Saudi Aramco kompaniýasy I çärýekde 25% arassa girdejisini ýitirdi

Saudi Aramco kompaniýasy I çärýekde 25% arassa girdejisini ýitirdi

Saud Arabystanyň Saudi Aramco nebit döwlet kompaniýasynyň arassa girdejisi 2020-nji ýylyň birinji çärýeginde ýyllyk aňlatmasynda 25%, ýagny 16,661 milliard dollara çenli pese düşdi, ýöne 2020-nji ýyl üçin maliýe çykdajylary boýunça çaklama 25-30 milliard derejesinde s...

Dowamy »

77 0
Bilim, 2 weeks ago


«PSŽ-niň» futbolistleri Liga 1-de gazanylan ýeňşiň şanyna telefonlar üçin altyn örtükli daşlyklary alarlar

«PSŽ-niň» futbolistleri Liga 1-de gazanylan ýeňşiň şanyna telefonlar üçin altyn örtükli daşlyklary alarlar
“Pari Sen-Žermen” fransuz klubynyň futbolistleri 2019/20-möwsümiň Liga 1-inde gazanan ýeňşiniň şanyna telefonlar üçin altyn örtükli daşlyklary sowgat hökmünde alarlar. Ýatladyp geçsek, möwsüm koronawirus pandemiýasy sebäpli doly tamamla...

Dowamy »

107 0
Sport, 2 weeks ago


Fergýuson Jastin Getjiden näme üçin ýeňilendigini aýtdy

Fergýuson Jastin Getjiden näme üçin ýeňilendigini aýtdy
Garyşyk başa-baş göreşiň (MMA) amerikaly göreşijisi Toni Fergýuson 9-njy maýda UFC 249 turniriniň çäklerinde geçen göreşde özüniň watandaşy Jastin Getjiden näme üçin ýeňilendigini aýtdy, bu barada dixinews.ru belläp geçýär.
Turnir tamamlanandan soň, Fergýuson şeýle diýdi: “Men H...

Dowamy »

148 0
Bilim, 2 weeks ago


Alymlar ýangyjy suwdan öndürmek üçin gurluş döretdiler

Alymlar ýangyjy suwdan öndürmek üçin gurluş döretdiler

Dünýäniň ähli ýerinden alymlar wodorod ýangyjyny suwdan almagyň netijeli usulyny tapmaga synanyşýarlar. Tehasda Raýs uniwersitetiniň hünärmenleri bu ýumşy ýerine ýetirip biljek Gün energiýasynda işleýän gurluşy döretdiler. Bu barada news.ru habar berýär.
“Science Alert” n...

Dowamy »

94 0
Bilim, 2 weeks ago


Türkiýe daşary ýurtly syýahatçylary täze düzgün boýunça kabul eder

Türkiýe daşary ýurtly syýahatçylary täze düzgün boýunça kabul eder
Türkiýe Respublikasy tomus möwsüminiň gelmegi bilen syýahatçylyk pudagyny işjeňleşdirmegi meýilleşdirýär. Munuň üçin ýurduň käbir ministrlikleri, şol san-da Medeniýet we syýahatçylyk ministrligi sagdyn syýahatçylyk sertifikasiýa meýilnamasyny ýola goýmagy maksat edinýär. Bu...

Dowamy »

87 0
Bilim, 2 weeks ago


«Türkmenhowaýollary» Aşgabat — Balkanabat howa gatnawyny ýatyrdy

«Türkmenhowaýollary» Aşgabat — Balkanabat howa gatnawyny ýatyrdy

2020-nji ýylyň 11-nji maýyndan «Türkmenhowaýollary» agentligi Aşgabatdan Balkanabada gatnaýan gatnawy ýatyrdy. Mundan öň, bu gatnaw hepdede 2 gezek amala aşyrylýardy. Bu barada agentligiň habaryna salgylanmak bilen ArzuwNews habar berýär.

«Türkmenhowaýoll...

Dowamy »

206 2
Bilim, 2 weeks ago


Hytaýda syýahatçylyk gaýtadan dikelýär

Hytaýda syýahatçylyk gaýtadan dikelýär

Hytaýda syýahatçylyk ýene-de dikeldilip başlandy. Içerki bazarda aýlanýanlaryň sany 23 mln adamdan geçdi, bir günüň dowamynda olar 1,3 mlrd dollardan gowrak sarp etdiler. Syýahatçylar HHR-iň territoriýasyndaky ajaýyplyklaryň 70%-ine barmaga, aýlanmaga mümkinçilik gazandylar. Bu barada Euronews h...

Dowamy »

86 0
Bilim, 2 weeks ago


Superkompýuter COVID-19-a garşy has netijeli serişdeleri tapdy

Superkompýuter COVID-19-a garşy has netijeli serişdeleri tapdy

Maýns uniwersitetiniň alymlary koronawirus infeksiýasy bilen göreşde has netijeli serişdeleri anyklamak üçin MOGON II superkompýuterini peýdalandylar, bu barada REN TW-kanalyna salgylanmak bilen Trend habar berýär.
Barlag işi iki aý dowam etdi. Onuň netijeleri uni...

Dowamy »

120 0
Bilim, 2 weeks ago


Milliarder Bernar Arno şu ýylda rekord dereje $30 mlrd ýitgi çekdi

Milliarder Bernar Arno şu ýylda rekord dereje $30 mlrd ýitgi çekdi

Louis Vuitton Moët Hennessy fransuz kompaniýasynyň ýolbaşçysy Bernar Arno 30 milliard dollardan gowrak ýitgi çekdi. Şeýle maglumaty Bloomberg Billionaries Index agentligi getirýär, bu barada “Medikforum” portaly habar berýär. Bellenilip geçilişi ýaly, bu koronawirusyň...

Dowamy »

105 0
Bilim, 2 weeks ago


Italiýada dünýäde koronawirusdan ilkinji sanjymyň döredilendigini habar berdiler

Italiýada dünýäde koronawirusdan ilkinji sanjymyň döredilendigini habar berdiler
Italýan alymlary olara dünýäde COVID-19 koronawirus pandemiýasyna garşy göreşde kömek etjek ilkinji täsirli sanjymy döretmegiň başardandygyny habar berdiler. Bu serişdäni eýýäm barlaghana syçanlarynda barlagdan geçirip gördüler, bahym ony adamlarda synap görmäge...

Dowamy »

119 0
Bilim, 2 weeks ago


Ekspertler çaýyň saglyga peýdaly bolmagynyň sebäbini aýtdylar

Ekspertler çaýyň saglyga peýdaly bolmagynyň sebäbini aýtdylar

Çaý esasan gurplandyryjy serişde hökmünde ulanylýar, ýöne barlag geçirijileriň maglumatlary boýunça, dürli keseller bilen göreşmäge kömek edýär we yzygiderli kabul edilen ýagdaýynda adamyň organizmini berkidýär. Bu barada dni24.com saýtynda bellenilip geçilýär.
Çaý...

Dowamy »

91 0
Bilim, 2 weeks ago


UFC 249-da Jastin Getji nokaut bilen Toni Fergýusony ýeňdi

UFC 249-da Jastin Getji nokaut bilen Toni Fergýusony ýeňdi
Dünýä sporty pandemiýadan soň özüne gelýär. 2 aý durgunlykdan soň, MMA-promouşen UFC 249 ahyrsoňunda Jeksonwilde geçirdi. Jastin Getji bäşinji raundda Toni Fergýusony nokaut bilen ýeňmegi başardy we UFC-niň ýeňil agramda wagtlaýyn çempiony adyny aldy. Bu barada Day.Az saýty Вести sal...

Dowamy »

106 0
Sport, 2 weeks ago


Ferrari pandemiýa sebäpli täze modelleriň premýerasyny soňa goýdy

Ferrari pandemiýa sebäpli täze modelleriň premýerasyny soňa goýdy
Superkarlary öndüriji Ferrari kompaniýasy koronawirus pandemiýasy sebäpli täze önümleriň premýerasyny azyndan dört aý soňa goýmaly bolýar. Bu barada motor.ru habar berýär.
Koronawirus pandemiýasy awtoöndürijileri önümçiligi saklamaga we geljek üçin meýilnamalary düýpgö...

Dowamy »

65 0
Bilim, 2 weeks ago


Nebit gaz ulgamy

Nebit-gaz pudagynda ýokary netijeleriň gazanylmagynda ylmy gözlegleri amala aşyrmak arkaly çuňlukdaky tebigy baýlyklaryň ýerlerini seljermek we gor mukdaryny anyklamak, ulanyş mümkinçiliklerini özleşdirmek, olary gaýtadan işlemegiň tehnologiýasyny ylmy taýdan esaslandyrmak onuň ýokary derejede ösmegini şertlendirýär. Bu wezipeleriň üstünlikli çözül...

Dowamy »

65 0
Bilim, 2 weeks ago


SAGLYGYMYZYŃ GORAGLYLYGY UGRUNDA

Durmuş we ykdysady ösüşiň esasynda ynsan saglygynyň goraglylygyny has-da pugtalandyrmak, keselleriň öňüni almak, sagdyn iýmitlenmegiň kadalaryny we düzgünlerini ornaşdyrmak bilen, ilatyň saglygyny berkitmek, adam ömrüniň ortaça dowamlylygyny artdyrmak we sagdyn durmuşda uzak ýaşamagyny gazanmak maksady bilen ýörite ylmy-çäreler öwrenilýär. Bütindü...

Dowamy »

74 0
Bilim, 2 weeks ago


Alymlar ysyň artykmaç agrama täsir edýändigini ýüze çykardylar

Alymlar ysyň artykmaç agrama täsir edýändigini ýüze çykardylar
Alymlar ys bilen ýagyň ýygnanmagynyň arasyndaky üýtgeşik baglanyşygy anyklamagy başardylar. Bu barada “Nature Communications” žurnalyna salgylanmak bilen tvbrics.com saýty habar berýär.
Ýatladyp geçsek, öň alymlar ys alyş bilen madda çalşygynyň baglanyşyklydygyny subut et...

Dowamy »

105 0
Bilim, 2 weeks ago


BSGG-niň ýolbaşçysy koronawirus garşy göreşiň iň netijeli serişdesini aýtdy

BSGG-niň ýolbaşçysy koronawirus garşy göreşiň iň netijeli serişdesini aýtdy
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň baş müdiri Tedros Adanom Gebreýesus planetamyzyň 3 milliard ýaşaýjysynda suw üpjünçiliginiň we sabynyň ýokdugyny ýatlatdy.
Eliňi sabynlap yzygiderli ýuwmak bolsa COVID-19-a garşy iň gowy serişdeleriň biri bolup durýar. Ş...

Dowamy »

121 0
Bilim, 2 weeks ago


8-nji maýdan käbir awtobus gatnaw ugurlaryna üýtgeşme girizilýär

8-nji maýdan käbir awtobus gatnaw ugurlaryna üýtgeşme girizilýär
«Нейтральный Туркменистан» gazetiniň habar berşi ýaly, 2020-nji ýylyň 8-nji maýyndan «Türkmenawtoulaglary» agentligi Aşgabadyň käbir awtobus gatnaw ugurlaryna üýtgeşmeleri girizýär:
№1 «Awtokombinat — Aeroport»
Awtobus Awtokombinatdan ugur alyp, A.Nyýazow şaýoly...

Dowamy »

176 0
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Nury Halmamedow adyndaky VI halkara festiwaly “Dutaryň sesleri”

С 28 октября по 3 ноября 2020 года запланировано проведение VI Московского Международного Фестиваля искусств «Звуки дутара» им. Нуры Халмамедова
Подача заявок до 1-го сентября
1 тур с 1-го сентября по 1-е октября
Финал 28 октября
Гала-концерт 3-го ноября
Полную информацию Вы можете получить на сайте dutar-sounds.r...

Dowamy »

97 0
Bilim, 3 weeks ago


9-njy maýda Aşgabatda konsert geçiriler

Telefon belgiňiz:
(+993 12) 94-16-00 / 01.
9 мая 2020 года в 19:00, в Cafe-bar&Karaoke "Saraýly House" состоится джазовый концерт под управлением Ровшена Непесова.

Бронирование столов по телефонам: (+993 12) 94-16-00 / 01.

Dowamy »

108 0
Bilim, 3 weeks ago


Fransuz klublaryna 225 million ýewrolyk ýardam

Fransuz klublaryna 225 million ýewrolyk ýardam

2019/2020 futbol möwsümi juda ir tamamlanan Fransiýada federasiýanyň we ýurduň degişli edaralarynyň tagallasy bilen 1-nji we 2-nji ligalardaky klublara kömek berler. Aýratynam teleýaýlymlardan gelýän girdejiniň belli bir böleginiň öwezini dolmak maksady bilen şeýle-de mart–aprel–maý aýla...

Dowamy »

105 0
Bilim, 3 weeks ago


Fransiýa adatdan daşary ýagdaý režimini 24-nji iýula çenli uzaltmakçy bolýar

Fransiýa adatdan daşary ýagdaý režimini 24-nji iýula çenli uzaltmakçy bolýar

Fransiýada saglygy goraýyş pudagynda “adatdan daşary ýagdaý režimi” 24-nji iýula çenli uzaldylar. COVID-19 koronawirusyna garşy göreş üçin girizilen “adatdan daşary ýagdaý režiminiň” iki aý uzaldylýandygy barada Frans-Press agentligi (AFP) Fransiýanyň saglyg...

Dowamy »

114 0
Bilim, 3 weeks ago


ABŞ koronawirusa garşy sanjymy 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli döretmegi meýilleşdirýär

ABŞ koronawirusa garşy sanjymy 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli döretmegi meýilleşdirýär
ABŞ-nyň hökümeti koronawirusa garşy sanjymy döretmek işini 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli tamamlamagy meýilleşdirýär. Bu barada gazeta.spb.ru habar berýär.
“Şeýle sanjymyň döredilmegi başa barmajak iş däl, tersine, mümkin bolan işdir” – diýip, alle...

Dowamy »

127 0
Bilim, 3 weeks ago


«Türkmentelekom» EAK degişli ugurlar boýunça hünärmenleri işe çagyrýar

«Türkmentelekom» EAK degişli ugurlar boýunça hünärmenleri işe çagyrýar

«Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kärhanasy birnäçe boş iş orunlaryny hödürleýär. Hususan-da,
- Ulgam administrator hünärmeni.
Bildirilýän talaplar: bilimi (Ubuntu Server, Centos, Windows 2003/2008/2012 Server) VMware wirtualizasiýa ulgamynda a...

Dowamy »

144 0
Bilim, 3 weeks ago


Neýmar “Barselona” geçmek üçin 100 mln ýewrodan ýüz öwürdi

Neýmar “Barselona” geçmek üçin 100 mln ýewrodan ýüz öwürdi

“PSŽ-niň” hüjümçisi Neýmar fransuz kluby bilen şertnamany uzaltmak islemeýär. Bu barada metaratings.ru habar berýär.
Çeşmäniň maglumatlary boýunça, 28 ýaşly braziliýaly oýunçy “PSŽ” bilen şertnamany uzaldan ýagdaýynda 100 million ýewro möçberinde bonus almalydy. Ýöne...

Dowamy »

169 0
Sport, 3 weeks ago