Dünýä syýahatçylygy pandemiýa sebäpli 4 aýda $195 mlrd ýitirdi

Dünýä syýahatçylygy pandemiýa sebäpli 4 aýda $195 mlrd ýitirdi
Şu ýylyň ilkinji dört aýy boýunça dünýäde syýahatçylykdan gelýän girdeji koronawirus pandemiýasy sebäpli $195 mlrd kemeldi. Şeýle maglumatlar BMG-niň Bütindünýä syýahatçylyk guramasynda (UNWTO) getirilýär. Bu barada vestikavkaza.ru habar berýär. Onuň maglumatlary boýunça, ýanwar-...

Dowamy »

284 1
Bilim, 4 months ago


Braziliýada koronawirusy ses boýunça ýüze çykarmagy öwrenýärler

Braziliýada koronawirusy ses boýunça ýüze çykarmagy öwrenýärler
Braziliýada Spira taslamasy (“dem al” ýa-da “ýaşa”) işe başlady, onuň awtorlary sözleýşi analiz etmegiň esasynda koronawirus üçin häsiýetli bolan dem alyş näsazlyklaryny ýüze çykaryjy ulgamy döretmek bilen meşgullanýarlar. San-Paulu ştatynyň uniwersitetiniň alymlarynyň pikirleri...

Dowamy »

317 0
Sport, 4 months ago


Aşgabatdaky amerikan diplomatik missiýasynyň hereketleri netijesiz häsiýetli — Türkmenistanyň DIM-i

Aşgabatdaky amerikan diplomatik missiýasynyň hereketleri netijesiz häsiýetli — Türkmenistanyň DIM-i
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýtynda habar berlişi ýaly, 2020-nji ýylyň 23-nji iýunynda ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň web-saýtynda Türkmenistanda koronawirus infeksiýasynyň garşysyna alnyp barylýan çäreler barada...

Dowamy »

556 1
Täzelikler, 4 months ago


Ýyldyz futbolçydan ökde tälimçi bolmaz diýen düşünjäni aýran adam

Ýyldyz futbolçydan ökde tälimçi bolmaz diýen düşünjäni aýran adam
düýün ussat tälimçi Zinedin Zidanyň doglan güni. “Real Madridiň” tälimçisi Zinedin Zidan 48 ýaşady. 1972-nji ýylyň 23-nji iýunynda Fransiýanyň Marsel şäherinde dünýä inen Zidan “AS Foresta”, “US Saint-Henri”, “SO Septèmes-les-Vallons” hem-de “Kann” futbol toparlarynyň ýaşlar d...

Dowamy »

329 0
Sport, 4 months ago


Maýk Taýson UFC-niň çempiony Jon Jonsa çagyryş etdi

Maýk Taýson UFC-niň çempiony Jon Jonsa çagyryş etdi
Boks boýunça dünýäniň öňki absolýut çempiony Maýk Taýson Absolýut göreş çempionatynyň çempiony Jon Jonsuň zähmet hakyna bolan talaplar barada pikirini beýan etdi. Bu barada Trend agentligi Gazeta.ru salgylanyp habar berýär.
Mundan öň, türgen türgen promouşendäki göreşleri üçin has k...

Dowamy »

290 0
Sport, 4 months ago


Türkiýede maska režiminiň bozulmasy üçin jerime girizdiler

Türkiýede maska režiminiň bozulmasy üçin jerime girizdiler
Türkiýäniň Içeri işler ministrligi duşenbe gününden başlap koronawirus pandemiýasynyň fonunda maska režiminiň bozulmasy üçin 900 türk lirasy möçberinde (ABŞ-nyň 130 dollaryndan gowrak) pul jerimesiniň girizilýändigini mälim etdi. Bu barada ria.ru habar berýär. Öň maska režimini bozan...

Dowamy »

274 0
Bilim, 4 months ago


Dubaý 7-nji iýuldan daşary ýurt syýahatçylaryny kabul etmäge taýýarlanýar

Dubaý 7-nji iýuldan daşary ýurt syýahatçylaryny kabul etmäge taýýarlanýar
Dubaýyň hökümeti syýahatçylar üçin serhetleri iýuldan başlap açmakçydygyny mälim etdi. Bu barada mk.ru habar berýär. Emirligiň hökümetiniň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, beýleki döwletleriň raýatlary Dubaýa 7-nji iýuldan gelip bilerler. Serhetden geçmek üçin...

Dowamy »

278 0
Bilim, 4 months ago


Tailandda gurply däl syýahatçylar üçin ýurda girmegi çäklendirmek isleýärler

Tailandda gurply däl syýahatçylar üçin ýurda girmegi çäklendirmek isleýärler
Tailandda gurply däl syýahatçylar üçin ýurda girmegi çäklendirmek barada teklip öňe sürüldi. Bu barada Tailandyň sport we syýahatçylyk ministri Phiphat Ratçakitprakarn aýtdy, muny dni24.com ýetirýär.
Tailandyň täze “döwlet teswirnamasyna” laýyklykda, noýabr-...

Dowamy »

255 0
Bilim, 4 months ago


Banan bilen iýmeli däl önümler atlandyryldy

Banan bilen iýmeli däl önümler atlandyryldy
Banan peýdaly mikroelementleriň uly mukdaryny saklaýar, muňa garamazdan, ony organizme ýetirip biljek zyýan sebäpli käbir önümler bilen garyşdyrmak bolmaýar. Bu barada Sohu neşirine salgylanmak bilen vm.ru habar berýär.
Esasanam, banany hami gawuny bilen iýmeli däl, sebäbi şeýle ýagdaýda g...

Dowamy »

340 0
Bilim, 4 months ago


Hytaý Pekinde ýüze çykarylan koronawirusyň genomy barada maglumatlary BSGG-a tabşyrdy

Hytaý Pekinde ýüze çykarylan koronawirusyň genomy barada maglumatlary BSGG-a tabşyrdy
Hytaýyň Mikrobiologiýa milli merkezi Pekiniň bazarynda ýüze çykarylan koronawirusyň aýdyňlaşdyrylan genomy baradaky maglumatlary Bütindünýä saglygy goraýyş guramasyna iberdi. Bu barada ylmy merkeziň özünde habar berilýär, muny rtvi.com ýetirýär.
Inf...

Dowamy »

313 0
Bilim, 4 months ago


Beýik Britaniýanyň döwlet karzy ýarym asyryň içinde ilkinji gezek ýurduň JIÖ-niň möçberinden geçdi

Beýik Britaniýanyň döwlet karzy ýarym asyryň içinde ilkinji gezek ýurduň JIÖ-niň möçberinden geçdi
Beýik Britaniýanyň döwlet karzy maý aýynda 1,95 trln funt sterlinge çenli ($2,42 trln) ýokarlandy, bu bolsa ýurduň 100,9% jemi içerki önümine deňleşýär. Bu hökümetden karz almany ýokarlandyrmagy talap eden çökgünlik şertlerinde ykdysadyýeti gol...

Dowamy »

238 0
Bilim, 4 months ago


Serpay

Serpaý


Ýene howa garalyp, ýagyş çisňäp başlady...
Ýene howa garalyp,

ýagyş çisňäp başlady,

Leýlisaçlar eda bilen

saçlaryny çöşledi.

Beýle pikir etmändim men

bu golaýda, bu çakda,

Birden agyr oýa batdym

...

Dowamy »

234 0
Edebiýat, 4 months ago


Dana sözler

Şer, erbet işleri edýän adamlar bilen ýoldaş bolmaň, olardan dost tutunmaň. Şeýle ýoldaş ýa-da dost tutunan ynsan salamatlygyny we rahatlygyny ýitirer.* * *Eger döwleti dolandyranyňda akyldarlara ýüz berip, olar bilen maslahatlaşsaň, ähli aýşy-eşret we lezzet saňa gulluk eder. Ylym eýelerinden ýüz öwürseň bolsa, döwl...

Dowamy »

352 0
Edebiýat, 4 months ago


OÝLANMA

Geçip barýan ýaşlygym,
Başym saňa gurbandyr.
Heser tapan joşgunym,
Bäri bärde durmandyr.

Ýaşaýyşa gönezlik
Çar tarapyň gözellik
Dünýä kime hezillik
Kimselere armandyr

Çykyp belent daglyga
Ylgamadym salgyma
Ýyl...

Dowamy »

263 0
Edebiýat, 4 months ago


Fergýuson Makgregory göreşe çagyrdy

Fergýuson Makgregory göreşe çagyrdy
Amerikaly urşujy Toni Fergýuson golaýda sport karýerasyny tamamlandygyny habar beren Konor Makgregor bilen göreşmek isleýändigini öz usuly bilen aýtdy. Ol özüniň “Twitter”-inde irlandiýaly urşuja “Maknagget duşenbe, UFC-niň abraýyny hasam belende galdyraly” diýen setirler bilen ýüzlenip, özara tutluşyk geç...

Dowamy »

305 1
Sport, 4 months ago


Türkmenistanyň harby wekilleri Moskwada geçiriljek dabaraly harby ýörişe gatnaşýar

Türkmenistanyň harby wekilleri Moskwada geçiriljek dabaraly harby ýörişe gatnaşýar
Dünýäniň 13 ýurdundan, şol sanda Türkmenistandan harby wekiller 24-nji iýunda Moskwadaky geçiriljek Gyzyl meýdançada 1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli dabaraly harby ýörişe gatnaşarlar. Bu barada Russiý...

Dowamy »

342 1
Bilim, 4 months ago


Jastin Getji: “Eger men Habibi ýeňsem, Makgregor hökman dolanar”

Jastin Getji: “Eger men Habibi ýeňsem, Makgregor hökman dolanar”
Ýeňil agram kategoriýasynda UFC-niň wagtlaýyn çempiony Jastin Getji öň karýerasyny tamamlaýandygy barada üç gezek yglan eden Konor Makgregoryň dolanmagynyň mümkindigi baradaky pikirini aýtdy. Bu barada sport-express.ru habar berýär.
- Meniň pikirimçe, Konor dolanar. Oňa...

Dowamy »

366 1
Sport, 4 months ago


“Türkmenhowaýollary” halkara uçuşlary ýatyrmagynyň möhletini 20-nji iýula çenli uzaltdy

“Türkmenhowaýollary” halkara uçuşlary ýatyrmagynyň möhletini 20-nji iýula çenli uzaltdy
Russiýadaky “Türkmenhowaýollarynyň” wekilhanasy COVID-19 pandemiýasy we ýolagçylaryň howpsuzlygy sebäpli awiakompaniýanyň ähli halkara gatnawlarynyň ýatyrylmagyny 2020-nji ýylyň 20-nji iýulyna çenli uzaldýandygyny habar berdi.
Ýatyrylan uçuşlaryň...

Dowamy »

475 2
Tehnologiýa, 4 months ago


Atajan Tagan kim Ömri we döredijiligi

Ussat ýazyjy Atajan Tagan 1940-njy ýylyň 15-nji maýynda, Türkmenistanyň Mary welaýatynyň Murgap etrabynda daýhan maşgalasynda dünýä indi. Kakasy Tagan Öwez 1943-nji ýylda Beýik Watançylyk urşynda Orýol şäherinde wepat boldy. Geljekki ýazyjy Mary şäherindäki 10-njy orta mekdebi tamamlady. Okuwynyň arasynda iki ýyl Sowet goşunynyň hatarynda gulluk et...

Dowamy »

295 0
Edebiýat, 4 months ago


Atajan Taganyň “Keseki” romany fransuz dilinde çap ediler

Atajan Taganyň “Keseki” romany fransuz dilinde çap ediler
Aşgabatda Fransiýa Respublikasynyň Fransuz institutynda görnükli türkmen ýazyjysy Atajan Taganyň dünýäniň köp dillerine terjime edilen “Keseki ” atly taryhy we dokumental romana bagyşlanan suratlar bäsleşigi geçirildi.

Bu edebi eseri fransuz diline terjime etmek taslama...

Dowamy »

242 0
Edebiýat, 4 months ago


_ýaramaz pikirler Alsgeýmer keseliniň döremegine getirip bilýär

Alymlar: ýaramaz pikirler Alsgeýmer keseliniň döremegine getirip bilýär
Britan alymlary täze barlagyň dowamynda negatiw pikirleriň Alsgeýmer ölüm howply keseliň döremegine getirip bilýändigini ýüze çykardylar. Bu kesel ilki göze ilmeýän alamatlardan başlanýar, soňra wagtyň geçmegi bilen güýçlenýär. Bu barada oane.ws habar berýär.
Uni...

Dowamy »

313 0
Bilim, 4 months ago


«Türkmenawtoulaglary» agentligi täze awtobus gatnawlaryny açýar

«Türkmenawtoulaglary» agentligi täze awtobus gatnawlaryny açýar
«Türkmenawtoulaglary» agentligi ilatyň awtomobil gatnawalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, täze gatnaw ugurlaryny açýar.
2020-nji ýylyň 16-njy...

Dowamy »

483 4
Tehnologiýa, 4 months ago


Alymlar koronawirus özgerip, has ýokuşagan boldy diýip hasaplaýarlar

Alymlar koronawirus özgerip, has ýokuşagan boldy diýip hasaplaýarlar
Ýakynda Floridanyň Skripps ylmy-barlag institutynyň alymlary üýtgeşik bir çaklama bilen paýlaşdylar. Barlagçylaryň pikiriçe, koronawirus mutasiýa geçirýär we öňküsine garanda has ýokuşagan bolýar. Bu barada om1.ru habar berýär.
Koronawirusyň mutasiýa geçiren formasy...

Dowamy »

479 2
Bilim, 4 months ago


Britan awiakompaniýalary karantin sebäpli hökümeti kazyýete berdi

Britan awiakompaniýalary karantin sebäpli hökümeti kazyýete berdi
British Airways, Ryanair we EasyJet awiakompaniýalary ýurda gelýän ýolagçylara iki hepdelik karantini berjaý etmelidigi baradaky bildirilýän talap sebäpli britan hökümetini kazyýete berdi. Bu barada vedomosti.ru habar berýär. Awiagatnadyjylaryň pikiriçe, 8-nji iýunda güýje gir...

Dowamy »

284 0
Bilim, 4 months ago


Beýniniň işini gowulandyrmak üçin 3 önüm

beýniniň işini gowulandyrmak üçin 3 önüm
Ýapon we italýan alymlary kelle beýnisiniň işini gowulandyrmak üçin üç sany önümi atlandyrdylar. Bu önümleriň kabul edilmegi gartaşan adamlarda kognitiw funksiýalaryň ýaramazlaşmagynyň öňüni alyp biler. Bu barada runews24.ru habar berýär.
Şeýle önümleriň birinjisi – kakao, sebäbi onuň miwesi b...

Dowamy »

369 0
Bilim, 4 months ago