Honda 3E robotlary

Ýaponiýanyň robot öndürýän kärhanalarynyň biri bolan Honda kompaniýasy öz önümlerini “3E robotic konseption” ady bilen ABŞ-niň Las Wegas şäherinde geçirilen tehnologiýa sergisinde halka hödürlän gününden bäri köpleriň ünsüni özüne çekýär. Bu robotlar beýleki robotlardan tapawutlylykda hereketiniň köp bolmagyny esas alynyp, adamlaryň durmuşyny ýeňi...

Dowamy »

153 0
Tehnologiýa, 1 month ago


Söýgi

Söýgi näme diýip soradym taldan
ol diýdi söýgümi gidirip goldan,
örtenip miwesiz galdym men guzym,
indi miwäm ýok-da
boýum bar uzyn...

söýgi näme diýip soradym Hozdan
hoz diýdi ýenilip bir ajap gyzdan
gabygym gatady çüruşdi maňzym
ondan beýlesinem
özüň bil oglum...!

Dowamy »

171 0
Edebiýat, 1 month ago


Gülkijik

Günlerde bir gün bir irginsiz dilegçi Ependiden onuň eşegini daş ýere münmäge soraýar.
Ependi hem bir bahana tapyp, eşegini bermezligi ýüregine düwýär-de:
- Hezir eşegim öýde ýok-diýip jogap berýär.Onýança eşegi aňňyrýar.Onda ýaňky dilegçi adam:
- Eý, Ependi,sen-o ýalançy ekeniň.Eşegiň bar ýaly-la!-diýýär.
Şonda Epend...

Dowamy »

287 0
Edebiýat, 1 month ago


Şeýdip bolýamy

Şerap satýan molladan soraýarmyş :
Molla aga şerap içmek günämi ?
Molla : Hawa günä .
Şerap satýan: Molla aga siz üzümiň etini iýip suwuny içýäňizde , näme üçin şerabyny içeňizok ?
Molla : Bolýa ... sen sygyryň etini iýip süýdini gatygyny içip....tezegini näme iýeňok ?!
******
Myrat bilen dosty uniwere bar...

Dowamy »

346 0
Edebiýat, 1 month ago


Gaty gülkünç bolmasada bilip goýan ýagşy diýip ýazaýdym

Polisiýa metroda diplom satýan moşennikler gruppasyny ele salypdyr,
“ýöne biz olary goýbermeli bolduk” diýip ekenomika ylymlaryň doktary, seržant Iwanow
aýtdy.
****
-aýtsaňyzlaň samalýot aeroportdan uçup, tä tamožnydan eýlekiden- beýlekiden
geçýänçäň naçe wagt gerek bolar?
- ol seň näme äkidip barýanyňa...

Dowamy »

288 0
Edebiýat, 1 month ago


Partlaýan petardalaryň sesi diňe bir ilatyň asudalygyny bozman, eýsem çagalaryň saglygyna-da zyýan ýetirýär

Partlaýan petardalaryň sesi diňe bir ilatyň asudalygyny bozman, eýsem çagalaryň saglygyna-da zyýan ýetirýär


Türkmenistana petardalary getirmegiň we ony satmagyň gadagandygyna garamazdan, käbir raýatlar olary ýasamak we satmak bilen gazanç etmek isleýärler. Her ýyl Täze ýylyň golaýlamagy bilen petardalar hem-ä ilaty biynjalyk...

Dowamy »

179 1
Bilim, 1 month ago


Bizdäki gudrat – beýnimiz!

Çagalygymda beýniniň görkana güýji bilen bir hatarda, onuň gizlinligi hem ünsümi çekýärdi. Körpe akylym bilen pikirlenerdim: «Beýni nähili işleýär? Düşünjelerimiz akylymyzda nähili aýlanýar? Zehinli kişileriň gözleri has köp yşyk saçýarmyka? Hiç hili beýnisi bolmadyk jandarlaram barmy? Bar bolsa, onda olar dünýämiziň nähili ýerdigini «pikirlenýärle...

Dowamy »

124 0
Bilim, 1 month ago


Türkmenistanly mekdep okuwçylary GDA-nyň ýetginjekleriniň arasynda geçirilen halkara olimpiadada iki sany bürünç medal gazandylar

Türkmenistanly mekdep okuwçylary GDA-nyň ýetginjekleriniň arasynda geçirilen halkara olimpiadada iki sany bürünç medal gazandylar
10 — 15-nji dekabrda Azerbaýjan Respublikasynyň Baku şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň 16 ýaşyny doldurmadyk ýaş ýetginjekleriniň arasynda «Zehinleri taýýarlaýan tejribehana» atly h...

Dowamy »

106 0
Edebiýat, 1 month ago


Azat Dönmezow ― «Ýylyň parlak ýyldyzy»!

Azat Dönmezow ― «Ýylyň parlak ýyldyzy»!
Şu gün «Türkmen owazy» teleradioýaýlynyň binasynda «Ýylyň parlak ýyldyzy ― 2019» bäsleşiginiň jemleji tapgyry geçirildi. Oňa aýdym-saz muşdaklary tarapyndan iň kän ses berlen 10 aýdymçy gatnaşdy.

Bäsleşik SMS ses berlişigi arkaly geçirilýär. Munuň üçin «Türkmen owazy» teleýaýlymy we «Owa...

Dowamy »

220 2
Bilim, 1 month ago


«Türkmenistan: Sport» «El-Klasikony» göni ýaýlymda görkezer

«Türkmenistan: Sport» «El-Klasikony» göni ýaýlymda görkezer
«Türkmenistan: Sport» teleýaýlymy Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlaryndan futbol duşuşyklaryny göni ýaýlymda alyp bermegini dowam edýär. Ýaýlym şu hepdede hem türkmenistanly futbol janköýerlerine Germaniýanyň, Italiýanyň, Ispaniýanyň çempionatlaryndan «Real Madrid», «Barselona», «At...

Dowamy »

181 0
Sport, 1 month ago


Wo iň täzä

Biri ýalňyşlyk bilen başga telefon belgisine 300 manat geçirýär. Şol geçiren belgisine SMS ýazýar:
- Bagyşlaň, ýalňyşlyk bilen size geçipdir, gaýtarmagyňyzy haýyş edýärin.
1 sagat geçýär - habar ýok, 5 sagat geçýär - habar ýok.
Ikinji SMS-i ýazýar:
- Gutlaýaryn! Biziň ilkinji pul sowgadymyzy kabul edeniňiz üçin Size örän...

Dowamy »

462 3
Edebiýat, 1 month ago


ýene täze

- Siz tussag edildiňiz. Siziň dymmaga hukugyňyz bar. Siz näme gürleseňiz ol siziň garşyňyza ulanylyp bilner.
- owadan zenan
- näme owadan zenan???
- meň garşyma owadan zenan ulanyňda boluň...

------------------------------------

Teatryň garderobyndaky bildiriş:
" Jübiňizde gymmat bahaly zatl...

Dowamy »

319 2
Edebiýat, 1 month ago


Täzeje degişmeler

Ýazylan wagty: 14 декабря 2019 Ýazan Orazguly
Türmeden gaçany tutup yzyna getirýärler, türmäň başlygy ondan:
- näme üçin gaçdyň?
- öýlenesim geldi...
- bäh... seň azatlyk barada geň düşünjäň baraýt...

------------------------------------

Sorag wagty:
- siz bu ýokary hilli ýasalan, ýok...

Dowamy »

326 1
Edebiýat, 1 month ago


Çekişmäniň apatlarynyň we olardan döreýän erbet ahlagyň beýany.

Eger biler bolsaň, çekişmeden yzarlanylýan maksat – garşydaşyňdan üstün bolmakdan, onuň agzyny ýumdyrmakdan, artykmaçlygyňy, mertebäňi we dilewarlygyňy ýüze çykarmakdan ybaratdyr. Mertebe bilen öwünmek, sözüňi gögertmek, adamlary öz erkiňe boýun etmek ýaly maksat yzarlamak Allanyň halamaýan we Onuň duşmany Iblisiň gowy görýän ähli häsiýetleriniň çe...

Dowamy »

139 1
Bilim, 1 month ago


Russiýadan Türkmenistana 18 müň Täze ýyl arçalary ugradyldy

Russiýadan Türkmenistana 18 müň Täze ýyl arçalary ugradyldy
Russiýa Federasiýasynyň Perm ülkesinden Türkmenistana Täze ýyl arçalary ugradyldy ― diýip, «Rossiýskaýa gazeta» ýazýar. Habarda aýdylyşy ýaly, ýerli telekeçi baýramçylyk üçin Türkmenistana 18 müň arça agajyny ugratdy. Boýy 3,5 metre çenli ýetýän arçalar ýük ulaglary arkaly getirilýä...

Dowamy »

209 2
Bilim, 1 month ago


Türkmenistan Özbegistana elektrik energiýasyny eksport edip başlady

Türkmenistan Özbegistana elektrik energiýasyny eksport edip başlady
1-nji dekabrdan başlap, Türkmenistan Özbegistana elektrik energiýasyny eksport etmäge girişdi. Eksportuň ilkinji gününde 14,9 million kw/sagat, 2-nji dekabrda bolsa 15,4 million kw/sagat elektrik energiýasy eksport edildi ― diýip, «Atavatan-Turkmenistan» saýty habar berýär.<...

Dowamy »

124 0
Bilim, 1 month ago


“Türkmendemirýollary” agentligi ýolagçylar üçin täze hyzmaty ýola goýdy

“Türkmendemirýollary” agentligi ýolagçylar üçin täze hyzmaty ýola goýdy
“Türkmendemirýollary” agentligi ýolagçylar üçin täze hyzmaty ýola goýdy. Agentligik tarapyndan ýola goýlan gatnawlar barada maglumat berýän bu hyzmat ýolagçylarda ýüze çykyp biljek soraglary gysga wagtda anyklamaga mümkinçilik berýär. “086” belgä, ýagny ýeke-täk serwis...

Dowamy »

202 0
Bilim, 1 month ago


Бой Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном состоится в Нью-Йорке

Бой Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном состоится в Нью-Йорке
Боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов из России 18 апреля 2020 года проведет защиту титула в бою против Тони Фергюсона из США. Встреча пройдет в Нью-Йорке на арене Barclays Center в рамках турнира UFC 249, сообщает официальный сайт...

Dowamy »

112 0
Edebiýat, 1 month ago


Döwletjan Ýagşymyradow çempionlyk guşagyny gorady

Döwletjan Ýagşymyradow çempionlyk guşagyny gorady
Başa-baş göreş boýunça 30 ýaşly türkmen pälwany Döwletjan Ýagşymyradow 14-nji dekabrda Sankt-Peterburgyň «Sibur Arena» sport toplumynda bolan tutluşykda russiýaly Alekseý Butorini ýeňip, çempionlyk guşagyny gorady. Bu tutluşyk ACA 103 ýaryşynyň çäginde geçirildi.

Ýarym agyr tür...

Dowamy »

176 0
Edebiýat, 1 month ago


Türkmenistanly erkin göreşçiler Eýranda ýetginjekleriň arasynda geçirilen halkara ýaryşda iki medal gazandylar

Türkmenistanly erkin göreşçiler Eýranda ýetginjekleriň arasynda geçirilen halkara ýaryşda iki medal gazandylar
Aşgabadyň ýöriteleşdirilen 7-nji orta mekdebiniň okuwçysy Ysmaýyl Muhammedow Eýranyň Kazwin şäherinde ýetginjekleriň arasynda erkin göreş boýunça geçirilen halkara ýaryşda 41 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edip, kümüş medal...

Dowamy »

179 0
Sport, 1 month ago


Türkmen türgenleri guşakly göreş boýunça Gazagystanda geçirilen dünýä çempionatynda 5 medal gazandylar

Türkmen türgenleri guşakly göreş boýunça Gazagystanda geçirilen dünýä çempionatynda 5 medal gazandylar
Ýakynda Gazagystanyň paýtagty Nur-Sultan şäherinde geçirilen guşakly göreş boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndysy altyn medallaryň üçüsine we iki sany bürünç medala mynasyp boldy.

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar...

Dowamy »

142 0
Sport, 1 month ago


Katarda futbol boýunça dünýäniň klublaýyn çempionaty başlanýar

Katarda futbol boýunça dünýäniň klublaýyn çempionaty başlanýar

Şu gün Katarda futbol boýunça dünýäniň klublaýyn çempionatyna badalga berilýär diýip, TASS habar berýär. FIFA tarapyndan her ýyl geçirilýän çempionata alty konfederasiýasynyň we ýer eýesi Kataryň çempionlary gatnaşýar.

Şu ýyl dünýäniň iň güýçli kluby bolmak...

Dowamy »

166 0
Sport, 1 month ago


«Матч ТВ» Döwletjan Ýagşymyradow bilen Alekseý Butoriniň arasyndaky tutluşygy göni ýaýlymda görkezer

«Матч ТВ» Döwletjan Ýagşymyradow bilen Alekseý Butoriniň arasyndaky tutluşygy göni ýaýlymda görkezer
14-nji dekabrda Sank-Peterburg şäherindäki «Sibir Arenada» türkmenistanly pälwan Döwletjan Ýagşymyradow bilen russiýaly Alekseý Butoriniň arasynda ACA 103-iň tutluşygy bolar. Tutluşykda ýarym agyr agramda Döwletjan Ýagşymyradow çempionlyk guş...

Dowamy »

237 2
Sport, 1 month ago


Bitaraplyk-bagtymyz

Gujagy eşretli asuda Watanmyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylan şanly baýramlarymyzyň naýbaşysy bolan Bitaraplyk baýramy ýetip geldi. 12-nji dekabrynda Bitaraplyk günini diňe bir türkmen ilinde däl, dünýäniň parahatçylyk söýüji dost-doganlyk ýurtlarynda hem belläp geçýärler. Ýagny 2017-nji ýylyň fewralynda BMG-nyň Baş Assambleýasynyň 71-nji ma...

Dowamy »

146 0
Bilim, 1 month ago


Bitaraplyk äleme ýalkym saçýar

Milli aňyýet öz-özünden döränok. Ol ençeme asyrlaryň dowamynda ata-babalarymyzyň paýhas eleginden geçirilip, bize galdyrylan mirasdyr. Ata Watanyňa, il-günüňe bolan belent söýgi, ar-namyslylyk, mertlik, gaýratlylyk, ruhubelentlik, rehimdarlyk, halallyk, agzybirlik, doganlyk, dostluk, goňşuçylyk gatnaşyklary ýaly ajaýyp häsiýetlerimiz uzak geçmişden...

Dowamy »

109 0
Bilim, 1 month ago