Noutbugyňyzy zyýan ýetirip biljek zyýanly endikler

Noutbugyňyzy zyýan ýetirip biljek zyýanly endikler

1. Kompýuteri ýorganda ýa-da ýumşak mebelde goýmak. Noutbuklar ýylylygy köp goýberýärler. Noutbuk gaty ýerde duranda, meselem, stolda, onuň aşagyndaky hem-de gapdalyndaky wentilýasion deşikleri açyk bolmak bilen howa akymlaryny erkin geçirýärler. Ýöne siz işleýän noutbugyňyzy özüňiz...

Dowamy »

275 0
Tehnologiýa, 1 month ago


Çykdajylaryňy azaltmak üçin maliýe endiklerini üýtgetmegiň usullary

Çykdajylaryňy azaltmak üçin maliýe endiklerini üýtgetmegiň usullary
1. «Bulgur ýarysyndan doly» ýörelge boýunça ýaşap başlaň. Tygşytlamak islän wagtyň, çäklendirmelerde we mahrum bolmalarda ünsi jemlemek aňsat. Şonuň üçin durmuşa bolan gatnaşygyňyzy üýtgetmäge çalşyň. Tygşytlylyk zerarly gamlanyp başlandygyňyzy duýan badyňyza, şeýle keýpiň h...

Dowamy »

188 0
Bilim, 1 month ago


Adamyň häsiýetini onuň telefony ulanyşyndan bilmek bolýar

Adamyň häsiýetini onuň telefony ulanyşyndan bilmek bolýar
Häzirki zaman dünýäsinde adamy smartfonsuz göz öňüne getirmek kyn. Bu gajet tutuş dünýä boýunça adamlaryň köp bölegi tarapyndan günde peýdalanylýar. Psihologlar adamlaryň telefony ulanyşyndan onuň häsiýetiniň käbir taraplaryny anyklamagyň mümkindigini nygtaýarlar. Munuň üçin synçylygy...

Dowamy »

290 0
Bilim, 1 month ago


Üstünlikli adamlaryň 7 endigi

Baýlyk ýa-da garyplyk – bu endigiň işi. Köp adamlar baý we üstünlikli bolmagy isleýärler, ýöne bu her kime başardanok. Adamlaryň esasy ýalňyşy – dogry endikleriň bolmazlygy. Üstünlikli adamlary haýsy endikleriň tapawutlandyrýandygyny biliň, ony öz durmuşyňyza giriziň we siz hem şeýle bolmaga çalşyň.

1. Ir oýanmak. Üstünlikli adamlary...

Dowamy »

200 0
Bilim, 1 month ago


Lukmanlar çalt oýanmagyň bäş sany ýönekeý usulyny aýtdylar

Eger-de irden oýanmak kyn düşýän bolsa, onda öz adaty ýaşaýyş ýörelgäňizi biraz üýtgetmeli.

Hroniki taýdan ukyňy gowy almazlyk, gan basyşy, nerw ýa-da fiziki taýdan gowşama irdenki ýadawlyga getirip bilýär. Şonuň üçin irdenki ysgynsyzlygyň we parhsyzlygyň keseliň alamaty däldigine we şeýle ýagdaýyň diňe käwagtlar ýüze çykýandygyna il...

Dowamy »

216 0
Bilim, 1 month ago


UFC-niň prezidenti Nurmagomedow — Makgregor rewanşynyň boljak senesini atlandyrdy

UFC-niň prezidenti Nurmagomedow — Makgregor rewanşynyň boljak senesini atlandyrdy
UFC-niň prezidenti Dana Uaýt Russiýanyň ýeňil agram kategoriýasy boýunça UFC-niň çempiony Habib Nurmagomedow bilen titulyň ozalky eýesi irlandiýaly Konor Makgregoryň arasynda gaýtadan geçiriljek göreşiň takmyn senesini atlandyrdy. Habib bilen Konoryň arasynda g...

Dowamy »

374 0
Sport, 1 month ago


Kamaru Usman: Men hiç haçan Habibe garşy göreşmerin

Kamaru Usman: Men hiç haçan Habibe garşy göreşmerin

Kamaru Usman (11-0) UFC-niň «ýeňilmedik» diýen statusy saklaýan göreşijileriniň biri. Munda oňa diňe ýeňil agramda Habib Nurmagomedow (12-0 UFC) we orta agramda Israel Adesanýa (7-0 UFC) bäsdeşlik edip biler.

Ýarym orta agram boýunça çempion Kamaru Usman özüniň ýaňy-ý...

Dowamy »

311 0
Sport, 1 month ago


Men koronawirus keselinden doly gutyldym.

Koronawirus keselden gutylan Hytaýyň raýaty bilen söhbetdeşligiň terjimesi.

Meniň familiýam Szýan, men 44 ýaşymda. Men özim Çunsin şäherinden, soňky bir näçe ýyl bäri Uhan şäherinde zähmet çekýärin.
Men şu gün Şansýa hassahanasyndan çykdym. Men koronawirus keselinden doly gutyldym.

15-nji Ýanwarda öz şäherime Hy...

Dowamy »

551 1
Täzelikler, 1 month ago


Nurmagomedow – Fergýuson göreşiniň petekleri satuwa çykdy

Nurmagomedow – Fergýuson göreşiniň petekleri satuwa çykdy
UFC-niň çempiony Habib Nurmagomedow bilen amerikaly göreşiji Toni Fergýuson 18-nji aprelde Nýu-Ýorkda duşuşarlar. Bu göreş üçin iň gymmat petegiň bahasy 11 157 dollara deň bolar, diýip Ria Nowosti habar berýär.

Bu göreş üçin petekler 31-nji ýanwarda satuwa çykaryldy we...

Dowamy »

262 0
Sport, 1 month ago


«Türkmendemirýollary» VIP wagon hyzmatyny ýola goýýar

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmendemirýollary» agentligi 2020-nji ýylyň 1-nji fewralyndan ýokary amatlyklary bolan VIP wagonlarynyň işini ýola goýmakçy.

Agentligiň otlularyndaky şeýle wagonlar üçin petekleri onuň resmi saýtyndan onlaýn usuly bilen ýa-da demir ýol kassalaryndan satyn alyp bolar.

Dowamy »

385 5
Tehnologiýa, 1 month ago


Täze Konstitusion Kanunyň taslamasy fewralda KHBS-de neşir ediler

Aşgabatda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda geçirilen Konstitusion toparyň nobatdaky mejlisinde iki palataly Parlamentiň — Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň düzümi seljerildi we käbir guramaçylyk meseleleri maslahatlaşyldy.

Şeýle hem dünýäniň köp ýurtlarynyň tejribesinde bolşy ýaly, ýurduň Prezidentiniň haýsydyr bir...

Dowamy »

183 0
Bilim, 1 month ago


Esasy Kanunymyza üýtgetmeler girdi. Halk Maslahatynyň we Mejlisiň ygtyýarlyklary görkezildi

«Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakyndaky» Konstitusion Kanunyň taslamasynda Halk Maslahatyna şu ygtyýarlyklar degişli edildi:

— Mejlis tarapyndan kabul edilen Konstitusiýany, konstitusion kanunlary we beýleki kanunlary makullamak ýa-da ret etmek;

— Mejlis tarapyndan kabul edilen T...

Dowamy »

243 4
Bilim, 1 month ago


Degişeliň

- Sen Ayalyn Bn Toydan On Jynsy Gatnashykda Boldunmy?
- Yok, A Sen?
- Howwa, Yone Men Sen Ona Oylenersin Oytmedim...

Gami Gark Boljak Bolyar, Kapitan Matroslara Yuzlenyar:
- Aranyzda Doga Okap Bilyaniniz Barmy?
Bir Matros:
- Men Okap Bilyan, Yoldash Kapitan!
- Gaty Gowy, Sen Doga Oka, Dileg E...

Dowamy »

585 3
Edebiýat, 1 month ago


Türkmen dzýudoçylary Tel-Awiwde geçirilen Gran-pri ýaryşyna gatnaşdylar

Türkmen dzýudoçylary Tel-Awiwde geçirilen Gran-pri ýaryşyna gatnaşdylar
Türkmen türgenleri 23 ― 25-nji ýanwar aralygynda Ysraýylyň Tel-Awiw şäherinde geçirilen dzýudo boýunça Gran-Pri ýaryşyna gatnaşdylar.

20 ýaşly türgen Hakberdi Jumaýew bäşinji orny eýeläp, oňat netije görkezdi. Ol ysraýylly we ukrainaly türgenlerden üstün ç...

Dowamy »

110 0
Bilim, 1 month ago


Bolliwudyň gözel ýyldyzy “Matrisa – 4” filminde surata düşer

Bolliwudyň gözel ýyldyzy “Matrisa – 4” filminde surata düşer

Öz döwründe uly meşhurlyk gazanan “Matrisa” filmleriniň täze bölüminde surata düşjek artistleriň gerimi giňeýär. Baş keşplerinde Keanu Riwes bilen Kerri-Enn Mossuň surata düşjek kinosynyň artistleriniň hataryna hindi aktrisasy Priýanka Çopra hem goşuldy. Bu barada “Entertai...

Dowamy »

138 1
Bilim, 1 month ago


“Sizi dünýä beren ol Enä tagzym!’’

Mähriban Siz! Gahryman Siz Arkadag!
Sizi dünýä beren Ol Enä tagzym!
Perişde dek nurana Siz Arkadag!
Sizi dünýä beren Ol Enä tagzym!

Siz dünýä inende gün gülüp bakan.
Bulutlar syrylyp dünýä nur saçan.
,,Il ogly bol’’ diýip ak pata beren.
Sizi dünýä beren Ol Enä tagzym!

Mährin...

Dowamy »

140 0
Bilim, 2 months ago


Продукция частного предприятия

Частное предприятие «Ýunus Atabeg» было основано членом Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Нураддином Сатимовым 10 лет тому назад. За это время оно стало успешным и широко известна потребителям своей высококачественной продукцией. Предприятие расположено в городе Дашогуз, по адресу улиц Рухнама 13 «а». Оно производит различную...

Dowamy »

201 0
Tehnologiýa, 2 months ago


Увлекательные соревнования

Состоялись соревнования по волейболу, организованные Дашогузским велаятским отделением молодёжной физкультурно-спортивной организации «Туркменистан» и велаятским комитетом Демократической партии Туркменистана. В них приняли участие команды Туркменского сельскохозяйственного института, управления полиции Дашогузского велаята и сборные команды этрап...

Dowamy »

179 0
Sport, 2 months ago


ERJELLERE ÝEŇIŞLI SEPGIT

Tejen şäherindäki 350 orunlyk sport mekdebinde sportuň basgetbol görnüşi boýunça Ahal welaýatynyň açyk birinjiligini almak ugrunda bäsleşik geçirildi. Oňa welaýatyň Ak bugdaý, Kaka, Sarahs, Babadaýhan, Tejen etraplarynyň we Tejen şäheriniň orta mekdeplerinde okaýan oglan-gyzlardan düzülen toparlar gatnaşdylar. Ýaryş welaýatyň çäginde mekdep okuwçyl...

Dowamy »

100 0
Bilim, 2 months ago


Daýhanlaryň gyşky aladalary

Gyş paslynyň häzirki günlerinde pagtaçy daýhanlarymyz ýerleri ýazky ekiş möwsümine taýýarlamak ugrunda ýadawsyz zähmet çekýärler. Şunlukda ýer eýeleri özlerine berkidilen ýerlerde suw tutmak, atyzlaryň gyra-töwereklerini guran ot-çöplerden arassalamak işlerini dowam etdirýärler. Bu işleri etrabyň öňdebaryjy hojalyklarynyň hatarynda tanalýan Daşoguz...

Dowamy »

91 0
Bilim, 2 months ago


Должный уход за озимой пшеницей

Арендаторы дайханского объединения «Täze durmuş» этрапа С.Туркменбаши Дашогузского велаята намерены вырастить на 650-ти гектарах 1157 тонн высококачественной пшеницы. Производством этой культуры в объединении занимаются более 170-ти арендаторов. Каждый из них своевременно проводит все необходимые агротехнические мероприятия по уходу за всходами ози...

Dowamy »

74 0
Bilim, 2 months ago


Konor Makgregor Donald Serrony 40 sekuntda nakaut bilen ýeňdi

Konor Makgregor Donald Serrony 40 sekuntda nakaut bilen ýeňdi

Başa-baş söweş boýunça iralndiýaly pälwan Konor Makgregor amerikaly garşydaşy Donald Serrony bary-ýogy 40 sekundyň dowamynda nakaut bilen ýeňdi. ABŞ-nyň Las-Wegas Ştatyndaky «T-Mobile» sport toplumynda bolan tutluşyk UFC 246-nyň çäginde geçirildi.

Konor Makg...

Dowamy »

255 0
Sport, 2 months ago


Tom we Jerri oýny 100 milliona ýetdi

Ilkinji gezek 1940-njy ýylda ýaýlyma goýberilen “Tom we Jerri” multfilmi häzire çenli dürli dillere terjime edilip, dünýäniň çar künjündäki körpe tomaşaçylara ýetirildi. William Hanna we Josef Barberanyň döreden animasiýa eserini “Warner Bros” kompaniýasy taýýarlapdy. Geçen ýyl “NetEase” şereketi bu multfilmiň oýnuny döredip, satuwa çykardy. Häzirk...

Dowamy »

124 0
Edebiýat, 2 months ago


Овощи и фрукты – залог здоровья, источник достатка и изобилья

Повышение культуры земледелия-один из главных факторов дальнейшего динамичного развития аграрного сектора экономики.

Выращивание круглый год овощей отражается на насыщенности продовольственного и «зелёного» отечественного рынка, обеспечении изобилия витаминов на нашем дастархане. В регионе всё больше получает популярность строитель...

Dowamy »

85 0
Bilim, 2 months ago


Выступления театрального коллектива

Как известно, сценическое искусство не стоит в стороне от инноваций. Для привлечения зрителя современный театр ищет новые формы воплощения драматургического материала, широко используя передовые технологии, ставя смелые эксперименты. Гармонично сосуществуют на сцене прошлое и настоящее, традиции, инновации.

В течение недели жители и...

Dowamy »

80 0
Bilim, 2 months ago