“Covid-19” Ak Welsaparyň ölümine sebäp boldy

Adam ömrüni bir gezek ýaşarmyş. Ynsan ömrüniň sanalgyja soňky günlerini öz dogduk ilinde ýakynlarynyň ýanynda ýaşap, ýalançydan ötse, oňa gynanç bildirip, dady-perýat edilip, ahyrky ýoluna ugradylmagyna könelerimiz “abraýly ölüm” diýer ekenler. Adama ýamanlyk üçin “duluňda süýnme” diýlip gargyş edilmegine hem şu ýagdaýda düşünip galýaň.
Ed...

Dowamy »

2384 12
Täzelikler, 4 years ago


«Goşa baba» hakynda rowaýatlar

«Goşa baba» hakynda rowaýatlar.

«Goşa baba» ýurdumyzyň Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň Oraz Salyr obasynda ýaşap geçen ulamalaryň biri. Ol özüniň ömrüni mätäçlere, garyp-pukara adamlara elinden gelen kömegi aýaman gezen adam bolupdyr. Goşa baba 1898-nji ýylda doglup, 1971-nji ýylda dünýäden öten. «Goşa babanyň» keramaty, haýyr sah...

Dowamy »

3047 7
Edebiýat, 5 years ago


Hususy işiň lezzeti bir başga

Döwletimizde telekeçilik işi günsaýyn ösýär. Hormatly Prezidentimiziň telekeçiligiň ösmegine ýardam berýän möhüm resminamalarynyň birnäçesi üstünlikli hereket edýär. Men hem ýurdumyzda telekeçiligiň ýaýbaňlanmagy üçin döredilýän amatly şertlerden peýdalanyp öz işimi açdym. Banklar arkaly telekeçilere edilýän hyzmatlaryň gerimi yzygiderli giňeýär. T...

Dowamy »

1548 1
Täzelikler, 6 years ago


«Ahalteke bedewleri milli mirasymyzdyr»

Müňýyllyklaryň dowamynda dünýä medeniýetiniň ösüşini ägirt uly goşant goşan türkmen halky özboluşly medeni mirasyny aýawly saklamak, baýlaşdyrmak we dünýäde giňden wagyz etmek ýörelgelerini soňky ýyllarda Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Behişli bedewlere aýratyn gadyr goýýan, olaryň hüý-häsiýetine belet...

Dowamy »

2110 0
Edebiýat, 6 years ago


“Ak pataň üçin sagbol, Arkadag”

Nowruz ýyl senanamasyna gadam basmagy bilen tebigat janlanyp başlaýar. Baharyň güneşli mylaýym howasy daýhanlara ýere ýyly ýöreýänligini buşlaýar. Bu janlanyş, gözel özgeriş babadaýhanlary ele tohum alyp ekin meýdanlara çykmalydygyny habar berýär. Ekin meýdanlary ekişe taýýarlanyp, ýere tohum taşlanýar. Ekiniň hasyllylgy ilkinji nobatda tohumyň öz...

Dowamy »

1808 0
Täzelikler, 6 years ago


Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe beýik taryhymyzy öwrenmek üçin uly mümkinçilikler döredilýär. Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän “Türkmenistan-Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi” diýip atlandyrylan ýylymyz uly taryhy ösüşlere eýe bolýar. Türkmenistan-Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi bolmak bilen Gündogar we Günbatary birikdiren söwda ýol...

Dowamy »

1814 0
Köneler, 6 years ago


GURBANLYK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ

Älemleri ýokdan bar eden we älemler içinde ýalňyz özüne ybadat etsinler diýip ynsanlary iň ýokary derejede ýaradan, sansyz nygmatlary ynsanlaryň hyzmatyna beren Allatagala hamdy-senalar bolsun. Salam we salawat soň pygamber Muhammet SAW-e onuň maşgalasyna we ashabyna bolsun. Hormatly adamlar bizi...

Dowamy »

1745 0
Köneler, 6 years ago


ŞAÝATLYK ETMEK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ

Älemleri ýokdan bar eden we älemler içinde ýalňyz özüne ybadat etsinler diýip ynsanlary iň ýokary derejede ýaradan, sansyz nygmatlary ynsanlaryň hyzmatyna beren Allatagala hamdy-senalar bolsun. Salam we salawat soň pygamber Muhammet SAW-e onuň maşgalasyna we ashabyna bolsun. Hormatly adamlar bizi...

Dowamy »

1671 0
Köneler, 6 years ago


HEZRETI PYGAMBERIMIZIŇ AHLAGY

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ

Älemleri ýokdan bar eden we älemler içinde ýalňyz özüne ybadat etsinler diýip ynsanlary iň ýokary derejede ýaradan, sansyz nygmatlary ynsanlaryň hyzmatyna beren Allatagala hamdy-senalar bolsun. Salam we salawat soň pygamber Muhammet SAW-e onuň maşgalasyna we ashabyna bolsun. Hormatly adamlar bizi...

Dowamy »

1610 0
Köneler, 6 years ago


ZÄHMET SOŇY REHNETLI

Şöhratly ýylymyzda üstünlikli sepgitleri eýelemek Oguzhan etrabynyň “Deňizhan” daýhan birleşiginiň ähli kärendeçileri ýaly, gant şugundyryny ösdürip ýetişdirýän kärendeçileriniň-de arzyly maksady. Sahawatly toprakdan bu süýjülik ekininiň bereketli hasylyny öndürmekde şugundyrçy kärendeçileriň 11-siniň edýän ýadawsyz tagallasy öz miwesini berip, hoj...

Dowamy »

1499 0
Köneler, 6 years ago


ÝAÝLA ÝARAŞYGY ÝAŞYL MAÝSALAR

Ekerançylykdan döwlet tapan atalarymyzyň: “Ýer berseň akary bilen, mal berseň bakary bilen” diýen dana hikmetine uýýan babadaýhanlarymyz gyş paslynda oba hojalygyndaky möhüm işleri utgaşykly alyp barýarlar. Munuň şeýledigini Oguzhan etrabynyň “Deňizhan” daýhan birleşiginde iş sapary bilen bolanymyzda has aýdyň duýduk. Daýhan birleşiginiň kärendeçil...

Dowamy »

1522 0
Köneler, 6 years ago


IŞEŇŇIR IŞINDEN TANALÝAR

Türkmençilikde “Ir turan işinden dynar”, “Giç ýat, ir tur, alty pişegi artyk ur” diýen ýaly pähimler häli-şindi ulanylýar. Munuň özi tötänden däl. Her bir işi öz wagtynda ýerine ýetiren utýar. Bu daýhançylykda aýratyn zerur zat. Muňa Türkmengala etrabynyň “Türkmenistan” daýhan birleşiginiň kärendeçileri oňat düşünýärler. Bu ýerde meýdan işleriniň ä...

Dowamy »

1571 0
Köneler, 6 years ago