Kapitalizmiň toslama günleri

Döwrümizde Walentina ýada Söýgüliler güni hökmünde esasan hususy sowgatlyk dükanlary tarapyndan aşyry derejede mahabatlandyrylan bu toslama gün aslynda biz Musulman we Türkmen jemgyýeti üçin adaty günlerden biridir.

14-nji fewral ýüzlerçe ýyl mundan öň zyna eden iki ýaş ýetginjege ýardam etmekde aýyplanyp öldürilen sözde keramatly Hr...

Dowamy »

877 0
Köneler, Gurban93 tarapyndan 2 years ago

SARIK TÜRKMENLERİ

saryklar hakynda bilyanlernizi paylaşmanynyzy hayyşt edyarin

Dowamy »

541 0
Köneler, Saryhan tarapyndan 2 years ago

TDYweDI (Narhoz)

Salam talyplar.comyñ agzalary. Men talyp dal yone talyp bolmagyñ ugrynda. Arañyzda TDYweDI (narhozda) okayanyñyz yada ugrynda girmek isleyanleriniz bolsa teswir yazayyñ haysht. Shol intstitut hakynda we egzamen soraglary hakynda pikir alyshjakdym. Diñlaniñiz ucin minnetdar :)

Dowamy »

817 0
Köneler, barcam tarapyndan 2 years ago

Nobatguly Rejepow Ene dilim

Alys asyrlaryň ahy-nalasy,
Begenji-gynanjy,
jebri-ejiri
Meniň dilim, seniň dünýäňde galan,
Pyragynyň dünýä beren setiri.

Akyl bolup galan sende babalar,
Nakyl bolup galan sende danalar,
Galypdyr ýüregi dilýän ýaň bolup,
Duşmanlara olja bolan çagala...

Dowamy »

722 0
Köneler, Gurban93 tarapyndan 2 years ago

Komek gerek...

Salam gadyrly talyplar. Xemmanize yalkymly salam. Menem bu yerde taze. Talyp dal yone dalashgar. Mana web saytlardan govy bashy chykyan adam gerekdi. Xemmanize ussunlik...!!!

Dowamy »

585 0
Köneler, AGGA tarapyndan 2 years ago

Salam

salamchik,talyplar))

Dowamy »

601 0
Köneler, ruqaya tarapyndan 2 years ago

Nurloryñ señ nurana

Ajayyp yakymly owazyñ bilen
Eyelediñ kalvymyñ sen yaryny
Nursyñ sen bagt bilen gelen
Yada tebigatyñ alma narymy

Ylham gelli chykdym achyk meydana
Keshviñ gördüm ak bulutly asmanna,
Yaza bilmez waspyñ hatda aklydana
Seväp diyseñ nurloryñ señ nurana

Tay tapylmaz saña deñ bu jahan...

Dowamy »

540 0
Köneler, Dovlet3993 tarapyndan 2 years ago

Isbirden obam

Isbirden obam

Beýik Allañ nazar salan topragy
Kòñlimiñ buýsanjy Isbirden obam
Gòzel haýran edýàr kòpleri
Gòzlermiñ guwanjy Isbirden obam

Şagirtleriniñ gany siñen ýaýlaña
Janym,ruhum aýlanyp ýòr gaýbana
Ýaş ýùregim gelýàr bu gùn heýjana
Kòñlimiñ buýsanjy Isbirden obam

Dowamy »

1294 0
Köneler, Gercheknazar tarapyndan 2 years ago

Armanym na

Seni soyup bilsem armanym name,
Armanym na, sana yhlas sindirsem.
Armanym na, gulyanleri agladyp,
Armanym na, aglanlary dindirsem.

Armanym na, hyzmatynda yoresem,
Armanym na, bagban bolsam bagyna,
Armanym na, bilbil bolup doresem,
Armanym na, cyksam Parnas dagyna.

Armanym na, a...

Dowamy »

608 0
Köneler, Sultanim tarapyndan 2 years ago

Jadylanan Millet
CADILANAN MILLET

c=j
ı=y
y=ý
(orginal kopirywat wystawit)Biri bar eydi, biri yok eydi al asmanıñ astında cennete meñzeş türkmen iylinde Alla tagaladan başga adıl bir soltan bar eydi. Onuñ Erkin diyen bir oglı bar eydi. Bu...

Dowamy »

941 0
Köneler, acharsoz tarapyndan 2 years ago

Gadymy pullar alymlara taryhyň näbelli sahypalaryny täzeden dikeltmäge mümkinçilik berýärHäzirki zaman siwilizasiýasyny döreden pul diýsek öte geçdigimiz bolmasa gerek. Ol külalyň guraly, tigir, elbetde, ýazuw ýaly adamzat aňynyň oýlap tapan beýik zatlaryna degişlidir. Miladydan öňki ikinji müňýyllygyň ortasynda pul baradaky iň gadymy maglumatlar gabat gelýär: häzirki Yragyň günortasyndaky Tigr bilen Ýefrat derýalarynyň...

Dowamy »

721 0
Köneler, Ashykaydynpir tarapyndan 2 years ago

Daňdanakan galasynda geçirilen gazuw-agtaryş işlerinde orta asyr tebipleriniň gurallary tapyldy9-njy fewralda geçirilen hökümetiň mejlisinde medeniýet ulgamyna gözegçilik edýän wise-premýer B. Abdyýewa Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän Daňdanakan galasynda arheologlar tarapyndan ýüze çykarylan täze tapyndylar barada habar berdi. Mary şäherinden 30 kilometr günbatarda ýerleşýän orta asyrlar döwrüne degişli bu ýadygärlikde gaz...

Dowamy »

743 0
Köneler, Ashykaydynpir tarapyndan 2 years ago

Sorag bar

Salam dostlar bu saytda dine yazylan zatlary okap bolyarmy yada dine zat yazyp bolyarmy baskha zat edip bolmayarmy
null

Dowamy »

645 1
Köneler, Tehnik tarapyndan 2 years ago

Baýly şahyryň şortalary

Kiri bolansoň

Baýly şahyr dokuz ýyl bile ýaşandan soň, onuň aýaly Akbibi aradan çykypdyr. Şondan soň ol öýlenmändir. Gününi ýeke ogluna guwanyp geçiripdir. Bir gezek onuň tanyşlarynyň biri Baýlynyň ýanyna gelip:

– Pylan obada bir dul aýal barmyş. «Özüme mynasyp adam tapsam, baraýjak» diýýärmişin – diýipdir.

Dowamy »

1031 0
Köneler, Gurban93 tarapyndan 2 years ago

Salam

salamchik,talyplar))

Dowamy »

629 0
Köneler, ruqaya tarapyndan 2 years ago

Soygi name

Salam doslar men size sorag bermekci gorsunuz yaly oglan bilen gyz soyusyaler soyusmek gowy zat kopsi soygun namedigni bilmeyarler dogrysy menem bilemok sonun ucin sizden hayys soygi diymek name diymek sizem oz pikirinizi aydaysanyz soragma jogap berersiniz diyip umyt etyan.

Dowamy »

848 0
Köneler, gen tarapyndan 2 years ago

Menem aranyza alayynda

Salam hormatly talyplar men adym jeyhun men talyp dal yone su portaly gowy goryan gunde okayayan bugunem agza bolasym geldi

Dowamy »

646 0
Köneler, gen tarapyndan 2 years ago

Aga teke şahyr barada

Aga Teke 1935-nji ýylyň 10-njy fewralynda Tejen etrabynyň «Birleşik» daýhan birleşiginde dünýä inýär. Ol obasyndaky doly däl orta mekdebi tamamlap, 1949-1953-nji ýyllarda Çärjewdäki (häzirki Türkmenabat) orta lukmançylyk mekdebini, 1953-1959-njy ýyllarda bolsa Türkmen döwlet Lukmançylyk institutyny tapawutlanan diplom bilen tamamlapdyr.

Dowamy »

831 0
Köneler, Gurban93 tarapyndan 2 years ago

Abaý Kununbaýew Rubagylar

Oýun–gülki toýuň-meýlisiň nagşy,
Çyn güler, çyn gürlär ýigdiň naýbaşy.
Ýalan gülkä meňzär ýerliksiz söhbet,
Her söhbet ýerinde edilse ýagşy.

* * *

Eşegiň gulagna okan dek ýasyn,
Sen gürrüň berersiň şeýle bir täsin.
Nadanlar undarlar öýden çykynça,
Danalar ýyl boýy ederle...

Dowamy »

684 0
Köneler, Gurban93 tarapyndan 2 years ago

Nebit, dokma önümleri we buýan köküniň gury ergini birža söwdalarynda esasy üns berlen önümler boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 15-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen dizel ýangyjyny satyn aldylar. Mundan başga-da, Russiýadan, Türkiýeden, Serbiýadan, Gyrgyzystandan ge...

Dowamy »

621 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago