1-nji sentýabr we Mährijik (bolan waka)

Irden adaty günler ýaly ertirlik edinip işe gideýin diýip eşiklerim geýenim hem şoldy welin ,maňlaý goňşymyz Täzegül gelnejem ylgap geldi
- işe gitman ekeniň Mähra bir zada bolýar,gyzgyny düşenok ,ot ýaly özem
1-nji sentýabr okuwa ibermejek hem bolsam aglap eşigin geýip mekdebe dyzap dur ,iň bolmanda bir sagatjyk gyzgyny gaýdar ýaly...

Dowamy »

228 1
Bilim, 2 months ago


1-nji sentýabrdan Türkmenistanda mekdepleriň işine käbir wagtlaýyn üýtgeşmeler giriziler

1-nji sentýabrdan Türkmenistanda mekdepleriň işine käbir wagtlaýyn üýtgeşmeler giriziler
Häzirki wagtda Türkmenistanda täze 2020-2021-nji okuw ýylyna taýýarlyk görmek işleri ýokary depginde alnyp barylýar.
Ýurdumyzyň ähli künjeginde umumy orta bilim berýän mekdeplerde täze okuw ýyly 1-nji sentýabrdan doly güýjünde işe başlar.
...

Dowamy »

471 1
Bilim, 2 months ago


Nurmagomedow — Getji duşuşygy Abu Dabide bolar

Nurmagomedow — Getji duşuşygy Abu Dabide bolar
UFC-niň ýeňil agramda häzirki çempiony Habib Nurmagomedow amerikaly söweşiji Jastin Getjä garşy söweşiniň Abu Dabide geçiriljekdigini aýtdy. Bu barada interfax.ru habar berýär.

«24-nji oktýabra garaşmaly. Bu söweş geçiriler diýip umyt edýärin. Ol Abu Dabide «Göreşijiler» adasynda...

Dowamy »

302 0
Sport, 2 months ago


Bile bilmedim

Saher bile guller ichre seyrana.
Gezer gownim al asmanda perwana.
Oglan sana galdym munda hayrana.
Biz tanyshmy dalmi bile bilmedim.

Men shahyrmy dalmi bile biljek dal.
Chala yalnyshyna guljeklerde kan.
Ozi medet bersin yeke tak Allan.
Yangynlardan sonra gule bilmedim

Nowća ayt...

Dowamy »

165 0
Edebiýat, 2 months ago


Sen yar

Durnaň gözi ýaly dury dünýäň bar,
Sende men bar. A meň uly dünýäm bar.
Sesiňi eşdemde, aladam sowlup,
Diňe senli pikirlere çümýän, ýar!

Söýdüň bakman artygyma, kemime,
Şärik bolduň şatlygyma, gamyma.
Ruhumy göterdiň asmana garşy,
Men söýgimi jar ederin zemine.

Iki kalbyň aýdyml...

Dowamy »

170 1
Bilim, 2 months ago


Habib Nurmagomedow žurnalistleriň sowallaryna jogap berdi

Habib Nurmagomedow žurnalistleriň sowallaryna jogap berdi
Absolýut göreş çempionatynyň (UFC) çempiony Habib Nurmagomedow žurnalistleriň soraglaryna jogap berdi. Russiýaly göreşiji amerikaly Jastin Getji bilen titul göreşini anons etdi, iýulda koronawirusdan ýogalan kakasyny ýatlady, şeýle-de ýaňy başlan göreşijiler bilen tejribesini paýlaşdy...

Dowamy »

370 1
Sport, 2 months ago


Aýdyşyk

Name ol dunyade dunyani açyan?
Name ol jansyzdan ol janly gaçyan?
Name ol kalbyna şöhlesin saçyan?
Şahyr bolsañ şondan bize hawar ber!

Enedir dunyade dunyani açyan ,
Töhmetdir jansyzdan ol janly gaçyan,
Hoş sözdir kalbyña şöhlesin saçyan,
Bizden halypama jogap şeyledir,

Na...

Dowamy »

211 1
Edebiýat, 2 months ago


Wah,arman kakam bolaýýa-da (Bolan waka)

2001 ýylda öýden gaçyp Aşgabada gaýtdym.
Şo taýda bir dostymyň üsti bilen işe girdim.
Gullygy gutaran ýylymdy. Gullykdan gelemde öýdäki agzalygyň, goh galmagyň derdinden diňe köçä däl tutyş oba iş bolýardyk.
Öz deň duşlarym içinde ömür kemsitme, kakaň alkaş, aňkap dur sözler meni ilki ilkiler ýaka tutyşan bolsamda, soňky döwü...

Dowamy »

526 1
Edebiýat, 2 months ago


"Bawariýa" "Barselonany" 8:2 hasabynda ýeňip, ýarym finala çykdy

"Bawariýa" "Barselonany" 8:2 hasabynda ýeňip, ýarym finala çykdy
Çempionlar ligasynyň çärýek finalynda “Bawariýa” "Barselonany" 8:2 hasabynda ýeňdi. Duşuşygyň her ýarymy birmeňzeş - 4:1 hasap bilen tamamlandy.

Katalon kluby ýewrokubok duşuşygynda ilkinji gezek şeýle köp pökgini öz derwezesinde gördi. Sports.ru-nyň habaryna gö...

Dowamy »

356 3
Sport, 2 months ago


Bäş ýarym ýyllap aýan söýgümi, birinji gijämde küle öwrüldi (bolan waka)

Men Şöhrat bilen ilkinji ertir com portalyna registrasiýa bolan günüm tanyşdym.
2010- njy ýyllaryň içidi. Ilki günler salam ,salam dost ýaly gürleşsekde, dostlygymyz söýgä öwürlenini bilmän galdym.
Şöhrat goňşy obadandy. Ol meni obadaş diýip saýtda mydama goraglap ýörerdi.
Ol daşary ýurtda okaýardy, şo ýyl birinji kurs talyb...

Dowamy »

647 1
Edebiýat, 2 months ago


Nikadan soň aýrylyşmaklaryna näme sebäp bolup biler (bolan waka)

Toýly her zat etdi, ýöne Sadapdan el çekmedi. Ol Sadaby ilkinji görende bar gyz bir ýanady, Sadabyň ýeke özi hem bir ýana gözüne görünýärdi
Ilkinji soýgi sözini aýdanda Sadap hem Toýlynyň sözini ýykmady we uzak pikirlenmän bolýa, bolýa edişildi
Aradan uzak wagt geçmän hem Toýly ejesine Sadap barada aýtdy
Ejesi bolsa öz aýal...

Dowamy »

386 0
Bilim, 2 months ago


Rus sanjymy koronawirusdan azyndan iki ýyllap goramaga ukyply

Rus sanjymy koronawirusdan azyndan iki ýyllap goramaga ukyply
Rus sanjymynyň koronawirusa garşy gorag aýratynlyklary kabul edileninden soň azyndan iki ýyllap dowam eder diýip, Russiýanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň akademik N.F. Gamaleýa adyndaky epidemiologiýa we mikrobiologiýa milli gözleg merkeziniň başlygy Aleksandr Ginsburg aýdýar. B...

Dowamy »

322 1
Bilim, 2 months ago


Söýgi üçin janyňyzy orta goýmaň.....(bolan waka)

Enemleriñ goñşusy Bibi gelneje ejemiñ iñ ýakyn jorasy.
Onuñ üç gyzy bolsa, biziñ joralarymyzdy.
Biz şäherde ýaşasak hem, her tomusky dynç alyş möwsümine gezelenje gelerdik.
Bizem üç gyz, olaram. Näme gyzlañ üýşen ýerem, özüñiz bilýäñiz gyzyklyja gürrüñler, syrlar barada bolar.
Okuwy tamamlanymyzdan soñ, okuwa girjek diýd...

Dowamy »

386 1
Edebiýat, 2 months ago


@Sary_gurjak perişdejik (bolan waka)

Biziñ hemmämiz onuñ gelerine sabyrsyzlyk bilen garashdyk.
Wagt geçdi...
Onuñ geljek günleri ýakynlaýardy.
Ylaýyk öz doglan günümdem bir gün öñ eýjejigim aramyza geldi...

Ony elime alan ilkinji pursadym ellerim titreýärdi. Begençden ýaña damagym dolup aglanym ýadymda.
Ähli agyrlarym elime alan pursadym...

Dowamy »

272 2
Bilim, 2 months ago


«PSŽ» soňky minutlarda Çempionlar ligasynyň ýarym finalyna çykdy

«PSŽ» soňky minutlarda Çempionlar ligasynyň ýarym finalyna çykdy
Düýn Lissabonda Çempionlar ligasynyň «Sekizleriň finaly» başlandy. Munda çärýek final tapgyryndan başlap, her gapma-garşylygyň ýeňijisi bir oýunda kesgitlenilýär.

Birinji çärýek final duşuşygynda «Atalanta» oýnuň 26-njy minudynda Paşaliçiň geçiren goly bilen duşu...

Dowamy »

270 0
Sport, 2 months ago


Söýgüniň güýji (bolan waka)

Gözel ilki günler internete girende onyň içine düşünmän kän gezdi.
Şahsyda gelýan hatlaryň hiçisine hem jogap berenokdy we onyň nädip ýazylýanyn hem düşünenokdy
Bu gün Gözel işlerin ir edip boldyda eline telefonyny alyp, bir çaşga kofeýani hem aldyda daşarda duran sallanjaga, arkasyna han ýassyk goýyp gowy ornaşdy.

Ol...

Dowamy »

349 1
Edebiýat, 2 months ago


Garaşylmadyk bagt (Hakyky durmyşda bolan waka)

Söýgi hekaýajyklaryn her gije, ýatynça okap ýören Aýna, şol wakalaryň içine girip gidenini duýmaýardy.

Ol söýgi hekaýalarny, durmyşy wakalary okamagy gaty gowy görýärdi.

Her bir gelýän gazet jurnallaryň ilki bilen iň soňky sahypasyndaky söýgi hekaýalaryn okamak üçin howlukýardy.

Her dördünji gün radioda...

Dowamy »

317 1
Edebiýat, 2 months ago


Getji Nurmagomedowyň iň esasy gowşak ýerini aýtdy

Getji Nurmagomedowyň iň esasy gowşak ýerini aýtdy
Amerikan türgeni Jastin Getji UFC-niň ýeňil agramdaky russiýaly çempiony Habib Nurmagomedow özüni aňrybaş göreşiji hasaplaýar diýip belledi. Onuň sözlerini Ria Nowosti getirýär.

Nurmagomedow – Getji tutluşygy 24-nji oktýabrda geçiriljek UFC 254 ýaryşynyň esasy wakasy bolar. Häz...

Dowamy »

381 2
Sport, 2 months ago


Şeýle bir ýigdiň bolsa!

1)Ýörande aýagynyň aşagyndan ot çyksa

2)Geplände agyzdan howur çyksa

3)Gaşyn çytanda howa bulaşyp ýagyş ýagsa

4)Gaharlananda gök güwürdap apy tupan tursa

5)Söýgüsi daş ýarsa

6)Gepin agyzdan sogrup alynsa

7)Agraslygyndan ýaňa geplemäge çekindirse

...

Dowamy »

447 8
Edebiýat, 2 months ago


Aýralyk (bolan waka)

Men Muhammet bilen internetde tanyśdym.
Smende gije yatmajak bolyp internet oynap otyrkam
- a gyz salam! -diyip hat geldi
-salam biz tany§my
- yok tany§a däl, yòne mende sen çykdyñ, kimka diyip yazyp gòrdum
- hmm
- Belki adyńyz aytdarsyńyz ?
-leýla
- men Muhammetaly
- bayba uzyn ady...

Dowamy »

444 8
Edebiýat, 2 months ago


Türkmenistanda ýol hereketleri boýunça düzgün bozulmalara bellenilýän jerimeleriň sanawy

Türkmenistanda ýol hereketleri boýunça düzgün bozulmalara bellenilýän jerimeleriň sanawy
Köçe-ýol hereketleri boýunça sowatlylygynyzy artdyrmak, öz hukuklarynyza we borçlarynyza düsünmek, Türkmenistanyn Içeri isler ministrliginin Polisiýanyn ýol gözegçiligi gullugynyn wekili bilen dususykda ynamlylyk üçin size su maglumatlar peýdaly bolar. B...

Dowamy »

376 1
Bilim, 2 months ago


Türkmenistanyň Prezidenti Amangözel Şagulyýewany 80 ýaş ýubileýi bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Amangözel Şagulyýewany 80 ýaş ýubileýi bilen gutlady
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Gahrymany Amangözel Şagulyýewany 80 ýaşynyň dolmagy bilen gutlady.

«Hormatly Türkmenistanyň Gahrymany Amangözel Şagulyýewa! Siziň janyňyzyň sag, öý-ojagyňyzyň abadan, galamyňyzyň hem...

Dowamy »

226 1
Bilim, 2 months ago


Kör söygi (bolan waka)

Men o gyz bn 2010 yylyñ noyabr aylary tanysdym,
ol gun men internedim açdyryp agsamky smena ise gitdim,o gyzam so gun smende eken,içim gysyp
Acdym internedim kime Yazjagam bilman oynap otyrdym , birdenem o Gyza salam dp. Yolladym. Ondan salam dp salam hat Geldi,adyn name dp soramda Adym Aynur dp jogap berdi, men Aynurdan kän zat sora...

Dowamy »

436 3
Bilim, 2 months ago


Aşgabadyň ýollarynda ornaşdyrylan ulgam ulaglaryň ortaça tizligini anyklaýar

Aşgabadyň ýollarynda ornaşdyrylan ulgam ulaglaryň ortaça tizligini anyklaýar
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy ýol hereketiniň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak hem-de ýol-ulag hadysalarynyň öňüni almak maksady bilen, Aşgabadyň çäginde ulag serişdeleriniň ortaça tizligini anyklaýan ulgamyny ornaşdyrdy.<...

Dowamy »

410 1
Tehnologiýa, 2 months ago


Telefonyň suwa gaçanda näme etmeli?

Telefonyň suwa gaçanda näme etmeli?
“Sanly platformalar” awtonom söwda däl guramasynyň strategik kommunikasiýalar boýunça müdiri Aleksandra Gawrilowa smartfon suwa gaçan ýagdaýynda näme etmelidigini aýtdy. Bu barada Ria Nowosti habar berýär.

Gawrilowanyň aýtmagyna görä, döwrebap telefonlar suwa durnukly bolýar, şonuň üçin smar...

Dowamy »

338 0
Bilim, 2 months ago