Meń gözlerimden yashlar akdy.Tolgunnym hem näme diyjegimi bilmedim.Ol meñ elerimden tutdy sesini cykarman gözlerinden yash akdyrdy Azat Dönmezow shol pursat yeketägim söýenim saña ömrim bererin diyen aydymyny aydyp durdy men shol wagyt gaty begennim ony görenime örän shat bollym konsert gyzykly dowam edip durdy a biz bolsa bir birimizden gözimizi aýyrman bir birege seredip otyrdyk.Ol aydylan aydymlar bize aydylyp duran ýalydy.konsert tamamlandy hemme adamlar zaldan cykdylar a biz bolsa sesimizi cykarman dymyp otyrys shonda men Leyliniñ gòzlerine seredip maña bolan söýgisiniñ öcmänini gördim men oña näme diyjegimi bilmedim ol bolsa hemme diyjek sözlerni toplap gelipdir ol maña yüzlenip sańa aytjak zatlarym bar diydi menem ayt seni diñleyän diyenimden bizi Muhammetali cagyrdy sheydip gitmeli bolly biz iyip icmäne kafe gitdik 3 bolyp otyrdyk iyip ishdik gülüshdik soñ Leyli bn gürleshmek ün kafedan dasharyk arassa howa cykdyk adamlaryñ yok yerine tarap yöredik agaclaryñ yanynda byr otyrgyc bar eken shoña gecip otyrdyk ol maña meni göresiñ gelmedimi diyip sorady men bolsa ýylgyryp sesimi cykarmadym ol dolugyp gürläp meni her minutda hersagatda göresi gelenini ýatlanyny aytdy men bolsa name diyjegimi bilemokdym ol maña saña aytmaly zatlap kän maña gulak as diyip näce wagtky icinde saklap yören gyzgyn ajy sözleri icinden cykarmana bashlady ol maña sen meni söýeñok sen meni yatdan cykardyñ men bolsa diñe sen hakda pikirler etdim gicelerne yatmadym deñizde geciren günlemizi yatladym señ söygi sözleriñi yatladym diyip aglap bashlady shol sözlerden soñ meñem gòzlerime ýashlar dolly Men oña ayt Leylijan men näm etmeli diyip ýüzlendim Ol bolsa maña öylen men senden bashgasyna gidesim gelenok ejem meni òz garyndashlaryna durmusha cykarjak bolya men senden bashgasynyñky bolmaryn señ dul heleyiñ bolup galaryn yòne bashgasyna gitmek islämok.men oña sen menden bashgasynyñky bolsañ bagytly bolmaryn ýòne sen wagt gecmegi bn bagytly bolarsyñ meni yashlygyńdaky söygiñ hasap et meni yatdan cykarjakbol men senden razy bolaryn diydim men oña ejeñ diyänine razy bol diydim ol aglap elerini ýùzüme goýyp meni öpmäne bashlady ol pyshyrdap beytme haýysh meni tashlap gitme aýrylyga ýüregiń dözyämi diyen sözleri shuwagt hem göz òñümdenok ony näydip köşeşdirjegimi bilemedim men ony öpmäne bashladym men bilyädim nikasyz gyzyñ elinden tutmalydäldiginem ony öpmelidäldiginem yöne özimi saklap bilmedim.Men ony ogshap günä gazandym.shonda gyzdan öziñi saklamañ kyndygyna Allatagalla näm ücin gyzy nikasyz ellemegi gadagan edenine düshündim.we ony soñ gaytalamajagyma sòz berdim.men saklanymda oña bagytly bolarsyń aladada etme men bu dùnyeden gitsemem señ yanyñda ruhym galar men señ bagytly bolmagyñy isleyän diyip ýylgyrdym.ol meñ aydan sözleme gaty gördi yzyna öwrülip ýanymdan gitdi. biz Muhammetali bn ony öyine äkitdik ol mashynda meñ bn gürleshmedi düshende bolsa diñe Muhammetali bn sagbolashyp düshdi.ondan birnäce wagtlar gecdi .ol Muhammetala jañ edip ejeseniñ diyenine razylyk berendigini aydypdyr....


dowamy bar

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir