Gonkong Gollandiya dal

Oglanlar! Bizin futbol gahrymanlarymyza koreyadan 4-0 hasap bilen utuldylar, shu ayyn 26-syna indi Iordaniya bilen oynayas, sholary bir utayaly, men onrak Turkmenistan Gonkongy utandygy barada makalanyn jogabynda oz toparymyzda \"in sonky bolmasagam uly ustunlik\" diyip yazypdym, halam shol pikirim guyjundedir, sebabi gonkong gollandiya dal ahyry....

Dowamy »

2552 20
Köneler, Lucky tarapyndan 16 years ago

çaklyşyk

Düýn okuwdan soň, öýe gitmek üçin owtubus duralgasyna baranym hem şol 1-lik trallebus geldi. wagtynda ýetişäýdim diýip munipdim entek bir duralga hem geçmändi, adam az kop yerler boş bolandan soň yzdaky boş ýeriň birinde oturdym, Switaforda ýaşyl çyranyň ýanaryna garaşyp durdy welin onýançada yzdan bir dursildi boldy. oturan ýerimden öňümde duran d...

Dowamy »

2699 21
Köneler, Wepa tarapyndan 16 years ago

Arzyman

Men sizin bilen durmus sapaklary barada sohbet acasym gelyar.yazjak bolyan zatlarym size azam bolsa komek eder diyip pikir edyan.Has dogrusy logika yakyn sozler.

,,gaygyly gunlerini yatlamajak bolmaly\'\'diyen jumlani elmydama yatlap gezin.

Alla tagala adamyn basyna betbagtlygy salmak bilen,bir nace gowul...

Dowamy »

2440 9
Köneler, Arzyman tarapyndan 16 years ago

Arzyman

Gadym ulkelerde gadym bir zaman
yasanmys gozel gyz ady Arzyman
Yany ser uranda onalty yasa
onun sum basyna asyk bolan sa
Sum hyyal gelenson onun huyine
Sa capar yollapdyr onun oyune
Emmaki salykdan gelen sum capar
Garypdan nenensi hos habar tapar

Ertesi dar agac yrandy yele
Goze...

Dowamy »

2566 16
Köneler, Arzyman tarapyndan 16 years ago

Dürli dillerdäki arassa degişmeler

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy Türkmen dilinde arassa degişmeler mowzugyny açypdym. Indi bolsa dürli dillerdäki degişmeleri bu ýere ýazyp bileris!

Şert ýene bar, edil beýlekidäki ýaly, ýagny, diňe arassa degişmeler.

Men \"bismillah\"-yny diýýän, \"elhamdulillah\"-a çenli sizem alyp ç...

Dowamy »

3383 9
Köneler, ata tarapyndan 16 years ago

Diňe_arassa_degişmeler

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Oňatjamy ýagdaýlaryňyz :)

Degişmeler mowzugynyň uzynlygyndanmy namemi, girmek, jogap yazmak, hatda, acmagam gara-gorgi, ayratynam, Tm-dakilere kyndyr, shol sebapli, \"Degişme-2\" adynda taze mowzuk açmakçy.

Ýöne size haýyş, bärik degişme ýazmakaňyz
Ha...

Dowamy »

10166 109
Köneler, ata tarapyndan 16 years ago

Hapa sözler, sögünçler

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bu sahypada, umuman, örän oňat zatlar, ýazgylar, hekaýalar, goşgylar, degişmeler we ş.m. mowzuklar açylýar, elbetde, bu örän oňat. Ýöne kämahal biedep degişmedir ýazgylar hem örän adaty ýaly ýazylýar. Ynha, şuňa welin düşünip bilemok, şol sebäpli-de şahsy närazylyk bildirýärin! Birahat bol...

Dowamy »

5245 58
Köneler, ata tarapyndan 16 years ago

FUTBOL

Oglanlar, ertir bizin yygyndy futbol komandamyz Koreya bilen oynaya, unsden dushurman, hany gairat edip Gonkongy utushymyz yaly bolmasa-da den oinap bilerismi, gunorta koreya bizin toparymyzda in kyyn komanda we olaryn oyunde den oynamak uly ustunlikdir, yygyndy komandamyza ullakan ustunlik we showlulyk arzuw edyan!

Dowamy »

2326 10
Köneler, Lucky tarapyndan 16 years ago

Biz dushushyp bilerismi?

Salam !
/bagyshlan men sizin adynyzam bilemok/
Talyp komy dorediji ,we bize yakyndan tanyshyp maslahatlashmaga mumkinchilik doreden...
Eger siz isleseniz wagtynyz bar bolsa biz yakyndan yuzbe yuz tanysh bolsak,oran shat bolardyk ,sebabi bizin tanyshlygymyz netijeli bolar diyip tama edyarin .
/Bizin ikimizem b...

Dowamy »

2268 16
Köneler, Tilki tarapyndan 16 years ago

Oyun - myraly bn soltan söyün

bir gün myrala soltan söyün sorapdyr:
\"name iymegi gowy göryan?\" - diyip
Myralam: \"Yumurtga iymegi\" diyipdir.

Yöne aradan birki ay geçenson myraly güymenip otyrka soltan söyün myrala sorapdyr: \"name bilen?\" myralam:\"duz bilen\" diyip jogap beripdir

(PS: belki asyl görnişi başgarakdyr)

...

Dowamy »

3507 18
Köneler, Maxat tarapyndan 16 years ago

Türkmen gurluşyk injinerleri

Salam oglanlar,
aranyzda gurlusyk injinerligi fakultetinde okayan bar bolsa, yada gutaran hem bolsa bolyar, men bilen aragatnasyk gurup bilerlermisiniz?
menin mail adresim: aga_anna1986@yahoo.com yada facebooktan hem aragatnasyk gursanyz bolar,
sumatdan sagbolsun aydyaryn,
agadurdy

Dowamy »

1904 0
Köneler, bezzat tarapyndan 16 years ago

“Hasaply dost uzaga gider”

Köp adam “Hasaply dost uzaga gider” diýýäler şuň bilen razymy siz müň manadyna çenli hasaplaşýan adamlaň dostlugyna? Dost bolup hasaplaşyp ýörmek dogrymyka? Ýa-da dost bilen hiç hili hasap-hesip diýilýän zat bolmaly dälmi? Näçe bersede alsaňam hasap ýöretmeýän adamlaň dostlugy has berkmikä? Ýa-da ertirki gün dawa-jenjel bolup pul arada durmaz ýaly...

Dowamy »

3109 27
Köneler, Harmandali tarapyndan 16 years ago

Gyz/zenan we oglan/erkek gatnashygy barada!?

Salam hormatly agzalar we gadyrly mymanlar!

Yakynda \"gyz/zenan we oglan/erkek gatnashygy\" barada ozara pikir alyshygyny etdik welin, men-a ka zatlary owrenip galdym. Dini taydan yagday sheyle, belki, kopumiz yadyrgap bileris yagdayi, yene-de www.yslam.info sahypasynda bar bolan yazgydan bir bolegi barigem goyayin diydim, belki, isl...

Dowamy »

32186 28
Köneler, ata tarapyndan 16 years ago

Toýa geliň ! (24/02/2008)

Salam oglanlar, gyzlar, dostlar, doganlar.

2008 baýdak aýynyň 24ine toýum bar (sagat 18:00da).
Baýramaly şäheri Bereket kafesinde.
Hemmäňizi garaşýan.

Sag boluň.
Toýda görüşeliň.
Myrat Sadyk.

Dowamy »

6498 82
Köneler, mc_merw tarapyndan 16 years ago

Okuw barada menden soralyan soraglar

Belki ine bu mowzuklar abiturientlere gyzykly bolarlar : Okuw, we dine okuw

TOEFL stipendiyasy. Sonky guni TOEFL stipendiyasyny almak uchin-1-nji FEWRAL

Biri sorady : Nadip men oba hojalygy ABS-de okap bilerin?

Jogaby

Etmeli ishleriniz:

1.Okuw, we dine okuw http://talypla...

Dowamy »

2586 2
Köneler, Derman tarapyndan 16 years ago

Siz bolan bolsanyz naderdiniz...

Maslahatly bichilen don, gysga bolmaz.
Salam mahriban dostlar ...

size sheyle bir zatlary gurrun bermekchi ,dogry dushinip , dogry jogaplar yazyn.
men birinin mashgalasynda uly chagasy .ozumem okayan ...bizin mashgalamyzda uch adam bolup yashayas ejem ,jigim we men ,edil shu wagt iki bolup yashayarlar...

Dowamy »

2158 6
Köneler, Tilki tarapyndan 16 years ago

Talyp coma yalkymly salam!

Talyp com sen hakda gurrun berdiler,
Ol:bir tasin hem ajap gudrat,
Eger bir mesele yuze cykaysa,
Agzalar beryar diyip gowy maslehat.

Okadym agzalan pahim pikirin,
Gyzyldan gymmatly jowher pikirin
Sizin bilen doslasmak ucin,
Ayaman elimde baryn ederin.

...

Dowamy »

5074 53
Köneler, Arzyman tarapyndan 16 years ago

Ýurdumyzda...

Haçandan bäri ümsüm otyryn. Menem birzatlar ýazaýyn.

Şu ýerde Şahyr agamyz tarapyndan açylan mowzugy doldurdyk diýseňem bolýa, edil ýaňja iň soňky suratymy goýdum. Geliň bu ýerde bolsa \"öz suratlarymyzy\" dälde Türkmenistana, Ýurdumyza degişli suratlary goýalyň. Meselem:
Ýadygärlikler, çagalar, seýilgähler, sport, teatrlary,...

Dowamy »

2566 12
Köneler, agajanh tarapyndan 16 years ago

Garabekewül bilen söhbetdeşik.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Sahypamyzda agzalarymyz bilen söhbetdeşlik gurnap başlanjagyny aýdypdym.

Ilkinji nobaty ýaşulyraklardan hem-de, beki-e, şu wagda deňiçiň aktiw agza bolan Diwaadan başlamakçydym. Şertler muňa rugsat bermedi, şol sebäli hem sahypadaky ilkinji söhbetdeşlik nobatyny Garabekewüle...

Dowamy »

3242 26
Köneler, ata tarapyndan 16 years ago

HAYİŞT

salam dostlar menin sizden bir je yagni yekeje hayishtim bar men Flex 2003 - 2005 yillar arasi okuva giden okuvchularin suratini gormek isleyan yone men interneti doli bilmanson gorup bilmedim komek edip biljek barmi

Dowamy »

1506 1
Köneler, senagatchi tarapyndan 16 years ago