Kim on bilmesek. Patsanyn yekeje gyzy bolupdyr.Patsan gyzyna sawcylyga gelenlerin hetdi hasaby bolmandyr.Patsalyklardan,Hokimdarlar.Patsa olaryn hic haysynada gyzyny bermane razy bolmandyr.Gunlerde bir gun patsa gyzyny dine ussat yigide baermekcidigini ayan edip jar cekdiryar.Dunyan durli kunjinden ussatlar gelyar.Olaryn hic birisi hem patsanyn gowninden turmayar.Gunlerde bir gun uc sany ussat dostlar gelyar.Olaryn birinjisi ozinin yay atmakda ussatlygyny aydyar.ikinjisi bolsa guwwasdygyny aydyar(suwda yuzmane okdeligini),ucinjisi bolsa ozunin ezber tewipdigini aydyar.Patsa bularyn ucisinide synagdan geciryar,olaryn ucisinin hem ussatlygyna goz yetiryar.Gunlerde bir gun patsanyn gyzy baga seyle cykanda apet uly gara gus penjesine alyp gyzy alyp gidyar.Ussat oglanlaryn birinjisi ok yayyny cenap apet gusy atyar,gyz denize gacyar.ussatlaryn ikinjisi suwa okdyrlyp gyzy suwdan alyp cykyar.gyzyn demi yok oli halda cykyar,ussatlaryn ucinjisi ezwer tewip bolsa pny direldyar.Seylelikde bolsa patrsa guzyny ussatlaryn birine gyzyny bermekcidigini aydyar. Yone haysyna? Ussatlaryn birinjisi men gusy atmadyk bolsam gyz bizin aramyzda bolmazdy diyyar.Ikinjisi bolsa gusy atanda name? eger men denizin duybinden alyp cykmadyk bolsam gyz bizin aramyzda bolmazdy diyyar.onda ucinji ussat alyp cykanda name men ona direlmegine komek etdim diyyar. Pikir edip gorin patsa gyzyny haysyna bermeli?

Köneler, Arzyman tarapyndan 16 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir