Is gozleyan

Salam talyplar.com'a agzalary.
Is gozleyan weli komek edip biljeginiz barmy?!
a.b. Suwagt Turkmenistanda. Bilyan programmam TIGER LOGO. Su programma bilen bagly ish bolsa gowy bolar.

Dowamy »

2162 9
Köneler, 12 years ago


Menin 1 soragym bar

Salam talyplar.com'yn agzalar we myhmanlary. Tutyan orazalarynyz, okayan tarawa namazlarynyz kabul bolsun!
Millet! Yakynda amerikadan turkmenistana gaytjak ynamdar tanyshlarynyz yokmy?! Bar diyyan bolsa habarlashalynla!!!

Dowamy »

1791 1
Köneler, 14 years ago


Oylenmek bilen baglanyshykly kitap

Salam millet!
Sizden bir hayysh:
Oylenmek we mashgala gurmak bilen baglanyshykly bilyan kitaplarynyz bolsa ady bilen bilelikde linkinem berayin!
Shuwagtdan sagbol aydyan komek etjeklere...

Dowamy »

2670 16
Köneler, 14 years ago


Hudayyoly

Bir soragym bar, yone gayrat edip bu barada bilyan yazsyn!!! pikirlerinizi yazman!
Yagny turkmenchilikde "Hudayyoly" diylen sadaka bar. Shol "Hudayyoly" sadakasy "adak/nezir" bilen birmyka?!

Dowamy »

3789 25
Köneler, 14 years ago


G.g.g.sms.

Salam millet.
Nahili yagdaylar?! Rejep ayyndaky edyan hayyr-sogaplarynyz kabul bolsun!
Gechenlerde mana sms ugradypdyr gelejekdaki gelnejeniz(nesip bolsa), shol sms barada yazmakchy bari.
Bilishimiz yaly shuwagtky ay Rejep ayy. Bu ay, bashga mowzuklarda-da bellenilishi yaly Hudaytagalan ayy. Indi shu ayda agyz beklemek barada s...

Dowamy »

2727 44
Köneler, 14 years ago


Talyplar.com we bizin kanunlarymyz

Salam millet. Taplar we keypler nichik onson?! Kabir yazgylary okap gordum weli onem shular yaly zatlara gabat gelyardim. Yagny bolar-bolgusyz, edebe, ahlaga, turkmenchilige syygmayan zatlar yazyanlar bar, yzyndanam ozlerini aklajak bolup "talyplar.com'yn kada-kanunlaryna ters gelenoga" diyyarler. Aslynda herkimin oz-kada kanuny bolmaly dalmay?! Ta...

Dowamy »

1833 2
Köneler, 14 years ago


Wagtlayyncha hoshlashyk

Salam agzalar!
Menem bu yerden wagtlayyncha jyrmakchy. Onsuzam birnache gun bari barde gornemokdym, indem shol birnache gunun iki essesi yaly gornup biljek dal. Belki olmesem son yene-de gelerin, habar-hatyr bolmasa ruhuma bir fatiha/alham okarsynyz-da! "Oli ayatdan doymaz, diri-hezzetden" diyleni.
Yene bir hayyshym bar agzalardan! Ga...

Dowamy »

2265 7
Köneler, 15 years ago


Durmush gurmak uchin derwayys mesele

Hemmanize Salam!
Duyn bir agzamyzyn(oylanma) yazgysyny(garamanlay...) okap shu mowzugy achmagy muwessa bildim.
Yash juwanlaryn durmush gurmak meselesi.
Eger iki sany yash juwan bir-birini ya-da biri beylekisini soyyan bolsa, tapawudy yok bu oglanam bolup biler gyzam, hokmany suratda ahlak kadalaryna gora muny garshysyndaka duyd...

Dowamy »

2143 18
Köneler, 15 years ago


Gyzgalanly dowrun gyzgalanly sozleri

"geplanime pushman bolanym yadyma dushyar yone dymanyma asla",
"gaharyn gelse burnuny dishle",
"yamanlyga yagshylyk her kishinin ishidir, yamanlyga yagshylyk ar kishinin ishidir"

Dowamy »

2555 9
Köneler, 15 years ago


Gundeligimdaki yazgylar-5

24.01.2004. 6
23:41. Şu an bir kitap okuyorum. Buraya bir yazıyı aktaracağım. Çok hoşuma gitti. Ders verici, ibretli…
“… Madem sizin dininiz iyidir, neden biz galibiz, siz mağlupsunuz?
Bu soru karşısında Hatip Hoca kadının üzerindeki kıymetli elbiseye bakarak:
- Uzerindeki altın ve inci duğmeli kaftanı, sevdiğin birisin...

Dowamy »

1886 7
Köneler, 15 years ago


Bond dostumyza bagyshlanyar

bu mowzuk bond dostumyzyn sonky yazan yazgysyna bir teswirleme beripdim we chay bilen baglanyshykly bir mowzuk achjakdygymy aydypdym. shonun uchin yazylyar...

Chaya chakylyk

Dostlarym, men sizi chaya chagyryan,
Mahal-mahal pikir alyshmak uchin.
Wagt tapaymak bolar ahyr kayarym,
Yone bir gurleship-g...

Dowamy »

2115 24
Köneler, 15 years ago


Gundeligimdaki yazgylar-4

Yene shol gundelikden yazgy yazmakchy. yone dogrymy aytsam bu yazgymy okap shol onki ozume telpek goydum. Ruh yok diyyanlere hem jogap bar oydyan. okanyzson ozuniz dushunersiniz!

02.04.04. 5

11:27. Biraz on Turkmen dili we Edebiyaty synagyndan chykdym. Shu wagt bolsa kitap okamak uchin kitaphana geldim.
Naman s...

Dowamy »

1896 1
Köneler, 15 years ago


Gundeligimdaki yazgylar-3

27.03.04. 6(yagny 6.gun)
0:16. Bugunun bashlanyna 16 minut bolupdyr. Aslynda sagat 12 ya-da 24 bolmanka yatjakdym. Yone birzat kellame geldi. Name zatmy?!. Dinle aydayyn dal-de oka yazayyn!
Haysy-da bolsa bir kitapda soygi hakynda birzatlar okapdym. Shol zady haysy kitapda okanymy bilemok. Shony kitapda okanymy tapjak bolup oturshyma...

Dowamy »

1847 0
Köneler, 15 years ago


Gyzlara we zenanlara

Hemmanize yalkymly salam. Bir goshgy yazjak yone awtory men daldirin! Halanym uchin yazayyan!

Aslynda asylly gozel gyz bolsan,
Adamlaryn kop yerinde gorunme!
Durshun bilen kerishmedir-naz bolsan,
Artykmach naz boljak bolup urunma!

Hemmeler sen gyza bakyanam bolsa,
Yuregin gursulda kakyanam b...

Dowamy »

2280 9
Köneler, 15 years ago


Gundeligimdaki yazgylar-2

Yene-de gundeligimden. Okap hezil edyan yazan zatlaryma. Menin uchin gyzykly bolany uchin sizin bilenem paylashayayyn diydim.

31.03.04. 3(yagny 3. gun)
19:28. Shu wagt uniwersitedimizin kitaphanasynda otyryn. Kitap okamak niyeti bilen gelipdim. Bir sagat toweregi kitap okaryn diyipdim. Yone yanymda gundeligim hem bolanson birz...

Dowamy »

2184 9
Köneler, 15 years ago


Gundeligimdaki yazgylar-1

Salam agzalar we myhmanlar! Bugun gundeligimi okap otyrdym weli birzat kella geldi. Shony sizin bilen paylashayayyn diydim. Yagny bilshimiz yaly bugun 20.04.2009. Menem gundeligime, taryhda shu gun barada name yazdymkam diyip gundeligime seretdim. Gorsem 20.04.2004 (2004.2004)taryhynda bir yazgy yazypdyryn. Ynha shol yazgyny sizin bilen paylashmakc...

Dowamy »

1931 2
Köneler, 15 years ago


Gurhandan haj suresinin 5. ayaty

Salam agzalar we myhmanlar!
bond dostumyzyn aydyshy yaly "iyenin-ichenin ozunki, goren-eshideninden habar ber" diyyar. menem gorenim we okanymdan habar bermekchi.
gurhanyn turkmenche terjimesini ya-da (dushunyanler uchin) turkche terjimesini okap gordunizmi?!
sonky dowurde men shu yslam dinimizin kitaby bolan gurhany okamagy yu...

Dowamy »

2464 5
Köneler, 15 years ago


Turkmenchilik, musulmanchylyk we dinsizlik

Salam agzalar we myhmanlar.
duyn bir mowzukda turkmenchilik barada yazgy yazjagymy aydypdym. yenede kabir agzalarymyz turkmenchilikden soz achypdyrlar. hazir bir mowzuk yazjak turkmenchilik, din we dinsizlik barada. shona seredip gorun! ynha shol yazjak diyen yazgym:
turkmenchilige gora:
meselem diyeli men turkmen hokmunde dogr...

Dowamy »

2403 9
Köneler, 15 years ago


Yene sorag

salam agzalar we myhmanlar. mende bir sorag bar. aslynda menin bilishim dogrumy ya-da nadogry shony bilmek isleyan. yagny men sheylerak birzat bilyan:
yagny arap dilinde "o", "ü", "g" harplary yok. "o" harpyna derek "a" harpy bar, "ü" harpyna derek "u" harpy bar, "g" harpyna derek bolsa yumushak aydylyan "g" harpy bar. yagny "bagyr" diyen so...

Dowamy »

2010 5
Köneler, 15 years ago


Soragym bar

Salam agzalar we myhmanlar!
Bir soragym bar shonun jogabyny yazaysanyz, ya-da shol bilen baglanyshykly bilyan zadynyz bolsa yazaysanyz oran hoshal bolardym. Ynha ol soragym:
"Hamden tayyiben kesiran mubaraken fiih" bu name diymek?! Belki aranyzda arap dilini bilyaniniz bardyr!!!

Dowamy »

2309 19
Köneler, 15 years ago


Bashymdan gechen waka

Salam agzalar we myhmanlar.
Gechenlerde bir waka, hadysa bashymdan gechdi shony sizin bilen paylashayyn diydim. Ynha ol:
shaherlerimizin birinde gezip yorkam agsham namazynyn azany chekildi. menem metjidin yanyndan gechip baryardym. oz-ozume gel shugun metjitde namaz okayyn, metjitlerde okalyan namazyn sogaby kopdir, kabir mezhebler m...

Dowamy »

2107 12
Köneler, 15 years ago


Namaz barada sorag

salam agzalar!
bagyshlan weli bir sorag sorajak yone bilyanler jogap bersin gayrat edip!
bilshimiz yaly gundiz okalyan namazlar ichinden okalyar, yagny okayan ayatlaryny toweregindakilere eshitdirilmeyar. Pygamberimiz hezreti Muhammet aleyhissalama pygamberlik namaz emredilen wagtlary, bashdalar dashyndan okalyardy. emma sonra bir aya...

Dowamy »

3025 21
Köneler, 15 years ago


Kerim agadan wesyetler boyuncha

Kerim agadan:
Wesyetler boyunça

Çagakak “Ağlamak utanç” diydiler.
Jahylkak “Aldamak utanç” diydiler.
Şeydip endik etdik ağlamazlyğa.
Şeydip endik etdik aldamazlyğa.

Diydiler: “Köplükde gägirmek ayyp”.
Diydiler: “Köçede sygyrmak ayyp”.
Diydiler: “Meylisde geçmänkäñ töre
...

Dowamy »

2009 4
Köneler, 15 years ago


Wahhabizm barada doly maglumat

Salam agzalar we myhmanlar.
Bu mowzugy achmagymyn sebabi, onki achan yagny "wahhabizm barada" atly mowzugymyn zamahşary lakamly agzamyzyn sayasynda maksadyna yetenligini bildirmek. sebabi onki mowzugymda yazan zatlarymy turk dilindaki "Ingiliz casusunun itiraflari" atly kitapdan turkmencha terjime edyardim. shol kitapdan hergun 1-2 sahypa te...

Dowamy »

2207 0
Köneler, 15 years ago


Wahhabizm barada

Salam agzalar we myhmanlar.
ep-esli öňüräk men wahhabizm barada ýazgy ýazjak diýipdim. ana şol ýazgyny nesip bolsa bugün ýazyp başlajak. "Hasap edeniň däl, nesip edeniň" diýlişi ýaly nesibe bu güne ekeni. (bugün doly ýazyp biljek däl, nesip bolsa ýuwaş-ýuwaşdan ýazaryn)
Başlaýan onda:
Bilşimiz ýaly 1600’li ýyllaryň soňy we 1700...

Dowamy »

2881 43
Köneler, 15 years ago