Birden ol tisginip gitdi
- renimasiýa: - diýip ýerinden bökup turdy
Eşiklerin geýip ,şahere çykdy. Ýoldan ýöräp barşyna ilki nirden başlajagyn bilman göni ýöraberdi
Ol
- men ilki hassahana baraýyn ,ol taýdaky agyr keseller bölümine baraýyn, belki bu zatlar dogrydyr: - diýip pikir etdi
Ýörelgeden ýöräp barşyna maşynlaryň iki ýana wazlap geçişlerini synlady. Adamlar gorkanogamla, ýaman gaty surýaler maşyny dagy, olar mydama howlykmaç,yzlaryndan bir zat kowalap gelýan ýaly ,Humaýyň dagy ýanyndan wazlap geçip gidýärdi
Humaý pikire batyp hassahana ýetenni duýman galdy.Ol onyň kabulhanasyna baryp ,ahyr keseller bölumi nirde bolýa diýip sorady. Nobatçy gelnejeden salgyny alyp, onyň işigine bardy. Gelmesinä geldi welin indi name diýip soraljagyn bilman ,bir gyra çekilip durdy. Ol eýlak beýlak geçýan ak halatly lukmanlary gorip, olaryň birinden sorasy geldi, ýöne nadip, name diýip soramaly, ana şo barada pikir edip esli durdy. Hassahanada tanşynyň ýoklygyna, jany ýandy. Şu wagt dagy tanşyň bolsa ,içine girip bilip bererdi diýip pikir etdi
Humaý arkasyn tama berip esli durdy. Ahyr bir lukmanyň
- jigim, häliden bari bu ýerde, agyrňyz barmy ,geleniňe iki üç sagat boldy welin, ýa ýanyna salmadylarmy, gaty agyrmy nasagyňyz
- ýok, wi hawa
- bu name diýdigiň boldy
- men birni gözleýan, ýone adyn bilemok,
- ol ahyr nasaglar bolumindemi
- bilemok, ýone şu ýerni salgy berdidä
- name bolyp duşdi ol
- onyda bilemokda
- onda, nahili ol, tanaýaňyzmy asly bir
- tanaba tanamok,ýöne azajyk tanaman hem duramok, uzyn boýy bar, ýuzi ýapyk ,perdeli
- aý ýok bizde ýok beýle bolnoý
— onda nirde bolyp biler
- bilmedim jigim, polisýa ýuz tutyp goraýmeseň: - diýdide ol lukman bolume garşy ýöredi
Ol birden sakga durdy-da
- dur, dur jigim siziň gözleýan bolnoýňyz ýanyp duşen bolaýmasyn,bizde bir nasaga bar, ýanyp geldi,gazdan, banýa girende, gaz peçden gaz çykyp duran ekeni, oda bilman otlyçöp ýakypdyr, oda ýanýar, ana şonyňa ýuzi perdeli, ýagny hasaly, gorseňiz tanarsyňyzmy
- howa
- ýör, onda,: - diýip ol lukman Humaýy yzyna duşurup bölüme saldy. Görse bölumde lukmanyň aýdyşy ýaly bir nasag bar ekeni,Humaý onyň ýanyna bardy
- salam
- geldiňmi, men seniň geljegiň bilýardim
- howa geldim, ýone men seniň ruhmy adam şony bilemok
- ruhym bedenim bilen başabaş sögeşen wagty men, bedeni terk edip seniň ýanyňa bardym, seniň bilen gürleşdim
- indi siz gowymy
- howa
- bolýa, şoňada şukur, sagaman gutylyň, mende öran köp sorag bar, bilýan siz ony jogaplaman hem bilersiň
- oňat bolsam jogaplaryn
- men onda ýöredim ,erte ýene gelerin: - diýip Humaý öýne gaýtdy
Ertesi gun gunorta ýakyn baranda, ol ýerde ol ýokdy. Ol oňat bolyp ahyr bolumden,hassalaryň ýanyna geçirlendir öýtdi we
- duýnki bolnoý haýsy bölüme ýerleşdirildika diýip sorady
- ol bolnoý ýogaldy ony hossarlary duýn gije äkitdiler, bu gun eýýam jaýlandyrlar diýdi
Humaý doňyp galdy we olardan onyň salgysyny alyp ony idemage gitdi. Salgy esasynda baryp girse ony eýýam jaýlapdyrlar ekeni .Ol ýol ugra uly bir çemen aldyda, gonamçylyga gitdi
Mazarlaryň gyrajygyndan ýörap barýarka, nireden hem bolsa bir ýerde okan goşgysy ýadyna duşdi

Mazaryn basynda otyryn umsum,
Hol anyrdan sesi gelyar garganyn.
Indi eyyam uly adam bolsamam.
Duyman galdym gozume yas aylanym.

Bu yerde gos basyp yatyr tukatlyk,
Gara yer astynda yatyr ynsanlar,
Sowhun-galmagaldan juda uzakda,
Dync alyar bu yerde baka gidenler.

Her mazar astynda yatyr bir dunya,
Hersinin yetmedik arzuwy bardyr...
Kim bilyar,belki-de bu yatanlaryn,
Oz islegi bilen gidenem bardyr???

Ululy-kicili sansyz tummekler,
Ses-sedasyz dymyp otyr yer bolup,
Bir yerlerden gelen bolejik bulut,
Sepelap baslady damjasyn secip.

Gozlerimden gaydan gozyas monjugy,
Hasratyn howrundan göyä bugardy.
Mazaryn basynda yeke-tak cykan,
Osup baryan guljagazy suwardy.

Su gosgyny okap oturan ynsan,
Gunlerin bir guni gitmeli senem,
Wah,garryja atam,garryja enem!
Bir gun-ä bu yere gelerin menem...

Hut şular üçin ýazylan goşgy.Bu oýlanma gaty manyly ýazlypdyr welin, ony okap endamyň tikenekläp gitýar, sebabi ol hakykatdy .Bu ýere bu gun bolmasada erte biziň barymyz hem wagty sagaty dolanda gelebermeli ýerimizdi
Humaý pikire batyp ,ony ol taýda, şu gun jaýlananlaryň içinden gözlap tapdy

Dowamy bar

Awtory:Nowça?
Goşgynyň awtory:Şapak_A

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir