Dostluk.ru — Yurekdesh.ru #talypçy

Salam agzalar!!!
Saýt açylandan bari ikinji gezek saýtda myhmançylykda, dogrymy aýtsam soňky dowur real iş köpmi elem degenok
Girip foryma, pikire aýlandym, ýurek gysdy, menem bir mowzuk barde galdyraýyn diýdim
Maksatym: Dostluk saýt, biz internet ulgamynda özumize wirtual dost ondada ýakyn dost tapyp bildikmi!?
Teklip:...

Dowamy »

306 28
Edebiýat, 5 days ago


5 minut galypdyr 12 bolmana.

Hany, geçiň giň saçagyň başyna!
Bäş minut galypdyr onki bolmana.
Döz geldik biz ýyllaň tomus, gyşyna,
Sarpa goýdyk bereketli ummana.

Döz geldik tupandyr tüweleýlere,
Guran binamyza söýenýär asman.
Görenler diýerler: «Baý tüweleme!»
Haýran galar rowaýaty gahryman.

Meň, Täze ýyl,...

Dowamy »

116 3
Edebiýat, 2 weeks ago


Futbolist gyz (bolan waka 1 nji bolumi

Ataş daşary ýurtdan gelip ,ilkibada hiç bärniň howasyna öwrenişmän ýaraman ýatdy.
Hatda 20-21 ýyllap içen agyz suwyndan bir ýyl içmäni üçin, gelen badyna içdi welin, tutdy bir içagyry, hem agyrýar hem-de suw ýaly için sürüp, barja ysgynyny hem aldy.
Ejesi Ogulnabat gelneje oglynyň gele-gelmäne bulamyk bolup sünüp ýatmagyndan göwni su...

Dowamy »

783 1
Edebiýat, 9 months ago


Dileg

Dileg

Oÿandym diri men asmanym ÿagty,
Gör neneñ gowy zat dirilik bagty.
Ertir Namazy okaljak wagty,
Ak bagtyñ bolmagny diledim janym!

Dushushyk güni keshbiñ öñümde durka,
Pâk söÿgim ymtylyp mâhriñe zarka.
Öÿle Namazyna az salym barka,
Meñ ÿarym bolmagñy diledim janym!

Dowamy »

638 0
Edebiýat, 1 year ago


Ýoldaky it (bolan waka) 2- nji bölümi

Bu meniň natanyş dostym, men ony gowy gorýan oňa duşmadyk gunim dükançydan soraýan
we oňa pul goýyp gaýtýan,gelse bulka beraý şoňa diýip
Adamlaryň.durmyşynda her kimde bir zat bar,meniň durmyşyma aralaşan bu iti men gunde gormesem, ony alada edýan, we ol kimiň itikä, öza eýesiz it däl, öý itlere meňzeş
Bir gun men oňa öýe gelýä...

Dowamy »

874 3
Edebiýat, 1 year ago


Ýoldaky it (bolan waka) 1- nji bölümi

Şäheriň köçeleri öz iş-aladalary bilen barýan adamlardan doly, kimsi awtobusa garaşyp dur, kimsi taksä, kimler bolsa pyýada barýar. Şol adamlaryň arasy bilen öýe howlugyp barýardym,birden hem……
Gapdalymdan ylgap, özime garşy gelýan boýym bilen deň iti görup aljyradym
Soňky dowurde hassahana it dişläp gelýan raýatlar  köpdi, Guduzlama...

Dowamy »

785 0
Edebiýat, 1 year ago


Hudaýsyzlar (bolan waka 11- njy bölümi) Awtory: Nowça🌙

Şajan ýassygyň gurasyn sökdi we içine elin söküp içini dördi. Ol bir zada eli ildi, ony alyp görse, maşynyň teh pasporty eken, howlukman açyp gördi, görse bir gyzjagazy gujaklap duran är aýal bardy .
- wah,paliýamanlar öziňizde-de gyz bar ekenä, birniň hojalygyn dargatmaga nadip wyždanňyz çatdy hudaýsyzlar,maglyhlar , haýwandan azan nejizler...

Dowamy »

1057 3
Edebiýat, 1 year ago


Hudaýsyzlar (bolan waka 10- njy bölümi) Awtory: Nowça🌙

Gapyny açyp seretse mekdep dosty Durdy gelipdir
— Oýýýý dost, sizäm gormek bar ekeni
- ölmede ýit diýleni dost, hany gir içerik
Şajan dosty bilen gadyrly salamlaşyp ony öýe saldy, oňa çaý çörek berip saçak ýazdy
Durdy
- başyňa duşen ähli ahwallary öýdäkilerden eştdim dost, bolmandyr özä welin eýesine gerek bolsa...

Dowamy »

897 0
Edebiýat, 1 year ago


Hudaýsyzlar (bolan waka 9- nji bölümi Awtory: Nowça

Şeýdip baýdak ýaly gelin elden gitdi.
Şajan Mähriň aşyn suwyn bir kemsiz berip , sowdy
Öý boşap galdy. Mähriň aýal dogany ekizjeleri öz ýanynda äkedeýin, goý olar bizde ulansyn, seniň işiň ýatymlyk bolansoň, bulara kim göz gulak bolsun
Soň hem Şajan, ýaman gorme welin jigimjanymyň ojagy boş durmasyn birin tapda öýlen
...

Dowamy »

881 0
Edebiýat, 1 year ago


Hudaýsyzlar (bolan waka 8- nji bölümi Awtory: Nowça

— ol nähili syr, aýt hany eştdeýin
Ol barmana şepegat uýasynyň nasagy gepletmaň çykyň ýandan çykyň ,çykyň diýensoň Şajan ýerinden turdy
Halys ysgyny bolmadyk Mähri eli bilen onyň elinden mäkäm tutdy we
- çagalaryma gowy seret, hor homsy etme,haýyş hemde talap senden, meni razy etjek bolsaň olary saňa goýýan, olaryň senden baş...

Dowamy »

865 0
Edebiýat, 1 year ago


Hudaýsyzlar (bolan waka 7- njy bölümi) Awtory:Nowça🌙

Ol barmana uzyn ýazylan sms-e gözi düşdi.Onda
— gelneje, bu men Jemal.
Siz bu haty okaňyzda men ýa bolaryn ýa ýok onçasyny bilemok,ýöne men indi bu dunýede ýaşasym gelenok.
Size meniň telefonym getirip beraý diýen gunim siz giddiňiz welin joram Gülbahar geldi.
Sähet maňa jaň edip,jaň edip halys ýadansoň jorama sms ýazyp...

Dowamy »

909 0
Edebiýat, 1 year ago


Hudaýsyzlar (bolan waka 6- njy bölümi) Awtory:Nowça🌙

Mähri zähräsi ýarylan ýaly daşaryk ylgady. Daş çykanda aýak uçdaky sygyr ýatakda, eýýam onça adamyň nädip üşenne akly çatmady,sygyr tama ylgady, baranda bir gyrada gaýyn enesiniň ýuzune suw sepip duran goňşyny Orazsoltana gözi duşdi, name bolanny görjek bolyp sygyr tamyň içine seretdi.Ol onça erkek adamyň ýanyna barmaga çekinip gaýyn enesiniň ýany...

Dowamy »

861 0
Edebiýat, 1 year ago


Hudaýsyzlar (bolan waka 5- nji bölümi) Awtory:Nowça🌙

Maşyn saklandy.Mähri maşyndan düşdüde Nurmyrada şu ýerde garaş diýip özi ýylgynlygyň içine sümüp gitdi.
Nurmyrat hiç zat sorama diýlensoň, ol sesin çykarmady. Maşynyna mündi-de Mährä garaşyp otyrdy
Mähri şol ýylgynly ýere geldi.
Maşyndan düşüp batly ýöräp gaýtsada ýylgynyň ýanyna ýetip barýaka sakga saklandy we haýaljakdan ýörä...

Dowamy »

878 0
Edebiýat, 1 year ago


Hudaýsyzlar (bolan waka) 4- nji bölümi Awtory: Nowça🌙

Mähri ekizleri gujagyna gysyp öz otagyna garşy gitdi
Ol çagalar bilen
guýmenip öz otagyndan öýläne çenli çykmady,ol olara guýmenip otyrka gaýyn enesi içeri girdi
- gelin diýýän-ä, Jemaljana ot ýaly gyzyp ýatyr men, jaň edýan welin oba doktormyz jaňyn alanok, bir işi çykyp daşaryk ukola puloka dagy telpunyn taşlap gidaýipdir...

Dowamy »

897 0
Edebiýat, 1 year ago


Hudaýsyzlar (bolan waka) 3- nji bölümi Awtory: Nowça🌙

Mähri:
—hudaýsyz,beýtme,degme:- diýen sözi ýada düşýar,ýüzine urlan batly şarpygyň zarbyna ol özinden gitdi ...
Naçe sagat ýatany bilmedik Mähri özine gelende ,ýylgynyň ýüzine gaçan pürlerin aýryp ýuzune düşýan guniň şöhlesine seredip, bu kemsitmä çydam bilman, bagryn çägä berip ýer bagyrtlap aglady.Birden sesin goýyp
— Jemaa...

Dowamy »

898 0
Edebiýat, 1 year ago


Hudaýsyzlar (bolan waka ) 2- nji bölumi Awtory:Nowça

Mähri çekinip zordan hawa diýdi
Öýlän giçlik ýola çykansoňlar garaňky gatlyşyp barýardy.
Ýolda gelýarka sürji ýolyň ugryndaky ýylgynly oýyň garşysyndaky obalyga girip ýanyndaky ýigdiň bir işin bir minut bitirýänja garaşmaklarny haýyş etdi.Mähri münen maşyny taksi bolansoň gownüne hiç zat getirmedi.Ol arkaýyn Jemal bilen ondan mundan h...

Dowamy »

905 0
Edebiýat, 1 year ago


Hudaýsyzlar (bolan waka ) 1- nji bölumi Awtory:Nowça

Men bu pajygaly wakany bir ýigdiň durmyşda maşgala durmyşynyň ýogyz kemsitmeleri esasynda, gurruň bermegi boýynça ýazdym.
Durmyşda bolan waka we daşdan ýakyndan eşdilýän, gaýtalanýan waka

....Şajan uzyn boýly görmegeý ýigitdi. Gara saçlary maňlaýyna duşup duran ,özine gelşik beren şadyýan alçak ýigitdi
Ol Mährini gullu...

Dowamy »

900 0
Edebiýat, 1 year ago


Hazratly söýgi kyssasy (bolan waka 3 - nji bölümi) Awtory:Nowça🌙

Men on on baş minutdan olara bardym
Aýjeren
-ol maňa söýýanligin naçe gezek aýtdy,men ilki başda ynanmadym,ýone ol iki gozime seret diýdi, menem seretdim, onuň gözlerinde söýgi ody bardy,men ony duýdym,
men saňa ullakan sagbolsun aýtjak bolyp çagyrdym,men ony şeýle bir göresim gelýardi, ýone öz kemçiligim sebapli ,her gezek dy...

Dowamy »

1067 3
Edebiýat, 1 year ago


Hasratly söýgiň kyssasy (bolan waka 2- nji bölümi) Awtory: Nowça🌙

Men ony gorjekligim Aýjerene aýdyp öýe gaýtdym
Ertesi işden çykan badyma howlyň daş ýuzinde eli gulli , ,boýym bilen deň ullakan aýyly bir ýigde gözim kaklyşdy we men
- gelnejesiniň yzyndan uly aýysy bilen gelaýipdir diýip içimi gepledip ,onyň ýandan sahel geçdim welin ol ýigit
- Aýjeren, bu senmi: - diýip sorady
- ha...

Dowamy »

926 0
Edebiýat, 1 year ago


Hasratly söýgiň kyssasy (bolan waka) 1- nji bölümi Awtory:Nowça🌙

Biziň ýaşaýan köçäňiziň ilerki çetinde Nepes aga diýip goňşymyz bardy. Onyň meniň bilen deň duşrak gyzy bardy. Ol gyzyň ady Aýjerendi.Ol iki üç ýyl mundan öň, ýol heläkçiligine sezewar bolypdy.Şondan bari hem maýyplyk arabasyna baglanypdy
Aýjeren özi alçajykdy, ýone ýüzi mydama gaýgylydy
Ol indi ýöräp bilmejegini doly boýnyna alypdy<...

Dowamy »

957 0
Edebiýat, 1 year ago


Gyzyl kürtäň aşagyndaky ýanan gelin 3-nji bölümi

Aradan 20 ýyl geçdi. Nurjahan agzy süýtde bişensoň ikinji gezek durmyşa çykmady. Bir gyzy bilen atasy öýinde otyrdy.
Elinde işi bardy, aýlygy bilen hem gyzy Ülkeri eklemäge ýagdaýy bardy
Ülkerjik bolsa uly gyz boldy. Owadandy alçakdy, ýöne......!?

Ýönesi bardy. Ülker kiçilikden bäri bar eştýan sözi ýetim, kakasyz, ýa...

Dowamy »

1228 0
Edebiýat, 1 year ago


Gyzyl kürtäň aşagyndaky ýanan gelin 2-nji bölümi

Nurjahan bolsa
-saklan dur maňa dogryňyzy aýt, meni aldap dogalanyp alan ýaly görýan, özümi
Eltisi bolsa sesini çykarman, baryn gaýyn enem saňa düşündürer diýip, daş çykmak bilen boldy we yuwaşjadan çykyp gitdi......!?

Nurjahan üst başyny oňaryşdyryp eltisi näme jogap getirerkä diýip garaşyp durdy
Az salymdan...

Dowamy »

1019 0
Edebiýat, 1 year ago


Ruhyň bergisi 3- nji bölümi (mistiki waka) Awtory:Nowça

Daň saz berdi. Turdym. Ir bilen men ýola çykaýyn diýip nirdesiň Ruhyň salgy beren Aýsoltany diýip ýola rowana boldym
Salgy berlen ýerden ol gyzy tapdym
Men oňa bar zady ynansa ynanmasa aýdym. Ol ynanmady we ol zynjyryny hiç beresi gelmedi. Öýe dolanaýyn diýip yzyma ýöredim ,aýagym aşagyndaky kiçijek çukurjyga budredim.Bu sygnaldy. Ruh...

Dowamy »

870 0
Edebiýat, 1 year ago


Ruhyň bergisi 2- nji bölümi (mistiki waka) Awtory:Nowça

Ruhyň bergisi 2- nji bölümi (mistiki waka)
Awtory:Nowça

- bolýa başdan aýdaýyn,bolmasa sen düşünmersiň..
- Aýt hany
- Men daşary ýurtda okaýan, kanikula geldim,yzymyza okuwa gitmeli wyzamyza peçat basdyrmak üçin gitdim
Ony kösenman basdyrdyk we öýe gaýdamda ýolda kursdaşym çykdy, telefon işlänokdy, ikimizi...

Dowamy »

880 0
Edebiýat, 1 year ago


Makul Hyzmat" terjime merkeziniň — hususy kärhanasynyň hemaýatkärligindäki ,yurekdeshler.ru - da BÄSLEŞIK!!!

Salam, agzalar.
Sag-aman okaşyp, işleşip, dynç alyşyp, ýaşap ýörsüňizmi?

Gepiň gysgasy, Yurekdeshler.ru saýdymyzda ýene bir bäsleşik — goşgy ýazmak bäsleşigi yglan edilýär.
"Ýenemi?" diýen soragy bermeziňizden öň bu geçiriljek bäsleşigiň öňkülerden biraz üýtgeşigräkdigini aýdaýyn.
Üýtgeşikligi: bu gezekki bäsl...

Dowamy »

860 0
Täzelikler, 1 year ago