Peýdaly maslahatlar

Sowadyjyda döreýän ýakymsyz ysy dessine aýyrmasaň, beýleki önümlere geçmek ähtimallygy bardyr. Ilki bilen, sowadyjyda döreýän ýakymsyz ysyň esasy sebäplerini aýdyňlaşdyralyň:
Meselem, agzy gapakly ýörite gaplarda saklanmadyk önümler sowadyjyda ýakymsyz ysyň
döremegine sebäp bolup biler. Şeýle sowadyjyda, käbir ter gök önümler köp wagt...

Dowamy »

168 0
Edebiýat, 1 month ago


Singapur nakyllary

Singapur nakyllary
Akyllam, akmagam ukusyz ýaşap bilmez.
Ala sygryňam süýdi ak.
Almaz almaz bilen kesiler.
Altyny peçe atsaňam, reňkini üýtgetmez.
Aýal — öýüň iň gowy bezegi.
Çeni bilen iýseň, dok bolarsyň.
Derýany ýüzüp geçene howdanyň howpy ýok.
Dokmaçy nähili bolsa, matasy hem şonuňýalydyr....

Dowamy »

130 0
Edebiýat, 1 month ago


Akylly we işine jür hyzmatkär

Akylly we işine jür hyzmatkär
Paýhasly hem barjamly kişiniň akylly we işine jür hyzmatkäri bolupdyr. Bir gün baý onuň bilen bir bag-bakjalyga barýar. Dürli baglara, güllere tomaşa edip baryşlaryna, olar ekinçilige ýetýärler. Baý bir hyýary ýolup, ony hyzmatkärine berýär. Ol hem işdämenlik bilen iýmäge başlaýar. Hyzmatkäriniň hyýary şeýle süý...

Dowamy »

156 0
Edebiýat, 1 month ago


Dostluk suw howdany-dostlugyň nyşany

Dostluk suw howdany-dostlugyň nyşany

Bilşimiz ýaly ata-Watanymyz Türkmenistany goňşy Eýran Yslam Respublikasy bilen dost-doganlyk serhetlerimiz birleşdirýär. Türkmen-Eýran serhedine degişli «Sarahs» serhet birikmesi öz çäginde dürli tebigy gözellikleri bolan «Bathyz» döwlet goraghanasynyň ajaýyp ösümlik we haýwanat dünýäsini, şeýle-...

Dowamy »

245 0
Täzelikler, 1 month ago


Türkmen-eýran dost-doganlyk gatnaşyklary berkeýär

Türkmen-eýran dost-doganlyk gatnaşyklary berkeýär

2019-njy ýylyň 25-nji awgustynda Eýran Yslam Respublikasynyň Horasan Rezawi welaýatynyň Maşat şäheriniň “Maşad Expo” halkara sergi merkezinde Türkmenistanyň we EYR-nyň degişli wekilleriniň gatnaşmagynda Ahal welaýatynyň senagatçylarynyň önümleriniň sergisiniň açalyş dabarasy geçi...

Dowamy »

235 1
Täzelikler, 1 month ago


Melehaýran Zaratuştra ybadathanasy.

Melehaýran Zaratuştra ybadathanasy.
1995-nji ýylda Polşa döwletiniň Warşawa uniwersitetiniň ylmy-gözleg topary şertnama esasynda Sarahs etrabyndaky ýadygärliklerde gazuw işlerine başlady. Bilelikdäki türkmen-polýak arheologik topary 1995-2000-nji ýyllarda Köne Sarahs şäheriniň erkgalasynda we şähristanynda gazuw-agtaryş işlerini alyp bar...

Dowamy »

217 0
Bilim, 1 month ago


Esger buýsanjy

Esger buýsanjy

Tebigat bilen ynsanyň duýgulary, göýä bir ajaýyp mukam ýaly sazlaşýar.
Tebigatyň gözelligi bilen oňa utgaşýan beýleki täsinlikleriň özi hem ynsan üçin bir ajaýyp mukama öwrülýär duruberýär. Tebigat hem ynsana özüniň ajaýyp täsinligini peşgeş berýär. Şoňa göräde adam oglunyň özüne mahsus bir aýratynlygy, özüne ma...

Dowamy »

80 0
Edebiýat, 1 month ago


«Aýdyň gijeler» 73 müň 885 sany kompýuter öndürdi

«Aýdyň gijeler» 73 müň 885 sany kompýuter öndürdi
2019 – 2020-nji okuw ýylynda ilkinji synpa barýan okuwçylara Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri tarapyndan öndürilen öwrediji kompýuterler sowgat berildi. Ýurduň hususy pudagynda ilkinji bolup kompýuter önümçiligin...

Dowamy »

184 0
Edebiýat, 1 month ago


ýomaklar döredijilik işgärlerinden

✔ Penjek gelşikli...

Bir gezek şahyr Ýylgaý Durdyýew iş otagyma geldi. Egnindäki täza penjegini görsem-de görmezlige saldym. Ol uzak çydap bilmedi. “Inim, täze penjek satyn aldym. “Gutly bolsun, toýda tozsun” diý! ahyryn” diýdi. Men şu söze garaşýardym:

- Gelşikli, owadan penjegi görýän. Ýöne içi boş. Penjege-de dil...

Dowamy »

210 0
Edebiýat, 1 month ago


Azajyk gülüşeli

Gülmek Ömürdendir


✔ Işe gijä galyp geleniñ düşündiriş arzasy:

- Men işe sagat 8:00-da däl-de 10:00-da geldim, beýle giç gelenimiñ sebäbi, işdäkiler ahyr soñy 10:00-a çenli diñe çaý içýärler, a men onça wagtlap çaý içmegi halamok.


✔ Aýaly gahar içinde ýoldaşyna jañ edýär:
- Heýt, ha...

Dowamy »

310 1
Edebiýat, 1 month ago


Söz ussatlygy

Gyz: Köp garaşdyrdynmy ?
Oglan: Yoklay ziyany yok kitap okadym.
Gyz: Alada etmedinmi?
Oglan: Namani?
Gyz: Bir sagat gija galdym şondada meni alada etmedinmi?
Oglan: Aslynda alada etdim.
Gyz: Şondandyrlay arkayn otyryp kitap okanyn.
Oglan: Name etmelidim otyryp dyrnagymy iyeyinmi
Gyz: T...

Dowamy »

262 0
Edebiýat, 1 month ago


Terbiýe

Bir gyz parkda oturan eken bir oglan gelip yanynda oturypdyr gyz geplemandir oglan yene gyza yakynlasypdyr gyz geplemandir oglan gyzyn elinden tutupdyr gyz geplemandir oglan gyzn dodagyndan opupdir gyz hic zat diymandir oglan gyzdan name un geplanok diyip sorapdyr gyz bolsa yuwasjadan jogap beripdir mana ejem natanys oglan bilen geplesme diydi diyi...

Dowamy »

205 0
Edebiýat, 1 month ago


Degişmeler

Wiii Yadymada dusenok duyn nam ucin ++++ az diysem duyn gyzlar soygulileri bilen basagaydyra!!!???


Telefonda bir Janičkañ adyna
,, батарея разряжена ,, diyip belledim. Janička her jan edende gelinim telefonu zaryada goyyar ??


Türkmen aýdymçylarynyň aýdymlaryndan netije çykarsañ, türkmen gyzlaryň...

Dowamy »

255 0
Edebiýat, 1 month ago


şorta sözler

ATALY OGLUŇ AŞ IÇIŞLERI✏

Ataly ogul unaş içmäge oturypdyrlar welin, ilki ogly aşy içip görüp:
— Eje, seniň şu gylygyň gursun, hemişe nahary buz ýaly edip, soňra öňümde goýýarsyň - diýipdir.
Atasy oglunyň gepinden çen tutup, aş sowukdyr güman edip, çemçäni dolduryp içipdir. Aş gyzgyn bolansoň, onuň agzy, bogazy ýanypdyr,...

Dowamy »

197 0
Edebiýat, 1 month ago


Häsýetler günlerde

häsýetler günlerde
1.Gorup
2.Asylly
3.Hoshniyet
4.Gabanjan
5.Dawachyl
6.Arzuwchyl
7.Yalanchy
8.Ulumsy
9.Owodonja
10.Bagtly
11.Gowja
12.Yalta
13.Gepji
14.Ysgynsyz
15.Pikirlen
16.Yaranjan
17.Sergezdan
18.SHadyyan
19.Uyt...

Dowamy »

192 0
Edebiýat, 1 month ago


Häsýetler sagatlarda

häsýetler sagatlarda
24.00 dan 2.00 çenli aralykda dogulanlar sabyrly, gyzyklanyjy bolyarlar !.
2.00 dan 4.00 çenli aralykda dogulanlar guycli , oz peydasyny gozleyan we iki taraplayyn isleyan adam bolyarlar !.
4.00 dan 6.00 çenli aralykda dogulanlar watansoyer, dogrucyl, adam bolyarlar!.
6.00 dan 8.00 çenli aralykda dog...

Dowamy »

141 0
Edebiýat, 1 month ago


Atlar harplarda

atlar harplarda
A-guych , hakimyet
B-duygulara berilyan
Ch-hoshniyet
D-Yalta
E-chydamly sabrly
F-gysganch
G-syrly
H-gaharly
I-arnamysly
J-mert
K-mahriban
L-ynanyp bolya
M-akylly , ozune ynanya
N-pis,shadyyan
O-uyatjan
P-towekgelchi
...

Dowamy »

288 0
Bilim, 1 month ago


Gidiwer

soraglarym kändi galdy jogapsyz,
terk etdiň bir pursat eglenmediň sen.
men gynansam juda begendiň welin,
emma şatlanamda begenmediň seň.

gark boldym yşkyň gämisi bilen,
senden özge halasgär ýok janyma.
sogap gazanmagyň ähtimal seniň,
rähim etseň sen ýeke çemçe ganyma.

namartla...

Dowamy »

118 0
Edebiýat, 1 month ago


Sten Li­niň soň­ky ki­ta­by

Sten Li­niň soň­ky ki­ta­by

Ko­miks­le­riň aw­to­ry Sten Li­niň iň soň­ky meýilnamalarynyň bi­ri – uly ýaş­ly oky­jy­lar üçin niýetlenen il­kin­ji ro­ma­ny çap edi­ler. “The Gu­ar­di­an” ne­şi­ri­niň ýaz­ma­gy­na gö­rä, ki­tap 17-nji sent­ýabr­da hal­ka ýe­ti­ri­ler. “Ýag­ty­ly­gyň eme­li” diý­lip at­lan­dy­ry­lan bu ro­man­da pi­ki­...

Dowamy »

249 0
Bilim, 1 month ago


Sa­la­myň gudraty

Sa­la­myň gudraty

Bir us­sa doň­dur­ma ön­dür­ýän kär­ha­na­da iş­le­ýän eken. Gün­le­riň bi­rin­de iş wag­ty ahyr­la­be­ren­de, ol äti­ýaç­dan äpet so­wa­dy­jy­la­ry bar­la­mak üçin ýe­ke-ýe­ke­den ola­ryň içi­ne gi­rip, göz aý­lap baş­la­ýar. Şol bar­ma­na­-da bi­ri­niň içi­ne gi­ren­de, ga­py da­şyn­dan ýa­py­laý­ýar. Ýa­ny­na hiç...

Dowamy »

233 0
Edebiýat, 1 month ago


Iň güýç­li hem bag­ty­ýar ynsan

Iň güýç­li hem bag­ty­ýar ynsan

Bir og­lan ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­ni üs­tün­lik­li ta­mam­lap, işe ýer­leş­ýär. Mu­ňa diý­seň buý­sa­nan ka­ka­sy gün­le­riň bi­rin­de og­lu­nyň ýa­ny­na bar­ýar. Og­lu­nyň iş ota­gy­na gir­se, ol jaý­la­şyk­ly otu­ran eken. Ka­ka­sy og­lu­nyň ýe­rin­den gal­ma­gy­na maý ber­män, sa­lam­la­şan­soň, el...

Dowamy »

194 0
Edebiýat, 1 month ago


Go­şar sa­gady nä­me üçin çep ele da­kyl­ýar?!

Go­şar sa­gady nä­me üçin çep ele da­kyl­ýar?!

Adam­la­ryň ag­la­ba bö­le­gi go­şar sa­gat­la­ry­ny çep eli­ne da­kyn­sa­lar, kä­bir adam­lar, esa­san hem, ze­nan­lar sa­ga­dy sag eli­ne da­kyn­ma­gy ma­kul bil­ýär­ler. Ta­ry­hy mag­lu­mat­la­ra na­zar aý­la­sak, XX asy­ryň baş­la­ryn­da il­ki jü­bi sa­gat­la­ry peý­da bo­lup, ola­ry...

Dowamy »

223 0
Edebiýat, 1 month ago


Aý nä­me üçin dür­li ulu­lyk­da gö­rün­ýär?

Aý nä­me üçin dür­li ulu­lyk­da gö­rün­ýär?

Ýe­riň ýe­ke-täk hem­ra­sy bo­lan Aý pla­ne­ta­my­zyň da­şyn­dan aý­law ede­n­de onuň uzak­ly­gy üýt­ge­ýär. Bu ýag­daý do­lan Aýyň baş­ga­ça ulu­lyk­da gö­rün­me­gi­ne se­bäp bol­ýar. Aý göz­ýe­ti­m çy­zy­gy­na go­laý ýer­de peý­da bo­la­nyn­da adat­da­ky­lar­dan has uly gö­rün­ýär. Mu­nuň...

Dowamy »

149 0
Edebiýat, 1 month ago


Näme üçin pi­liň gu­lak­la­ry uly?!

Näme üçin pi­liň gu­lak­la­ry uly?!

Gu­ry ýer­de ýa­şa­ýan uly jan­dar­la­ryň bi­ri bo­lan pil­ler adam­la­ryň iň ýa­kyn dost­la­ry­nyň bi­ri­dir. Pil­le­riň beý­le­ki haý­wan­lar­dan esa­sy ta­pa­wu­dy ola­ryň hol­tu­my we ul­la­kan gu­lak­la­ry­nyň bol­ma­gy­dyr. Ýer ýü­zün­de, esa­san, iki gör­nüş­li pil bo­lup, olar Hin­dis­tan (...

Dowamy »

156 0
Edebiýat, 1 month ago


Ösüm­lik­ler nä­dip dem al­ýar?

Ösüm­lik­ler nä­dip dem al­ýar?

Äh­li jan­ly-jan­dar­lar dem al­ýarlar. Ýag­ny, kis­lo­ro­dy alyp, kö­mür­tur­şy ga­zy­ny çy­kar­ýarlar. Ösüm­lik­ler bol­sa, ter­si­ne. Em­ma, biz ola­ry gö­zü­miz bi­len gö­rüp bil­me­ýä­ris. Eý­sem, ösüm­lik­le­riň dem al­ýan­dy­gy­ny nä­hi­li gö­rüp bo­lar?! Mu­nuň üçin ki­çi­jik tej­ri­be ge­çi­rm...

Dowamy »

108 0
Edebiýat, 1 month ago