Gündizki uky üçin iň amatly wagt aýdyldy

Gündizki uky üçin iň amatly wagt aýdyldy
Biologiýa ylymlarynyň doktory Wladimir Dorohow "Weçernaýa Moskwa" bilen bolan söhbetdeşlikde dynç almak üçin gündiz näçeräk uklamalydygyny aýtdy. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

Onuň sözlerine görä, günüň dowamynda, takmynan, 20 minut ýatmak ýeterlikdir.

"20 minutdan...

Dowamy »

306 1
Bilim, 1 month ago


Ekwadorly jübüt ýaşap­ ýören iň garry är-aý­al hökmünde ykrar edi­ldi

Ekwadorly jübüt ýaşap­ ýören iň garry är-aý­al hökmünde ykrar edi­ldi
Ekwadorly Hulio Sezar­ Mora (110 ýaşynda) w­e Waldramina Kinteros­ (104 ýaşynda) häzirk­i wagtda ýaşap ýören ­iň garry är-aýal hökm­ünde ykrar edildi. Bu­ barada Euronews haba­r berýär.

Hulionyň doganoglany ­olary 1934-nji ýylda ­tanyşdyrypdyr. Olaryň­ arasy...

Dowamy »

321 1
Täzelikler, 2 months ago


Türkiýede koronawirusyň has üýtgän genleri tapyldy

Türkiýede koronawirusyň has üýtgän genleri tapyldy
Türkiýeden genetikleriň we epidemiologlaryň topary täze görnüşli koronawirusyň ýygy-ýygydan üýtgeýän genini kesgitlediler. Alymlar üýtgän wirusyň hassahanalardan akar suwa ýa-da jemgyýetçilik ulaglaryna düşmeginiň heläkçilikli netijelere getirip biljekdigini duýdurýarlar. Bu barada infosmi.n...

Dowamy »

305 1
Bilim, 2 months ago


POEZIÝA

Iň gözel gyzlaryň gözlerinde sen,
Hemem bägül ýaly ýaňaklarynda.
Ot ýaly oglanlaň sözlerinde sen,
Heniz syrylmadyk eňeklerinde.

Aýlanyp durşunda bu täsin dünýäň,
Arzuwyň guş bolup barşynda bar sen.
Birden-ä sen bizi güldürip bilýäň,
Birden bolsa gözümizi ýaşlar sen.

Bahar ýapra...

Dowamy »

169 2
Edebiýat, 2 months ago


BAGT NÄMEDE?

BAGT NÄMEDE?

Şägirt halypasyndan: «Bagt pulda däl» diýen söz näderejede hakykata laýyk gelýär?» diýip sorapdyr.
Halypasy munuň dolulygyna hakykata laýyk gelýändigini aýdypdyr. Muny subut etmekde müşgillik ýok. Çünki, pula düşek satyn alyp bilersiň, emma uky satyn alyp bilmersiň, nahar satyn alyp bilersiň, emma işdä satyn alyp...

Dowamy »

263 0
Edebiýat, 2 months ago


ÝODA SEREDIŇ!

ÝODA SEREDIŇ!

Gije ok geçmez jeňňel diýilýän gür tokaýda azaşan iki sany adam barada eşidipdim. Ol juda howply tokaýmyşyn: ýyrtyjy, ýabany haýwanlaryň mesgeni, özi-de gözedürtme tümlükmişin. Olaryň biri akyldarmyşyn, beýlekisi, müňkürmişin.
Birden gök gübürdäp, ýyldyrym çakypdyr. Şonda müňkür asmana, akyldar bolsa ýagty düşen...

Dowamy »

249 0
Edebiýat, 2 months ago


OÝLANMAN SÖZLESEŇ...

OÝLANMAN SÖZLESEŇ...

8-nji synpda okaýardym. Men mugallymyň öňündäki partada oturýardym. Bir gezek arakesme bolsa-da, daşaryk çykman otyrkak, yzky partalaryň birinde oturýan oglan synpdaşym eli kitap-depderli geldi-de, “Homaýewa, biz haýsy temany geçdik” diýdi. Men geňirgenmek bilen onuň ýüzüne bakdym-da, hiç hili pikirlenmän, şu söz...

Dowamy »

354 1
Edebiýat, 2 months ago


Gowy goşgulardan

Şeyle golay yaşasa-da bir wagtlar,
Käte ayra düşyär adam-adamdan.
Seniň bilen bile geçen pursatlar
Ömürbaky çykmaz meniň yadymdan.
Läläm, seni ömürbaky unutman,
Biler bolsaň, şu zeyilli yigit men.

Senem yüregiňde saklasaň adym,
Öňküdenem artar kalbymda şadym,
Birdenem... unudyp, alaysa...

Dowamy »

181 0
Edebiýat, 2 months ago


Goşgy setirleri

Käte yeke çykyp gijeden-gije,
Käte şägirtlerin yzyna tirkäp,
Gijeler ogurlap towukdyr jüyje,
Bir ogry yaşanmyş obany çürkäp.


Asyl bir oba däl onuň çürkäni,
Köp yerlere yeten eken yzasy.
Ahyr bir gün...
Ajayyp bir yaz güni
Dolanmyşyn o bendäniň kazasy.

Üyşüşip bir...

Dowamy »

165 0
Edebiýat, 2 months ago


Goşgy

Ýigidiň ýüregi
ýanyp duran ot.
Eý,gözel gyz, seresap
golaýlaşsaň,ýakmagy mümkin,
bol, seresap.
Oda
bar,ne-de bir ynsap.
Onda ne haýa
Ýigidiň
Hanjar bilen
ýüregi-ýiti bir hanjar,
gyz,seresap bol,seresap,
bolsa oýun etmek kyn.
Eý,gözel
Awunmagyň juda

Dowamy »

132 0
Edebiýat, 2 months ago


"Garasharmyn?!"

Gitsem eger yarym uzak erlere
Geljegimi duyup yar garasharmyn?!
Bilmesem gurleship gormesen meni
Gorshjegimizi bilip yar garasharmyn?!

Seni soyse ozge yigit soygusin aytsa
Soyyan diyip oz erkine goymasa
Gelip senden jogabyny sorasa
Soyyanim bar diyip mana garasharmyn?!

Gunler g...

Dowamy »

185 1
Edebiýat, 2 months ago


Kör söýgi 6- nji bölüm

Ellerini silkip, onuň sözlerini böldi:
—Men edepsizlik etme kemini goýmadym, Bibi! Sen durmuşa çykmandyň... men şol wagtlar oňa hatam ýazdym... Saňa-da diýmäge utandym-da... hut öz elim bilenjik özüne berdim.—Bibi demini alman diňleýärdi. Sadap, hamala, bu zatlary doly aýtmaga güýjüniň ýetmezinden çekinýän dek, çalt-çalt gepläp dowam etdi.—O...

Dowamy »

280 1
Edebiýat, 2 months ago


Kör söýgi 5- nji bölüm

—Gyzym, düşeklerimi ataweri, ýataýyn men...
Sadap edaly gepledi:
—Bolýa, kaka... Çaýam-a demläp goýupdym...
—Aý, ýok, çaý meýlim ýok—diýip, Myrat aga içki jaýa geçensoň jogap gaýtardy.—Olarda çaý içme keýpinden çykdyk.
Sadabyň ejesi Abat daýza bilesigelijilik bilen adamsyna ýüzlendi:
—Goňşular nämä çagyrypdyrlar?...

Dowamy »

229 0
Edebiýat, 2 months ago


Kör söýgi 4- nji bölüm

Daşardaky tagta sekiniň üstünde kimdir biri ýatyrdy. Ýöne Sadap onuň kimligini bilip bilmedi.
Ol diýseň kän oturdy. Daňdana golaý ejesi Abat daýza çykdy.
—A gyz, näme işleýäň bu ýerde?—diýip, Abat daýza jaýyň düýbünde çugutdyryp oturan gyzynyň ýanyna baryp, howsala bilen pyşyrdady.—Kakaň göräýse nätjek?!
Öňem göwün maksadyna ýe...

Dowamy »

255 4
Edebiýat, 2 months ago


Kör söýgi 3- nji bölümi

Ese-boýa galyp, Sylap ýigit dagy bolmady. «Tüýs çynar ýaly» diýilýänlerden boldy. Onuň nurana keşbem, salykatlylygam köplere «gaýry dur» diýýärdi. Ýigidiň adam dilden-dile geçýärdi, agyzdan-agza. Obada ony sylamaýan ýokdy. Ady mydama «Sylap jandy».
Ýigidiň ýekeje kemi bardy. Ol ýaşynyň eýýäm otuza golaý at salýandygyna seretmezden, öý-işik b...

Dowamy »

301 5
Edebiýat, 2 months ago


Kör söýgi 2- nji bölüm

Sadap bilen Sylabyň toýy hem iliňkiden üýtgeşik bolmady. Kemem bolmady, artygam. Adaty, döwrebap türkmen toýy boldy. Ýöne birje zat üýtgeşik boldy: öňki toýlaryň ählisinde agzyna suw alan dek oturyp gidýän kolhozyň başlygy Baba aga söz sözledi. Ba-aý, onuň gepläýşini dagy diýseňiz-läň! Sylaby asyl ýerde-gökde goýmady.
—Sylap ýaly gowy ogul d...

Dowamy »

239 0
Edebiýat, 2 months ago


Kör söýgi 1-nji bölüm

Sadap böwrüne dürtülen dek, tisginip oýananda, daň saz berip, töwerek gowy ýagtylypdy. Muňa gyzyň ýüregi aşak gaçana döndi. Gözlerini töwerege aýlady. Öňküje ýerinde goluny ýassanyp, düşeksiz-ýassyksyz uklap ýatan Sylaba nazary düşende, huşy ýerine geldi. Hasanaklap, gupbaly tahýasyny gözledi. Ony geýensoň, ýene öňküsi dek edip, ak ýüň ýaglygy maňl...

Dowamy »

280 0
Edebiýat, 2 months ago


Diri ölüm (bolan waka)

Alyşir Zülfiýany görmäge çekinýärdi. Ol ýöne beren sözinde tapylmak üçin öz boýnundaky daşary ýurtdan ýörüte Zülfiýa üçin ýasadyp gelen altyn zynjyryn hökman gowşurmalydy. Onyň basym toýydy.
Ýöne Zülfiýaň özini nähili garşylajagy belli däldi
Ýüregine daş baglap öz 4 ýyllap söýen gyzyny görmäge gitdi.
Oňa öz diliň bilen bagtly...

Dowamy »

346 1
Edebiýat, 2 months ago


BSGG koronawirus pandemiýasynyň tamamlanjak möhletini aýtdy

BSGG koronawirus pandemiýasynyň tamamlanjak möhletini aýtdy
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň baş müdiri Tedros Adhanom Gebreýesus brifingde COVID-19 hem-de 1918-nji ýyldaky «ispan dümewi» bilen bagly ýagdaýy deňeşdirip, häzirki pandemiýanyň tamamlanjak möhletini hasaplady. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

«Biziň ýagda...

Dowamy »

621 3
Edebiýat, 2 months ago


Gonamçylykdaky adam ady ýazylan ýarty kerpiç (bolan waka)

Işe barýan ýolymyň gyrasynda bir gonomçylyk bar.
Men şo taýdan her gezek işe gidemde özümçe ýatanlara aýat okap geçýardim
Bu gün howa gaty yssysy.
Jokrama ýalyn öwüsýardi.
Menem, öýe irräk gel täze gelin çagyrýas diýensoňlar, işden irräk jogap alyp gaýdym
Ýolymy has-da ýakynlatmak üçin ýaňky öwülýaň içi bilen, u...

Dowamy »

459 1
Edebiýat, 2 months ago


Okalmadyk hat ( bolan waka oýlanlasy)

Gözüm agyrýar,diýip jaň edeňde ýüregim awady, saňa bildirmejek bolup zordan dymdym
Göziňe näme boldy, gije birden soň agşam nireden gelýärdiň,diýip soramda, ýüziň ugryna dost oglanyň bäbegin ýuwdyk, diýipdiň, daňdan tuzuryp bolsa gözüm agyryar diýýaň...
Indi 7 aýyň içidir, men seniň bilen gepleşip ýörenime, ýöne şonda- da her gezek...

Dowamy »

348 1
Edebiýat, 2 months ago


Almaly berhiz howply — «Rospotrebnadzor»

Almaly berhiz howply — «Rospotrebnadzor»
«Rospotrebnadzor» diňe almadan ybarat bolan berhizleriň saglyga howp salýandygyny duýdurdy. Şeýle ýagdaýlarda bedene aşa köp süýüm girýär, bu bolsa kolit, baş we gastrit kesellerini güýçlendirýär diýip, edaranyň metbugat gullugy habar berýär. Muny RIA Nowosti ýetirýär.

«Almada gaty süýü...

Dowamy »

241 2
Bilim, 2 months ago


Okunmeli boljak ekenim...

Ol gyz bilen
çynym aýtsam nädip tanyşyp, nädip oňa öwrenşenimi bilmän galypdyrn. Tanyşan
wagtlarymyz ilki salam-selimden başga zat soralanogamdy. Bilemmok, şol gyz hiç
hili gurlemesede diýseň özüne çekdi. Ýuwaşjadan sadady.

Ýok men ony
söýdüm diýsem ýalan sözledigim bolar, söýmedim diýsemem ýalan. Ony özüm...

Dowamy »

383 1
Edebiýat, 2 months ago


Öý dermanhanajygy

Her bir maşgalada öý dermahanasy hökman bolmaly
Zerur bolan wagty lukman gelýançä her adam ilkinji kömegi bermani bilmeli
Kähalatda lukman gerekdäl agyrylar hem bolup bilýar. Onuň uçin lukman çagyrmak zerurlygy hem ýok.
Meselem nahar bişirip otyrkaňyz bilmezlikde eliňizi pyçaga kesdirdiňiz, gelegsizlik etmän, derrew öý dermanh...

Dowamy »

225 1
Bilim, 2 months ago


1-nji sentýabr duýgylary

Bu goşgy meniň iň gowy görýän goşgylarmyň biri we ony şu gün ýagny 1-nji sentýabr "Bilimler we talyp ýaşlar" güniniň öňisyrasynda siz bilen paýlaşmak isledim

1-nji senýabr.

Ýakymly duýgulaň güni,
Synpa dolýan juwan ýürekler bilen
Iň süýji umytlaň ýürklermize
Atygsap-atygsap dyňzaýan güni.
...

Dowamy »

209 0
Bilim, 2 months ago