Salam agzalar!geliñ ýene de tire taýpalarymyz,dessurlarymyz barada gürrüñ edeliñ.ýöne muña mesele gözü bilen däl-de,söýgü gözi bilen bakmana çaly$alyñ.bir göz aýlasak,tireparazlygyñ dowam etýändigi hakykat.dogrudyr-her kime özüniñki,ganyna ýakyn bolan yssy görüner.adam ilki öz ýakynlaryna ýag$ylyk etmek islär(germanýada dogan doganyna añsat añsat karz bermez,i$ bilmese i$ bermez,belle$ilen wagtdan 30 sek gijä galaýsañam minnet eder-olaryñ medenýeti.biz üçin birhilem bolsa).gökleñ,ýomut,çowdur,ärsary,alili,teke,saryk,salyr we näme diýjegimem bilemok-tatlar(çärjewliler) esasy ulurak tirelerimiz.hersiniñ dilinde,dessurunda biraz tapawut bar,hersi bir aýratynlygy bilen ýada gelýär halk arasynda.bular ugrunda barmy bilmedim,ýöne umumy bir tirä sypat ýöñkemek dogry dälmikä diýýän.men-ä $olañ her birinden oñada-erbede,merde-namarda,uýatla-ganjyga...du$dum.milletimize ruhnamada belleni$i ýaly,bütewi türkmen ady berilmändir taryhda.türkmen diýlende tireler we olañ ba$yndaky hanlar,serdarlar we olañ gurury,mençilligi we du$mançylygy göz öñüne gelipdir.bu günem tire adymyzdan "sypatymyz",welaýat adyndan "ikinji sypatymyz" dile ýa-da akla gelýär.ugrunda bardyram belki,tekeler gopbamsy,saryklar gyzmarak,salyrlar gödegräk,balkan ýomutlary öwünjeñ,a$gabat we töweregi ýeñles,"taty ursañ dost bolar",köpbilmi$ alililer...bu ýazanlam ûçin bagy$laweriñ,hak bolmasyn,özüm ynanamok,käbirine ynanmak islämok. Tire taýpa diýlene meñ gözüme däp dessurlary gelýär we olary analiz etmek aklyma gelenok.ýagny ,gowy tarapyny görmäne çaly$ýan(erbet tarapy barmyka!). Сизем агзалар,хер бириниз дурли велайатлардансыныз,öz tiräñiz,aýratynlyklarybarada dolyrak ýazsañyz,türkmeni giñligi bilen tanar ýaly gowy bolar diýip hasap etýän

Köneler, samat tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir