Türkmen terbiyesi we yaşlar

adamlar,durmuşdaky göryanlerime gaty gynanyaryn.yokardanam goldaw gerek weli, bilyanje zatlarymyzam yerine yetiremzok.millet hökmünde baryan yolumuzuň soňuny bir Alla bilyar.gelejegimiz bolan yaşlara berilyan terbiye we olaryn kabul etyan derejeleri,propogandanyn yetiryan zyyanlary...
mekdeplerden başlap uniwersitetlere çenli bilim terbiye o...

Dowamy »

794 2
Köneler, 10 years ago


TÖMER gündeliginden

tömer gündeliginden

Dowamy »

940 3
Köneler, 10 years ago


Goşgular

öweztagan kätibiniň göründi we seniň üstüňde goşgusyny bilyan bar bolsa gayrat edip yazsyn-lanull

Dowamy »

1889 4
Köneler, 10 years ago