyp, gondy, ajap eýýamyňa,
Şygra sygmadyk waspyňy, salyp gyjak-dutaryňa.
Bagtymyzyň ak ýollary, ak röwşeni siz Arkadag.

Ak mermerli ymaratlaň, depesi asmana galdy,
Rekortlaryň kitabynda aýratyn bir orny aldy,
Ýyldyrym deý ösüşleriň, e...

Dowamy »

261 0
Edebiýat, TMCELL11 tarapyndan 9 months ago

“IL-GÜN NÄME DIÝERKÄ?!»

Sen mundan öň 18-40-60 diýen kada hakda
heý-de bir zatlar eşidipmidiň? Ýok, bu gözelligiň ölçegi däl, bu ömrüň ölçegindäki
kesgitleýji nokatlar. Has dogrusy, ömür
menzillerindäki iň täsirli möwsümler. Sen on
sekiz ýaşyňda özgeleriň, beýleki adamlaryň
sen hakda näme diýýändikleri bilen çuňdan
we çyndan...

Dowamy »

447 2
Edebiýat, Adviser tarapyndan 9 months ago

Magtymguly PYRAGY "Özüňden"

ÖZÜNDENMähnet bilen mal jem eden mäkäm baý,

Owwal haýryň bolsa, gönder özüňden!

Ýygyp, zekat bermänleriň haly waý,

Taňla garny dolar tamug közünden.Namut galdyň, ger şeýtana ýol berseň,

Şeýtan boýnun üzdüň pire gol berseň,

Dowamy »

488 2
Edebiýat, Umman tarapyndan 9 months ago

Hoş gal eziz Mekdep eziz ak Öýüm.

Bu günüm şatlykly hemem gaýgyly,
Çünki tamamlaýan mekdep ýyllary,
Unutmaryn deň-duş doganlarymy,
Hoş gal eziz Mekdep eziz ak Öýüm.

Bu gün men uçurym göge uçaryn,
Ele alyp durmuşymyň açaryn,
Nesip bolsa oň gapysyn açaryn,
Hoş gal eziz Mekdep eziz ak Öýüm.

Bir-birinden Mährem...

Dowamy »

504 0
Edebiýat, Umman tarapyndan 9 months ago

Ýoñ bolan öz-özüñi surata almak nysagy (selfi çekmek)

ÝOÑ BOLAN ÖZ-ÖZÜÑI SURATA ALMAK NYSAGY

■ ýa-da PSIHOANALIZI ESASLANDYRYJY FREÝD ÖZ-ÖZÜÑI SURATA ALMAGA (SELFI ÇEKMÄGE) NÄHILI BAHA BERDI?

Dünýäniñ islendik owadan ýurduna gitseñizem, baran ýeriñizde adamlaryñ öz-özlerini surata alýandyklaryna (selfi) köp duş gelersiñiz.
Selfi çekmek täze dörän nysak diýip hasap...

Dowamy »

522 2
Edebiýat, wagt tarapyndan 9 months ago

Obama.

Saňa gelip janym aram tapanym,
Howaňa zar bolup, ganaýyn salym,
Seniň her säheriň, baharyň gelşi
Sensizlige uýgunlaşman näçe ýyl,
Geldim, salym rahatlygyňa döz meni.

Mele toprak, mähriň duýup goýnuňda,
Ymyzgansyn aran gozler az wagt.
Aladadan, gussalardan saplanyp,
Irkileýin, gör nähil...

Dowamy »

403 1
Edebiýat, Berdi T tarapyndan 9 months ago

Bagt (Oýlanma)

Ine hemişekiler ýaly bu gün hem iş wagty tamam boldy. Nirde sen meniñ mähriban öýim diýdimde ýola düşdim. Iş ýerim Oba içi bolsada Tomus aýlary howa yssy bolanyndanmy nämemi daş towerekde Adam gara görnenokdy. Diñe uly ýoldan maşyn sesleri gelýärdi. Pikire batyp barşyma Uly ýolada ýetdim. Ynhada begendirji pursat şähere alyp gitjek awtobusym hem ýe...

Dowamy »

414 0
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 9 months ago

Ykbalym

Özgäniň bagtyna gitmedi gözüm, 
Görüň, maňa näme duş bolup çykdy. 
Egnimde basylsa, göterdi göwün, 
Hyrujym gursakdan joş bolup çykdy. 

Ömre kesdim men söýginiň bahasyn, 
Söýgi ýalňyz gudratydyr jahanyň, 
Agşam bagtym diýip bagra basanym, 
Säherler oýansam düýş bolup çykdy. 

Gu...

Dowamy »

422 1
Edebiýat, Gurban93 tarapyndan 9 months ago

Mährem ojak soňky pursat gaşyňda!

Mährem ojak! Soňky pursat gaşyňda,
Hoşlaşmak isleýär bu däli göwün.
Gaýtaryp berilmez, bilýän.. bolsada
Begensede atygsaýar ýüregim.
Bir wagtky gyzgalaňly leksiýa,
Arzyman sapaklary küýseýär.
Halypalaň söhbetiniň yssysyn,
Küýseýär galagolply bolsada,
Synaglaryň, hasaplaryň hossasyn.

Dowamy »

449 1
Edebiýat, Berdi T tarapyndan 9 months ago

Gurbanmämmet Meredow / Zenanlar

Eý, Zenanlar siz dünýäniň bezegi,
Sizi meňzetdim men elwan güllere,
Aýyň ýalkymyndan, Günüň nurundan,
Has, owadan görk berýäňiz düzlere.

Sizi, meňzetdim men juwan bahara,
Sözleriňiz misli ýag deý mylaýym,
Ýüzleriňiz täze açylan gül deý,
Nowjuwan, owadan, ýylgyrsyn daýym.

Siziň...

Dowamy »

383 10
Edebiýat, TMCELL11 tarapyndan 9 months ago

AŞGABAT

Kepderler bezeýär asmanyň gaýyp,
Mermere bürenen görküň ajaýyp.
Ýaşaýan men seni ak bagtym saýyp,
Ak şäher sen, ak säher sen Aşgabat.

Goýnuňda ýaňlanýar gyzlaň lälesi,
Keşbiň bezän... gülleriň al-alasy.
Taýsyz sen... älemde ýok sen ýalysy,
Ak şäher sen, ak säher sen Aşgabat.

Gu...

Dowamy »

527 67
Edebiýat, TMCELL11 tarapyndan 9 months ago

Göresim gelýär

Men seni şeýle bir göresim gelýär,
Şatlanamda,
      gamlanamda,
            aglamda,
Surat kimin göze dikip keşbiňi,
Saňa gyzyl gülden çemen baglamda.

Men seni şeýle bir göresim gelýär,
Hyýalymda,
  Düýşlerimde,
     Huşumda,
Bardyr däli derýa deýin söýýänler,
...

Dowamy »

600 68
Edebiýat, TMCELL11 tarapyndan 9 months ago

Ýagyş

Ýagyp dur,
      ýagyp dur, şeçeläp ýagyş,
Beset indi ezme ýüregim ejiz,
Akyp penjireden goýup ýanýoda,
Seňem derdiň agyr oguşýa hergiz.

Hawa... ýagyş meniňki hem şeýleräk,
Ýaňagymdan syrygyp dur damjalar,
Seňki hezil diňýäň islän mahalyň,
Meniň haçan garyp göwnüm ynjalar?!

Dowamy »

926 66
Edebiýat, TMCELL11 tarapyndan 9 months ago

Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany 2.

Ösüşlerden öşüşlere dowamdyr,
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany,
Gadamlaryň, üstünlige rowandyr,
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany.

Döwletli döwranda, bagtyýar döwür,
Agzybir millete, Hakyň bakany,
Arkadagym bilen, sapaly ömür,
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany.

Çar künjege akýar...

Dowamy »

498 66
Edebiýat, TMCELL11 tarapyndan 9 months ago