Bal Menem

MERHUM AŞYK HOJA

Bal menem!

Garaňky zyndan içinde, bolsam-da men hary-zar,
Öz doganyma, öz atama, öz eneme bal menem.
Berse bersin atuw jeza, men ölsem, adym ölmez,
Öz obama, öz ilime, öz gülüme dil menem.

Meň ýüregim yşk dutary, döretdim bagrym oýkap,
Ussatlardan tälim aldy...

Dowamy »

720 1
Köneler, 2 years ago


Yene-de düyşüme girdiñ dilberim

HOJAMÄMMET DURDYÝEW

《ÝENE-DE DÜÝŞÜME GIRDIÑ DILBERIM》
Gijäniň bir wagty aýazly agşam,
Takatsyz ukudan turdum dilberim.
Pete-pet alnymda ajap keşbiñde,
Ýene-de düýşüme girdiñ dilberim.

Ýylgyrşyñda öñki, gözüñde öñki,
Bir ajap owazly sesiñde öñki,
Arman şol baýlyklar bol...

Dowamy »

827 0
Köneler, 2 years ago