Uçurym

Ertir dync guni bolandan son, gutardys bu gun bellanyar oytyan, saherde ucurymlardan doly. Saclaryny onardyp (daradyp), taksini sagatlayyn tutyalar, aylanyarlar garaz hezil edyaler. Menin hem okuwy gutaranyma 6 yyl bolayypdyr. wagt diysen calt gecyar.
Gelin hazir sol ucurym bolyan pursatlary yatlalyn.

Dowamy »

2508 6
Köneler, 16 years ago


Muña näme diýjegä ?!

“Şeýle ýigit bolaýsa…” atly tema bilen Gurbansoltan eje zurnalynda 2008-nji ýylyñ I-nji sanynda şeýle ýazgy bar:
“Megerem, her bir ulygyzyñ ýüreginde özüne mynasyp taý tapyp, toý ketenisini geýip, bir ojagyñ gapysyndan ätlemek arzuwy bardyr. Ýöne göwün küýsegindäki ýigidiñe duşaýmak añsat däl. Şeýle-de bolsa, ol barada arzuw edib-ä bolýar. J...

Dowamy »

3461 31
Köneler, 16 years ago


Zähmet hak tutumlary

Türkmenistanyñ hereket edýän kanunçylygyna laýyklykda zähmet hakynyñ umumy möçberinden şu aşakdaky tutymlar tutulýar
Hökmany töleglere:
- Girdeji salgydy (10%);
- Kärdeşler arkalasygy (1%);
- Şäher abadanlaşdyryş (10.000man);
- Aliment (kazyýetiñ karary esasynda ).
Meýletin töleglere:
- Medisina äti...

Dowamy »

2381 5
Köneler, 16 years ago


Käte

Käte oturyp öz-özümde şeýle soraglar ýüze çykýar.
Köp döwletler elektrik energiýasy bilen suwdan kynçylyk çekýärler, emma dünýäň ýüzünde suw bilen elektrik energiýasyndan köp zat ýok"
Belki araňyzda jagap berip biljek bardyr. ya-da sizde hem şular ýaly soraglar ýüze çykýarmy

Dowamy »

2498 11
Köneler, 16 years ago


çykalga tapmak

Mekdebi tamamlap, hassahanada işe başladym(EHM-ň operatory), işden sonra içim gysýanlygy sebäpli işim gyz bilen tanyşmak boldy. şeydibem birbada iki gyz bilen gürleşmäge başladym. Gyzlaryň birini duşuşyga çagyrdym. Emma olaryň ikisi hem gelipdir. ýüzümi üýtgetmän ýanlaryna barmagy başardym. Gaty stresli ýagdaý. Olar maňa ikimizden birimizi saýla d...

Dowamy »

2700 22
Köneler, 16 years ago


Obalar oser

Ýurduñ oba iltaynyñ ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak maksady bilen Türkmenistanyñ Prezidentiniñ “Obalaryñ, şäherçeleriñ, etrapdaky şäherleriñ we etrap merkeziniñ ilatynyñ durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin makasatnamasy” kabul edildi. Onuñ esasy maksady obanyñ sosial ösüşine degişli meseleleri toplumlaýyn çö...

Dowamy »

2310 4
Köneler, 16 years ago


çaklyşyk

Düýn okuwdan soň, öýe gitmek üçin owtubus duralgasyna baranym hem şol 1-lik trallebus geldi. wagtynda ýetişäýdim diýip munipdim entek bir duralga hem geçmändi, adam az kop yerler boş bolandan soň yzdaky boş ýeriň birinde oturdym, Switaforda ýaşyl çyranyň ýanaryna garaşyp durdy welin onýançada yzdan bir dursildi boldy. oturan ýerimden öňümde duran d...

Dowamy »

2699 21
Köneler, 16 years ago


Yurdymyzda karz

Turkmenistanyn ykdydysadyyetini karzlashdyrmagyn esasy ayratynlyklarynyn biri bolup karzlaryn duzuminde Tm-nyn merkezi bankynyn karzlarynyn payyny yokary bolmagydyr. 2006-njy yylyn Alp-Arslan ayynyn 1-i yagdayyna ykdysadyyete gonukdirilen karzlaryn mocberi 16569.9 mlrd manada den bolup duryar. Solaryn 42.6%-ni tm-nyn merkezi bankynyn milli manatdak...

Dowamy »

3869 46
Köneler, 16 years ago


Halkara walýuta bazarynyň krizisa düşmegi

Hormatly agzalar.

Dünýä walýutasy bolup abş dollary ($) durýan bolsa (dünýäniň 2/3 böleginde) Onda walýuta hem abş-nyň ykdysadyýetine bagly bolýar. Ykdysadyýetiniň pese gaçmagyna birnäçe täsir edýän ýagdaýlar;
- Puluň möçberiniň (massasynyň) azalmagy;
- Şol ýurtda içerki önümiň möçberiniň peselmegi;
- Daşary ýur...

Dowamy »

2378 4
Köneler, 16 years ago


Tost

Salam. Geliň indi bolsa tost hakynda hem duryp geçeliň.

Bir goja dagyň üstinde bir çatmajykda ýaşaýan eken, ýaşynyň soňunda arkaýyn aýagyny uzadyp jan bermek karara gelipdir. Birdenem gapy kakylýar;
- kim sen?
- Men seniň ilkinji söýgiň,
- Ýok maňa bu ýaşdan soň söýgi hökman däl
Ýarym sagatdan soň ýene g...

Dowamy »

4761 46
Köneler, 16 years ago


Her çemenden bir gunça

•Üstünlikli maşgala bolmagyň aşagynda iki zadyň ýatanlygyny unutma: Dogry adamy tapmak we dogry adam bolmak.
•Derman gözledim derdime, derdim özüme derman eken.
•Çagaňyza her zadyň gowusyny berip bilmedigiňiz üçin gynanmaň, siziň berip biljek zadyň iň gowusyny beriň.
•Asla biriniň umydyny kesme, belkide ýeke-täk eýe bolan zad...

Dowamy »

2809 29
Köneler, 16 years ago


Diňe söýgi hakda

•Haýsy her bir söýgi kellede däl-de, ýürekde bolsa özüçe hakykydyr hem gözeldir. W.Belinskiý
•Söýgi bilen ýigrenjiň arasy bir ädimdir.
•Söýginiň bir sagadynda – tutuş ömür bar. O.Balzak
•Gabanjaňlyk – başgalara garanyňda, özüňe köp ýamanlyk etmegiň sungatydyr. A.Dýuma ogly
•Birek-biregi söýmek üçin öz-özüň bi...

Dowamy »

4345 35
Köneler, 16 years ago


„Anlar vardır sözleri yaratan, sözler vardır saatlerce ağlatan“

Üçinji kursda önümçilik tejribeligini geçmek üçin obamyzyň Daýhanbankyna ugradyldym, işe başlanymdan birnäçe gün soň işgärler bölümine bir gyz işe kabul edildi. Bu gyzy men tanaýadym, öň bir oglan bilen halaşýardy, obada tanalýan oglanlardan biridi. Ýokary okuw jaýlarynyň birinde okaýarka aradan çykdy. Gyz ýüregine ýakyn alyp birnäçe aýlap keselläp...

Dowamy »

2561 11
Köneler, 16 years ago


Mana sheyle sorag bilen hat geldi

Goz yaslarym ellerine damanda
Sol elleri menden cekip biljekmi?!
Gara gozlen gozlerimin onunde
Ol gozleri menden bukup biljekmi?!

Soyyan diyip yuzlenaysem onunde
Bir soz diyman dymyp durup biljekmi?!
Soygin barka menin icki kalbymda
Adymy yurekden bozup biljekmi?!

Mertebani...

Dowamy »

3005 15
Köneler, 16 years ago