Şeytanyn hileleri kan.ybadata garşy 10 sany möhümi: 1.Allanyn sen ybadatyna ihtiyajy yokdur-diyer.(amalyn peydasy yapana barar) 2.Alla rahym,kerimdir.seni hem bagyşlar diyer.(lokman suresi,33 ayaty we meryem suresi 63 ayaty) 3.sen ybadatlanda barybir kem bar.biderek kösenyan diyer.maide suresinde"Alla dine yagşyzadalan ybadatlaryny kabul eder."(hadys_akly bolan nebsine uymaz,ybadat eder Allan rahmetine garaşar."kabul boljagyny bolmajagyny dine O biler.parzlary okamamak uly güna) 4.şu wagt dunyan aladasyny et,elin ginat wagty rahat ybadat edersin diyer.(hadysda bu günkü wezipelerini ertelanler zyyan çekti diyyar.kimin naçe wagt yaşajagyny Alla kesgitlar) 5.ybadatlar terk etdirip bilmanson,çalt çalt oka namazyny diyip harsallaşdyrmak islâr. 6.ryya.Alla razylygy üçin dal de,göz üçin ybadat. 7.ybadatlary gowy gördürmemek islar.sen yaly akylly adam bu zamanda ybadat etyar. 8.ilden gizlenip ybadat et ,şeytsen Alla seni ynsanlara söydürer diyer.Bu da ryya bolyar. 9.ybadat etmek gerek dal.takdyryn owaldan yazylan.jennet ya jahennem yazylan bolsa,et etme parhy yok diyer.(ybadat peydalydyr.Allan rahmedıne garaşyan.ybadat etmek gulun wezipesidir.ybadat edenlere azap bermesi Onun hikmetine yaraşmaz.Alla ybadat edenleri jennete,etmeyanleri jahenneme atjagyny wada berendir.hadysda 'hiç kim ybadat sebabi bilen jennete girmez'jennet nygmatlary ybadat edenler üçin yaradylan.bu yerde onun üçin'karşılık' we sebap.e üns berilmeli) 10.ybadat etmek owal yazylan bolsa mümkındir.yagny, ybadat etmekde we terk etmekde ynsan mejburdyr.(Alla kalba yrada,erk salandyr.ynsan bir zada erk edip etmemesini döretmez,ony emele getırer.adam bir zady islap islememekde erkindir.bermek Alladandyr.) şeytanyn hilesinden we nebse uymakdan Allaha sygynylyr

Köneler, samat tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir