Nika ýüzügi / hekaýa

NIKA ÝÜZÜGI

Altyngözel jaýyň gapysyny batly açyşy ýaly, girensoňam batly ýapdy. Içerde ejesiniň namaz okap oturanyny görüp, özüniň ysgynsyz göwresini oturgyja oklady. Birhaýukdan soň onuň ýanyna ejesiniň özi geldi.
- Gyzym, jaýa gireniňde, boş jaý hem bolsa salam berip girmeli. Öýüňem eýesi barmyş. Şu zatlara üns bererler bala...

Dowamy »

232 0
Edebiýat, 4 months ago


Garynjadan hat

Hormatly öý eýeleri!

Bizi halamaýandygyňyzy bilýäris. Eger bizi çyndan hem öýüňizde islemeýän bolsaňyz, haýyş edýäris, BIZI ÖLDÜRMÄŇ!

Men hyýaryň gabygyny ýigrenýärin. Çykýan ýerimi yzarlap, hyýaryň gabygyny goýsaňyz, men siziň meni islemeýändigiňize düşünerin we öýleriňize girmerin. Hek ýa-da ýönekeý okuw tagtasy heki...

Dowamy »

497 3
Sorag-jogap, 5 months ago


Dowan dogruçylyñ toý gutlaýşy / satiriki hekaýa

Gadyrly ýoldaşlar, toýdaşlar! Ýaş çatynjalaryñ şu günki tutýan dabaraly "komsomol" toýuny tüýs ýürekden gutlamak bilen birlikde men "Göz etmän, gaş etmez, deñ etmän, duş etmez" diýenleri ýaly, durmuş gurýan ýigit bilen gelnimiziñ, edil bir almany iki bölen ýaly, bir-birine diýseñ mynasypdygyny belläp geçmekçi. Daşyndan görseñ, "Şu ýigidiñ gazan ýal...

Dowamy »

472 3
Edebiýat, 6 months ago


UTANÇ

Bu-da bir gytalan zatlaryñ biri,
Tapamok aýlanyp şunça dükana.
Ýaş dükançy ýaşulyny çürkedi,
"Toba" diýip, elim goýdum ýakama.

Men diýdim:
- Utanjyñ-haýañ ýokmudy?
Ýaş dükançy diýdi:
- Bagyşla, atam,
Ýaponlar biz bilen söwdany kesdi -
Köpden bäri ýokdur o diýen matañ...
<...

Dowamy »

331 0
Edebiýat, 6 months ago


GIRDAPDAKY GELIN

GIRDAPDAKY GELIN

Şu makalany ýazmak niýetim ýokdy. Ýöne şol gelniñ, onda-da iki çaganyñ enesiniñ ikinji gezek gelmegi meni galama ýapyşmaga mejbur etdi. Boýun almagymyz gerek, biziñ aramyzda heniz sowet döwründen alan terbiýämiziñ täsirinden çykyp bilmeýänlerimiziñ barlygy hakykat. Ýogsam şol gelin ilkinji gezek gelende öz durmuşynda...

Dowamy »

1050 8
Sorag-jogap, 8 months ago


Hökman däL...

Hormatly talyplar.com saytynyn ulanyjylary sonky wagtlarda aramyzda Tmcars , Dunyahabarlary,Turkmenportal.com yaly saytlardan ya-da programmalardan copy paste kopeldi yagny gocurip goymak şular yaly hemme yerde wagz edilyan tazeliklerin su yerde geregi yokmyka diyyan ona derek peydaly maslahatlar ya-da gyzykly hekayalar yada shoña menzesh uytgeshik...

Dowamy »

672 7
Sorag-jogap, 9 months ago


Koronowirus...Kerim aganyň öňden görüjiligi. 

(Degişme)

Bir zalym kesel bar. 
Adyn tutmaýyn. 
Ýok bolsun dünýäden şol zalym Kesel! 
Ol hakda etmäýin artykmaç gürrüň – 
Gürrüň etsem, müňläp ýaralar erser. 
Onuň garşysyna ne tankyt gerek, 
Ne-de goşgy gerek, ne-de bir gürrüň. 
Diňe derman gerek. Olam tapylar – 
Edil sitromon...

Dowamy »

731 1
Bilim, 9 months ago


Wagt maşyny

Hakykata öwrülen fantaziýalar ýada "wagt maşyny" hakda arzuw 

Her birimiz "wagt maşyny" hakdaky fantastiki eserleri okap ýada kinofilmlere tomaşa edip,geçmişe ýa-da geljege syýahat etmegi arzuw eden bolsak gerek.Özüm barada aýtsama şeýle, "wagt maşynyna" münüp geçmişe,taryha syýahat etmek arzuwym bar.Eger sizde-de şeýle arzuw bar bol...

Dowamy »

569 6
Bilim, 9 months ago


Gurbanlyk / detektiw hekaýa

GURBANLYK

Ýatan otagymda gözümi açanymda, beýnimiñ häzirem uklap ýatandygyny we göz öñümde gaýmalap giden elhençligiñ üstüme çöküşini duýmagym uzak dowam etmedi. Tüm-garañky otagda el-aýagym zynjyrlanyp, göýä özüme näme boljagyny bilmän, indem kimdir birine garaşýan adam ýaly gymyldaman ýatyrdym. Ýanymdan deger-degmez süýkenip gybyrt...

Dowamy »

488 1
Edebiýat, 9 months ago


"Gijelerme hemradyň..."

GIJELERME HEMRADYÑ..." 

Gijelerme hemradyň, 
Gündizlerme daldadyň. 
Yşkym bilen gümradyň, 
Aýt, näm üçin aldadyň? 

Dag ýalydy ynamym, 
Kir-kimirden uzakdy. 
Aglap-aglap ýananyň, 
Ýa duýgyma duzakmy? 

"Haýp...haýp..." diýdiren 
Armanlaryň astynda 
Od...

Dowamy »

421 2
Edebiýat, 9 months ago


AÝAL-GYZLAR NÄME ÜÇIN JELEPÇILIK BILEN MEŞGULLANÝARLAR?

AÝAL-GYZLAR NÄME ÜÇIN JELEPÇILIK BILEN MEŞGULLANÝARLAR?

Biziň jemgyýetimiz jelepçilik nogsanlygy barada söz açmany halanok. Ilatyň aglaba böleginiň meseläniň düýp sebäpleri baradaky duşünjesi gaty pes bolup durýar. Adamlaryň jelepçilik bilen meşgullanýan aýal-gyzlara dürli garaýşy bar: biri ýigrenç bilen garasa, beýleki bir adam olar...

Dowamy »

1477 2
Sorag-jogap, 9 months ago


Ýaponyada bir gezeklik örtiklerin howpy barada duydyrlyar..

Kiodo ýapon agentligi bir gezeklik lukmançylyk örtükleriniň planetanyň ekologiýasy üçin howpludygyny habar berdi. Pandemiýa sebäpli bu gorag serişdesi söwdada giň gerime eýe boldy. Hatda yssy tomus döwründe-de tutuş dünýä boýunça ol peýdalanylýar. Ýöne adamlaryň aglabasy şeýle howply galyndyny nähili ulanmalydygyny doly bilmeýärler. Mundan başga-da...

Dowamy »

371 1
Bilim, 9 months ago


KORONA DAÝY

KORONA DAÝY

"Aý, ynha, uruş turaýsa men başga ýurda gaçyp giderin. Ýadro urşy tursa ýerasty gaçybatalgalara girerin. Yklymara bozulmalar artyberse, bol suwly ýurda göçerin. Meniñ pulum kän, men baý. Meniñ ýurdumyñ goşunlary güýçli, şonuñ üçin men özümi arkaýyn duýýaryn. Siziñ goşunlaryñyz ejiz. Siziñ howpsuzlygyñyz pes. Pylan-pysmyda...

Dowamy »

619 4
Bilim, 9 months ago


Ejeñ saña aýtjaklary bar

EJEŇ SAŇA AÝTJAKLARY BAR

Güýz günleri ahyrlap ýördi. Meýdanlardan hasyl doly ýygnalyp gutarylypdy. Howa-da mazaly sowapdy. Gyş pasly hem indi uzakda däldi, eýýämhaçandan bäri öz hökümini ýöretmäge häzirlenýän ýaly, bosagadan jyklap durdy. 
Mydama nowbahar oglunyň ýokary okuw mekdebini tamamlap gelerine sabyrsyzlanýan Annatäç e...

Dowamy »

478 2
Edebiýat, 9 months ago


Namys...

Gamgyn-gamgyn aýdym sazlar diñleýäñ, 
Şeýdip göz ýaş dökýäñ bu keç ykbala. 
Aýdym diñläp, ejizlikden zeýrenýäñ, 
Ýatyp galýañ meñzäp misli Ýewropa. 

Düýşde görýäñ ynanylmaz hyýallar, 
Millilige ýugrulypdyr adamlar, 
Iller taşlap nebis bilen haramy, 
Goraýarlar illeñ namys aryny. 

Dowamy »

391 1
Edebiýat, 9 months ago


Dilewaryñ dilinden

DILEWARYÑ DILINDEN 

Türkmenistanyñ Halk artisti Juma Ýazmyradowyñ şadyýan gürrüñlerinden. 

Urşuñ soñ ýanyndaky gytçylygy günleridi. Bir garryja aýal goñşymyz bardy. Bir gün şol eline käsesini alyp geldi. Ejem onuñ habaryny aldy. 
- Ýagjagazyñ bolsa birazajyk beräýseñ diýip geldim. 
Ol şeý diýip, habaryny...

Dowamy »

475 1
Edebiýat, 9 months ago


Operasion sistema barada düşünje

Operasion sistema kompýuteriň programma üpjünçiliginiň esasyny düzýär. Operasion sistema – operatiw ýady, prosessory, ulanyjy bilen gepleşigi alyp barýan, daşky gurluşlary we faýllary dolandyrýan programmalaryň toplumydyr. Operasion sistemanyň ýerine ýetirýän işi köpdür, ýagny ol hemişe iş ýagdaýynda bolýar. Mysal üçin, bir amaly programmany ýerine...

Dowamy »

829 4
Tehnologiýa, 9 months ago


Ýylgyryñ

– Keýwany diýýänä, tüweleme, ine oglumyzam sag-aman gullukdan geldi. Indi hem ho-ol gapydaky göläni satyp, gelniň ugruna çykybersegem boljak.

– Dogry aýdýaň kakasy, indi bizem şaýymyzy tutmaly…

Iki aýdan soňra ogly:

“Bäh, bulara meniň gulagymy owazlandyrdylarda, soňy bolmadyla. Hany ejemiň bir taryna kak...

Dowamy »

635 1
Edebiýat, 9 months ago


Kitapcy.ga sayty name ucin ishlanok

Bilyanriniz bar bolsa aydaýyñda....

Dowamy »

681 3
Sorag-jogap, 11 months ago


Barlap goruñ

Oyun shuna girip adyn yazyan son nacata basyañ soraga jogap yazyp cykyan https://friendshipbond.com/ru/quiz/13491960

Dowamy »

1067 0
Sorag-jogap, 1 year ago


Komek gerek

Eger kim su yyl yokary okuw jaylaryna dokument
Kabul edilshikleri bilyan bolsa koment yazaysynda....!!!!!!!

Dowamy »

911 1
Sorag-jogap, 1 year ago


Baý bolmak arzuwyňyzy ýok etjek 10 böwet.

Herkim bay bolmak isleýär. Ýöne durmuşda käbir zatlar baý bolmak arzuwyňyza böwet bolup bilýär. Telekeçi ruhy bolmadyk  ýa-da risk almak temasynda çekinjeň bolanlar diňe arzuw edýäler. Geljekde dünýädäki iň baý adamlaryň arasynda ýeriňizi bellemek isleýän bolsaňyz birazajyk özüňizi silkiň. We aşakdaky hereketlerden uzak duruň.

1. Pla...

Dowamy »

1360 43
Bilim, 2 years ago


Sosial ulgamlaryň durmuşymyzdaky zeperleri.

Häzirki döwürde sosial ulgamlar durmuşymyzyň aýrylmaz bir bölegi boldy. Az ýa-da köp hemmämiz sosial ulgamlary ulanýarys ( imo, instagram, tweeter, facebook). Elbetde sosial ulgamlaryň durmuşymyza getiren peýdalary bar, ýöne bärde onuň bize berýän zyýanlary hakynda gürrüň bermekçi. 

1) Ünssizlige ýol açýar.

Alymlar, 10...

Dowamy »

994 2
Bilim, 2 years ago


Ene-ata we çaga arasyndaky kämil gatnaşyk

Her bir ynsan özüni durmuşda rahat, howpsyz duýmak üçin ähli zadyny (işini, öýüni), şertlerini özüne görä dizayn etmäge, ýerli-ýerine goýmaga çalyşýar.  Eger täze bir öýe göçsek, ol öýe diňe haly yazyp goýmayarys.  Ol öýüň diwarlaryna surat asarys, öýüň içine gelişjek owadan bezegler bilen bezäris. Yagny öýümizi biz öz isleglerimize, arzuwlarymyza...

Dowamy »

833 1
Bilim, 2 years ago


Ýarym galan işleri näme üçin unudyp bilemizok? Zeigarnikiň täsiri.

Görüp oturan kinoňyz käwagt gyzykly ýerinde  birden gutarar, ýöne uzak wagtlap täsirinden çykyp bilmän gezýäňiz.

Diliňize bir aýdym çolaşar, yzyny ýadyňyza düşürip bilmersiňiz, uzyn günläp kelläňizde  yzy nämekä diýip oýlanýäňyz.

Ekzamindan çykanyňyzdan soň jogaplap bilmedik soraglaryňyzy pikirlenýäňiz.

...

Dowamy »

961 3
Bilim, 2 years ago