Men elimi Leyliden aýyryanjam gan ak köýnegime damdy Leylijan gorkdy men burnymy elim bn saklap dasharyk cykyp baryanymy ģördiler adamlar bize seretdi Leyli meń yzym bn yglap cykdy men gany saklap bilemok ol durman akyp durdy elim geyen ak köýnegim gana bulashdy Leylijan bolsa aljyrap birne suw getirip berayinda diyip haýysh etdi ol bolsa banyany görkedip Shotak baraýyñ diydi girdik elimiñ yùzümiñ ganlarny ýuwdym Leyli bolsa gyramda elleri titräp ses bn aglap dur men ony kösheshdirjek bolup ony gujaklap ogshamana bashladym ol zordan köşeşdi men oña ýör gaydaly diyip icinden cykdyk garash diyip cafeñ puly töläp cykdym dasharyk cykamda kelläm agyryady dermanymam alyp gaytmandym Leyli menden gowmy shuwagt diyip sorady men bolsa gowy gowy alda etme men seni ugradaýyn diyip ýola tarap ýöredik men özimi erwet duyadym sebabi duşuşygymyz onyaly erwet gecer öydemokdym men oña bagyshla seni gorkuzdym öydyän diydim ol bolsa yokla gorkomok öýe baryp maña jañ et yetdim diyip diydi menem bor arkyn bol men gowy diyip Leyli ün taksi saklamana bashladym taksi elimi galyranymdan durdy gapysyny acyp berdim münjek bolup durka elini ýüzüme goydyda ogshady menem ony ogshadym ol maña zaryn zaryn sagbol diydi taksida otyrdy gapysyny yapjak bolamda ondan gòzimi aýyryp bilmän ol ugraýanja seretdim ol yene aglayanyny gördim mashyn yuwashadan ugrady ugrap baryaka damagym dolup aglap bashladym sheydip men Leylini ugratdym aglap durshyma taksa minmane utanyp byraz dińyänjäm ýòräyin diydim byraz ýöredimi ýöremedimmi men òzimi ýitirdim gözimi acsam men hassahanada. ol meñ Leylini gören iń soñky günüm bolly.Innede meñ ýashamagyma az wagtym gally .

Mähribanlam Ejem Kakam Muhammetali Leylijan men sizi örän gowy göryän bagyshlañ siziñ göwniñize degen bolsam men sizi görmäne garasharyn men sizden aýrylyanyma gynanyan öziñize gowja serediñ saglygyñyzy gorap gadryn biliñ wagtyñyzy bosh gecirmäñ men ölümden gorkomok sebäbi meñ Mähriban hem Bagyshlaýjy Allam bar. Ps:Indi bul oglan bizin arazmyzda yok gecen hepde onyn oz dunyasini tazelanine 1 yyl bolupdyr onyn jayy jennetden imany nurdan bolsun kyyamat guni amal depdercesi sag eline gowussyn ruhy sat bolsun!!!Onun ady miras galsyn!!!Seyle hem bu wakany bizin bilen paylasan dossunyn gundeliginden yaltanman bize yetireni un yogalanyn in eziz dossy Muhammetalydan Alla tagala ondan razy bolsun gorjegi gowluk bolsun!!!Durmusda oz mynasyp ornyny tapsyn seylede yogalan oglanyn 2 sany gosgusuny Muhammataly aydyma geciripdir dinleseniz nesip bolsa indi ol oglanyn yagty yadygarligne bagslanyp bu gundeligi kino etmek meyillesdirilya ustunlik arzuw edyas!!!Leyli gyzymyzam bagtly durmsuda yasasyn leyli ol oglanyn islegine razy bolup ejesinin diyen yerine durmusa cykdy onun 1 oguljugy bolup onun adyna ilki soygusi bolan ol oglanyn adyny goyupdyr!Alla tagala ol oglanyn hossarlarynyn kalbyna ginlik bersin!!!

At dakylan babejik bolsa uzak yasassyn bagtly bolsun!!!

dowamy bar

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir