Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty ýokary okuw mekdepleriň arasynda internet olimpiadasyny geçirdi

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty innowasion tehnologiýalar arkaly bedenterbiýäni we sporty ylmy esasda öwrenmek boýunça Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda internet olimpiadasyny gurady.
«Ýaşlarymyz geljege uly ynam bilen, sportda ösüşler sanly ulgam bilen» at bilen geçirilen internet olimpiada innowasion tehnolog...

Dowamy »

126 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

8-nji aprelde Türkmenistanda «Oguz hanyň zehinli nesilleri» atly olimpiadanyň II tapgyry geçiriler

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti tarapyndan geçirilýän «Oguz hanyň zehinli nesilleri» atly integrirlenen olimpiadanyň II tapgyryna (welaýat we Aşgabat şäher tapgyry) ýokary derejede taýýarlyk görülýär.
II tapgyr 8-nji apelde 9-10-11-nji synp mekdep okuwçylarynyň arasynda welaýat merkezlerinde we uniwersite...

Dowamy »

164 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

Gazagystan daşary ýurtly talyplar üçin 550 ýer bölüp berdi

Daşary ýurtlular üçin Gazagystanyň ýokary okuw mekdeplerine grant almak ugrundaky bäsleşik başlandy. Gazagystan Respublikasynyň Ylym we ýokary bilim ministrliginiň Ýokary bilimi ösdürmegiň milli merkeziniň saýtynda ýerleşdirilen maglumata görä, talyp hakly maksatnamasyna daşary ýurt raýatlary, şol sanda Gazagystanyň raýaty bolmadyk milleti gazak ad...

Dowamy »

143 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

4 ýaşly oglanjyk kitabyny neşir eden iň ýaş adam hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Birleşen Arap Emirliklerinden bir oglanjyk dünýäde kitabyny çap eden iň ýaş adam boldy. Ol şol wagt 4 ýyl 218 gün ýaşyndady. Bu barada Ginnesiň rekordlar kitabyna salgylanyp, interfax.ru habar berýär.
Said Raşed Almheýri özüniň “Pil Said we aýy” atly kitabyny çap eden wagty 4 ýyl 218 gün ýaşyndady.
Kitaby ýagşylyk we dostluk barada gü...

Dowamy »

125 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

BAE bilim ulgamyna ChatGPT-ni ornaşdyrmakçy bolýar

The National-yň hasabatyna görä, Birleşen Arap Emirlikleriniň hökümet ýolbaşçylary iň uly tehnologiýa ägirtleri bilen hyzmatdaşlykda tutuş ýurtda ChatGPT çat-botuna esaslanýan onlaýn-mugallymlary işe girizmegi meýilleşdirýär. Bilim ministriniň pikirine görä, bu talyplaryň biliminiň hilini ýokarlandyrar, derrew seslenme tapar we okuwy has interaktiw...

Dowamy »

159 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 5 months ago

Türkmenistanly okuwçylar biologiýa boýunça halkara olimpiadasynda 4 medal gazandylar

Türkmenistanly mekdep okuwçylary biologiýa dersi boýunça geçirilen onlaýn olimpiadasynda 4 sany baýrakly orna — 1 altyn, 1 kümüş, 2 sany bürünç medala mynasyp boldular.2023-nji ýylyň 1-10-njy marty aralygynda London şäherinde (Angliýa) biologiýa dersi boýunça onlaýn görnüşde «Britaniýanyň Biologiýa olimpiadasy» («British Biology Olympiad» BBO — 202...

Dowamy »

148 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Şu ýylda Türkmenistandan 155 dalaşgär Hytaýyň ýokar okuw mekdeplerine iberiler

Türkmenistandan 155 sany raýat geljek okuw ýylynda Hytaýyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim almak üçin ugradylar. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär.
Okuwlar maglumat tehnologiýalary, saglygy goraýyş we lukmançylyk ylmy, bilim we pedagogika ylmy, inženerçilik, tehnologiýalar we tehniki ylymlar, matematika we tebigy ylymlar.
S...

Dowamy »

154 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 6 months ago

Aşgabatda aprel-maý aýlarynda 3 sany Açyk halkara internet olimpiadalary geçiriler

23-28-nji aprel aralygynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde talyplaryň arasynda III Açyk halkara matematika olimpiadasyny ilkinji gezek Aşgabat şäherinde geçirmek göz öňünde tutulýar.
Şeýle hem Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda 2023-nji ýylyň 12-nji aprelinde makroykdysadyýet, 16-njy maýynda dünýä ykdy...

Dowamy »

153 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Türkmenistanly okuwçylar halkara internet olimpiadasynda 3 medal gazandylar

2022-nji ýylyň 23-nji dekabrynda Indoneziýa döwletinde internet arkaly «World Young Biologist Olympiad 2022» (WYBO) atly bäsleşigi geçirildi. Bäsleşikde türkmenistanly mekdep okuwçylary 2 sany altyn we 1 sany kümüş medal gazandylar.
Azerbaýjan, Polşa, Bolgariýa, Hindistan, Malaýziýa, Gyrgyzystan, Meksika, BAE ýaly 20 döwletiň gatnaşmagynda g...

Dowamy »

146 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Türkmenistanyň wekiliýeti Hytaýda bilim alýan türkmen talyplary bilen duşuşdy

6-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Hytaý Halk Respublikasyna amala aşyrýan döwlet saparynyň çäklerinde ýurdumyzyň Hökümet wekiliýetiniň agzalary dostlukly ýurduň abraýly ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan türkmen ýaşlary bilen duşuşdylar. Bu barada «Türkmenistan» gazetiniň elektron neşirinde aýdylýar.
Dostlukly ýurduň abraýl...

Dowamy »

162 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Türkmenistanda 2023-nji ýylda aspirantura, doktorantura we ordinatura kabul ediljekleriň sany tassyklanyldy

Türkmenistanda 2023-nji ýylda ylmyň ugurlary boýunça aspirantura, doktorantura kabul ediljek aspirantlaryň, doktorantlaryň hem-de alymlyk derejelerine dalaşgärlige hasaba alynjak dalaşgärleriň, kliniki ordinatura kabul ediljek ordinatorlaryň sany tassyklanyldy.
Degişli Buýruga Türkmenistanyň Prezidenti 5-nji ýanwarda gol çekdi.
Bu res...

Dowamy »

251 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Bäş ýaşly gyzjagaz kitap ýazyp dünýä rekordyny goýdy

Angliýadan bäş ýaşly gyzjagaz kitap ýazy­p, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Ki­tabyň bezegini hem onuň özi ýerine ýetir­di diýip, UPI agentl­igi habar berýär. Mu­ny gazeta.ru ýetirýär.
Bella Jeý Dark resmi taýdan dünýäde iň ýaş ýazyjy bolup, rek­ord goýdy. Onuň “Azaşan pişik” kitaby 1000-den gowrak nus­ga bilen ýaýrady. Es­eriň nusgasynyň...

Dowamy »

262 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 1 year ago

Russeliň çäýnegi

Russeliň çäýnegi asman çäýnegi diýibem bilinýär. Filozof Bertnard Russel tarapyndan orta atylan analogiýadyr. Bu analogiýa görä bir zady subut etme jogapkärçiligi oňa şübhe duýan kişide däl-de onyň bardygyny aýdýan kişidedir. Bardygyny aýdýan kişi onuň barlygyny subut edýänçä şübhelenýän kişi hiç-hili subut etme jogapkärçiligine eýe däldir.
...

Dowamy »

643 2
Bilim, Panturkist tarapyndan 1 year ago

Islenen.site

Köpimiziň bilýän Islenen.ru saýdymyz Türkmentelecom tarapyndan bloklanypdyr, emma saýdyň döredijilik topary saýdy gysga wagtyň içinde dikeltmegi başardy, ýöne saýt indi täze domene geçdi. Indi saýdyň salgysy Islenen.ru däl-de, Islenen.site boldy. Hemmäňize garaşýarys. Mundan başga-da, saýdyň official çaty hem işläp başlady, onuň salgysy chat.islene...

Dowamy »

1089 3
Bilim, Pegas tarapyndan 1 year ago

Iridiý (himiki element)

Umumy häsiýetnamasy:
Iridiý atom belgisi Ir we atom sany 77 bolan himiki elementdir. Ol öran gaty, kümüşsow ak reňkli, osmiýden soňra iň dykyz, platina toparyna degişli bolan metaldyr. Osmiý 1803-nji ýylda Smitson Tennant tarapyndan açylypdyr. Onuň ady grekleriň älemgoşar hudaýy bolan Irisiň adyna dakylandyr, munuň sebäbi onuň duzlary dürli...

Dowamy »

565 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 year ago

Oguz türkmenleriniň Beýik Hun döwleti

Oguz türkmenleriniň Beýik Hun (Hiung-nu) döwleti geçmişde ata-babalarymyzyň guran jahanşalyklarynyň biridir. Bu döwlet taryh sahnasyna biziň eýýamymyzdan öňki 1200-nji ýylda çykypdyr.

Olaryň ilkinji ýaşan ýerleri Mongoliýanyň topraklary bolup, Hytaý döwleti bilen goňşy eken. Biziň eýýamymyzdan öňki 822-nji ýylda ýazylan Hytaý halkyny...

Dowamy »

579 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 year ago

Nohur ady nireden gelip çykypdyr?

Nohurlaryň gelip-çykyşy dogrusyndaky taryhy materiýallar esasan rowaýatlara daýanýar.
Käbir rowaýatlarda aýdylmagyna görä Nohurlaryň ady Nuh pygamber we onuň gämisi bilen baglanyşykly diýlip hasap edilýär.
Nohurlaryň asyl gelip çykyşy hakynda her hili rowaýatlar il içinde ýaýranam bolsa, bu tirä degişli Taryhy nukdaýnazardan seretmek...

Dowamy »

995 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 year ago

Ebjet hasaby

Ebjet harplaryna deň gelen sanlary esas almak şerti bilen haýsydyr bir taryhy wakalaryň ýa-da birden köp sözleriň, mysra ýa-da goşgyda yzarlap tapmak adaty gadym döwürlerden gözbaş alyp gaýdýar. Muňa jümleleriň hasaby hem diýilýändigini gadymy arap kitaplary habar berýär.
Harplaryň ebjet hasabyna görä sanlary şeýle okamaly: Elif -1; bi -2;...

Dowamy »

524 7
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 year ago

Alp Arslan Beýik Seljukly (Alparslan: Büyük Selçuklu) filmi hakynda

Bilşimiz ýaly, geçen 2021-nji ýylyň 8-nji Noýabrynda Sedat Injiniň taýýarlan we Emre Konagyň ýazmagy esasynda TRT1 türk kanalynda tomaşa edilmäge başlanan ''Alp Arslan Beýik Seljukly'' (Alparslan Büyük Selçuklu) köpbölümli film, gysga wagtyň içinde tomaşaçylaryň söýgüsini gazandy. Geçen Sezonlarda ol ilki ''Oýanyş: Beýik Seljukly'' (Uyaniş: Büyük...

Dowamy »

650 4
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 year ago

ÜÇ YKLYMA ERK EDEN DÖWLET: OSMANLY DÖWLETI

Türkmen halkynyň geçmişinde orta asyrlarda diňe sebit däl, eýsem dünýäniň harby-syýasy ýagdaýyna özüniň täsirini ýetiren wajyp wakalar bolup geçdi. Ol wakalar hakykat ýüzünde halkymyzyň taryhynda täze sahypalary açdy. Olar bir tarapdan öz ýurtlarynda müňýyllyklaryň dowamynda halka oňaýsyz täsirini ýetiren bolsa, beýleki tarapdan bolsa türkmenleriň...

Dowamy »

499 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 year ago