Ene süýdi :0-6 aýlyk döwürde çagany iýmitlendirmek

Häzir Milli ene süýdi bilen iýmitlendirmek hepdeligi (1-7 Sentýabr) dowam edýär. Şu nukdaýnazardan Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky edarasynyň resmi Instagram hasabynda (@unicef_turkmenistan) bular barada berilýän maglumatlary Size ýetirýäris. Şeýle hem 0-6 aýlyk döwürde çagany dogry iýmetlendirmegiň...

Dowamy »

192 3
Bilim, 1 month ago


Ene ýüregi (Hekaýa)

Wagtyň suw kimin akyp geçişini, dünýäniň bolsa günsaýyn özgerşini duýýarsyňyzmy?! Asyrlarboýy dowam edip gelýän adam durmuşynyň bir hazynadygyna göz ýetirdiňizmi?!

Ynha… men ömrümiň aglaba bölegini ötürdim. Onuň soňuna ýetdim diýenimde ajaýyp ykbalymyň meniň üçin bahasyna ýetip bolmajak baýlykdygyna has gowy düşündim. Häzir gün geçdi...

Dowamy »

156 0
Edebiýat, 1 month ago


OBAMYŇ ÝAŇY (HEKAÝA) / ÝOLAMAN GURBANOW

Bu günki gün has üýtgeşik. Basan her ädimim meni bir gez beýgeldýär. Çünki men arzyly mekanyma barýan. Ädimlerimiň her biri täsin many döredýän mislidi. Çünki, olar meni dogduk obama äkidip barýar.

Içki dünýäm bilen hemsyrdaş bolup barşyma, bir goja pete-pet gabat geldi.

– Salawmaleýkim, ýaşuly! – Ol elini maňlaýyna...

Dowamy »

133 0
Edebiýat, 1 month ago


BÄBEKLI (HEKAÝA) / AKNUR ROZYÝEWA

Dünýäniň gowgaly syrlarynyň darbazy deý garaňkynyň sapak ýaly işilen ýüreginden nämälimliklere sary ýol alan göç kowgynyň aňtawyndan sypmak üçin usurgan ruhuny süýräp barýardy. Ýollar uzyn, töwerek garaňky, geljek bolsa düýbi görünmeýän boşluga öwrülen umytsyzlykdy. Emma şonda-da umytsyzlykdan-da umyt agtaran göç ýoly külterläp barşyna sag-aman ert...

Dowamy »

144 0
Edebiýat, 1 month ago


Ýerde altyn nädip peýda bolduka?

Ýapon alymlary ikli başda Ýerde altynyň peýda bolmandygyna ynanýarlar. Olaryň pikiriçe, ol onuň gelip çykyşy Ýerde döremändir-de, weýrançylygyň netijesinde peýda bolupdyr. Alymlar şeýle hasaplaýarlar: emele geleninden soň köp wagt geçmänkä, Ýer başga bir saýýara bilen çaknyşypdyr. Olam ýere altyn «getiripdir». Bu barada mail.ru ýazýar.
Ýapon...

Dowamy »

299 1
Bilim, 1 month ago


Nurmagomedow 35 ýaşdan soň ringe çykmaz

Nurmagomedow 35 ýaşdan soň ringe çykmaz
Garyşyk söweş sungatynyň russiýaly wekili Habib Nurmagomedow 35 ýaşynda ýaryşlara gatnaşmak islemeýär diýip, INTERFAX habar berýär.

"Karýeramyň başky basgançagynda däldigim düşnükli. 32 ýaşap barýaryn. Meniň pikirimçe, bu gaty bir kyn döwür däl. 35 ýaşda ýeňil agramda çykyş etmek mümkin...

Dowamy »

290 0
Sport, 1 month ago


Zyýanly iýmiti nädip peýdaly edip bolar

Zyýanly iýmiti nädip peýdaly edip bolar
Tiz tagamy ýa-da süýjüligi düýbünden zyýansyzlandyrmaga synanyşmak gerek däl, bu iýmitiň ahyrky tagamyna ýaramaz täsir edip biler. Ýöne süýji tagamlaryň kaloriýasyny azaltmak üçin olaryň düzüm bölegini az-kem üýtgetmek bolýar diýip, aşpez blogeri Nuriýa Dianowa Sputnik radiosyna beren interwýusynda gür...

Dowamy »

162 0
Bilim, 1 month ago


Alymlar ýöräp bilýän balyklaryň 11 görnüşini ýüze çykardylar

Alymlar ýöräp bilýän balyklaryň 11 görnüşini ýüze çykardylar
Halkara barlag topary guryýer balyklarynyň 11 görnüşini anyklady diýip, EurekAlert ylmy habarlar portaly habar berdi.

Ozal diňe “Cryptotora thamicola” diýlip atlandyrylýan gowak balygynyň gury ýerde hereket edip bilýändigi ylma mälimdi.
Alymlar balyklaryň bal...

Dowamy »

179 1
Bilim, 1 month ago


Aşgabatda gurluşykçylar hum tapdylar

Aşgabatda gurluşykçylar hum tapdylar
Aşgabadyň demirgazyk-günbatar böleginde gurulýan 16-njy tapgyryň ýaşaýyş toplumynyň çäginde, ýerasty kommunikasiýalar çekilen mahalynda, gurluşykçylar gadymy oturymly ýeriň yzlaryny ýüze çykardylar.

2 metrden gowrak çuňlukda ekskawatoryň susagy tötänden ägirt uly keramiki gaba degdi. Ol beý...

Dowamy »

489 8
Bilim, 1 month ago


BAŞYNA GÖREN ÝALY

BAŞYNA GÖREN ÝALY

Rowaýata görä goňşy gelinler üýşüp, küýzeli suw alyp gelýärkäler, oglunyň ýetişdiren çar bagynyň saýasynda saýalamaga çöken enäniň ýanyndakylar gözdençykgynç agyr hasyl getiren baglary görüp, “Baglara başyna gören ýaly getiripdir” diýipdirler.

Bu gürrüň gulagyna hoş ýakmadyk ene “Öz başyny özi iýsin,...

Dowamy »

307 1
Edebiýat, 1 month ago


ÖÝI ÖÝ EDÝÄN KIM?

ÖÝI ÖÝ EDÝÄN KIM?

Gadym döwürlerde bir baý täjir bolupdyr. Bir gezek ol kerwen bilen söwda etmäge özge ýurda gidipdir. Olar ýolda demdynç almak üçin düşläpdirler. Şonda oturanlaryň biri öýi öý edýäniň aýaldygy hakynda gürrüň açypdyr. Baý täjir ony içinden oňlamandyr, öýde esasy ornuň erkek adama degişlidigi barada pikir ýüwürdipdir....

Dowamy »

343 0
Edebiýat, 1 month ago


GARANTGA

GARANTGA

Hasyl bol getirende ekin içinde dikilýän garantga, uly malyň kelle süňki, bagdan asylgy bitaý köwüş, döwük çäýnek, deşik bedre guş gorkuzmak üçin dälde, bol hasyl getiren bagbakjany ýaman gözden, ýaman dilden goramak üçin edilýän yrym eken.

Rowaýata görä, bagbakjasyna görip gözi degýänini duýan daýhan, geleni...

Dowamy »

198 0
Edebiýat, 1 month ago


PERIŞDÄNIŇ PÄKLÄN YNSANY

PERIŞDÄNIŇ PÄKLÄN YNSANY

Türkmen halkymyzda sözüň piri hasaplanylýan akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň diňe bir paýhas dürdänesi bolan şygyrlary däl, eýsem, onuň özi hakyndaky rowaýatlar hem halkyň diliniň senasydyr. Beýik söz ussadymyzyň sarpasyny hasda belende göterýän şol rowaýatlar hem şahyrana döredijiligi deýin nesillerden...

Dowamy »

232 0
Edebiýat, 1 month ago


Söý­gä jüp söý­gi me­niň jo­ga­bym

Dur­muş­da adam gat­na­şyk­la­ry ýa­ly gy­zyk­ly zat bar­my­ka? Sa­ňa düý­bün­den nä­ta­nyş adam­la­ryň soň­lu­gy bi­len, mäh­ri­ban adam­la­ra öw­rü­lip git­me­gi – yk­ba­lyň iň şow­ly sa­hy­pa­la­ry bo­lup, sa­ňa ju­da eziz ýat­la­ma bo­lup gal­ýar… Ýok, men adam­la­ryň ýan­ýol­da­şy ba­ra­da söh­bet aç­mak­çy däl. Baş­ga bir mu­kad­de­s­lik ha­k...

Dowamy »

283 0
Edebiýat, 1 month ago


Kiçijik h e k a ý a l a r

Agzybir maşgala
Iki maş­ga­la goň­şu­lyk­da ýa­şa­ýan eken. Ola­ryň bi­rin­de är-aýal hä­li-şin­di öý­ke­le­şýän eken, beý­le­ki­sin­de bol­sa, he­mi­şe söý­gi, öza­ra dü­şü­niş­mek we agzybirlik hö­küm sür­ýän eken.
Öz­di­ýen­li öý bi­ke­si goň­şu­la­ry­nyň nä­dip ag­zy­bir ýa­şap bil­ýän­dik­le­ri­ne hiç-hi­li dü­şü­nip bil­män­dir...

Dowamy »

305 0
Edebiýat, 1 month ago


Ne­si­hat­ly he­ka­ýa­lar

Söý­gi­niň hemralary

Bir ze­nan öýü­niň eý­wa­ny­na eşik ser­mä­ge çy­kan­da, how­lu­sy­nyň ag­zyn­da­ky ke­se otur­gyç­da dyz­la­ry­ny epen üç ýa­şu­la gö­zi düş­ýär.
– Eger-de siz ýa­daw bol­sa­ňyz, içe­rik gir­ip, çaý-suw içiň! – di­ýip, göw­na­çyk ze­nan mü­rä­het ed­ýär.
– Bi­ziň hem­mä­miz bi­le­lik­de öýe gi­rip...

Dowamy »

329 0
Edebiýat, 1 month ago


Gysga hekaýalaryň ussady

Ame­ri­kan ýa­zy­jy­sy, «gys­ga he­ka­ýa­lar» žan­ry­nyň ta­ny­mal us­sa­dy O. Gen­ri­niň ha­ky­ky ady Wil­ýam Sid­neý Por­ter bo­lup, 1862-nji ýy­lyň 11-nji sent­ýab­ryn­da ABŞ-nyň De­mir­ga­zyk Ka­ro­li­na şta­ty­nyň Grins­bo­ro şä­he­rin­de luk­man maş­ga­la­syn­da dün­ýä in­ýär. Ol üç ýa­şyn­da­ka eje­si ara­dan çy­kyp, daý­za­sy­nyň ter­bi­ýe­...

Dowamy »

187 0
Edebiýat, 1 month ago


AHMET ÝASAWY WE ONUŇ ESERLERI HAKYNDA GYSGAJYK KYSSALAR

Nirede görseň göwni galany, mehlem bol,

Şonuň ýaly gaýgyly ýolda galsa, ýoldaş bol.Sansyz-sajaksyz şygyrlary bolan we sopyçylykda türki dillerinde gepleýänleriň düşünip biljek dilinde şygyrlar ýazmaklygyň kerwenbaşysy hasaplanýan Ahmet Ýesewi, häzirki güne çenli gelip ýeten maglumatlar...

Dowamy »

216 1
Edebiýat, 1 month ago


Adam­la­ry söý­mek – uly hü­när­dir…

Elim­de Gur­ban­na­zar Ezi­zo­wyň ki­ta­by. Se­tir­le­ri yzar­lap otyr­kam, göz­le­rim bi­yg­ty­ýar iki se­tir­de sak­lan­dy ga­laý­dy.

Adam­la­ry söý­mek – ýe­ňil iş däl­dir,
Adam­la­ry söý­mek – uly hü­när­dir…

Bu se­tir­ler, me­ge­rem, di­ňe me­ni däl, okan her bir ada­my pi­kir­len­dir­ýän bol­ma­ly. Çyg­ry...

Dowamy »

194 0
Edebiýat, 1 month ago


Yk­ba­lyň peş­ge­şi

(He­ka­ýa)
Bu şa­ýy­lyk­la­ryň her bi­ri­si bak­gal, gök sa­ty­jy we gas­sap bi­len söw­da­la­şy­lyp jem­le­nip­di. Bir dol­lar seg­sen ýe­di sent. Hem­me­si şu­lar­dy. Onuň alt­myş sen­ti hem bir sent­lik şa­ýy­lyk­lar­dan yba­rat­dy. Kä­wagt sa­ty­jy­la­ryň özü­ni gys­ganç­lyk­da aýyp­la­ma­la­ryn­dan äti­ýaç edip, utan­jyn­dan ýü­zi gy­za...

Dowamy »

211 0
Edebiýat, 1 month ago


Meş­hur sa­zan­da­la­ryň dur­mu­şyn­dan

Sy­na­ny­şyp gö­rä­ýiň…
Ýaş Mo­sart ýe­di ýa­şyn­da­ka Maýn boýundaky Frankfurt şäherinde kon­sert be­ren­de, on dört ýaş­ly bir ýet­gin­jek onuň ýa­ny­na ge­lip­dir.
– Siz ga­ty üýt­ge­şik saz çal­ýar­sy­ňyz! Men hiç ha­çan şu­nuň ýa­ly saz çal­ma­gy öw­re­nip bil­me­sem ge­rek.
– Nä­me üçin? Siz he­niz ýaş ahy­ryn. Sy­na­ny­ş...

Dowamy »

235 0
Edebiýat, 1 month ago


Yn­san bol­ma­gyň ka­da­la­ry

1. Siz bu dün­ýä gel­ýär­si­ňiz. Siz öz keş­bi­ňi­zi sö­ýüp ýa-da söý­män bi­ler­si­ňiz, ýö­ne ýa­şan döw­rü­ňiz­de he­mi­şe onuň bi­len bi­le ga­lar­sy­ňyz.
2. Siz sa­pak alar­sy­ňyz. Siz dur­muş diý­lip at­lan­dy­ry­lan res­mi bol­ma­dyk gi­je-gün­diz oka­dyl­ýan mek­de­be ka­bul edil­di­ňiz. Her gün bu mek­dep­de si­ze sa­pak al­ma­ga müm...

Dowamy »

212 0
Edebiýat, 1 month ago


Mekdep okuwçysynyň ene-atalaryna 6 sany peýdaly maslahat

Mekdep okuwçysynyň ene-atalaryna 6 sany peýdaly maslahat
Mekdep okuwçysynyň durmuşyny nähili ýeňilleşdirmeli? Bu sorag bilen köp ene-ata ýüzbe-ýüz bolýar. Aslynda, bu aňsat. Munuň üçin okuwçynyň gününi dogry meýilleşdirmek we hünärmenleriň maslahatlaryny okamak ýeterlik.

1. Hiç haçan çagany bir wagtda hem birinji synpa, hem ha...

Dowamy »

373 1
Bilim, 1 month ago


Gysga hekayalar

Ja­han­keş­de

Men oňa ýo­luň çat­ry­gyn­da ga­bat gel­dim. Bu ada­myň eg­nin­de ýa­pyn­ja­sy, elin­de bol­sa, ha­sa­sy bar­dy. Onuň köp hor­luk çe­ken­di­gi ýü­zün­den bil­dir­ýär­di. Ho­şa­maý sa­lam­la­şa­ny­myz­dan soň, men oňa:
– Öýe ba­ra­ly, bi­ziň myh­ma­ny­myz bol! – di­ýip, tek­lip et­dim.
Ol yla­laş­dy. Aýa­ly...

Dowamy »

290 1
Edebiýat, 1 month ago


Gündizki ukynyň ölüm howpy ýüze çykaryldy

Gündizki ukynyň ölüm howpy ýüze çykaryldy
Hytaýyň Guançžou lukmançylyk uniwersitetiniň alymlary gündiz bir sagatdan artyk uklamak ölüm howply diýen netijä geldiler. Bu barada MedicalXpress tarapyndan çap edilen press-relizde aýdyldy diýip, RIA Nowosti habar berýär.

Barlagçylar 20-den gowrak ylmy işiň maglumatlaryny jemlediler...

Dowamy »

368 0
Bilim, 1 month ago