“Täze zamanda” – täze bilim ojagy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen bilim-ylym ulgamynda durmuşa geçirilýän düýpli özgertmeler ýurdumyzyň dünýä derejesinde ösmeginde oňyn netijeleri berýär. Häzirki wagtda bilimi, ylymy hemmetaraplaýyn ösdürmek we onyň gazananlaryny netijeli ulanmak halkyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň guwandyryjy derej...

Dowamy »

731 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

ТОПХ газ гечириҗиси тасламасы үстүнликли дурмуша гечирилйәр

Хусусы хабарчымыз Түркменбашыныӊ НГИЗТ-ныӊ баш инженериниӊ орунбасары Абдылла Аллагулыев билен сөхбетдеш болды.
Сөхбетдешимизиӊ айтмагына гөрә, соӊкы йылларда юрдумызыӊ небит-газ пудагыныӊ мадды-энҗамлайын бинядыны беркитмек, тебыгы байлыклары гайтадан ишләп, ичерки сарп эдиҗилер ве экспорт үчин өнүм өндүрмек билен бир хатарда энергоресурла...

Dowamy »

767 0
Köneler, abatturkmen tarapyndan 2 years ago

Ýollaryňyz ak bolsun

Garaşsyz Baky Bitarap ýurdumyzda 2018-nĵi ýyl “Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” diýlip yglan edildi. Türkmenistan gadymy döwürlerden bäri, daşary ýurtlar bilen doganlyk-dostluk aragatnaşygyny saklaýar. Söwdada, medeniýetde-de döwletler biri-birime doganlyk kömegini berýär. Bu bolsa iki tarap üçin hem bähbitli bolup durýar. Şeýlelik-de döwle...

Dowamy »

684 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

GYMMATBAHA DAŞLARYN SAGLYGA TASIRI

Eger kimdir biri eline yakut gasly yuzuk dakynsa,onda ona goz dil tasir etmez.
Eger kimdir biri hemise boynundan yakut dasyny asyp gesse,ol adam hic hacan sel bolmaz.
Lagl dasyny boynundan asyp gezen adamyn yuregi agyrmaz.
Eger kimdir biri grant dasyny boynundan asyp gezse,ol adam gije garabasmazdan hemde yurek agyrdan aman bol...

Dowamy »

652 1
Köneler, jeyhun97 tarapyndan 2 years ago

GYMMATBAHA DAŞLARYN SAGLYGA TASIRI

Eger kimdir biri eline yakut gasly yuzuk dakynsa,onda ona goz dil tasir etmez.
Eger kimdir biri hemise boynundan yakut dasyny asyp gesse,ol adam hic hacan sel bolmaz.
Lagl dasyny boynundan asyp gezen adamyn yuregi agyrmaz.
Eger kimdir biri grant dasyny boynundan asyp gezse,ol adam gije garabasmazdan hemde yurek agyrdan aman bol...

Dowamy »

625 0
Köneler, jeyhun97 tarapyndan 2 years ago

Sport göreşi

Sport göreşi – göreş sportynyň başa-baş söweş görnüşi bolup, ol ýörite düşekçäniň üstünde alnyp barylýar. Sportyň bu görnüşinde dürli emeller, mysal üçin, hüjüm etmek, zyňmak, ýykmak ýaly emelleri ulanmaga rugsat berilýär. Sport göreşiň esasy maksady garşydaşy düşekçäniň üstünde arkasyna zyňmakdyr.
Sport göreşi öz taryhyny has gadymdan alyp...

Dowamy »

729 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Bitarapdyr Watanym

Türkmen halkynyň sekiz asyr arzuw eden ýurt Garaşsyzlygyndan soňra taryh üçin gysga wagtyň dowamynda halkara giňişliginde gazanan ajaýyp ýeňişleriniň biri hem hemişelik butaraplyk derejesidir. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda hem-de 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan kabul edilen “Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy”...

Dowamy »

697 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Pomma Nurberdiyew

Biziñ oyde bir gil bar,
Bagdaky gulden gowy.
Onda suyji bir dil bar,
Sayrak bilbilden gowy.

Goteryaris biz ony
Bokrurip elden ele.
Shatlygmyzyñ yok ceni ,
Wasp edyas dilden dile

Dowamy »

1252 2
Köneler, garayolly68 tarapyndan 2 years ago

Perestroyka

Talyplar comy gowy edip restawrassyya edipdirler.

Dowamy »

638 0
Köneler, garayolly68 tarapyndan 2 years ago

ýalançy soygum

Yalan soyga bilman bagtmy men bagladym.
Yeke galan gunlerim sensizlikde agladym.
Bugun yeke goyup ozge bagta bagladyn.
Sadalygym bilip sen meni kop alladyn.

Alladyn sen meni yallan sozlerin bilen.
Sen bilen bile bolmaz biwepalygyn bilen.
Bagytly bolaryn oytme yuz owrenson menden.
Basga birini...

Dowamy »

776 3
Köneler, jeyhun97 tarapyndan 2 years ago

Bal Menem

MERHUM AŞYK HOJA

Bal menem!

Garaňky zyndan içinde, bolsam-da men hary-zar,
Öz doganyma, öz atama, öz eneme bal menem.
Berse bersin atuw jeza, men ölsem, adym ölmez,
Öz obama, öz ilime, öz gülüme dil menem.

Meň ýüregim yşk dutary, döretdim bagrym oýkap,
Ussatlardan tälim aldy...

Dowamy »

693 1
Köneler, Nazarov tarapyndan 2 years ago

Komek gerek doslar

Salam doslar men sizin yazyan zatlarnyza oz pikirim yazyp bilemok ol nameden bolup biler bilyaniniz bar bolsa manada owredayin hays sts nadip goyyanyz onam owredayin sizin jogabynyza sabyrsyzlyk bln garasyan

Dowamy »

664 0
Köneler, gen tarapyndan 2 years ago

Yene-de düyşüme girdiñ dilberim

HOJAMÄMMET DURDYÝEW

《ÝENE-DE DÜÝŞÜME GIRDIÑ DILBERIM》
Gijäniň bir wagty aýazly agşam,
Takatsyz ukudan turdum dilberim.
Pete-pet alnymda ajap keşbiñde,
Ýene-de düýşüme girdiñ dilberim.

Ýylgyrşyñda öñki, gözüñde öñki,
Bir ajap owazly sesiñde öñki,
Arman şol baýlyklar bol...

Dowamy »

790 0
Köneler, Nazarov tarapyndan 2 years ago

Salam

salamchik,talyplar))

Dowamy »

659 0
Köneler, ruqaya tarapyndan 2 years ago

Bilyanmi?

Hemma salam! Ichinizda duysh yurgutlary barada bilyaniniz bar bolsa taze mowzuk achyp ugratsynyz. sizden etjek hayashym

Dowamy »

597 0
Köneler, Mogamed tarapyndan 2 years ago

JUBUNDE PULUN BOLMASA

Gulki şatlyk halyn bolmaz
Jubunde pulun bolmasa
Doslan yanyna gelmez
Jubunde pulun bolmasa

Oyundan utup bilmersin
Arzuwna yetip bilmersin
Bir meylis tutup bilmersin
Jubunde pulun bolmasa

Sozun hicbir saya durmaz
Hickim sana eye bolmaz
Bagt daşynda perwaz urmaz

Dowamy »

770 1
Köneler, gen tarapyndan 2 years ago

Habar ber-şeýledir.

Habar ber-şeýledir.

Magtymguly:
O nämedir, ýaşyl-gyzyl
öwüsýär?
O nämedir, aýagy ýok
towusýar?
O nämedir, ýedi derýa
böwusýär?
Şahyr bolsaň, şondan bize
habar ber!

Durdy şahyr:
Ol ekindir, ýaşyl-gyzyl
öwüsýär,
Ol ýylandyr, aýagy ýok
to...

Dowamy »

1091 0
Köneler, Hamush tarapyndan 2 years ago

Hoş geldim

Salam talyplar ynha menem ahyr arañyza geldip heriñize üç sapardan bäş telpek bermäne ertirä ýapyk belki şu ýerde gyzykly bolaýadyrda.

Dowamy »

636 0
Köneler, telpekli tarapyndan 2 years ago

Sport göreşi

Sport göreşi – göreş sportynyň başa-baş söweş görnüşi bolup, ol ýörite düşekçäniň üstünde alnyp barylýar. Sportyň bu görnüşinde dürli emeller, mysal üçin, hüjüm etmek, zyňmak, ýykmak ýaly emelleri ulanmaga rugsat berilýär. Sport göreşiň esasy maksady garşydaşy düşekçäniň üstünde arkasyna zyňmakdyr.
Sport göreşi öz taryhyny has gadymdan alyp...

Dowamy »

660 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

“Bitarapdyr Watanym”

Türkmen halkynyň sekiz asyr arzuw eden ýurt Garaşsyzlygyndan soňra taryh üçin gysga wagtyň dowamynda halkara giňişliginde gazanan ajaýyp ýeňişleriniň biri hem hemişelik butaraplyk derejesidir. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda hem-de 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan kabul edilen “Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy”...

Dowamy »

680 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago