Söýänlerimden aýrylyanym ücin aglap gözlerim gyzaryp ciship gidipdi özimi saklap bilemokdym bu dünyäde yene byr näce ýyl ýashamak isleyädim.Men deñiziñ gyrasynda baryp Leyli bn otyran ýerimizde otyryp oñ bn gecen günlemiñ hemmesini göz öñümden gecirdim.Oñ gözlerne seredip yene söýýän diyip gaytalasym gelyärdi.Ol inni näm ederkä diyip alada edyädim.Men otyran yerimden Allatagalladan kalbyma giñlik bermegini diledim özimi ele almak isledim we deñziñ acaýyp howasyndan ulydan demimi alyp deñiz bn sagbolashdym inni men deñizi hacan gòrüp görmejegim nä bellidi inniki ýyl gelerin diyip yerimden turyp yzyma seretmän yöräp bashladym ýöne yene byr gezek iñ soñky sapar Leyli bn otyran yerimize seretdim we soñ yzyma seretmedim.Mende güyc kuwat hal ahwal yokdy organizimym gaty gowshakdy gürlemäne halym yokdy.Biz sheydip Ashgabada tarap ugradyk.Men samalyotda kelläm gaty agyrypdy ony Muhammetala bilirmejek bolup dermanlamy atyp cydadym.Biz sagaman eziz shähermize yetdik.Ayraportdan öýe baryakak men adamlañ bashagaýlyklarna haýran galdym.Olar meñ ģöwnime ishlemekden bashga pul gazanmakdan bashga hic zadyñ aladasyny etmeyän ýalydy.Men öye baryanjam byr agyz sòz gürlemän bardym.Öye baranymda reñki petim duwwakdy ejem gorkdy halymy sorady men bolsa ejemjany bagryma basyp hemezat gowy byraz ýadowrak gaty gyzykly gecdi diydim.Ol maña cay nahar taýarlapdyr.Men ony iyesimem gelenokdy yòne ejem taýarlap azara galansoñ gòwnine degmäyin diyip byraz datdym.meni uky basyardy ýerime gecip yatdym düýshimde deñizde ýüzüp kenara yetip bilmän gark bollym we oyandym tursam ertesi irden öyde hickim yokdy jañ gelli alsam daýzam aglancyrap gürläp iki sözi birikdirip bilenokdy menem daýza gowmy ýagdaýlañyz diyip sorasam ol maña daýyñ aýrylly diydi men aglap ejeme jañ etdim ejem telfony almady kakama jañ etdim olam telfony almady men özimi saklap bilmän ellem titräp Muhammetala jañ edip daýymlara äkitmegini haýysh etdim.ol meñ aglap duranymy bilip wagt gidirmän gelli.Men daýymlara barsam üýshmeleñ adamlar men olañ icinden ýöräp gecdimde öýe tarap haýdadym barsam daýymyń üsti ýapyk we ganlydygyny gördim ol gice erwet awarya düshüpdir ejem daýymyñ ölisiniñ gyrasynda doganjygym diyip seslenip aglap otyr men shol yerde özimi yitirdim we ýykyllym byraz salymdan oyanym gözimi acdym gyramda Muhammetali dost yat yat diyip yatyrjak bolly men byraz özime gelipdim men ýerimden tursam eyyam daýymy ugradyp baryalar men hem ony ugratmana jaylashmana gitdim men ony jaýlaýshlarny gòrüp meni hem bahym shular ýaly dünyä gelmedik ýaly edip ýere gömerler diyip pikirler kelläme gelyädi.Men ýashaýshyñ ýalandygyna bu dünyäde hakyky ýashaýysh yokdygyna bu dùnyäniñ düýshdigine has hem gowy dùshùnnim.Men shonda soñ Gurhan Kerimi türk dilinde yatman wagt gidirmän okap onyñ diýän zatlaryna amal edip bashladym.Men Gurhan Kerimi kicilikden okamanyma gynandym Eger siz shu durmushda bagytly bolasyñyz gelyän bolsa Gurhan Kerim size bagytly bolmagyñ yollaryny görkeder.Bu gudratly kitap size durmushda nahili yashamalydygyny öwreder kalbyñyzy giñelder we size hakyky durmusha tarap ýol görkeder.Men shu dünyäde diñe ylym bn iman gazanmalydygyna düshündim sebäbi ylym öwrenmek sizi ýaradanyñ ulydygyny ondan gorkmalydygyny oña ywadat etmelidigini öwreder.Bu wakaladan birnäce wagt gecdi ejem bn kakam intagem meñ aladamy edip dashary yurda dohtara äkitjek bolup ýörler men öz watanymy terk edip gidesim gelenokdy watanym ýaly rahat parahat yerleri görmedim.men ölsemem watanmyñ topragyna garyshmak isleyärin.kakama gidesim gelmeyänimi aytdym ol bolsa meni yere beresi gelmeyänini aytdyp maña sen meñ yekece cagam sen meñ neslimi dowam etdirmeli diyip gynanyp gürledi.Men kakama kaka biziñ hemämiz ahyr byr gün òlyäs shugün ölmesegem soñ òlmeli sen alada etme ejeme gowy seret menden bashgada cagañ bolar diyip kakamy kösheshdirmäne bashladym.Kakam meni gujaklap senýaly oglym bardygyna shukur edyän diydi.Men onyñ ol sözlerine begenip öz otagma girip agladym.Byr nace salymdan maña Muhammetali jañ edip agsham Watan kinoteatyrna gitmegi haýysh etdi men oña yok diymedim ol gussaly wagtym shatlandyryp hem güllürip bilyädi.Biz güliship degiship kinoteatyryñ icine girdik otyrdyk gramda byr otyrgyc bosh durdy men oña känbyr üns bermedim zalyñ ici adamdan dolydy yöne gramdaky yer henizem bosh durdy.Konsert bashlandy Azat Dönmezow öz söygi aydymlarynyñ biri ýashamany öwretdiñ diyen aydymyny aydyp bashlady men üns bilen diñläp Leyli gözegme geli soñ gyrama seretsem Leyli otyr men gözime gòrünyämikä diyip byrhili bolup täzeden seretdim ol bolsa ýylgyrdy men Muhammetala seretdim we oñ maña dushushyk guranyna düshündim Leyli deñizden gaytjak bolyaka Muhammetaliñ nomerni alypdyr ondan her wagt meñ ýagdaýlarmy sorap durypdyr ol meñ bn dushyshmak ün Muhammetala haýysh edipdir. Inä ykbal bizi yene byrgezek dushyrdy.


(dowamy bar....)

Köneler, Nowcha90 tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir