Hukuk tarapy barmy?

Men täze wirus döretsem, Türkmenistanyň çäklerinde jenaýat jogapkärçiligine çekilerinmi? Özüm gazanç maksady bilen döreden wirusymyň antiwirusyny ýörite saýta töleg geçmek üçin ýerleşdirip, töleg tölenenden soň wirusdan arassalanar ýaly etsem hukuk taraplary nähili, bilýänler tankytlaman jogap bermegiňizi haýyş edýärin.

Eýtme-beýtme...

Dowamy »

852 12
Köneler, Yeser tarapyndan 1 year ago

Elbetde bagtlysyñ-Kerim aga

Maña goŷup baş söýginiñ mahnetin
Nirelere alyp gitdi kysmatyn
Aglaýan bolsañda gülýän bolsañda
Bir ýerlerden ses gelerdi ahbetin

Elbetde bagtlysyñ. Oñýansyñ mensiz
Men weliölýänçam dem alman sensiz
Kyrk müñ setir goşgy döreden bolsam
Her harpyñ içinde SENSIÑ SENSIÑ SENSIÑ

Ömrüñ...

Dowamy »

766 2
Köneler, TOHUtalyp tarapyndan 1 year ago

Obnawleniýe app

Android telefonlarda google play markede app programmalara Obnawleniýe gelýär. Şolary obnawit etseň telefonyň pamýady azalýamyka? Käbir programmalaryň obnawleniýesi 40-50 mgb, käbirlerem 5 mgb töweregi. Başy çykýan kişi bolsa jogaplarda!

Dowamy »

713 4
Köneler, messibet tarapyndan 1 year ago

Täze myhmandan sorag

Talyplar.com adresi köpden bäri yzarlaýan welin gyzykly bloglar-a kän. Ýöne her gezek google üsti bilen okamak kynrak düşýär. Bu saýtyň öz programmasy ýokmy?

Dowamy »

812 6
Köneler, Yeser tarapyndan 1 year ago

"Palow" nahary barada gyzyklyja maglumat

Halkymyzyñ arasynda palowy müñ ýyl mundan ozal Lukman Hekim oýlap tapypdyr diýen sözler bar. Ol oña "palow aş" diýip at beripdir.Onuñ her bir harpy palowa goşulýan önümleri añladýar.Geliñ...ol harplar bilen gysgaça tanyş bolalyñ
P-"pyýaz" sogan
A-"ayez" käşir
L-"lahm" et
O-"oliýa" ýag
W-"wet" duz

A-...

Dowamy »

923 2
Köneler, Ero17 tarapyndan 1 year ago

Öwüt beriji goşgy

Pederleriň aýdanlaryn ýatlagyn,
Öýe girseň sag aýakdan ätlegin.

Taňry salamyny bergil her haçan,
Salamsyz barmydyr heý töre geçen?!

Myhman ýerde edep bilen oturgyn,
Aýdan kişiň salamyny ýetirgin.

Hassa bolsa baryp halyny sorgun,
Goldan gelse barça kömekler bergin.

Dowamy »

733 3
Köneler, Gurban93 tarapyndan 1 year ago

Hakyňy iýdirmeklik: isripmi ýa-da sadaka?

Hakyňy iýdirmeklik:
isripmi ýa-da sadaka?
Şäheriň içinde gatnaýan ýolagçy awtobusyndan düşüp, petek hakyny tölemek üçin ýanymyzda bolan bäş ýüz ýa-da müň manatlyk teňňäni sürüjiniň gapdalyndaky kagyz gaba oklarysda, ol ýerde galanja pullardan gaýtargymyzy almak isläris. Emma ol ýere toplanan pullary sürüjiniň öz ýanynda ýygşyryp goýu...

Dowamy »

927 6
Köneler, Acelya tarapyndan 1 year ago

Magtymguly Pyragynyň doredijiligindäki toplanan goşgularyň taryhy

Sowet döwründe Magtymgulynyñ adyna giden bir topar goşgy berildi. Bu işde filosofiýa ylymlaryñ doktory Gylyç Mülliýev «uly tagalla» etdi. Ol «Matamy» lakamy bilen 36 sany goşgy çykarypdyr, hem-de 250-den gowrak goşguny Magtymgulynyñ adyna, ylymlar akademiýa beripdir. Gylyç Mülli bu barada öz ýatlama depderinde şeýle bellik edipdir* (A.Welspar: Müll...

Dowamy »

807 5
Köneler, AHALLY tarapyndan 1 year ago

"Microsoft" şereketini esaslandyryjy

Elbetde, Bill Geytsi tanamayan az-az bolsa gerek, sebabi ol Microsoft şereketini esaslandyran hem-de dunyaniñ iñ bay we jomart haýyr-sahawatçylarynyñ biridir. Ol 1955-nji ýylyñ 28-nji oktýabrynda ABŞ-nyñ Waşington ştatynyñ Sietle şäherinde aklawjylar masgalasynda dunya inyar. Sietle şäherindaki yoritelesdirilen "Lakeside" atly mekdepde bilim alyar....

Dowamy »

830 1
Köneler, Ero17 tarapyndan 1 year ago

Gurbannazar Ezizow Ýaşyl şemal

Ýene howa garalyp, ýagyş çisňäp başlady,
Leýlisaçlar eda bilen saçlaryny çöşledi.
Beýle pikir etmändim men bu golaýda, bu çakda,
Birden agyr oýa batdym ölüm hakda, sen hakda.

Oýa batdym: Ýoklugymda öňküsi deý ýagar ýagyş,
Gunçalaň agzyny açar, aýnamyza çeker nagyş.
Dag tarapdan taýyp geler ýaşyl şem...

Dowamy »

615 0
Köneler, Gurban93 tarapyndan 1 year ago

Beýik Ýüpek ýolunyň şan-şöhraty gaýdyp gelýär

Şu ýylyň 26-njy fewralynda Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Lebap welayatyna iş sapar bilen geldi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, welaýat merkezi Türkmenabat şäheriniň keşbi barha gözelleşýär. Hormatly Prezidentimiziň parasatly we öňdengörüjilikli syýasytynyň netijesinde amala aşyrylйan uly özgerişlikler Тü...

Dowamy »

666 2
Köneler, TDUayka tarapyndan 1 year ago

Sensiz setirler...

✔ "Sensiz setirler..."

Ýene tenha gijeleñ tagamsyz çaýy bilen,
Tümlügiñ täk buýsanjy--ýaşmaksyz aýy bilen,
Wepadar ýalñyzlygyñ ylham serpaýy bilen,
Dümtünip keşde çekýän hakyda sapagyndan;
Ýene tenha gijeleñ tagamsyz çaýy bilen...

Göýä gapymy kakýa şemalyñ aýak sesi,
Ýa haýp tolgunýam...

Dowamy »

771 1
Köneler, wagt tarapyndan 1 year ago

Stawropol we Astrahan türkmenleri

STAWROPOL TÜRKMENLERI
Olar Russiýanyñ Ýewropa bölegine 1653-nji ýylda Hywa hanlygyndan göçüp barypdyrlar. Mañgyşlagyñ, Astrahan sähralarynyñ üsti bilen Stawropol guberniýasynyñ demirgazygyna, Kum we Manyç derýalaryna baka geçip gidipdirler. 1653-nji ýylda Kawkaza 1665 öýli türkmen göçüpdir, 1790-njy ýylda bolsa ýene 64 öýlu türkmen we 80 öýl...

Dowamy »

795 0
Köneler, wagt tarapyndan 1 year ago

101- gije. Perdeli arwah 12- nji bölümi (mistiki waka)

Humaý gulýakany boýnundan aýryp ýerine geçdi.
Ýere gaçan gazeti durledide, bir gyra taşlap goýberdi
Otagyň içi ümsumlikdi. Dem alşyň hatda öz özüňe-de eşdilmeýan ümsümlik diýilýänidi
Humaý ýerine geçip ýatdy.
Ony uzyn guniň ýadowlygy gowy sökdi we derrew uka gitdi
- sen nameüçin beýtdiň: - diýen sese ol bokup tur...

Dowamy »

839 1
Köneler, Nowcha90 tarapyndan 1 year ago

101- gije. Perdeli arwah 11- nji bölümi (mistiki waka)

Humaý gul desselerin, onyň mazarynyň ustunde goýyp gaýtdy
- ýetişmedim, bagyşla: - diýdide ýerinden turdy
- siz munyň namesi bolýaňyz:- diýip bir özi deň duş duş ýaş oglanyň sesine ziňkildap gitdi.Onyň haçan ýanyna geleniňiň hem duýmady
- hiç zady, ýone dosty
- hmmm,onyň sen ýaly owadan gyz dosty barlygyn bilmandirin,men...

Dowamy »

784 0
Köneler, Nowcha90 tarapyndan 1 year ago

101- gije. Perdeli arwah 10- nji bölümi (mistiki waka)

Birden ol tisginip gitdi
- renimasiýa: - diýip ýerinden bökup turdy
Eşiklerin geýip ,şahere çykdy. Ýoldan ýöräp barşyna ilki nirden başlajagyn bilman göni ýöraberdi
Ol
- men ilki hassahana baraýyn ,ol taýdaky agyr keseller bölümine baraýyn, belki bu zatlar dogrydyr: - diýip pikir etdi
Ýörelgeden ýöräp barşyna maş...

Dowamy »

779 0
Köneler, Nowcha90 tarapyndan 1 year ago

101- gije. Perdeli arwah 9- nji bölümi (mistiki waka)

Humaý onyň gurruň beren wakasyn diňlap ank bolyp otyrdy.Ol indi oňa gowy öwrenşipdi.Bir seretse ol gaty ,bir gorkynç arwah hem däldi.
Ýöne ol perdesin hiç aýyrmazdy.
Her gun gundiz gijäň basym duşerine howlykýan Humaý bu gun öňkulerinden has irräk otagyna girip ,oňa garaşdy.
Perdeli arwah geler ýerde gelmedi .
Ol ýerinde...

Dowamy »

746 0
Köneler, Nowcha90 tarapyndan 1 year ago

101- gije. Perdeli arwah 8- nji bölümi (mistiki waka)

Men elimi Leyliden aýyryanjam gan ak köýnegime damdy Leylijan gorkdy men burnymy elim bn saklap dasharyk cykyp baryanymy ģördiler adamlar bize seretdi Leyli meń yzym bn yglap cykdy men gany saklap bilemok ol durman akyp durdy elim geyen ak köýnegim gana bulashdy Leylijan bolsa aljyrap birne suw getirip berayinda diyip haýysh etdi ol bolsa banyany g...

Dowamy »

734 0
Köneler, Nowcha90 tarapyndan 1 year ago

101- gije. Perdeli arwah 7- nji bölümi (mistiki waka)

Men shonda oña begennim hem ondan aýrylyanyma örän gynandym icimden byrzat ýanyp duran ýalybolyadym sebäbi ol meñ dünyäde ýeketäk söýen gyzymdy .siz òz iñ eziz gören söyen gyzyñyzy tashlap ölime gitmelidigiñiz hakda pikir edip göriñ siz oña näme aýdardyñyz siz oñ bagytly bolmagyny ya oñ señ ýasyñy tutyp otyrmagyny bagytsyz galmagyny islärdiñizmi me...

Dowamy »

805 0
Köneler, Nowcha90 tarapyndan 1 year ago

101- gije. Perdeli arwah 6- nji bölümi (mistiki waka)

Meń gözlerimden yashlar akdy.Tolgunnym hem näme diyjegimi bilmedim.Ol meñ elerimden tutdy sesini cykarman gözlerinden yash akdyrdy Azat Dönmezow shol pursat yeketägim söýenim saña ömrim bererin diyen aydymyny aydyp durdy men shol wagyt gaty begennim ony görenime örän shat bollym konsert gyzykly dowam edip durdy a biz bolsa bir birimizden gözimizi a...

Dowamy »

752 0
Köneler, Nowcha90 tarapyndan 1 year ago