Pyragydan

nyşan


Tapdy şöhrat halk içinde bu jahalatdan nyşan,
Galdy derwüşler tilinde dagy-hasratdan nyşan,
Galmady mazlumlara desti-nusratdan nyşan,
Serbe-ser doldy jahana bu bet apatdan nyşan,
Degdi alem ahline yüz mün hyjalatdan nyşan,
är bilerler, kimde bolsa ol şeraratdan nyşan,
Yada salm...

Dowamy »

835 3
Köneler, 9 years ago


ELVEDA:-talyplar.com

Hemmäñize sagbolsun aýtýan we üstünlik arzuw etýän.
Aý,bardy geldi Kaýserä i$iñiz dü$se:msahetov@hotmail.com

Dowamy »

875 3
Köneler, 9 years ago


Tagamlar-nahar

Aýratynam gyzlara we emellije oglanlarda(t.comynkylara ynamym bar),has da turkiyedäkilere bir hayysym bilýän naharlaryñyzyñ reseptini ýazsañyz.su ugurdan paýlan$ykda men ýatyp galypdyryn öytyan.(etsiz naharlar bolsa has gowy(kop isleya diyayman)).yazgylarynyza gara$yan

Dowamy »

3841 23
Köneler, 9 years ago


Türkmen binasy

Salam agzalar!geliñ ýene de tire taýpalarymyz,dessurlarymyz barada gürrüñ edeliñ.ýöne muña mesele gözü bilen däl-de,söýgü gözi bilen bakmana çaly$alyñ.bir göz aýlasak,tireparazlygyñ dowam etýändigi hakykat.dogrudyr-her kime özüniñki,ganyna ýakyn bolan yssy görüner.adam ilki öz ýakynlaryna ýag$ylyk etmek islär(germanýada dogan doganyna añsat añsat k...

Dowamy »

2270 6
Köneler, 9 years ago


Seň üçin we meň üçin

salam mähriban talyplar.bu barada owal hem agzalan bolmagy mümkin weli,ýene-de haýyşdym her kim diňe okaýan ugruny,yurduny,gysgaça öz ugry boyunça watanymyzy hasam ösdürmek üçin nämeler edip boljagyny ýazsa we goşmaçalar sizden

Dowamy »

1144 16
Köneler, 9 years ago


HARY-ZAR bolduň

hary-zar bolduň
adam ogly gelip pany jahana,
pelegiň golundan hary-zar bolduň;
dahan alyp,gol ýetirdiň zybana,
çoh sözlär sen,dile bir azar bolduň.

ili göçer bolsa ýiter ýollary,
ne adamlar gezer,ne-de mallary,
ança adamlaryň gyrnak-gullary,
ol zalym golunda segden har boldu...

Dowamy »

1146 10
Köneler, 9 years ago


Wahh arman

ah yaman gynanyan.talyplar com cokup galayjak yaly.gorkunch.bu yerdaki dostana agzalar,acylan temalar, we yatda galan pursatlar.emma talyplar com turkmenlere darlyk edip bashlan yaly.ulanylysy amatly we hemme yagdaylar goz onne tutulan in esasysam butun turkmen talyplaryny kanagatlandyryp biljek(her kimin agzynyn tadyda gora) taze bir saytyn wagty...

Dowamy »

1039 10
Köneler, 9 years ago


Fayl ugratmak

agzalar uly möçberdaki 250mb dan yokary fayllary internetden ugratmak,saklamak,paylaşmak üçin nahili sayt bar?bilyan bolsanyz kömek ediinnnn!

Dowamy »

749 2
Köneler, 9 years ago


Ysrap(israf)

günümizde gözden gaçyan(gaçyryan) zatlan biri ysrap.hawa,aşakdaky temedaky çagalary göremde...bu babatda gurhanda
-ıyin,için,emma ysrap etman!alla ysrap edenleri halamaz!(araf,31)
-ysrap edenler şeytanlaryn doganlarydyr(kardeş)[isra 26,27)
-ysrapçylary(müsrif)helak etdik.[enbiya 9]
-mallaryny ysrap edenlere bir zadam be...

Dowamy »

955 4
Köneler, 9 years ago


Yardam edin

salam talyplar.sizden bir maslahatjagaz sorasam kömek edersiniz-le.men turkiyede yene in azyndan 7 yyl okamaly.men 1 kursy dynan wagtym klasdaş yoldaşlarym okuwyny dynya.bu bolsa şu wagtdan içimi gysydyrya.nadip bu wes-wesi yenip bolar,öz-özüne teselli etman haysy yoluny maslahat beryaniz?

Dowamy »

994 10
Köneler, 9 years ago


Ybadata garşy şeytanyn hileleri

Şeytanyn hileleri kan.ybadata garşy 10 sany möhümi:
1.Allanyn sen ybadatyna ihtiyajy yokdur-diyer.(amalyn peydasy yapana barar)
2.Alla rahym,kerimdir.seni hem bagyşlar diyer.(lokman suresi,33 ayaty we meryem suresi 63 ayaty)
3.sen ybadatlanda barybir kem bar.biderek kösenyan diyer.maide suresinde"Alla dine yagşyzadalan ybadatla...

Dowamy »

1582 12
Köneler, 9 years ago


Görogly

Sanalgyja şadessanlarymyzdan biri bolan görogly şadessany ny bilmeyaniniz az bolsa gerek.dıliniñ sadalygy,terbiyeçilik ähmiyeti boyunça-da gymmatly eser.halk arasynda bagşylar tarapyndan dilden dile geçirilip gelınipdir.15 asyrdan son türkmen milletinin we türkmençiligin kemala gelmesinde uly rol oynan eserdir.mati kosayew,ahmet bekmyradow,baymuham...

Dowamy »

1261 8
Köneler, 9 years ago


Agsamyn hayryndan...

millet,turkiyede sagat 12.30.bu hepde synaglarynyz bardyr.ertir namazyna turmaly,enshalla.hemmanize ustinlik arzuw edyan.men ucinem doga edewerin.agsamyn hayryndan ertirin sheri.

Dowamy »

1423 41
Köneler, 9 years ago


Azat soygi

turkmen dessanlarynyn kopusinde azat soygi meselesi gozgalypdyr(diyyarler).eysemde,agzalar sizin pikirinizce azat soygi nahili soygi,soygin kanunlary barmy?men dessanlardaky azat soygi barada pikrim basgacarak.

Dowamy »

1062 9
Köneler, 9 years ago


Maslahatynyz

mekdepde dostum bardy,onda-da nahili dostdy.yokary okuwa men dasary yurda gitdim,ol Tm.da dowam etdi.1.5 yyldan son kanikula bardym.menem uytgedim,olam uytgapdir,ozem garsylykly ugurlara.men gunaden gacyan,o kowalaya.men maslahat beryan,o meni yrmana calysyar.garaz ara ep esli acylypdyr.owal arassa dostun gitdikce bozulyarmuna goz yumup durup bilem...

Dowamy »

929 6
Köneler, 9 years ago


Synaglar(ekzamen)

salam agzalar!sizden bir hayys,her kim tm.daky dasary yurtlara gitmek ucin gecirilyan synaglar barada bilyanini yazsa,belki tanys bilislerimize peydasy deger.

Dowamy »

982 6
Köneler, 9 years ago


Demokratiya

adamlar demokratiya name?türkmen hökümeti halkyn önünde borçlaryny yerine yetiryarmi?

men asyl gaygylanyanym türkmen halky döwletin önündaki borjuny unudana menzeyar.

Dowamy »

1808 15
Köneler, 9 years ago


Güna kimde?

salam gadyrly talyplar.may ayy geldi.yaşlarymyz yokary okuw ekzamenlerine has-da ykjam tayyarlanmana başladylar.köpünüz talypsynyz we tm. ekzamenlerine girip görensiniz.halk arasynda 2-3 yyl önkü 'öz güyjyne okuw yok' diyyan gepler az-kem yatyşdy,emma yene-de dowam edyar.men pikirimçe bu yerde 80% güna çaganyn özünde we 10% ene atasynda.galan 10% e...

Dowamy »

1197 29
Köneler, 9 years ago


Türkmensin

hormatly agzalar,bu saytda watanymyz hakda tankydy temalar köpürak yazylyar.eysem-de türkmenlere öwünmage zat yokmy? tabigy baylyklar bolsun,sport,tehnika,sungat,we başga temalarda.bu barada nesip bolsa köp zat yazmakçy.siz-de bilyanlerinizi yazayyn bu yere.

Dowamy »

1048 7
Köneler, 9 years ago


Kömek

bagyşlan agzalar.kompyuterimde paroly yatda sakla düwmesini basypdyryn weli bu yagdayy düzedip bolyamy we nadip?

Dowamy »

911 8
Köneler, 9 years ago


;jemagat; çylar we yslam dini

sonky yyllarda yurdumuzda jemagat,nurçylar we ş.m kabir dini toparlanşyklar barha yaygynlaşyar.bularyn maksady name? we name üçin yaşlarymyz köpçülükleyin bu toparlanşyklaryn toruna düşyarler?we bularyn maksady name? gen galyan zadym yaşlar şolar diyip ene atasynyn garşysyna gitme derejesine baryarlar.bu temada agzalaryn pikirini-de bilesim gelyar.

Dowamy »

1290 40
Köneler, 9 years ago


Turkiyede TCS

turkiyede okayan talyplar we okamak isleyanler:bu yyl turkiyede-de TCS(talyp hakly)synagy geçirilyar.son dokument tabşyrma 8-nji aprel.gyzyklanyan bar bolsa YTB.GOV.TR saytyndan maglumat alyp bilerler.(çepde bursluluk sinavı) diyip bölüm bar.
ŞOWLULUK.......

Dowamy »

950 1
Köneler, 9 years ago


Yolöten,momatay

yolötenin marydan baranda ikinji ya üçünji obasy momatayda 3-4 yyl bari uniwersitede tayyarlyk kurslary berilyar we her yyi 40-45 adam arzuwyna yetyar.kurslar esasan fizika,matematika we taryh derslrinden berilyar.geçen yyl döwlet olimpsyadasynda fiz-mat dan altyn medalyn 4isem momataya nesip etdi.size göra onun üstünlüginin syry namede?

Dowamy »

4132 29
Köneler, 10 years ago


Mts-sorag

tm.da yashayan gardashlar,bu mts hachan acylyar, 26 syna doglan gun bar weli...

Dowamy »

813 3
Köneler, 10 years ago


Göz barada

sonky döwürde gynansak-da tm.da äynek dakynyanlaryn sany yokary depginler bilen artyar.munun sebäbi nämeden bolup biler?görüşü pesler üçin linzadan we äynekden başga oňyn çykalga yokmy?

Dowamy »

1357 32
Köneler, 10 years ago