Sanalgyja şadessanlarymyzdan biri bolan görogly şadessany ny bilmeyaniniz az bolsa gerek.dıliniñ sadalygy,terbiyeçilik ähmiyeti boyunça-da gymmatly eser.halk arasynda bagşylar tarapyndan dilden dile geçirilip gelınipdir.15 asyrdan son türkmen milletinin we türkmençiligin kemala gelmesinde uly rol oynan eserdir.mati kosayew,ahmet bekmyradow,baymuhammet garryyew,berdi kerbabayew yaly ägirtlerimizin işleri bilen bir kitap halyna getirildi.bu işde çuwal bagşy(magtymguly garly)nyn gatgysy bellenmelidir.kabir alymlar eserin esasynda oguznamanyn yatandygyny nygtayarlar we yeterli deliller görkezyarler.mundan başga-da,türki halklaryn her birinin öz göroglysy bar.türkler onun bolu da yaşandygyny öne süryârler.osmanly soltanlaryna hunkar diyilenem hakykat yöne.we yewropa çeşmelerınde alnyp gaçylan öwez barada maglumatlar bar.turkiyede eposdaky yaly goşgy bilen nagt jogap berişen ozanlar bar.emma turkleriñ görogly dessanynyn göwrümi biziñkiden 4 esse kiçi. Eysem,bizin göroglymyz kimin prototipi,eserin esasynda bolan wakalar yatyamy,haysy wakalar?bu soraglara jogap garaşsyz türkmenistanyn alymlarynyn payyna düşdü.

Köneler, samat tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir