Fitnes Alsgeýmer keseli bilen göreşmekde kömek edýär

Fitnes Alsgeýmer keseli bilen göreşmekde kömek edýär
Fiziki maşklaryň beýni üçin peýdalydygy, esasanam, ýady kämilleşdirýändigi ylma ir wagtdan bäri bellidir. Ýöne türgenleşik wagtynda şu üstünlikleri ýüze çykaryjy nämeler bolup geçýärkä? Täze geçirilen barlag fiziki maşklaryň beýniniň ýat bilen baglanyşykly iki sany esasy ýerinde ganyň here...

Dowamy »

243 0
Bilim, 4 months ago


«Turkish Airlines» halkara howa gatnawlaryny dikeldýär

«Turkish Airlines» halkara howa gatnawlaryny dikeldýär
«Turkish Airlines» türk howa gatnawlary kompaniýasy 10-njy iýundan başlap halkara howa gatnawlaryny gaýtadan dikeldýär.
Bu barada kompaniýanyň direktorlar geňeşiniň müdiri Ilker Aýji aýtdy, diýip türk habar beriş serişdelerine salgylanyp, Trend agentligi habar berýär.
I...

Dowamy »

380 0
Tehnologiýa, 4 months ago


Amazon we Netflix kinoönümçiligi dikeldýär

Amazon we Netflix kinoönümçiligi dikeldýär
Amazon we Netflix kompaniýalary Fransiýanyň territoriýasynda kinoönümçiligi dikeldýär. Bu barada kinonews.ru habar berýär. Variety neşirinde bellenilişi ýaly, gürrüň “Voltaire, Mixte” we “Arsene Lupin” seriallary barada gidýär. Bu taslamanyň ikisi hem ýurtda täze görnüşli koronawirus ýaýrawy bilen b...

Dowamy »

225 0
Bilim, 4 months ago


“Mançester Ýunaýtediň” karzy 429 million funta ýetdi

“Mançester Ýunaýtediň” karzy 429 million funta ýetdi
“Mançester Ýunaýted” şu möwsümiň aralyk maliýe görkezijilerini yglan etdi. Bu barada news.sportbox.ru belleýär. Koronawirus pandemiýasy sebäpli karz möçberiniň ilkinji üç aýyň içinde 127,4 million funta (ösüş 42%) çenli ýokarlanandygy habar berilýär. Karzyň umumy bahasy 429 million funta ý...

Dowamy »

279 0
Sport, 4 months ago


Söýgüli Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi wesellem) düýşi

Semure b. Jündüb şeýle habar berýär: “Resullullah (sallallahu aleýhi wesellem) köplenç sahabalaryna: “Siziň içiňizde düýş göreniňiz barmy?” diýip sorardy. Şondan soň oturanlaryň arasynda kim düýş gören bolsa, düýşüni gürrüň bererdi. Ol (sallallahu aleýhi wesellem) hem Allanyň halan uslybynda ol düýşi ýorardy. Bir gezek Pygamberimiz (sallallahu aleý...

Dowamy »

450 2
Bilim, 4 months ago


Gahar-gazapdan nädip saplanmaly we gabanjañlyk?

Allah Tagala Kuran-Kerimde Musa pygamberden (aleýhis salam) habar berip şeýle diýýär: “Halk habarsyzka Musa şähere girdi we iki sany urşyp duran adama sataşdy. Ol adamlaryñ biri Musañ tarapdarydy, beýlekisi bolsa, onuñ duşmanlaryndandy. Musañ tarapdary bolan kişi, duşmanlaryna garşy Musadan kömek sorady. Musa bolsa, ol kişini (duşmany) bir ýumrukda...

Dowamy »

394 2
Bilim, 4 months ago


ABŞ koronawirusa garşy sanjymlaryň adamlarda üstünlikli synagy barada habar berdi

ABŞ koronawirusa garşy sanjymlaryň adamlarda üstünlikli synagy barada habar berdi

Moderna amerikan biotehnologik kompaniýasy koronawirusa garşy sanjymlaryň kliniki synaglarynyň birinji tapgyrynyň üstünlikli tamamlanandygy barada habar berdi. Bu barada ria.ru belleýär.
Bu serişdäni meýletinçiler toparynda barlap görmek işleri...

Dowamy »

283 0
Bilim, 4 months ago


Alymlar koronawirus bilen kesellänleri “ýagtylandyrýan” maskany döretdiler

Alymlar koronawirus bilen kesellänleri “ýagtylandyrýan” maskany döretdiler
Massaçusets tehnologik institutynyň we Garward uniwersitetiniň alym-bioinženerleri gorag maskalary üçin ýörite datçikleri döretmegiň üstünde işleýärler. Olar fluoressent signalynyň kömegi bilen adamda koronawirusyň bardygyny görkezerler. Bu barada 360tv.ru neşirinde b...

Dowamy »

254 0
Bilim, 4 months ago


Amangeldi Gönübek (1830-1879)

Amangeldi Gönübek

Amangeldi Gönübek 1830-njy ýylda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndaky köne Gökdepe galasynda eneden bolýar. Ol köp ýyllaryň dowamynda Babarap, Ýaňgala obalarynda, ömrüniň soňky ýyllary bolsa Gökdepe galasynda ýaşapdyr. Ýaşlykdan edermenlikde, ugurtapyjylykda, paýhaslylykda deň-duşlaryndan saýlanyp, hemişe sözünde be...

Dowamy »

304 0
Edebiýat, 4 months ago


Aýhan Hajyýew

Aýhan Hajyýew

(1924-1998 ýý.)


Türkmen şekillendiriş sungatynda öçmejek yz galdyran suratkeşleriň biri Türkmenistanyň halk suratkeşi, Magtymguly adyndaky halkara baýragynyň eýesi, sungaty öwreniş ylymlarynyň kandidaty, professor Aýhan Hajyýewdir.

A.Hajýyýew türkmen şekillendiriş sungatynyň milli m...

Dowamy »

237 0
Bilim, 4 months ago


Tyllagözel Ýakubowa

Tyllagözel Ýakubowa


Tyllagözel Ýakubowa 1940-njy ýylda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynda eneden bolýar. 1963-nji ýylda Moskwanyň Lunaçarskiý adyndaky teatral institutyny tamamlady. Ol özüniň zähmet we döredijilik ýoluna Mollanepes adyndaky akademiki drama teatrynda başlady. Ol A.Mämiliýewiň we B.Suhanowyň bilelikde döreden «Ýe...

Dowamy »

210 0
Bilim, 4 months ago


Ene Baýramberdiýewa

Ene Baýramberdiýewa


Ene Baýramberdiýewa 1939-njy ýylyň 9-njy fewralynda Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň Gerkez geňeşliginde eneden bolýar. Onuň sungata sary uzaýan ýollary Magtymguly etrabynyň çagalar öýünden başlanýar. Ol ýaşlykdan aýdym aýtmaga, tans oýnamaga ezber gyz bolup kemala gelýär. Ol ýörite çeper höwesjeň g...

Dowamy »

243 0
Edebiýat, 4 months ago


Alty Garlyýew (1909-1973)

Alty Garlyýew 1909-njy ýylyň 6-njy ýanwarynda Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Ikinji Babadaýhan obasynda eneden doguldy.
A.Garlyýew Türkmen milli drama teatrynyň döredilen ýyly hasaplanýan 1929-njy ýylda ozalky Mollanepes adyndaky Türkmen döwlet drama teatrynyň studiýasyny ilkinjileriň hatarynda tamamlaýar. 1931-nji ýylda bolsa häzir Azerba...

Dowamy »

291 0
Edebiýat, 4 months ago


Orazgül Abasowa

Orazgül Abasowa 1941-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda dünýä inýär. O.Abasowa orta mekdebi tamamlap, oba medeniýet öýüniň halk teatrynda işläp başlamagy sahnanyň edim-gylymlaryny ele almagyna itergi berýär. Soňra ol Kaka etrabyndaky medeniýet öýüniň halk teatrynyň çeper ýolbaşçysy bolýar. Ol etrabyň halk teatrynda sahnala...

Dowamy »

292 0
Edebiýat, 4 months ago


TÜRKMENISTANYŇ AT GAZANAN MEDENIÝET IŞGÄRI HUDAÝBERDI BÄŞIMOW

Men segseniň onuny arka atdym. Şonuň altmyş ýylyny medeniýete hyzmat edipdirin. Nesip bolsa, ol hyzmaty dowam ederis.

Altmyş ýyl az-küjem zat däl. Bir adamyň ömrüne barabar. Şol ýyllaryň dowamynda işleşen, duşuşan döredijilik işgärlerini sanap geçjek bolsaň-da, esli wagt gerek. Olar bilen bolan duşuşyklar, edilen söhbetler, alnan mas...

Dowamy »

236 0
Edebiýat, 4 months ago


Stawropolyň türkmenleri Magtymgulynyň şygryýet gününi onlaýn-wideo arkaly belleýärler

Stawropolyň türkmenleri Magtymgulynyň şygryýet gününi onlaýn-wideo arkaly belleýärler
Stawropol türkmenleri her ýyl Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününi uly dabaralar bilen belläp geçýärler. Bu dabara geçen ýyllarda ýüzlerçe myhman ýygnanyp, halk döredijiligi festiwallary, ýaryşlar, çeper okaýyşlar guralyp, milli tagamlar taýýarlanylýardy. B...

Dowamy »

247 0
Edebiýat, 4 months ago


90 ýaşynda rekordlar kitabyna girdi

90 ýaşynda rekordlar kitabyna girdi

Ýaponiýada ýaşaýan 90 ýaşly Hamako Mori atly aýal rekordlar kitabyna adyny ýazdyrdy. “Oýunçy mama” (Gamer Grandma) lakamy dakylan Hamako 39 ýyldan bäri kompýuter we wideo oýunlaryny oýnaýar. Ol 1981-nji ýylda kassetaly oýunlary oýnap başlapdyr. 1990-njy ýyllarda bolsa, kompýuter edinipdir. Onuň 20...

Dowamy »

336 1
Bilim, 4 months ago


Hytaýda COVID-19-dan bäş sanjymyň synagy barada gürrüň berdiler

Hytaýda COVID-19-dan bäş sanjymyň synagy barada gürrüň berdiler
Hytaý koronawirusdan 2575 meýletinçide bäş sany dürli sanjymyň üstünlikli synagy barada habar berdi. Eger-de mundan soňky synaglar hem üstünlikli bolsa, onda kliniki synaglaryň ikinji tapgyry iýula çenli tamamlanar, bu barada RIA Nowosti agentligine salgylanmak bilen lenta.ru ha...

Dowamy »

256 0
Bilim, 4 months ago


Maýkl Jordanyň sport aýakgaplary auksionda rekord möçberli $560 müňe satyldy

Maýkl Jordanyň sport aýakgaplary auksionda rekord möçberli $560 müňe satyldy
Nýu-Ýorkdaky auksionda rekord möçberli $560 müňe basketbolçy Maýkl Jordanyň sport aýakgaby satyldy. Bu barada ren.tv habar berýär.
Onuň aýakgaby satyjylaryň çak edişinden hem dört esse ýokary baha satyldy diýip, Sotheby’s auksion öýi habar berýär. Sotheby’s...

Dowamy »

312 6
Sport, 4 months ago


«Türkmenhowaýollary» halkara gatnawlary bes etmeginiň möhletini uzaltdy

«Türkmenhowaýollary» halkara gatnawlary bes etmeginiň möhletini uzaltdy
«Türkmenhowaýollary» agentligi dünýäde COVID-19 koronawirus pandemiýasynyň ýaýramagy zerarly halkara gatnawlaryny bes etmeginiň möhletini şu ýylyň 20-nji iýunyna çenli uzaltdy. Bu barada ArzuwNews habar berýär.
Awiakompaniýa ýatyrylan gatnawlaryň ýolagçylaryna pe...

Dowamy »

602 6
Täzelikler, 4 months ago


Beýni implantatynyň kömegi bilen kör adamlar kameradan “görüp” bilerler

Beýni implantatynyň kömegi bilen kör adamlar kameradan “görüp” bilerler
Hýustendäki Beýlor lukmançylyk kollejiniň alymlar topary kör adamlara harplaryň suduryny “görmäge” mümkinçilik berýän beýni implantatyny döretdiler. Bu barada discover24.ru habar berýär.
Özboluşly beýni implantatyň kömegi bilen görejini ýitiren adamlar ýörite wid...

Dowamy »

363 3
Bilim, 4 months ago


Apple kompaniýasynyň üpjünçisi ABŞ-da $12 milliarda kärhana gurar

Apple kompaniýasynyň üpjünçisi ABŞ-da $12 milliarda kärhana gurar
Apple amerikan kompaniýasy üçin ýarym geçirijileri ýola goýujy hasaplanýan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) Arizonada $12 milliarda mikroshemalaryň önümçiligi boýunça kärhana gurmakçy bolýandygyny mälim etdi. Kompaniýa şeýle etmek bilen 1600 sany täze iş ýerlerini...

Dowamy »

317 0
Täzelikler, 4 months ago


Hytaý antihytaý syýasaty üçin Awstraliýa garşy sanksiýa girizýär

Hytaý antihytaý syýasaty üçin Awstraliýa garşy sanksiýa girizýär
Hytaý antihytaý syýasaty üçin Awstraliýa garşy sanksiýa girizýär. Ýurtlaryň arasyndaky düşünişmezlik awstraliýa hökümetiniň COVID-19 epidemiýasynyň sebäbini derňäp başlamaklygy esasynda ýüze çykdy. Şol sebäpli Hytaý Awstraliýany demir we beýleki magdanlaryň importundan ýüz öwür...

Dowamy »

253 0
Bilim, 4 months ago


Analitikler dünýäde ilkinji mümkin bolaýjak trillioneri atlandyrdylar

Analitikler dünýäde ilkinji mümkin bolaýjak trillioneri atlandyrdylar
Kiçi biznes üçin maslahatlar serwisiniň analitikleri dünýäde ilkinji dollarly trillioner Amazon kompaniýasyny esaslandyryjy Jeff Bezos bolar diýip hasaplaýarlar. Bu barada Comparisun serwisine salgylanmak bilen gazeta.ru habar berýär.
Hünärmenleriň hasaplamasy boýu...

Dowamy »

244 0
Bilim, 4 months ago


Şu ýyl Hazar deňziniň kenarýaka zolagynda suwa düşmek çäklendirilýär

Şu ýyl Hazar deňziniň kenarýaka zolagynda suwa düşmek çäklendirilýär
Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowyň hökümet mejlisinde habar berşi ýaly, Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary topar tarapyndan Hazaryň kenarynda, Awazada hem-de ýurdumyzyň beýleki welaýatlarynda tomus döwründe syýahatçy...

Dowamy »

283 0
Bilim, 4 months ago