Nebit, dokma önümleri we buýan köküniň gury ergini birža söwdalarynda esasy üns berlen önümler boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 15-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen dizel ýangyjyny satyn aldylar. Mundan başga-da, Russiýadan, Türkiýeden, Serbiýadan, Gyrgyzystandan ge...

Dowamy »

530 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Inžener-tehnologiýalary uniwersitetiniň talyplary daşary ýurt şygryýetine gyzyklanýarlar


Surata düşüren: Ýuriý ŞKURIN

Türkmenistanyň Oguzhan adyndaky Inžener-tehnologiýalary uniwersitetinde şygryýet agşamy geçirildi, oňa fakultetleriň ählisiniň talyplary gatnaşdylar. Agşamda Gurbannazar Ezizowyň, Robert Býornsyň, Sergeý Ýeseniniň we Takamuro Kotaronuň goşgulary okaldy.

Hut şu şahyrlaryň eserleriniň...

Dowamy »

920 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Küştdepdi toý-baýramlaryň bezegidirBerkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe bimöçber aladalar bilen türkmen medeniýeti, sungaty belent sepgitlere ýetirilýär. Ýaňy-ýakynda türkmen toýlarynyň bezegi bolan “Küştdepdi” BMG-nyň bilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasy ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasyny gorap saklamak baradaky hökümetara komitetiniň 12-nji mejlisi...

Dowamy »

552 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Şahsy Bloglar we ş.m. (şagal möjekler)

Tak tak takkkk, bu ýere-de entägem käbir kän tamdyr nan iýenlerden girýän bar käwagt ýarym, az owlakdan. Az tamdyr nan, köp bok iýenlerdenem bar. Az tamdyr nan iýip, köp okanlardan bolsa gaty az. Aslynda, hemmäňize gözüm gidýär. Iýýän nanyňa, maşgalaňa iýdirýän nanyňa başlygyň bokuny halkyň ganyna, derine ýugyryp, çalyp iýip bilmek bir ukyp, zehin...

Dowamy »

859 0
Köneler, acharsoz tarapyndan 2 years ago

Халач-Керки себити Бейик Йүпек ёлуныӊ угрунда

Гүндогар билен Гүнбатары бирлешдирен ве дүнйә дереҗесинде сөвда-медени гатнашыкларыӊ өсүшине онуӊ тәсир эден Бейик Йүпек ёлы энчеме асырлар бәри тарыхчыларыӊ, сыяхатчыларыӊ, сыясатчыларыӊ, нусгавы дүнйә эдебиятыныӊ бейик векиллериниӊ үнсүни өзүне чекип гелйәр. Милли Лидеримиз бу тема йүзленмек билен Бейик Йүпек ёлуныӊ хас ичгин, хас нетиҗели ве хас...

Dowamy »

648 0
Köneler, MerjenLB tarapyndan 2 years ago

Täze kitap göwünleriň töründe

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň „Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi“diýen kitabynyň halkymyza gowuşmagy bizi diýseň begendirdi. Kitapda çuňňur mazmunly, gyzykly maglumatlaryň berilmegi, geçmişimizi dabaralandyrýan hekaýatlar, aýtgylar biziň her birimiz üçin gymmatly täzelikdir. Türkmen halkynyň şöhratly geçmiş taryhyny be...

Dowamy »

603 0
Köneler, Ashykaydynpir tarapyndan 2 years ago

Amul – Hazar 2018

Her bir täze ýyly halkyň bähbidine, döwletiň ähmiýetine besläp, ata-babalarymyzyň mirasyna sarpa goýmagy endige öwüren hormatly Prezidentimiz 2018 – nji ýyly ‘’Türkmenistan – beýik ýüpek ýolunyň ýüregi’’ diýip atlandyrdy. Müňlerçe ýyllaryň dowamynda gündogardan günorta, günbatara, demirgazyga uzap giden uzak ýollar dürli döwletleri, hal...

Dowamy »

638 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Bagtyýarlyk döwrüniň bereketli hojalygy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Türkmenistan – Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi” ýylynda ýurdumyzyň durnukly ykdasady ösüş ýolunda halkymyzyň azyk üpjinçiligini has-da pugtalandyrmakda uly işler üstünlikli amala aşyrylýar. Milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biri bolan hem-de azyk bolçulygyny döretmekd...

Dowamy »

629 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Ýurdumyzyň ajaýyplyklary ginnesiň rekordlar kitabynda

Ýagny, 2003-nji ýylda «Altyn asyr» halysy dünýäde elde dokalan iň äpet haly hökmünde (301 m2), 2008-nji ýylda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde gurlan Baýdak sütüni (133 metr), 2010-njy ýylda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda gurlan Oguzhan suw çüwdürimler toplumy, 2011-nji ýylda «Türkmenistan» teleradioýaýlymlar merkeziniň gurluşyna girýän...

Dowamy »

573 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

GURBANLYK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ

Älemleri ýokdan bar eden we älemler içinde ýalňyz özüne ybadat etsinler diýip ynsanlary iň ýokary derejede ýaradan, sansyz nygmatlary ynsanlaryň hyzmatyna beren Allatagala hamdy-senalar bolsun. Salam we salawat soň pygamber Muhammet SAW-e onuň maşgalasyna we ashabyna bolsun. Hormatly adamlar bizi...

Dowamy »

713 0
Köneler, Turkmengalaa tarapyndan 2 years ago

ŞAÝATLYK ETMEK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ

Älemleri ýokdan bar eden we älemler içinde ýalňyz özüne ybadat etsinler diýip ynsanlary iň ýokary derejede ýaradan, sansyz nygmatlary ynsanlaryň hyzmatyna beren Allatagala hamdy-senalar bolsun. Salam we salawat soň pygamber Muhammet SAW-e onuň maşgalasyna we ashabyna bolsun. Hormatly adamlar bizi...

Dowamy »

578 0
Köneler, Turkmengalaa tarapyndan 2 years ago

Türkmenistan-melhemler mesgenidir

Türkmen topragy saglygy dikeltmek üçin ägirt uly mümkinçiligi özünde jemleýän hakyky melhemler mekanydyr. Dürli ýerleriň ylmy esasda öwrenilmegi, tebigy-howa aýratynlyklarnyň hem-de tebigy-bejeriş häsiýetlerniň netijeli ulanylmagy Türkmenistany sebitde we bütin dünýäde şypahana - bejeriş syýahatçylygynda öň hatarlara çykarýar. Milli liderimiziň ýol...

Dowamy »

455 0
Köneler, BegaLukman tarapyndan 2 years ago

Telekeçilik başlangyçlary-ykdysadyýetdäki ösüşlermiziň kepilidir

Berkarar döwletimiziň bazar ykdysadyýetine tapgyrlaýyn geçýän döwründe önümçilik gatnaşyklarynyň düýpli derejede özgerdilmegi bilen halkyň islegini birkemsiz kanagatlandyrýan, hil taýdan ýokary bolann önümçiligiň harytlarynyň önümçiliginiň hem-de söwdasynyň amala aşyrylmagy, durmuş hyzmatlarynyň kemala getirilmegi we ösdürilmegi ýurdumyzda adam hak...

Dowamy »

594 0
Köneler, abatturkmen tarapyndan 2 years ago

Salam

talyplar,salamchik))

Dowamy »

528 0
Köneler, ruqaya tarapyndan 2 years ago

Türkmenistan Ýewraziýanyñ möhüm ulag-üstaşyr merkezine öwrülýär

Türkmenistanyñ çäginde-yklymyñ möhüm söwda ýollarynyñ çatrygynda halkara üstaşyr-ulag geçelgesiniñ kuwwatly binýady döredilýär. Muña polat we awtomobil ýollarynyñ giñ ulgamynyñ gurulmagyny alamatlandyrýan müñlerçe kilometrik ýollaryñ taslamalary, ozal bar bolan deñiz we howa menzilleriniñ döwrebaplaşdyrylmagy hem-de täzeleriniñ gurulmagy aýdyñ şaýa...

Dowamy »

588 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Bereketli on iki dirhem

Hezreti Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem bir köýnek satyn almasy üçin Hezreti Alyny bazara iberipdi. Hezreti Aly bazara gidip, on iki dirheme bir köýnek satyn alyp geldi. Şonda Hezreti Pygamberimiz alaýhyssalam bilen Hezreti Alynyň arasynda şeýle gürrüňdeşlik geçdi
Hezreti Pygamber: Bu köýnegi näçä aldyň?
Hezreti Aly: On iki d...

Dowamy »

610 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

"Saglygym baş baýlygym"

Garaşsyzlyk, hemişelik döwletimizde il günümiziň saglygyny goramak, ýaş nesli sagdyn ruhly we güýçli bedenli edip ýetişdirmek ugrunda köp ugurly işler alnyp barylýar. Döwletimiziň islendik künjeginde her etrapdyr obalarynda sport mekdepleriniň, türgenleşik meýdançalaryň yzygiderli gurulyp ulanylmaga berilmegi muňa aýdyňlyk şaýatlyk edýär. Şeýle-de...

Dowamy »

532 0
Köneler, BegaLukman tarapyndan 2 years ago

Maslahat berin

Häzirki wagytda nebit gaz spesialistleri nebit gaz edaralaryna ise ýerleşip bilýärmi?
Ugryn Himiýa senagat bolan ýagdaýynda nebit gaz edaralarynda işlemäne mümkinçiligi barmy?

Dowamy »

493 0
Köneler, Telson tarapyndan 2 years ago

Howpsuzlyk kemerleri — ömürleriň halasgäriDürli ýol-ulag hadysalarynyň öwrenilmegi olarda köplenç halatda adamlaryň ulagyň içinde, agdarylma ýa-da çaknyşma sebäpli ulag serişdesiniň duýdansyz tizliginiň peselmegi netijesinde şikes alýandygyny mälim etdi. Awtoulagyň hereketi mahalynda adam agramynyň toplanýan ägirt uly kinetik energiýasyny peseltmek üçin ulaglaryň gurluşynda...

Dowamy »

493 0
Köneler, TELPEK tarapyndan 2 years ago

Goranmak ministrine käýinç yglan edildi

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin Türkmenistanyň Goranmak ministri Berdiýew Ýaýlym Ýagmyrowiçe käýinç yglan edildi.

Çeşme: turkmenistan.go...

Dowamy »

527 0
Köneler, TELPEK tarapyndan 2 years ago