Beýik Britaniýanyň döwlet karzy ýarym asyryň içinde ilkinji gezek ýurduň JIÖ-niň möçberinden geçdi

Beýik Britaniýanyň döwlet karzy ýarym asyryň içinde ilkinji gezek ýurduň JIÖ-niň möçberinden geçdi
Beýik Britaniýanyň döwlet karzy maý aýynda 1,95 trln funt sterlinge çenli ($2,42 trln) ýokarlandy, bu bolsa ýurduň 100,9% jemi içerki önümine deňleşýär. Bu hökümetden karz almany ýokarlandyrmagy talap eden çökgünlik şertlerinde ykdysadyýeti gol...

Dowamy »

118 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Yslam dininde başga planetalylar

YSLAM DININDE BAŞGA PLANETALYLAR

XXI asyrymyzyñ ösen tehnologiýasy döwründe, indi adamlaryñ Paranormal fenomenler, anomal hadysalar bilen gyzyklanmaýany ýokmuka diýýärin. Başga planetalylaryñ açylmadyk syrlary, näbelli ýitirim bolýan zatlar, wagt gämisinde öñki döwürleriñ adamlary biziñ döwrümize gelmekleri, biziñ döwrümizdäkileriñe...

Dowamy »

310 6
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Türkmenistanyň harby wekilleri Moskwada geçiriljek dabaraly harby ýörişe gatnaşýar

Türkmenistanyň harby wekilleri Moskwada geçiriljek dabaraly harby ýörişe gatnaşýar
Dünýäniň 13 ýurdundan, şol sanda Türkmenistandan harby wekiller 24-nji iýunda Moskwadaky geçiriljek Gyzyl meýdançada 1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli dabaraly harby ýörişe gatnaşarlar. Bu barada Russiý...

Dowamy »

235 1
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

_ýaramaz pikirler Alsgeýmer keseliniň döremegine getirip bilýär

Alymlar: ýaramaz pikirler Alsgeýmer keseliniň döremegine getirip bilýär
Britan alymlary täze barlagyň dowamynda negatiw pikirleriň Alsgeýmer ölüm howply keseliň döremegine getirip bilýändigini ýüze çykardylar. Bu kesel ilki göze ilmeýän alamatlardan başlanýar, soňra wagtyň geçmegi bilen güýçlenýär. Bu barada oane.ws habar berýär.
Uni...

Dowamy »

213 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Alymlar koronawirus özgerip, has ýokuşagan boldy diýip hasaplaýarlar

Alymlar koronawirus özgerip, has ýokuşagan boldy diýip hasaplaýarlar
Ýakynda Floridanyň Skripps ylmy-barlag institutynyň alymlary üýtgeşik bir çaklama bilen paýlaşdylar. Barlagçylaryň pikiriçe, koronawirus mutasiýa geçirýär we öňküsine garanda has ýokuşagan bolýar. Bu barada om1.ru habar berýär.
Koronawirusyň mutasiýa geçiren formasy...

Dowamy »

379 2
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Britan awiakompaniýalary karantin sebäpli hökümeti kazyýete berdi

Britan awiakompaniýalary karantin sebäpli hökümeti kazyýete berdi
British Airways, Ryanair we EasyJet awiakompaniýalary ýurda gelýän ýolagçylara iki hepdelik karantini berjaý etmelidigi baradaky bildirilýän talap sebäpli britan hökümetini kazyýete berdi. Bu barada vedomosti.ru habar berýär. Awiagatnadyjylaryň pikiriçe, 8-nji iýunda güýje gir...

Dowamy »

185 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Beýniniň işini gowulandyrmak üçin 3 önüm

beýniniň işini gowulandyrmak üçin 3 önüm
Ýapon we italýan alymlary kelle beýnisiniň işini gowulandyrmak üçin üç sany önümi atlandyrdylar. Bu önümleriň kabul edilmegi gartaşan adamlarda kognitiw funksiýalaryň ýaramazlaşmagynyň öňüni alyp biler. Bu barada runews24.ru habar berýär.
Şeýle önümleriň birinjisi – kakao, sebäbi onuň miwesi b...

Dowamy »

263 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Amazon ABŞ-nyň polisiýalaryna ýüzi anyklaýjy tehnologiýany ulanmagy gadagan etdi

ABŞ-daky tertipsizlikler sebäpli iri kompaniýalar ýüzi anyklaýjy tehnologiýalary ulanmakdan boýun gaçyrýarlar. Ilki IBM, indi bolsa Amazon we Microsoft kompaniýalary polisiýalara bu gurşawda olaryň önümini ulanmagy gadagan etdiler. Ol ýerde polisiýalaryň elinde tehnologiýa adamlaryň hukuklaryny we erkinliklerini çäklendirýär diýip hasaplaýarlar.

Dowamy »

227 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Pandemiýa netijesinde Ýewropanyň has garyp düşen ýaşaýjyly ýurdy atlandyryldy

Koronawirus pandemiýasynyň täsiri sebäpli Ýewropada Gresiýanyň ýaşaýjylary maliýe taýdan has kynçylyk çekdiler. Bu barada Bloomberg agentligi Intrum AB şwed kompaniýasynyň pikir-soraşmasyna salgylanmak bilen ýazýar. Muny lenta.ru ýetirýär.
Şeýle-de, iň garyp düşen ýurt hökmünde Rumyniýa hem atlandyryldy. Skandinawiýada çökgünligiň negatiw n...

Dowamy »

261 1
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Ýokary okuwa taýýarlyk üçin Türkmenistanyň taryhyndan geçen ýylyň soragnamalary jogaplary bilen

Salam hormatly agzalar, myhmanlar!Ýokary okuw jaýyna synanyanlaryn dykgatyna!2019-njy yyl Turkmenistanyn taryhy ekzamen soragnamalary we jogaplary DOC formatda gowrumi 465 KB imo arkaly gecirilyar.50 soragnama her soragnama üç soragly,her sorag jogaplary bn tayn görnüşde.Soragnama (jogaplary bn)diňe Tkm taryhyňky bar.Yenede fizika,biologiya Himiya...

Dowamy »

390 2
Bilim, mertogly tarapyndan 1 month ago

Merkuriý

Gün Äleminiñ 1-njy planetasy. Radiusy 2439 km, dykyzlygy 5,45 g/sm3, massasy 3,3 • 10.23 kg. Merkuriniñ iç gurluşy barada aŷdylsa, onuñ massasynyñ 80% -e ýetýän we radiusy 1800 km bolan demir ýadrosy bar. Onuñ ikinji we üçünji gatlaklary kremnidendir diýlip hasap edilýär. Ol Günüñ töwereginde 47,89 km/s orta tizlik bilen hereket edip, bir aýlawy 88...

Dowamy »

242 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Yslam dini hakynda gysga wikipediýadan

Yslam yeke Tanryly ve supernational bir dindir. Yslam dinine ynanan adamlara Musulman diyilyar. Pygammeri Hezreti Muhammet'dir.

Yslam dünýä dinleriniň içinde iň ýaşydyr. Muňa garamazdan ol gaty giň gerim bilen dünýä ýaýran dindir. Yslam uýýan adamlaryň sany boýunça dünýäde ikinji ýerde durýan dindir. Sünnüler we şaýylar yslam dininde...

Dowamy »

567 13
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

Alymlar programmistleriň beýnisiniň nähili işleýändigini aýtdylar

Alymlar programmistleriň beýnisiniň nähili işleýändigini aýtdylar
Alymlar programmistleriň öňde goýlan meseläni çözen wagtlarynda beýnisiniň nähili işleýändigini anykladylar. Barlagyň awtorlary bolup Germaniýanyň Saar uniwersitetiniň hünärmenleri çykyş etdiler. Bu barada dni24.com habar berýär.
Eksperimentiň çäklerinde synagdan geçýä...

Dowamy »

290 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

Singapurda ähli ýaşaýjylara aragatnaşyklary yzarlaýjy gurluşy bermegi meýilleşdirýärler

Singapurda ähli ýaşaýjylara aragatnaşyklary yzarlaýjy gurluşy bermegi meýilleşdirýärler
Singapur hökümeti ähli ýaşaýjylary koronawirusy bar bolan adamlar bilen aragatnaşyk eden adamlary hasaba almaga ukyply bolan dakylýan elektron gurluşlar bilen üpjün etmegi meýilleşdirýär. Bu barada Reýter agentliginiň žurnalistlerine salgylanmak bilen reg...

Dowamy »

210 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

Hytaý ýerden daşary ýaşaýşy gözlemek üçin radioteleskopy işe girizmegi meýilleşdirýär

Hytaý ýerden daşary ýaşaýşy gözlemek üçin radioteleskopy işe girizmegi meýilleşdirýär
Hytaý galaktikalaryň emele gelşini we ewolýusiýany, garaňky materiýany öwrenmek hem-de ýerden daşary ýaşaýşy gözlemek üçin Guýçžou welaýatynda Týanýan (“Asman gözi”) ady bilen hem belli bolan dünýäniň iň uly radioteleskopyny FAST-y (Five hundred meter Apert...

Dowamy »

395 11
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

Germaniýada işsizlik 2015-nji ýyldan bäri iň ýokary derejesine ýetdi

Germaniýada işsizlik 2015-nji ýyldan bäri iň ýokary derejesine ýetdi
Germaniýada işsizlik geçen aýda 2015-nji ýyldan bäri iň ýokary derejesine ýetdi, çünki kompaniýalar koronawirus pandemiýasynyň döreden çökgünligi sebäpli müňlerçe iş orunlaryny kemeltmegi dowam etdirdiler. Bu barada vesti.ru habar berýär.
Maý aýynda işsizleriň sany...

Dowamy »

234 1
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

Aý bilen Gün tutulsa...

AÝ BILEN GÜN TUTULSA...


Dünýä döräp adamzat nesli köpelip başlan wagtlaryndan bäri olaryñ ünsüni çekip gelýän geñ-tañsy zatlaryñ biri hem Aý-bilen Günüñ tutulmagy bilen baglanyşykly ynançlar bolsa gerek.
Aý bilen Günüñ tutulmagyny ýazga geçiren ýazyjylardyr taryhçylar şol wagtky ýüze çykan hadysalardyr wakalary hem ýaz...

Dowamy »

370 3
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Gumanoidler perişdemi ýa-da...

GUMANOIDLER PERIŞDEMI ÝA-DA...

Gadymy kitaplaryñ, mifiki çeşmeleriñ ýany bilen dünýä dinleriniñ ylahy kitaplary bolan Injilde we Gurhanda uçýan tarelkalar hakyndaky maglumatlar göze ilip durandyr welin okalýarka ol kän belli bolmaýar.
Uçýan tarelkalar we gumanoidler, başga planetalylar hakdaky ylmy-gözlegler, olaryñ çuñlugy de...

Dowamy »

361 7
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

ABŞ BSGG bilen gatnaşyklaryny doly bes edýär — Donald Tramp

ABŞ BSGG bilen gatnaşyklaryny doly bes edýär — Donald Tramp
ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp Waşingtonyň Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy bilen mundan beýläk hyzmatdaşlygynyň dowam etmekden ýüz öwürýändigini yglan etdi. Bu barada Euronews agentligi habar berýär. Bu gurama meýilleşdirilen serişdeleriň ählisi — ýagny, ýylda 450 mln dollar tö...

Dowamy »

277 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

Mindal damarlaryň sagdynlygyny gowulandyrýar

Mindal damarlaryň sagdynlygyny gowulandyrýar
Londonyň Şa kollejiniň hünärmenleri tarapyndan alnyp barlan derňew işleri köke, çipsi ýaly belli garbanmalaryň mindala çalşyrylmagynyň damarlaryň ýagdaýyna oňyn täsir edýändigini we holesteriniň düzümini peseldýändigini görkezdi. Muny 21mm.ru belleýär.
“American Journal of Clinical Nutriti...

Dowamy »

158 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago