günümizde gözden gaçyan(gaçyryan) zatlan biri ysrap.hawa,aşakdaky temedaky çagalary göremde...bu babatda gurhanda -ıyin,için,emma ysrap etman!alla ysrap edenleri halamaz!(araf,31) -ysrap edenler şeytanlaryn doganlarydyr(kardeş)[isra 26,27) -ysrapçylary(müsrif)helak etdik.[enbiya 9] -mallaryny ysrap edenlere bir zadam berman. -mallarynyzy sefihlere(keypi-sapa çekenler)berman!(nisa 5) -jimri(gysganç) bolma,ysrap-da etme.[isra 29) _________________________________________ ysrap maly peydasyz harç etmek,helak etmek,yaramsyz hala getirmek... günlük üns bermeden yasrap etyan zatlarymyza birnaçe mysal getirjek bolsak tokda,suwda,wagtda,pulda,egin eşikde(öz egin eşigmize seretman,ir tozmasyna sebap bolmak),ajykman we doyandan son iymek,sadaka bermekde(sabit bin kays 500 agaçdaky hurman hemmesini sadaka bermekçi bolanda,''hemmesini berman'' ayaty inmiş),çagalan mataç wagtda olan agzyndan kesip sadaka bermek.. ----we yurtda,etrapda,obada munça garyp barka kabirlerinin lyuks durmuşda yaşamasy ysrap dalmi?gazanjy halaldan bolanyn we zekatyny beren üçin ysrap bolarmy?('beren nygmatlarymy ulananlary söyerin'we 'işlane bererin'ayatlary bardyr.)birinin alyn deri bilen gazanan puluna yalnyş göz bilen bakmak!!! we kabir yurtlan ösüşinde ysrap etmezligin möhüm roly bar.

Köneler, samat tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir