Türkmenpoçta ýollamalary yzarlamak hyzmatyny ýola goýdy

Müşderileriň öz ýollamalaryny aňsatlyk bilen yzarlamaklygy üçin täze hyzmatyň kömegi bilen dürli poçta gulluklarynyň we logistika kompaniýalarynyň saýtlaryndan awtomatik usulda maglumat ýygnalýar.

“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň “Türkmenpoçta” poçta aragatnaşyk kompaniýasy www.turkmenpost.gov.tm täzelenen internet sahypasynyň kömeg...

Dowamy »

139 0
Täzelikler, 2 months ago


“Altyn Asyr” ÝGPJ milli messenjer programmasyny işe girizdi

Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti işjeňleşdirmek boýunça öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, “Altyn asyr” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan ýurdumyzda ilkinji milli onlaýn hat-habar alyş-çalyş ulgamy – messenjer programmasy we mobil goşundysy işe girizildi.

TDH habarlar agentliginiň habar berşi ýaly, bu...

Dowamy »

296 6
Tehnologiýa, 2 months ago


DANA SOZLER

DANA SÖZLER


Ýaşaýşyň gymmatyny bilmegi unutma!

***

Mähir gowy, haçan-da ol çyn ýürekden bolanda.

***

Adamkärçilikli, asylly adam özüniň borjy hakda pikir edýär, pes adam bähbidi hakda oýlanýar.

***

Adalat hemişe ölümsizdir.

...

Dowamy »

330 0
Edebiýat, 3 months ago


TÜRKMENISTANYÑ DAŞARY YKDYSADY IŞ BANKY(WNESH EKENOM BANK) Täze sanly "Internet-banking"hyzmatyny hödürleýär

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky  edara görnüşli taraplara  we edara görnüşdäki taraplary döretmeýän telekeçiler üçin“Internet-banking” hyzmatyny hödürleýär!

“Internet-banking” islendik wagtda internet üsti bilen müşderlere öz bank hasaplaryny gözegçilik etmek, şeýle hem  müşderiniň hasaplaryndaky galyndy serişdeleri ba...

Dowamy »

269 3
Täzelikler, 3 months ago


Çalt uklamagyn 6 ýoly

Ýadawlyk, haýal pikirlenmek, ünsüňi jemläp bilmezlik ýaly birentek näsazlyk uky bilen baglanyşyklydyr. Biler bolsaňyz, birnäçe minutyň içinde aňsatlyk bilen uka gitmek mümkin. Ine, size uky meseläňizi bir-iki günde çözmäge kömek etjek alty sany ýol:

a) 4/7/8 usulyny barlaň

Ilki diliňizi kentlewügiňize degirmeli we tä u...

Dowamy »

389 0
Edebiýat, 4 months ago


Ir turmagyñ 4 sany sebäbi

Köp adamlar ir bilen turmagy kyn görýärler, özüni ir turmaga öwrenişdirmekde kynçylyk çekýärler. Şeýle hem bolsa, ir turmagyň köp amatly taraplary bar: bedeniňiz üçin peýdaly bolmagyndan başlap, işleriňiziň ählisini wagtynda ýerine ýetirmäge ýetişmeklik.

Internetdäki maglumatlara görä, hünärmenler iň peýdaly uky 2 sagadyň dowamyndaky...

Dowamy »

330 0
Edebiýat, 4 months ago


TURKMENISTANYÑ DÖWLET WE PAYDARLAR TÄJIRCHILIK BANKLARY TAZE "OWERDRAFT KARTY"ATLY TAZE KARTY ULANYSHA GIRIZER

16-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.
Hojalygy ýöretmegiň netijeli usullaryny işjeň ornaşdyrmagyň, halk...

Dowamy »

340 1
Täzelikler, 4 months ago


NOBEL baýragynyñ döreýiş taryhy

Salam doslar,kop wagtdan bari ish bn tema achmanada wagt yok.Bugun dynch gunden peydalanyp siz uchin gyzykly temalaryn birini paylashayyn diydim.

Nobel baýragy -ajaýyp ylmy gözlegler , oýlap tapyşlary ýa-da medeniýete ýa-da jemgyýete goşan goşantlary üçin her ýyl berilýän iň abraýly halkara baýraklaryndan biridir .

Nob...

Dowamy »

429 6
Bilim, 4 months ago


HALKBANK PTB -NAGT DAL HASAPLASHYK HASDA ANSATLASHDY

Häzirki wagtda Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik banky tarapyndan «Halkbank terminal» atly täze mobil ulgamyny işe girizmäge taýýarlyk görülýändigi barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly 21-nji awgustda geçirilen nobatda mejlisiniň başynda beýam edildi. 

Bu ulgam «Halkbank» döwlet täjirçi...

Dowamy »

555 8
Täzelikler, 6 months ago


Bankadaky daşlar

Bir mekdep ýörite hünärmenleri çagyryp, öz okuwçylaryna wagtlaryny tygşytly ulanmak we işlerini tertipli meýilleşdirmek boýunça kurs berdirýär. Ine, şeýle kurslaryň birine wagtyňy peýdaly ulanmak boýunça hünärmen gelýär.

Mekdep bu saparky kursa ýokary synp okuwçylaryny gatnaşdyrýar. Ol hünärmen okuwçylara: «Geliň, siz bilen bile bir...

Dowamy »

459 1
Bilim, 7 months ago


Soňunda hemmämizem hiç kim bolup galarys (Hekaýa)

Bir wagtlar öz döwrüniň häkimi gol astyndaky ýolbaşçylar bilen at üstünde şähere gelýär. Ýoluň gyrasyndaky adamlar iki bükülip, häkime salam berýärler. Olaryň arasynda bir çetde oturan adamyň weli hiç zat bilen işi ýokmuş. Häkimiň hem bu adama gözi düşýär.

Häkim atyny saçy-sakgaly buýr-bulaşyk, üst-başy sal-sal bolan bu adamyň ýanyna...

Dowamy »

540 2
Bilim, 7 months ago


Kim näme görýär?

Kim name gorya su suratda.Pikirleriñizi teswirde galdyryp bilersiniz doslar

Dowamy »

701 8
Edebiýat, 7 months ago


Suw syzdyrýan setil

Gadym zamanlarda patyşanyň köşgüniň aşhanasynda işleýän bir adam bar eken. Ol adamyň bar işi aşhanany suw bilen üpjün etmek bolupdyr. Ol her gün köşkden gaty uzak bolmadyk bir guýudan suw daşapdyr. Bu işi etmegi üçin onuň iki sany setili, birem uzyn taýagy barmyş. Setilleri taýagyň iki ujuna asyp, taýagy hem egnine atyp suw daşaýan eken.

Dowamy »

517 2
Edebiýat, 7 months ago


Geliñ doslar gülüşeliñ (Degishmejikler)

— Bäh, fizika mugallymymyz bir gürrüňinde, «Jisim gyzanda ulalýar, sowanda-da kiçelýär» diýipdi welin, ugrunda bar ýaly-la-haw şoň?!

— Hä, näme üçin beý diýýäň?

— Aý, häli günortanlar howa yssyka kepkam kellämi çalaja gysyp durdy, indi salkynladam welin halparyp du-ur…

***

Eger-de düýşüňiz...

Dowamy »

721 5
Edebiýat, 7 months ago


Turkmenistan " Milli VISA karty" atly täze bank kartyny ulanyşa girizer

Döwlet daşary ykdysady iş banky häzirki döwürde nagt däl hasaplaşyklaryň gerimini giňeltmek maksady bilen, “Milli VISA karty” atly täze bank kartyny ulanyşa girizmäge taýýarlanýar.

Bu barada Ministrler Kabinetiniň anna güni geçirilen mejlisinde wise-premýer Gadyrgeldi Müşşikow Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa hasa...

Dowamy »

547 0
Täzelikler, 8 months ago


Degishmeler (Bank barada)

Salam agzalar. Esasanam ertir 5-nji gun!(ertirem ishleseler dynch alysh 2 gun) Ine, bankirler we maliýe hakda degişmeler, sizi gysga wagtlyk aladalardan uzaklaşdyrýar. Materialdaky ähli ýagdaýlaryň toslama we hakyky adamlar ýa-da wakalar bilen tötänlikleriň tötänleýin bolandygy hem ahtimal.Bu yone toslanyp tapylan degishmejikler.Hany onda yoredik...

Dowamy »

706 1
Edebiýat, 8 months ago


Türkmen Lideri Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidentine hat ýollady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti — Ýelbasy Nursultan Nazarbaýewe hat ýollady. Döwlet Baştutanymyz öz hatynda onuň koronawirus ýokanjy bilen keselländigi baradaky habary uly gynanç bilen kabul edendigini belleýär.

«Gujur-gaýratyňyz we güýçli erkiňiz bilen Siziň bu keseli...

Dowamy »

505 0
Täzelikler, 8 months ago


MUHAMMET PYGAMBERIÑ ÖWÜT- NESIHATLARY

Bir ýere baranyñyzda "essalamu aleýkum" diýip baryñ,bu bolsa "Men size dynçlyk dileýärin" diýmekdir.Dynçlyk bolsa ýer ýüzünde iñ gymmatly nygmatdyr.

Ata-eneñize hemişe mähriban boluñ.
Dogan-garyndaşlaryñyza kömek ediñ.
Gysganç bolmañ,ýöne isripçilige hem ýol bermäñ.
Utançsyz-haýasyz,edepsiz bolmañ.
Ýersiz...

Dowamy »

670 1
Edebiýat, 8 months ago


Telewizorlarynyň önümçiligi ýola goýuldy

“Aýdyň gijeler” “Tolkun” nyşanly diagonaly 32 we 42 dýumlyk, “Zemin” haryt nyşanly diagonaly 55 dýumlyk suwukkristal ekranly we “4K Ultra HD” durulykly telewizorlary hödürleýär.

“Aýdyň gijeler” hojalyk jemgyýeti Türkmenistanda “Smart TV” platformaly hem-de “IP-týunerli” telewizorlary düzmäge we synag etmäge başlady. Bu barada “Altyn...

Dowamy »

789 10
Tehnologiýa, 8 months ago


Adamy hatyndan tanamak mümkinmi?

Okuwçykak sapaklarynyň birinde türkmen dili we edebiýaty mugallymymyz öz tejribesi esasynda, ýagny biziň we has öňki okuwçylarynyň ýazan düzmelerini mysal getirip, hatyň üç görnüşihakynda aýdypdy. Ýazuwyň birinji görnüşi ýazýana-da, okaýana-da düşnükliligi bilen tapawutlanýan owadandan nepis hat. Ikinjisindehatyň düşnükliligi diňe ýazýanyň özi bile...

Dowamy »

643 0
Edebiýat, 8 months ago


INTERNETDE TIZLIK REKORD GOYDY

Awstraliýaly hünärmenler internet baglanyşygy tizliginde dünýäde rekord goýdular – sekuntda 44,2 terabaýt. “Monash”, “Swinburne” we RMIT uniwersitetleriniň bilelikde alyp barýan taslamasynyň çäklerinde häzire çenli ýetilen iň ýokary tizlik hasaba alyndy. Bu tizlik 1000 sany ýokary durulykdaky filmi bir sekuntda kompýutere göçürip almaga mümkinçilik...

Dowamy »

621 4
Täzelikler, 9 months ago


Telefony web-kamera öwürýän programmalar

Soňky wagtlarda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän maslahatlar köpeldi. Sanly tehnologiýanyň bu görnüşi uzak aralyga gitmezden söhbetdeşlik etmäge mümkinçilik berýär. Käbir ýankompýuterlerde web-kamera bolup, ol wideojaňlary etmäge mümkinçilik berýär. Adaty kompýuterleriň köpüsi üçin bolsa, aýratynlykda web-kamera almaly bolýar. Eýsem, öňünde tarap...

Dowamy »

638 2
Tehnologiýa, 9 months ago


INTERNET BANK HYZMATYNY BANKA BARMASYZ BIRIKDIR!

Häzirki wagtda Türkmenistanyň bank ulgamy öz müşderilerine online hyzmatlaryny hödürlemegi dowam edýär.Ýaňy ýakynda Türkmenistanyň bank ulgamy müşderileriň bank kartlaryna birikdirilýän “Internet-bank” we “Mobil-bank” hyzmatlaryny banka barmasyz her bankyň öz internet sahypasynda birikdirmäge mümkinçilik döretdi.Bu hyzmaty her bir bank kartynyň eýe...

Dowamy »

670 2
Täzelikler, 9 months ago


Internet torunyn protokollary

Kompýuterler arasyna maglumatlar ugradylanda baglanyşygyň liniýasyna, kompýuteriň görnüşine we programma üpjünçiliklerine bagly bolmazlyk üçin, ýörite maglumatlary alyş-çalyş etmegiň protokoly işlenilip düzülen.
Protokol – bu iki ýa-da birnäçe ulgamlaryň arasynda maglumat çalşygy amala aşyrylanda maglumatlaryň görnüşini anyklaýan, ýalňyşl...

Dowamy »

618 1
Tehnologiýa, 9 months ago


LINUX operasion ulgamynyñ döreýiş taryhy

Bu operasiýa ulgamy, 1991-nji ýylda Helsinki uniwersitetleriniň birinde okaýan Linus Torvaldsyň dissertasiýa işiniň netijesinde UNIX operasiýa ulgamyna esaslanýan täze operasiýa ulgamy hökmünde ýüze çykdy. Ilki bilen Torvalds täze operasiýa ulgamyna Freax (iňlis sözleriniň "erkin", "geň" we UNIX maşgalasyna degişli "X" harplarynyň utgaşmasy) diýme...

Dowamy »

722 0
Tehnologiýa, 9 months ago