Lebap welaýatynda güýçli ýel turdy

19-njy martda, sagat 16:15-den 18:00 çenli Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherini demirgazyk-günbatardan 22 m/s ýetýän güýçli şemal gurşap aldy.
Türkmenistanyň gündogar sebitinde, ýagny Türkmenabat şäheri we onuň töweregindäki sebitlerde bolan tupan, ýaşaýyş jaýlaryň we döwlet edaralaryň üçeklerine zeper ýetirip, gartaşan agaçlary döwdi. Güý...

Dowamy »

480 6
Täzelikler, 1 month ago


Lebap welaýatynyň administratiw merkezinde gök-miwe önümleri saklanylýan iri sowadyjy toplum guruldy

Türkmenabat şäheriniň günortasynda birbada 3 müň tonna gök-miwe önümleri saklanylýan sowadyjy toplum işe girizilmäge taýýarlanylýar. “Lebapmiwe” welaýat obasenagat birleşiginde habar berlişine görä, täze desganyň gurluşyk-oturtma we işe goýberiş- sazlaýyş işleri umuman tamamlandy, eýýäm iýun aýynda gök-miwe, bakja önümleriniň, üzümiň täze hasyly am...

Dowamy »

810 0
Täzelikler, 2 years ago


Hünärmenleriň gözegçiliginde

Welaýatymyzyň ähli ýerinde bolşy ýaly, Türkmengala etrabynyň hojalyklarynda hem gowaça ekişi giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar. Kemine adyndaky daýhan birleşigi etrapda uly we öňde baryjy hojalyklaryň biri. Her ýylda gowaçadyr bugdaýdan ýokary hasyl alýan daýhan birleşiginiň edermen pagtaçylary Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda hem 2650...

Dowamy »

762 0
Täzelikler, 2 years ago


Türkmenabatly himiýaçylar kükürt kislotasynyň eksportyny ardyrýarlar

Türkmenabadyň himiýa zawodynyň ulag merkezine demir ýol wagon-çelekleriniň täze tapgyry gelip gowuşdy. Golaýda bu ýere esasan eksporta ugratmak üçin kükürt kislotasyny daşamaga niýetlenen wagon-çelekleriň 15-si getirildi. Döwrebap demir ýol çelekleriniň ýene bir tapgyry getiriler.

Kärhana Merkezi Aziýa sebitinde ýokary hilli kükürt k...

Dowamy »

856 1
Täzelikler, 2 years ago


MEHANIZATORLAR TÄZE HASYLYŇ ALADASYNDA

2018-nji ýylda—Türkmenistan—Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda etrabymyz boýunça meýilleşdirilýän pagta hasyly üçin 6100 gektar ýerde agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda sürüm işleri gyzgalaňly alnyp barylýar. Bu ugurda etrabyň tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň hyzmaty bar. Kärhananyň işgärleri traktorlaryň sazlaşykly we bökdençsiz işledilmegini ga...

Dowamy »

964 0
Köneler, 3 years ago


TELEKEÇILIGIŇ AÝDYŇ ÝOLY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Arkadag Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde türkmen telekeçiligi ösüşleriň ak ýoluna düşdi. Halk hojalygynyň döwlete degişli däl çygrynyň çalt depginler bilen ösdürilmegi ilatyň köp sarp edýän harytlaryna, önümlerine bolan isleginiň has doly kanagatlandyrylmagyna giň mümkinçilikleri açdy. Önüm ö...

Dowamy »

946 0
Köneler, 3 years ago


Халач-Керки себити Бейик Йүпек ёлуныӊ угрунда

Гүндогар билен Гүнбатары бирлешдирен ве дүнйә дереҗесинде сөвда-медени гатнашыкларыӊ өсүшине онуӊ тәсир эден Бейик Йүпек ёлы энчеме асырлар бәри тарыхчыларыӊ, сыяхатчыларыӊ, сыясатчыларыӊ, нусгавы дүнйә эдебиятыныӊ бейик векиллериниӊ үнсүни өзүне чекип гелйәр. Милли Лидеримиз бу тема йүзленмек билен Бейик Йүпек ёлуныӊ хас ичгин, хас нетиҗели ве хас...

Dowamy »

997 0
Köneler, 3 years ago


Beýik döwre beýik işler ýaraşýarHormatly Prezidentimiz Türkmen paýtagtyny döwrebap özgertmek barada yzygiderli alada etmek bilen, ýurdumyzyň sebitlerininiň, welaýat merkezleriniň hem ösmegi, täze we görkana keşbe beslenmegi baradaky meseläni üns merkezinde saklaýar. Hut şunuň esasynda Lebap welaýatynyň merkezi – Türkmenabat şäheri-de bezemen binalary, gür bagy-bos...

Dowamy »

1071 0
Köneler, 3 years ago


Allanyň Gudraty

Bir maşgalada, ekizek çaga dünýä inýär. Aradan, üç-dört ýyl geçenden soň, ýaňky çagalaň atasy, aýalyna:" Çagalarmyzam ulaldy, gel şular üçin ýakyn-garyndaşlary çagyryp toý bereli!" Muňada aýaly razy bolýa. Bular, toý berýärler. Hemme şatlanyp, begenip, tans oýnap ýördi. Şol wagt aýaly, ärine: "Çagalar görnenok, gözläp göräýiň" diýýär. Ol adamam hem...

Dowamy »

1147 0
Köneler, 3 years ago


Türkmen palawunyň taýýarlanyşyGerekli zatlar:

5 adamlyk
1 çaý käsesi yag
5 çaý käsesi tüwi
1 kg käşir
2 nahar çemçesi duz
1 kg et(gymmat bolsa towuk eti hem bolar:))
1 sogan we islege bagly 1 düyp sarymsak

Taýýarlanyşy:
Ilki bilen gazanyň içine ýagy guýup eti gowurmaly, ondan soň etiň...

Dowamy »

1217 0
Köneler, 3 years ago


Mart aýynda geçiriljek saýlawlara uly taýýarlyk görülýärBerkarar Watanymyzyň binýady adalatdan bina edilendir. Çünki Gahryman Arkadagymyzyň döwlet dolanyşynda adalaty, aýdyňlygy, hakykaty baş ýörelge edinýär. “Döwlet –adam üçindir” diýen şygar bilen dolandyrylýan döwletimiziň her bir pudagynda, ulgamynda bu durmuşy hakykaty aýdyňlygy bilen duýýarys, görýäris. Adalatyň, hakykatyň üstünl...

Dowamy »

924 0
Köneler, 3 years ago