Han Ýomudskiý (Allaýar Çüriýew)

Han Ýomudskiý


Türkmen halkynyň agzybirligi, asudalygy we garaşsyzlygy, abadanlygy ugrunda göreşen adamlary biz hiç haçan ýatdan çykarmaly däldiris. Emma, gynansak-da, köp wagtlap, şol adamlar ýatdan çykaryldy. Eger ýatdan çykarylmadygam bolsa, ýatlanylanda-da ýüzleýräk gürrüň etdik. Şol adamlaryň birem Han Ýomutskidir. Bu ada...

Dowamy »

168 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Agla gözlerim gan agla

"Agla, gözlerim gan agla..."

– Bir gün öýümize Abdylla Myradow bilen Saýlaw Myradow ikisi myhmançylyga geldi. Ýetmiş ýaşy arka atan kakam Begmyrat Gylyçmergen oglunyň gürrüňi olar bilen alşyp gitdi. Şonda ol edebiýatçy ýigitlere nohurlylaryň taryhy barada gyzykly gürrüň berdi. Olar hoşlaşyp turjak bolanlarynda kakama ýüzlenip: «Begmy...

Dowamy »

165 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Nohur wakasy

Nohur wakasy

Bu ýazgyda köp asyrdan hem aňyrdaky pajygaly wakalar dogrusynda söhbet açylýar. Elbetde, o wakalar dogrusynda biziň elimizde dokumental arhiw materiallary ýok. Şeýle­-de bolsa gadymy Nohur obasynyň adamlary o wakalar hakyndaky ýatlamalary arkama­-arka ýetiripdirler. Halkyň hakydasy dagyň düýbünden şildiräp akyp ýatan bir...

Dowamy »

246 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Goçmyrat Ahun

Goçmyrat Ahun


Işan-molla diýilse... Uzak ýyllaryñ dowamynda yslam dinine könäniñ zyýanly galyndysy hökmünde garalyp gelindi. Onuñ görnükli wekilleriniñ atlarynyñ gapdalyna göwnümize gelen paýyş sözleri ýazmakdan gaýtmadyk. Halky garañkylykda saklanlar we her hili aldawçylykly ýollar bilen garyp pukaralara ezýet baryny görkez...

Dowamy »

155 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Gorkut atanyñ gubury niredekä?!

Gorkut atanyñ gubury niredekä?!.

Gadymyýetde Syrderýanyň aşak akymlarynda ýaşan oguzlar özlerinden soň bize baý edebi miras galdyryp gidipdirler. «Gorkut Ata» eposy bolsa şol mirasyň naýbaşysy hasaplanylýar. Baryp­-ha geçen asyrlarda türkmen bu eposy hakda gyzyklanan daşary ýurtly adamlar, syýahatçylar az bolmandyr. Olar öz ýazgylary...

Dowamy »

156 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Gorkuda gabyr gazma

"Gorkuda gabyr gazma!..


«Gorkut ata» kitabynyň Drezden nusgasynyň iň soňky sahypasynda, W.W.Bartoldyň belleýşi ýaly, «Osman patyşanyň ýogalan ýyly» 993 (1885 ý.) diýilip ýazylypdyr. Watikan nusgasynda bolsa eýesiniň belliklerine görä, golýazma XVI asyryň ahyrlarynda Kairde (1591 ý.), soň Ierusalimde (1615-1616 ý.ý.) bolupdyr:...

Dowamy »

130 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Kontrrewolýusion guramada durmandym...

"Kontrrewolýusion guramada durmandym.."

Gadyrly okyjy, sen bu ýazgydaky soraglaryň protokollary bilen ilkinji gezek tanyşýaň. Onuň taryhy uly. Ýazgy Oktýabrdan soň türkmen edebiýatynyň ilkinji kerpijini goýanlar Berdi Kerbabaýew bilen Garaja Burunowyň otuzynjy ýyllaryň başlarynda horluga we süteme sezewar edilişi hakda.Olaryň niçiksi...

Dowamy »

135 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Beýik Wezir Nyzamylmülk

Beýik wezir NyzamylmülkMälik şanyň weziri Nyzamalmülk Abu Aly al-Hasan ibn Aly ibn Ishak 1092-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda Nihawent şäheriniň eteginde öldürilýär. Olar – Mälik şa bilen wezir Nyzamalmülk şo wagtlar Yspyhana gelip, o ýerdenem Bagdada gitmeli ekenler. Bu ýerde bolanlarynda wezir işlerini boldum edip, öz...

Dowamy »

162 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Sanjar hakda söz

Sanjar hakda söz

Soltan Sanjaryň mawzoleýiniň at-owazasy diňe bir Merkizi Aziýada däl, eýsem, bütin dünýä ýaýrandyr. Ol özüniň täsinligi we gadymylygy bilen dünýä alymlarynyň ünsüni özüne çekip bildi. VIII asyrdan gowrak wagt geçse-de, mawzoleý öz durkuny saklap, taryhyň köp-köp şatylaryna döz gelmegi başardy.Gynansak-da, sowet döwrü...

Dowamy »

130 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Ar Rawendiniñ "Rahat as-sudur wa aýat as-sudury" we türkmenler

Ar Rawendiniñ "Rahat as-sudur wa aýat as-sudury" we türkmenlerBu ýygyndy seljuklaryň taryhy barada ýazylan az sanly işleriň biri. Onuň awtory –Abu Bekir Muhammet ibn Aly ibn Suleýman ar- Rawendi. Onuň doglan we ölen ýyllary näbelli. Bölek-büçek terjimehalyndan görnüşine görä, ol Ispihanda ýaşan alym maşgalasynda önüp...

Dowamy »

139 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Dikgi Pälwan

Dikgi pälwan

Segsen ýaşy arka atan ýaşulynyň berýän gürrüňlerini diňläp ýadamaýarsyň. Edil gyzykly kitap okan ýalydyr.… «Pälwan« lakamyny maňa halk goýdy. Fronta gitmänkämem, göreş tutýardym. Göreşlerde meň garşyma aňsat-aňsat çykyp bilmezdiler. Her ýerden gelenlerem köplenç ýykylyp giderdiler. Hydyr pälwan, Aman pälwan gowy göreşerd...

Dowamy »

143 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Goçmyrat Ahuny bardyr Nohuryñ...

"Goçmyrat ahuny bardyr Nohuryñ..."

GOÇMYRAT AHUN HAKDA SÖZ

Ýogalanyna ýetmiş ýyldan gowrak wagt geçse-de, nesilleriň aňynda häzire bu güne çenli ady ýaşaýan Goçmyrat ahun kim bolupdyr? Nirede ýaşap geçipdir? Il-günüň öňünde hählili hazmatlary bar? Ine, şeýle sowallara jogap almak üçin Magtymguly Pyragynyň Gerkez obasyn...

Dowamy »

139 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Taryhy Beýhaky

"Tarih-i- Beýhaki"

Bu özboluşly we adaty däl täsin kitabyň awtory Abul-fazl Muhammet ibn al-Huseýn Beýhakidir. Ol 386 (996)-njy ýyl töwereginde Beýhakda dogulýar. Bu Horasanyň demirgazyk-günortasynda ýerleşýändir (häzirki Sabzewar, Eýran). Beýhaki 412 (1021)-nji ýylda, Gaznewidler döwletiniň gülläp ösüp başlan döwründe Gaznaşäherindä...

Dowamy »

96 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Sahawatly türkmen topragy hakynda

Sahawatly türkmen topragy hakynda

Ab-Ishak Ibrahim ibn Muhammet al-Farisi al- Istahri öz döwrüniň görnükli alymy. Ol X asyrda ýaşap geçipdir. Oňa degişli biografiki maglumatlar bize gelip ýetmändir. Takmynan 340 (915) – nji ýylda al-Istahri syýahatçy alym Abu Kasym ibn Haukal bilen duşuşýar. Haukalyň özi Bagdatda doglan. Demirgazyk A...

Dowamy »

100 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Dogan bolsañ dogryñy aýt!

Dogan bolsañ, dogryñy aýt!


Biz häzir örän galagoply döwürde ýaşaýarys. Wakalar dartgynly. Garaşylmadyk ýagdaýlar ýüze çykýär. Wakalar çüňňür oýlanmaga mejbur edýär. Jemgiýetde, adamlaryň aňynda nämeler bolup geçýär. Düşünmek isleýärsiň.Ömür boýy mukadddesdir öýdülip, diliňde sena edip gezen zatlaryň püçege çykarylyşyny göreňd...

Dowamy »

164 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Baky Kerbabaýew

Baky Kerbabaýew

Baky Kerbabaýew Berdi Kerbabaýewiň uly ogly. Ol indi ýarym asyr gowrak wagt bäri Botanika institutynda işleýär. Ilki aspirantura, soň uly ylmy işgär, sektor müdiri, direktoryň ylym baradaky orunbasary. Merkezi botanika bagynyň biregne on bäş ýyl direktory, häzirem institutda ylmy işgär. Biologiýa ylymlarynyň kandidaty...

Dowamy »

142 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Tapagan 2. (Osman Öde)

Soňky döwürde aňkasy aşyp zat ýitirýän köpelipdir ýa-da Hudaý aňsat eklenjiň ýoluna düşen şu maňlaýygaralar aç ölmesin diýip öz jübüsinden bir zatlar eçilip gidip otyr. Ýöne beýdip eçilip otursa, Hudaýam bir gün jüt galar. Käte olaryň gazanjy bir aýlap işe gatnaýan adamyň birki aýlyk gazanjyçarak bolýar. Beýle gazanç barka kim eline pil alar? Kim b...

Dowamy »

141 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Tapagan 1. Osman Öde

  ATDA TAPAGANY GÖREN HATAM TAÝ ÝÖNE BAŞYNY ÝAÝKAP DURMUŞ   Bu dünýäde adamlar däl-de, ynançlar ýaşaýar. Bu dünýäde adamlar däl-de, ynançlar söýüşýär. Bu dünýäde ynançlar gürleşýär, ynançlar düşünişýär. Bu dünýäde ynançlar garpyşýar. Adamlar — ynançlaryň isleglerini ýerine ýetirijiler. Ynanç söýgä-de, ýigrenje-de baha kesýär. Ynanjyň kesen gutarnyk...

Dowamy »

128 0
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Oguz taryhynyñ çeper ýazgysy

Oguz taryhynyñ çeper ýazgysy


 Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly ajaýyp kitabynda ata Watanymyzyň gadymy Ýüpek ýolunyň merkezinde ýerleşip, ýakynu-alys ýurtlaryň biri-birleri bilen aragatnaşyk saklamaklarynda uly ähmiýete eýe bolandygy nygtalýar. Beýik Ýüpek ýolunyň ugry bilen diňe bir g...

Dowamy »

95 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Hemme işiñ beýany Kurandadyr kuranda (Juma Ataýew)

"Hemme işiñ beýany Kurandadyr kuranda..."

 2014-nji ýyl türkmen halky üçin mübärek we şanly wakalara doly ýyl bolup taryha girer. Sebäbi Garaşsyz Türkmenistanyň milli Lideri hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen şu ýyl türkmen topragynda milletiniň gerçek şahsyýeti Magtymguly Pyragynyň doglan ýylynyň 290 ýyllygy uly da...

Dowamy »

122 1
Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 4 months ago