Humaý uzyn gun diňe perdeli arwah barada pikir edip geçdi. Gün ýaşdygy derrew otagyna girip irräk ýatyp onyň gelerine garaşmady.Perdeli arwah bu gun kan uzak garaşdyrman, ýylyt tykyr edip Humaýyň otagyna giren dessine, Humaý tarsa ýerinden turdyda
- men senden gorkamok, yns bolsamda jyns bolsamda, size menden name gerek diýip sorady
Perdeli arwah
- hiç zat, ýöne sen meniň gurruň berjek zadymy diňlemeli
- bolýa aýt göreýin
Perdeli arwah, aýyň şöhlesi gelýan tarapa geçip, gurruň bermage durdy....

Men ölmäkäm ýashan gysgagacyk ömrümi bashdan gecirmelemi, duýan duýgulamy siz bn paýlashmak isledim.Kim bilyä bu ýazgymy kim okar kim okamaz.Bu ýazanlamy öz bashyñyzdan gecen bolsa name ederdim diyip pikirler ediñ ,shonda öz yashayan durmushyñyzyñ wagtyñyzyñ gadryny bilersiñiz.Her wagt öz öljegiñizi yatdan cykarmañ size ertir näm boljagyny byr Alla bilyä.Menem özime bu bela geljegine garashamokdym bilemokdym. Ýòne byr gün kelläñ agyryp lukmana ýüz tutañyzda ol size bejerip bolmajak Rak keseliniñ bardygyny aydanda siz näm ederdiñiz.eger bahym öz öljegiñizi bilseñiz günde her minut ýadyñdan cykaryp bilmän, gorkup güniñi sanap herbyr minidiñ gadryny bilersiñ. Alýan demimizi hem yzyna beryän bolsak bu dùnyäde hiczat özimiziñkidälir bu bedenimiz hem amanatdyr onam yzyna bermelidiris.Shoñ ün o dünyäni köpüräk ýatlañ biziñ soñumyz sholdyr.
Men òz baham òlyänimi bilen günüm durmushym üytgedi.Ol gün dünyä bashga gòz bn seredip bashladym.Öz islegleme arzuwlama nokat goydym. Hacanda mende shol keseliñ bardygyny bilen wagtym ýüregim diñe ene atama gyýyldy.Olardan aýra düshmek hakda öñ pikir edemokdym.Özimiñ bahym ölyänime dińe shonda gynandym.Sebabi ene atañ ýaly seni sòyyän adamlar hic yerde yok.Meñ ejem bu ýagdaýy eshidende lukmana ynanmaýady ol gòzlerme seredip ýùregi para para bolyp aglaýady her nä öz cagasy òz dünyä getiren yekece perzendi.Maña ejemiñ gözyashlarny görmek agyr degýärdi.Mende diñe ejem bn kakam bardy jigi doganym yokdy ýöne doganym ýaly göryän Muhammetali diyip dostym bardy.Bulardan aýry dùshesim gelenokdy gùnne gijeler ýatman aglaýadym.Kakam bolsa meni gorajak bolup jañ etmedik haýysh etmedik adamlary galmandy.men öz ejemjany kösheshdirmek ùcin özimi elimden geldigice shadyýan alyp baryadym. Bu gysga òmrümde nämeler etsemkä diyip pikirler edyadim Men öz derdimi biri bn paýlashmak isledim. dostym Muhammetaliny cagyryp oña òz nämeler duyyandygymy aytdym.Ol meni gujaklap gözlerinden yashlar akdy.sebabi ońam menden bashka ýakyn dosty yokdy ol nam ish etse meñ bn maslahatlashyady meni gowy göryädi.ol maña yatdan cykmajak pursatlary sowgat etdi ol iki sany awaza gitmek ücin samalyoda bilet alypdy men oña begendim we oña razy bollym biz iki bolup deńize dync almana gitdik.shol yerde men ilkinji we insoñky söygime dushdym.
Biz Hasyl otelyna bardyk òz otagmyza girdik Muhammetali goshlary ýerleshdiryäkä men yekece özim deñiziñ gyrasyna ýòräp bardym men deńizi görmänime ýyl bolly her gelemde men deñize salam beryän we gaydamda sagbol yene görüshyänjäk diyän sebäbi men kicilikden deñizi gowy göryän ol meñ dostym men ony göremde dertlem dökülyär göwnimi göterilyä onyñ tolkunlarnyñ sesi ýüreklerdaki gam gussany aýyryar men deñize seredemde Beyik Allajanyñ gudratyny göryän men deńiziñ gyrasyna gelip mylaýym suwyna aýaklarymy sallym we gözim byr suwa seredip oylanyp otyran ýaly geynikli kellesinde ýalykly byr aýal mashgala düshdi men oña byr gelnejedir öytdim soñ men gideyin diyip durkam ol kellesindäki ýalygy aýyrdy shotayda men onyñ ýüz keshpiniñ owadanlygy ol gözleri ol gashlary byr gezek seredenimden ashyk etdirdi. Men gözlermi ondan aýyryp bilmedim ol meni öz gòzeligi bn byr bakyshda ashyk etdi ol meñ añkaranymy gördide ýene ýalygyny bashyna atdyda ýerinden turyp gitdi ol gitdi weli menem oñ yzy bn öz otagmyza gidip baryadym ol ýöräp ýöräp biziñ otagmyzyñ gyrasyndaky otaga baryp gapysyny acjak bolup yzyna seretdi we men ony yzarlap gelen ýaly bolly ol maña gaharly aýoglan näme siz meni yzyrlaýañyzmy diyip sorady depämden gaýnak suw goýlan ýaly bolup yok bizïñ otagmyzam inä shul diydim ol ynanman gaharly hany ona gapyny gir hany diyip garashdy ! Menem bor ynanmasañyz ine diyip gapyny kakdym gapyny Muhammetali acdy menem shul meñ dostym diydim weli ýañky gyz utanyp ýüzi gyzaryp gitdi wi bagyshla diyip ýylgyryp otagna girdi menem otagma girdim we aklyma diñe shol gyz hakda pikirler gelyädi.Soñra abet wagty bolly biz obet iymäne oteliñ kafesyna bardyk weli ýañky diyän gyzym òz mashgalasy bn iyip icip otyrdy bizem ýañybyr nahara otyrdyk men ondan gòzlermi aýyryp bilmän seredip durdym soñra ol maña gözi düshdi we salam diyip dokdaklaryny gymylatdy menem begenip oñ salamyny allym we ýañybyr Byssymylla diyenimden oñ cykyp baryanyny gördim iyip otyrymy tashlap häzir gelyän diyip oñ yzyndan cykdym ol deñize tarap yòredi we deñiziñ gyrasynda oturdy men oñ ýanyna baryp salam diydim olam salam diyip ýylgyrdy men oña ýüzlenip bu gezek yzarlap gelinir öydeñokdami diydim oda ýylgyryp öydyän sen shuwagt obet naharyńy iymän meñ cykanmy görüp yzymdan gelliń diydi menem dymyp ýylgyrdym ol meniñ icimdäki duygulamy duyan yalyk bolup durdy men ondan adyny soradym ol öz adynyń Leylidigini aytdy men öz adymy aytdym ol adymy öz gowy göryän atlarnyñ biridigini aytdy ol gürlänne men aljyrap näme diyjegimem bilemokdym oñ yaly owadan gyz bn ýakyndan gürleship görmändim men ondan siz hacan geliñiz diyip soradym oda dün irden gellik 1hepdelik diydi men shonda ony yene 1hepdeläp görmäne wagtym bardygyny begenshimiñ cägidagy bolandällir ol meñ gòzlerimdäki begenji gòrüp ýylgyrdy ol her ýylgyranda mendäki gaýgy gamlar yatdan cykyady ol gülende has hem owadan bolyady men oña Sagaman dync alyñ diydim olam sagbol senem yöne ýürek gysgync wagt gecenok diydi menem ay shutak gelip yüregiñi gyssyryańmy nämä ýüregiñ gysya leyli deñize seret yuregini ac yuregiñi gysyrma diyipdim.ol meniñ bu sözlemi soñam yatlar belki.soñ ol öz otagyna men öz otagna gidip baryakak men ondan linede idni soradym olam idini bilman nomerni aytdy.meń begenjimiñ cägi yokdy özimi örän gowy duyadym.soñra òz otagma baryp oña näme diysemkä diyip pikirler edyädim men shol wagt özimiñ keselimiñ bardygyny yadymdan cykdym biz shol güni linede gülishdik degishdik agsham bile aylanypdyk)shol gün agsham gyzkly gecdi men oña dañdan sagyt 5de deñize geljek senem gel dem alaýyn diyseñ diydim men shol gun dañdan 5she cenli yatmadym sagat 5 bolly maña linede sen nirde diyip hat gelli men oña Otagdan cykjak bolyanymy aytdym olam dasharyk cykyp garash diydi menem oña dasharyk cykyp garashdym ol eglenman gelli onyñ gözleri gice yatana meñzänokdy men ondan gice yatmadynmy diyip soradym olam yok ukym tutmady diydi menem oña ukym tutmadygyny aytdym ol ýylgyrdy men onyñ mende göwni bardygyna dushundim men onyñ icindaki duygularny duyadym olam meñkini biz gün cykyanja deñiziñ gyrasynda gürleship gülüship otyrdyk biz òñden tanyshyalydyk biz güniñ cykyshyny bile synladyk ol bolsa ejesi kakasy turmaka öyine barmalydy ol meñ yanymdan uzaklashanda men ony söýendigime düshündim we özimi erwet duydum sebabi men ondan byr gün aýrylyp gitjegimi bilyadim.ol yanymdan gideninden soñ biz oñ bn durman sms yazyshyadyk ol yanymda wagty bolsa aytjak sözlerimi yatdan cykaryadym men oña söýänimi aytmana gorkyadym Ol meñ sòygimi duýýady aytmagyma garashyady gözlerimden okaýardy men onyń gòzlerinde onyń bagytlydygyny göryädim men onyñ hemishe bagytly bolmagyny isleyändim ony yncydasym gelenokdy soñ men ony shol gice söygimi aytmakjy bollym agsham hemme kishi yatansañ ony deñiziñ gyrasyna cagyrdym ol meñ ün öz öyindakilerden gacyp gelmäge gorkanokdy ol maňa tarap howlykyady ol öyündakiler yatansoñ gelli biz yenede dushushdyk ol maña ozi hakda köp gülkili wakalary gùrriñ berdi ol yatylyan eshikdedi agsham deńiziñ gyrasy sowukdy ol üshäp durdy men onyń üshäp duranyna dözmän òýe gireli diydim ol bolsa giresi gelenokdygyny aytdy men onyń elirinden rugsatsyz tutdym hem gujakladym ol bolsa sesini cykarmady men ondan elimi aýyrman gujaklap otyrdym ol maña ýüzlenip köp soraglar berip durdy biz köp özimiz barada kicili gürleshdik üshemeklik yatdan cykdy men oña söýýän diyjek bolup durkam oń teline jañ gelli seretse ejesinden jań gelyä oñ ejesi oyanypdyr görse Leyli yerinde däl))Leyli aljyrap yerinden turyp name diysemka diyip gitmäne howlykdy ol howlukmac halyna meni gujaklap sagbol diydi shol gunden soñ Leylä òyindäkiler käyäpdirler we yeke öyden cykmagy gadagan edipdirler gündiz görüshemizde biz dińe bir birege seredip gözlermizi aýryp bilemzokdyk men otagda wagtym Muhammetala diñe Leyli hakda gürriñ beryadim men linede söygimi aydasym gelenokdy diñe onyñ garaja gözlerniñ icini seredip seni söýýän diyesim gelyädi biziñ gaytmagymyza 2gün galypdy men leylini agsham gòrüshmäne cagyrdym ol hem sypyp bilsem gelerin sen garash diydi men oña 1sagyt deñiziñ gyrasynda garashdym ol gelende men oña özimiñ gysgawagt yashajagymy aytsamyka Oña sòýýän diysemikä diymesemika diyip otyrdym onyñ geljek yolyndan gözimi aýyrman seredip durdym ahyr onyñ begenip gelyänini gördüm ol gelip baryaka men gòzyashlarymy saklap bilmedim ol maña nur sacyp gelyän yalydy ol gellide meni gujaklady begenjimden oña seni söýýän seni söýýän seni söýýän diyip 3 gezek gaytaladym oda yuwashadan pyshyrdap menem menem menem diydi biz gumly cägede oturdyk tolkunlaryñ sesi gelip durdy ol meñ yashly gözlermi gòrüp näme bolly nam un gözleñ yash diydi men oña; gözyashlarym barada aytsam seni yncydaryn ýüregiñi paralaryn diydim ol maña näm ün näm bolly ayt ayt diyip gaytalap durdy men oña aytmaly bollym leylijan bagyshla meni men seni ömürbaky söyüp yasharyn ýöne sen meni unutmaly diydim ol näm ücin men señ göwniñe degdimi ya saña yaramokmy diydi menem yok yòne mende azajyk janym gally men bahym Bu dünyäni terk etmeli bolyan kellämde Rak bar.


dowamy bar

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir