Ibragimowiç ýolbaşçylar bilen oňşuksyzlygy sebäpli “Milandan” gider

Ibragimowiç ýolbaşçylar bilen oňşuksyzlygy sebäpli “Milandan” gider
Hüjümçi Zlatan Ibragimowiç “Milan” italýan futbol klubyndan gider. Ibragimowiçiň “Milanda” galmak mümkinçiligi futbolistiň klubyň baş müdiri Iwan Gazidis bilen dawasyndan soň barha azalýar. Bu barada euro-football.ru habar berýär. Öň, Ibragimowiç Iwan Gazidisi kluby ýaramaz...

Dowamy »

313 0
Sport, 4 months ago


Amazon ABŞ-nyň polisiýalaryna ýüzi anyklaýjy tehnologiýany ulanmagy gadagan etdi

ABŞ-daky tertipsizlikler sebäpli iri kompaniýalar ýüzi anyklaýjy tehnologiýalary ulanmakdan boýun gaçyrýarlar. Ilki IBM, indi bolsa Amazon we Microsoft kompaniýalary polisiýalara bu gurşawda olaryň önümini ulanmagy gadagan etdiler. Ol ýerde polisiýalaryň elinde tehnologiýa adamlaryň hukuklaryny we erkinliklerini çäklendirýär diýip hasaplaýarlar.

Dowamy »

322 0
Bilim, 4 months ago


Pandemiýa netijesinde Ýewropanyň has garyp düşen ýaşaýjyly ýurdy atlandyryldy

Koronawirus pandemiýasynyň täsiri sebäpli Ýewropada Gresiýanyň ýaşaýjylary maliýe taýdan has kynçylyk çekdiler. Bu barada Bloomberg agentligi Intrum AB şwed kompaniýasynyň pikir-soraşmasyna salgylanmak bilen ýazýar. Muny lenta.ru ýetirýär.
Şeýle-de, iň garyp düşen ýurt hökmünde Rumyniýa hem atlandyryldy. Skandinawiýada çökgünligiň negatiw n...

Dowamy »

364 1
Bilim, 4 months ago


UFC-niň öňki çempiony Getjiniň Habib üçin howply tarapyny aýtdy

UFC-niň öňki çempiony Getjiniň Habib üçin howply tarapyny aýtdy
UFC-niň iki agram derejede öňki çempiony Genri Sehudo Jastin Getjiniň Habib Nurmagomedow bilen göreşde nähili artykmaçlyklarynyň boljakdygy barada gürrüň berdi. Bu barada nevasport.ru habar berýär.
Onuň pikirine görä, Getjiniň loukikleri, ýagny aýagy bilen biline ýa-da i...

Dowamy »

368 0
Sport, 4 months ago


Yslam dini hakynda gysga wikipediýadan

Yslam yeke Tanryly ve supernational bir dindir. Yslam dinine ynanan adamlara Musulman diyilyar. Pygammeri Hezreti Muhammet'dir.

Yslam dünýä dinleriniň içinde iň ýaşydyr. Muňa garamazdan ol gaty giň gerim bilen dünýä ýaýran dindir. Yslam uýýan adamlaryň sany boýunça dünýäde ikinji ýerde durýan dindir. Sünnüler we şaýylar yslam dininde...

Dowamy »

669 13
Bilim, 4 months ago


Alymlar programmistleriň beýnisiniň nähili işleýändigini aýtdylar

Alymlar programmistleriň beýnisiniň nähili işleýändigini aýtdylar
Alymlar programmistleriň öňde goýlan meseläni çözen wagtlarynda beýnisiniň nähili işleýändigini anykladylar. Barlagyň awtorlary bolup Germaniýanyň Saar uniwersitetiniň hünärmenleri çykyş etdiler. Bu barada dni24.com habar berýär.
Eksperimentiň çäklerinde synagdan geçýä...

Dowamy »

382 0
Bilim, 4 months ago


Singapurda ähli ýaşaýjylara aragatnaşyklary yzarlaýjy gurluşy bermegi meýilleşdirýärler

Singapurda ähli ýaşaýjylara aragatnaşyklary yzarlaýjy gurluşy bermegi meýilleşdirýärler
Singapur hökümeti ähli ýaşaýjylary koronawirusy bar bolan adamlar bilen aragatnaşyk eden adamlary hasaba almaga ukyply bolan dakylýan elektron gurluşlar bilen üpjün etmegi meýilleşdirýär. Bu barada Reýter agentliginiň žurnalistlerine salgylanmak bilen reg...

Dowamy »

300 0
Bilim, 4 months ago


Hytaý ýerden daşary ýaşaýşy gözlemek üçin radioteleskopy işe girizmegi meýilleşdirýär

Hytaý ýerden daşary ýaşaýşy gözlemek üçin radioteleskopy işe girizmegi meýilleşdirýär
Hytaý galaktikalaryň emele gelşini we ewolýusiýany, garaňky materiýany öwrenmek hem-de ýerden daşary ýaşaýşy gözlemek üçin Guýçžou welaýatynda Týanýan (“Asman gözi”) ady bilen hem belli bolan dünýäniň iň uly radioteleskopyny FAST-y (Five hundred meter Apert...

Dowamy »

499 11
Bilim, 4 months ago


Germaniýada işsizlik 2015-nji ýyldan bäri iň ýokary derejesine ýetdi

Germaniýada işsizlik 2015-nji ýyldan bäri iň ýokary derejesine ýetdi
Germaniýada işsizlik geçen aýda 2015-nji ýyldan bäri iň ýokary derejesine ýetdi, çünki kompaniýalar koronawirus pandemiýasynyň döreden çökgünligi sebäpli müňlerçe iş orunlaryny kemeltmegi dowam etdirdiler. Bu barada vesti.ru habar berýär.
Maý aýynda işsizleriň sany...

Dowamy »

334 1
Bilim, 4 months ago


Ilkinji milliarder futbolçy

Ilkinji milliarder futbolçy
“Ýuwentus” toparynyň super ýyldyzly, portugaliýaly futbolçynyň şu wagta çenli gazanan girdejisi 1 milliard dollara ýetdi. Bu barada Forbes žurnaly habar berýär. Şeýlelikde, super ýyldyz 1 milliard dollar girdeji gazanan ilkinji futbolçy boldy. Ronaldodan öň diňe 2 türgene 1 milliard dollarlyk girdeji gazanmak başa...

Dowamy »

404 2
Sport, 4 months ago


«Türkmendemirýollary» gatnawlaryň tertibine üýtgeşmeler girizýär

«Türkmendemirýollary» gatnawlaryň tertibine üýtgeşmeler girizýär
«Türkmendemirýollary» agentlgi Türkmenistanyň çäginde sanitariýa-epidemiologiýa abadançylygyny berkitmek maksady bilen, gatnawlaryň käbir ugurlarynda syýahat üçin zerur bolan resminamalaryň sanawyna üýtgeşmeler girizdi. Üýtgeşme girizilen ugurlar onlaýn bilet satyn alnan wagty...

Dowamy »

534 0
Sorag-jogap, 4 months ago


Mundan 4 ýyl ozal...

Mundan 4 ýyl ozal...
Mundan 4 ýyl ozal, has takygy 2016-njy ýylyň 3-nji iýundan boks sportunyň ägirdi, ähli zamanalaryň iň ökde boksçylarynyň hatarynda öňdäki orny eýeleýän Muhammad Ali aradan çykdy. 1942-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda Kentuki ştatynyň Luizwill şäherinde dünýä inen Muhammad Ali 18 ýaşynda professional boksa başlaýar. 1960-njy...

Dowamy »

358 1
Sport, 4 months ago


GUTARYLMADYK GOŞGULARYM

Ine, bu goşgymda ejem pahyr bar,
Bu goşguda bolsa, galam gaşly gyz.
Elim degen çagy elime alýan,
Şol hem bular bilen salamlaşdygym.

Bu ýerde şapagyň aotyn şöhlesi,
44Ýowşan ysly ýaýla düşýär endigan.
Bärde bolsa bir gül —azatlyk küýsän,
Porsy ýerzeminde otyr bendiwan.

Ony erk...

Dowamy »

368 4
Edebiýat, 4 months ago


GÜNLER GEÇIP BARÝAR

Şu gün saňa telwas etdim ýene men,
Eý, sen, päklik hem gözellik ölçegi.
Azary ýetikdir gaýyn eneňem,
Belli däl, pahyryň haçan öljegi.

Öňden belli zadyň gyzygam bolmaz,
Söýmezdim-le beýle boljagyn bilsem.
Ýöne, hasaplabam söýüp bolanok,
Ýa-da söýgüde-de barmyka tilsim?

Akyl satý...

Dowamy »

326 3
Edebiýat, 4 months ago


ABŞ BSGG bilen gatnaşyklaryny doly bes edýär — Donald Tramp

ABŞ BSGG bilen gatnaşyklaryny doly bes edýär — Donald Tramp
ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp Waşingtonyň Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy bilen mundan beýläk hyzmatdaşlygynyň dowam etmekden ýüz öwürýändigini yglan etdi. Bu barada Euronews agentligi habar berýär. Bu gurama meýilleşdirilen serişdeleriň ählisi — ýagny, ýylda 450 mln dollar tö...

Dowamy »

380 0
Bilim, 4 months ago


Mindal damarlaryň sagdynlygyny gowulandyrýar

Mindal damarlaryň sagdynlygyny gowulandyrýar
Londonyň Şa kollejiniň hünärmenleri tarapyndan alnyp barlan derňew işleri köke, çipsi ýaly belli garbanmalaryň mindala çalşyrylmagynyň damarlaryň ýagdaýyna oňyn täsir edýändigini we holesteriniň düzümini peseldýändigini görkezdi. Muny 21mm.ru belleýär.
“American Journal of Clinical Nutriti...

Dowamy »

261 0
Bilim, 4 months ago


Getji Nurmagomedow bilen göreşde nähili hereket etjekdigini aýtdy

Getji Nurmagomedow bilen göreşde nähili hereket etjekdigini aýtdy
Garyşyk stiliň amerikan göreşijisi Jastin Getji ýeňil agramda Absolýut göreş çempionatynyň çempiony russiýaly Habib Nurmagomedow bilen boljak göreşde öz meýilnamasy barada aýtdy. Bu barada russian.rt.com habar berýär.
“Habib bilen göreşde esasy faktor meniň aýakda nähi...

Dowamy »

378 0
Sport, 4 months ago


AÝ AÝDYŇ GIJEDÄKI SÖHBET (dowamy)

Bir gezek Marýa bilen Baýew ýene gije üçe çenli dagy oturdylar. Baýew galanja temmäkisini ysgap, gitmäge häzirlenip durka, Marýa kimdir biriniň magaziniň eýwanyna çykyp barýanyny gördi. Ol adam magaziniň gulpuny elleşdirdi, töweregine garanjaklady. Marýa zöwwe ýerinden galdy-da:—Ferapontyç! —diýip, ýüregi ýarylan ýaly içini çekdi. —Seret oňa!Daşary...

Dowamy »

330 0
Edebiýat, 5 months ago


AÝ AÝDYŇ GIJEDÄKI SÖHBET (dowamy)

—Bolmandy... —diýip, Baýew uludan dem aldy... —Gözünden nadyly bolmandy, ýöne tohumymyzda akyllysam ýokdy. —Ol temmäki çüýşejigini kisesine saldy-da, oýa batdy. —Meni kakam pahyr nätdi? Oň edeni akyla sygjak zat däl. Mekdebe goýbermejek bolup, elinden gelenini etdi. Ýogsam men öljek okajakdym, Mekdebiň kethudasy telim gezek öýümize-de geldi. «Şunyň...

Dowamy »

274 0
Edebiýat, 5 months ago


AÝ AÝDYŇ GIJEDÄKI SÖHBET

Marýa Seleznýowa kiçeňräk bakjada işleýärdi welin, onda bir keseltapdylar-da, başga işe geçmegi maslahat berdiler. «Bu ýaşdan soň indi men nädip başga işe geçeýin? —diýip, ol uly alada galdy. Onuň pensiýa çykmagyna-da bary-ýogy ýyl ýarym wagt galypdy. —Başga bir hünär öwren diýmek dilde aňsat. Hünär öwrenäýmek sagyňdan çepiňe agdarynyp ýataýan ýaly...

Dowamy »

332 0
Edebiýat, 5 months ago


HEZRETI ALY

(598-661)

Allanyň arslany, Haydar-y kerrar, Ebu Turab ýaly lakamlar bilen hem tanalýan Hezreti Aly 598-nji ýylda Mekke şäherinde dünýä inýär. Onuň kakasy Ebu Talyb, Pygamberimiziň kakasy Abdyllanyň doganydyr. Yagny Pygamberimiz bilen Hezreti Aly doganoglan bolupdyr.
Hezreti Aly kiçi ýaşdan başlap Pygamberimiziň ýanynda bolupd...

Dowamy »

1231 0
Bilim, 5 months ago


ABŞ Hytaýy uçuşlara päsgelçilik döretmekde aýyplady

ABŞ Hytaýy uçuşlara päsgelçilik döretmekde aýyplady
ABŞ Hytaýyň hökümetini amerikan awiakompaniýalarynyň uçuşlaryna päsgelçilik döretmekde aýyplady, bu barada Reýter agentligine salgylanmak bilen rossaprimavera.ru habar berýär.
Ýanwar aýynyň ahyrynda Waşington täze koronawirusyň ýaýrawyna garşy göreşmek boýunça çäreleriň çäginde ýurd...

Dowamy »

327 0
Bilim, 5 months ago


Hytaýda rak keseliniň üç görnüşine garşy sanjym taýýarlanyldy

Hytaýda rak keseliniň üç görnüşine garşy sanjym taýýarlanyldy
Hytaýyň Ylymlar akademiýasynyň tehnologiýa Institutynyň alymlary onkologiýanyň üç görnüşini ýeňmäge ukyply bolan täze terapewtik sanjymy döretdiler. Täze sanjym limfoma, melanoma we süýt mäzleriniň rak keseline garşy netijeli bolup çykdy. Bu barada “Science Advances” neşirine salg...

Dowamy »

306 1
Bilim, 5 months ago


Zidan üzňelikde galmak düzgünini bozdy

Zidan üzňelikde galmak düzgünini bozdy
Madridiň «Realynyň» baş tälimçisi Zinedin Zidan üzňelikde saklanmak düzgünini bozdy. Bu barada Sport.es saýtyna salgylanmak bilen Trend agentligi habar berýär.
Neşiriň habar bermegine görä, Zidan Ispaniýanyň paýtagtynyň çetindäki bir obada — bir ýyl mundan öň satyn alan öýünde görnüpdir. Belleni...

Dowamy »

376 0
Sport, 5 months ago


Berlin koronawirusly syrkawlary bejermekde Moskwa kömek hödürledi

Berlin koronawirusly syrkawlary bejermekde Moskwa kömek hödürledi
Berliniň burgomistri Mihael Mýuller Moskwa hökümetine koronawirusly syrkawlary nemes paýtagtynyň hassahanalarynda ýerleşdirmek barada teklibini ugratdy, bu barada “Der Tagesspiegel” neşirine salgylanmak bilen kommersant.ru habar berýär. Berliniň hassahanalarynda 8 müň töweregi...

Dowamy »

315 0
Bilim, 5 months ago