Humaý gul desselerin, onyň mazarynyň ustunde goýyp gaýtdy
- ýetişmedim, bagyşla: - diýdide ýerinden turdy
- siz munyň namesi bolýaňyz:- diýip bir özi deň duş duş ýaş oglanyň sesine ziňkildap gitdi.Onyň haçan ýanyna geleniňiň hem duýmady
- hiç zady, ýone dosty
- hmmm,onyň sen ýaly owadan gyz dosty barlygyn bilmandirin,mena söýgulsiňiz öýtdim
- ýokla, söýgulsa dal
- bolýa, ýor men sizi ugradaýyn
-minnetdar
Bular iki bolyp mazarlygyň içi bilen ýöräp gaçdylar
- öziňiz kim bolýaňyz, onda
- menem onyň dosty
- oňa name bolyp ýogaldy
- ýandy
- nadip
- banýa girende, banýaň gazy öýüpdir haçan ölçenilýan belli dal buda girip ony botlaýar jaýyň uçan partlaýar
- bar bolanymy şo
-ondan beter name gerek size
- hiç zat
Humaý bu ýigit bilen mazarlykdan çykýança bile ýorap geldi. Soň ol meniň barmaly ýerim bar diýip galdy
Humaý uly ýola çykdy. Bir zada muneýinle diýip ilki maşyn saklajak boldy. Wagty bilen uly ýol hem bolsa maşyn geçmedi. Ol garaşyp garaşyp
- buçaçaka pyýada ýöran hem bolsam ýolyň ýarty ýolyň geçerdim: - diýip pukir etdi-de pyýadalap ýola duşdi Ýol boýy başyndan geçen zatlary ýatlap ýöräberdi.Ol adamyň arkasy,ýoldaşy barmyş, bolýar diýlen zada öň ynananokdy.Indi birhili ynanman hem duranokdy
Içini hümledip öýiniň deňine ýetende bir gyzyň
- Humaý: - diýip gygyran sesine sakga durdy
- salam siz Humaýmy men sizi gözlap gözlap tapdymda, bu size duýdide elindaki gazete dolangy zady berdi.
- bu name
- bilemok, maňa ber diýdiler
- kim
- açaňda bilersiň
Humaý sesin çykarman öz howlylaryna girip gitdi.Ol öz otagyna girip ol zady açdy
Ol gazeýete dolangy zady geň görüp esli durdy, onyň içinde altyn çaýylan gülýaka bardy. Bu namaň alamatyna diýip pikir etdi we ol gulýakany boýnyna dakyp gördi, aýnaň öňine baryp özini synlap esli durdy ,öz owadanlygyna buýsanýan ýaly ýylgyryp gördi, gaşyn çytyp gördi ,iki ýana ýöräp gordi, ýöne gazetiň içindaki ýere gaçan bir bölek haty welin görmedi

Dowamy bar

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir