Salam hormatly agzalar we okyjylar! Dogrusyny aýtsam men Türkmenistanyň çäginden daşary çykyp gören adam-a däl şu wagta çenli. Emma internet sahypalary arkaly synymyň netijelerine görä daşary ýurtlarda ýaşap, okap, ygyp ýören kän türkmen beýinleri bar. Olaryň bir gün öz Watanyna nepi degmegine bolsa herkim garaşýar. Herkim öz elinden geldigiçe goşant goşmaly, milliýetçilik duýgusyndan zyýada watançylyk duýgusy möwç urmaly kalbynda. Adam haýsam bolsa bir derdi dawa edinende onuň ömrem şonça manyly geçýär. Şol dert, dawa eýsem seniň süňňüňden nähili owaz çykarmaly? Elbetde şol owaz milli medeniýetiňe esaslanan watançylyk ruhy bolsa nä arman. Geliň şol sebäpli herimiz öz ýaşaýan, okaýan ýerlerimizden bolsun, öz döredijiligimiz bolsun tapawudy ýok - hasam kämilleşdireliň. Mundan başga-da talyplar.com sahypasynyň moderlerinden şu sahypa-da ýazylýan eserleriň many-mazmunyna laýyklykda reýting ýöredilmegini üpjün etmeklerini haýyş edýärin. Sebäbi şol reýtinglerde öňe saýlananlary Türkmenistanyň dürli metbugat çaphanalaryna hödürlemekçi. Hödürlenen eserleriň arasyndan haýsynyň çap ediljegini olaryň özleri kesgitlemekçi. Şu guramaçylygyň harajatlary üçin döredijiden hiç hili töleg alynjak däldir, gaýta her çap edilen eser üçin galam haky tölenjekdir. Bu işi başlatmak üçin ilkinji goldawy beren GOZYETIM.COM sahypasynyň moderlerine-de şu ýerde öz minnetdarlygymy bildirýärin. Bu babatda gozyetim.com sahypasynyň gol

Köneler, nesilaladasy tarapyndan 16 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir