MTC-de 50 % arzanladyş

Hormatly agzalar, aslynda taze mowzuk açjagam daldim welin gaty begenaydim-da. Yany MTC merkezi ofisi bilen habarlaşdym. Hakykatdanam aydylyan myş-myşlar çyn eken. Yagny onki abonent görnüşlerinin tölegleri iki esse arzanladylypdyr. Edil şonun yaly Profi 50-a derek 25, profi 30-a derek 15 edilipdir. Yagny şol telefon ulgamyndan peydalanmak üçin yen...

Dowamy »

1754 1
Köneler, 16 years ago


Dollaryň täze hümmeti

Dollaryň bahasy şugünden başlap 14,250 manatdan satylyp başlanar. Bu barada arkaýyn ynanyp bilersiňiz. Soň ýene-de üýtgärmi biljek däl. Siziň pikiriňizçe netije nirelerik elter?

Dowamy »

8864 40
Köneler, 16 years ago


Siziň eserleriňiz Türkmen METBUGATYNDA

Salam hormatly agzalar we okyjylar!

Dogrusyny aýtsam men Türkmenistanyň çäginden daşary çykyp gören adam-a däl şu wagta çenli. Emma internet sahypalary arkaly synymyň netijelerine görä daşary ýurtlarda ýaşap, okap, ygyp ýören kän türkmen beýinleri bar. Olaryň bir gün öz Watanyna nepi degmegine bolsa herkim garaşýar. Herkim öz elinden...

Dowamy »

1913 11
Köneler, 16 years ago