TOPH gaz geçirijisi we energetika pudagynyň başlangyçlary – ösüşlerimiziň sarsmaz binýadydyr

Hususy habarçymyz Türkmenbaşy ýylylyk elektrik merkeziniň direktorynyň orunbasary Gurbangeldi Atabaýew bilen söhbetdeş bolduk.
Ýurdumyzda energetika pudagy şu günki gazanylýan uly ykdysady üstünliklerimiziň, gelejekde ýetmeli belent sepgitlerimiziň berk binýady hasap edilip, energetika pudagyny düýpli döwrebaplaşdyrmak we maddy – enjamlaýyn...

Dowamy »

901 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda gurulýan TOPH gaz geçirijisi ýurdumyzyň energetiki syýasatynyň özenidir

Hususy habarçymyz Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Türkmenbaşy şäheriniň komitetiniň guramaçysy Şahymerdan Sary ogly bilen söhbetdeş boldy.
Türkmenistanда soňky döwürler täze awtomobil we demir ýollary, deňiz portlary hem-de köprüler gurlup, Beýik Ýüpek ýoluny üçünji müňýyllykda täzeden dikeldýär. 2015-nji ýylyň dekabr aýynda taryhy Ма...

Dowamy »

950 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Ömür kerweni. K.Kullyyew

"Eytjekdim,beytjekdim" diyen bolmasam bir haki bos bahana,gury haybat-da...
-Kaka, o Hüñkar diyyanin Gorogly ölensonam ölmanm-ay?
-Hä-ä-äy,oglum, Hüñkara ölme yokdur. Hudaya-da dine gowsy gerekdir, oglum....Yany gorkmadyn dami,oglum?
-Azajyk gorkdum.
-Ay, su wagt azajyk gorkanyn zeleli yok. Son gorkmazyn ucin aydyan men...

Dowamy »

861 0
Köneler, Gowjam tarapyndan 2 years ago

Rejepmyrat Durdyýew barada

Rejepmyrat Durdyýew çagalar we ýetginjekleriň ýazyjysydyr. Ol 1946-njy ýylda Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynda doguldy. Edil beýleki oba çagalary ýaly mekdepdäki bilimini zähmet bilen baglanyşdyrdy. Okuwdan soň boş wagtlary oba meýdanynda suw tutdy, otag otady, pagta ýygdy. Orta mekdebi tamamlandan soň, iki ýyl obada işledi. 1964-nji ýylda Magt...

Dowamy »

993 1
Köneler, Gurban93 tarapyndan 2 years ago

Ömur kerweni.(hekayalar we powestler) K.Kullyyew

Cyn gulka garrama yok. Sonun ucinem,ol islendik adamy yigdeldip hem-de korpejeleri ullakan adam yaly edip bilyar. Gulki ceper eserdaki janly adam hasiyetleri,durmus,omur hakdaky cunnur pikir yoretmeler bilen utgasanda,ol eserin many-mazmunyny,suwelenliligini has-da artdyryar.
Komek Kulyyewin bu kitabyna saylanyp girizilen eserlerinin hemmesi...

Dowamy »

1120 0
Köneler, Gowjam tarapyndan 2 years ago

В Мары проводится 25-ое заседание Руководящего комитета по проекту газопровода ТАПИ

В административном центре Марыйского велаята состоялись переговоры между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахидом Хаканом Аббаси, прибывшим в нашу страну по случаю начала строительства новых объектов – газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, линий электропередачи Ту...

Dowamy »

843 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň ýene bir tapgyry ýola goýuldy

Ulgamlaýyn Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň energetika syýasatynyň çäklerinde durmuşa geçirýän halkara ähmiýetli taslamalarynyň hataryna girýär. Mälim bolşy ýaly, milli Liderimiziň energetika syýasaty ýurdumyzyň ýangyç-energetika pudagynyň döwrebaplaşdyrylmagy...

Dowamy »

723 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Talyplar.com üýtgän eken.

Tüweleme, üýtgeşme bar eken. Saýt köne durkundan üýtgäpdir. Gutly bolsun! Gowja ýazgylara garaşýas!

Dowamy »

1019 7
Köneler, messibet tarapyndan 2 years ago

Ýaşyl adada ýaşaýan adam

Ýaşyl adada ýaşaýan adam

Ýazyjy K.Taňrygulyýew hakynda şu makalany ýazmaga oturan mahalym bada-bat öz çagalygym, obamyz, daban yzymyň suratyny alan topurly ýollar, çybyjyklary bilen boýumy ölçän ýaýraň ýaprakly, gara kölegeli agaçlar, çagalygyň hezilini özüm bilen deň paýlaşan deň-duşlarym ýadyma düşdi.
Çagalygyňy ýatla...

Dowamy »

1297 0
Köneler, Gurban93 tarapyndan 2 years ago

TOPH gurluşygynyň nobatdaky tapgyry

Şan-şöhratly Mary topragynda taryhymyza altyn harplar bilen ýazyljak şanly waka – Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan trans milli gaz geçirijisiniň gurluşygynyň nobatdaky tapgyrynyň, Türkmenistan – Owganystan – Pakistan elektrik geçiriji ulgamynyň hem-de optiki süýümli aragatnaşyk ulgamynyň düýbüni tutmak, şeýle hem Serhetabat – Turgun...

Dowamy »

759 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Строительство и модернизация автодорог и текстильных комплексов

В Туркменистане обеспеченности регионов современной дорожной сетью уделяется особое внимание. На модернизацию дорожно-транспортной инфраструктуры, имеющей важнейшее значение для экономического роста страны, государство направляет значительные инвестиции в рамках комплексных национальных программ. С учётом приоритетов социально-экономического развит...

Dowamy »

681 0
Köneler, Ashykaydynpir tarapyndan 2 years ago

Kurany Kerimde şaýatlyk barada

“(Eden işleriňizde) iki sany erkek adamy hem şaýat tutunyň! Eger iki erkek tapylmasa, özüňiziň razy bolan (ynamly) şaýatlaryňyzdan bir erkek we iki aýal şaýat bolsun! Ol iki aýalyň eger biri ýalňyşsa (unutsa), beýlekisi oňa ýatlatsyn! Çagyrylan wagty şaýatlar gelsinler. Uly bolsun, kiçi bolsun möhletine çenli (algy-bergiden) hiç zady ýazmakdan çeki...

Dowamy »

831 1
Köneler, Ashykaydynpir tarapyndan 2 years ago

Täze gurluşyklar – döwrüň aýnasy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe raýatlaryň abadan, asuda we bagtyýar durmuşyny üpjin etmek, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmak, obalarymyzy, şäherçelerimizi we şäherlerimizi ajaýyp keşbe beslemek ugrunda bimöçber işler amala aşyrylýar.
Ajaýyp ösüşlere beslenýän döwrümizde raýatlaryň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak, s...

Dowamy »

668 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Aşgabatda täze işewürlik merkeziniň açylmagy ýurdumyzda telekeçiligi ösdürmekde alnyp barylýan giñ gerimli işleriniñ oñyn netijesidir

2018-nji ýylyñ 14-nji fewralynda Hormatly Prezidentimiziñ gatnaşmagynda Aşgabat şäheriniñ G.Kulyýew köçesiniñ iki tarapynda häzirki zaman işewürlik merkezleri-edara binalary we söwda merkezleri dabaraly ýagdaýda açylyp, ulanmaga berildi. Şeýle hem Ahal welaýatynda aýna önümleriniñ önümçiligi boýunça kärhananyñ açylyşy boldy. Täze işewürlik toplumyn...

Dowamy »

671 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe beýik taryhymyzy öwrenmek üçin uly mümkinçilikler döredilýär. Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän “Türkmenistan-Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi” diýip atlandyrylan ýylymyz uly taryhy ösüşlere eýe bolýar. Türkmenistan-Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi bolmak bilen Gündogar we Günbatary birikdiren söwda ýol...

Dowamy »

805 0
Köneler, Turkmengalaa tarapyndan 2 years ago

Abdyrahym Zynhary barada

Abdyrahym Zynhary 1791-nji ýylda Esenmeňli obasynda eneden dogulýar. 1880-nji yylda şahyr ýogalypdyr diýip maglumat berilýär. Zynharyn nebereleri Esenmeňli obasyndan tapmak bolar. Zynhary edebi mirasy onlarça liriki, satiri-şygyrlardan ybarat bolup, oňa şahyrçylyk babatda beýik klasyklar gowy täsirini ýetiripdir. Zynhary özüniň şygyrlaryny dürli te...

Dowamy »

1930 6
Köneler, Gurban93 tarapyndan 2 years ago

Ceper eserler goyulsa...

Bu saytda ceper eserler,goshgylar,kicirak hekayalar we sh.m. goyulsa juda gowy bolardy. Gundelik yurt habarlaram derwayys zat. Yone, habarlaryñ arasynda goshgylaram goyulsa ajap bolardy.

Dowamy »

1039 3
Köneler, garayolly68 tarapyndan 2 years ago

Проект ТАПИ успешно воплощается в жизнь!

Наш внештатный корреспондент встретился с заместителем главного инженера ТНПЗ Абдулла Аллагуллыевым. Тот в свою очередь рассказал следующее в последнее время в нашей стране уделяется большое внимание переработке природных богатств, эксплуатации их как внутри, так и экспортирование энергоресурсов за пределы нашей страны. В результате данного фак...

Dowamy »

730 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

MEHANIZATORLAR TÄZE HASYLYŇ ALADASYNDA

2018-nji ýylda—Türkmenistan—Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda etrabymyz boýunça meýilleşdirilýän pagta hasyly üçin 6100 gektar ýerde agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda sürüm işleri gyzgalaňly alnyp barylýar. Bu ugurda etrabyň tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň hyzmaty bar. Kärhananyň işgärleri traktorlaryň sazlaşykly we bökdençsiz işledilmegini ga...

Dowamy »

715 0
Köneler, MerjenLB tarapyndan 2 years ago

TELEKEÇILIGIŇ AÝDYŇ ÝOLY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Arkadag Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde türkmen telekeçiligi ösüşleriň ak ýoluna düşdi. Halk hojalygynyň döwlete degişli däl çygrynyň çalt depginler bilen ösdürilmegi ilatyň köp sarp edýän harytlaryna, önümlerine bolan isleginiň has doly kanagatlandyrylmagyna giň mümkinçilikleri açdy. Önüm ö...

Dowamy »

681 0
Köneler, MerjenLB tarapyndan 2 years ago