Türkmenistanda ýokary okuw mekdeplerine resminamalary kabul etmek möwsümi tamamlandy

30-njy iýulda Türkmenistanda ýokary okuw mekdeplerine dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek möwsümi tamamlandy. Giriş synaglary 2-nji awgustda ýokary okuw mekdepleriniň ýerleşýän ýerlerinde başlanar.
Resminamalary kabul ediş möwsümi başlamazdan öň, şu ýylda türkmen ýokary okuw mekdeplerinde bakalawr, hünärmen, magistr maksatnamalary boýu...

Dowamy »

242 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 11 months ago

Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi dalaşgärleri çagyrýar

Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
1. Myhmanhana hyzmatlary.
2. Syýahatçylyk hyzmatlary.
3. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş.
4. Jemgyýetçilik iýmitiniň önümleriniň tehnologiýasy.
5. Daşky gurşawy goramak we tebigy...

Dowamy »

245 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 11 months ago

Türkmenistanlylar ABŞ-da okamaga çagyrylýar

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň uniwersitetlerine we kollejlerine okuwa girmek isleýän ýaş türkmenistanlylar “Prep4Sucess” maksatnamasynyň çäklerinde 18 hepdelik taýýarlyk okuwlaryna çagyrylýar.
Güýz möwsüminde geçiriljek okuwlarda okajaklar ABŞ-da okamak üçin zerur bolan “TOEFL” we “SAT” synaglaryna we akademiki taýdan okamak, ýazmak hem-de...

Dowamy »

251 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 11 months ago

Talyp — 2023: Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy

2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):
1. Weterinariýa we zootehniýa (hünär: atçylyk; weterinar lukmançylygy).
II. Bakalawr maksatnamasy (býujet esasynda):
1. Weterina...

Dowamy »

249 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 11 months ago

Talyp — 2023: Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher Mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi

Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
Býujet esasynda:
1. Başlangyç synplarda okatmak.
2. Mekdebe çenli bilim we terbiýe.
Mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebine Ahal welaýatynda hemişelik ýaşaýan Tür...

Dowamy »

250 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 11 months ago

Talyp — 2023: Saçly Dursunowa adyndaky Arkadag şäher lukmançylyk orta hünär okuw mekdebi

Saçly Dursunowa adyndaky Arkadag şäher lukmançylyk orta hünär okuw mekdebi 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:
Býujet esasynda:
1. Şepagatçylyk işi.
2. Laboratoriýa anyklaýyş işi.
3. Bejeriş işi.
4. Fizioterapiýa we dikeldiş işi.
5. Akuşerçilik işi.
6. Ortope...

Dowamy »

248 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 11 months ago

Академия госслужбы при Президенте Туркменистана объявила прием в магистратуру

Академия государственной службы при Президенте Туркменистана объявила приём в число студентов на 2023/2024 учебный год по программе магистра по двум направлениям подготовки:
Экономика и управление (направления подготовки: цифровое управление; государственное управление).
Юриспруденция (направление подготовки: конституционное право).

Dowamy »

252 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 1 year ago

Giriş synaglary okuw jaýlarynyň özünde geçiriler

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2023-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine welaýatlar we Aşgabat şäheri boýunça okuwa kabul etmegiň meýilnamasy;
2023-nji ýylda Türkmenistanyň orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň meýilnamasy tassyklanyldy.
Türkmenistanyň ýokary we orta hünär ok...

Dowamy »

244 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 1 year ago

2023-nji ýylda okuwa kabul etmek boýunça döwlet toparynyň düzümi tassyklandy

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2023-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek boýunça döwlet toparynyň düzümi tassyklanyldy.
Döwlet toparyna 2023-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmäge guramaçylyk-usulyýet taýdan ýolbaşçyly...

Dowamy »

245 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 1 year ago

Talyp — 2023: Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti

MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI

2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):

1. Matematika we mehanika (hünärler: matematika; amaly mate-mat...

Dowamy »

253 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 1 year ago

Talyp — 2023: Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň döwlet lukmançylyk uniwersiteti

MYRAT GARRYÝEW ADYNDAKY TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET LUKMANÇYLYK UNIWERSITETI

2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):

1. Kliniki lukmançylyk (hünärler: bejeriş işi; pediatriýa).

2. Saglyk bar...

Dowamy »

251 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 1 year ago

Talyp — 2023: Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti

ÝAGŞYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI

2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:
I. Hünärmen maksatnamasy:

1. Amaly geologiýa, dag işi, nebitgaz işi we geodeziýa (hünärler: nebit-gaz...

Dowamy »

269 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 1 year ago

Talyp — 2023: Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti

HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI

2023/2024-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:

1. Hukuk işi (taýýarlygyň ugurlary: halkara jemagat hukugy; halkara hususy hukugy).

2. Syýasy ylymlar we sebiti öwreniş (taýýarlygyň ugry: ha...

Dowamy »

258 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 1 year ago

Talyp — 2023: S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti

S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETI

2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):

1. Oba, tokaý we balyk hojalygy (hünärler: ag-ronomçylyk;...

Dowamy »

248 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 1 year ago

Talyp — 2023: Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti

TÜRKMENISTANYŇ OGUZ HAN ADYNDAKY INŽENER-TEHNOLOGIÝALAR UNIWERSITETI

2023/2024-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:

1. Matematika we mehanika (taýýarlygyň ugry: amaly matematika we informatika (inženerler üçin matematika).

2. Bio logiýa y...

Dowamy »

246 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 1 year ago

Talyp — 2023: Telekommunikasiýalar we informatika instituty

TÜRKMENISTANYŇ TELEKOMMUNIKASIÝALAR WE INFORMATIKA INSTITUTY

2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy:

1. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (hünär-ler: maglumat ulgamlar...

Dowamy »

241 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 1 year ago

Talyp — 2023: Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty

TÜRKMEN DÖWLET YKDYSADYÝET WE DOLANDYRYŞ INSTITUTY

2023/2024-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:

1. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugur-lary: ykdysadyýet; ykdysadyýet we hukuk; buhgalterçilik hasaba alnyşy, analiz we audit; ykdysady howpsuzlyk;...

Dowamy »

247 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 1 year ago

Talyp — 2023: Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty

SEÝITNAZAR SEÝDI ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET MUGALLYMÇYLYK INSTITUTY

2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):

I. Bilim we pedagogika (mugal lymçylyk) ylym-l...

Dowamy »

305 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 1 year ago

Talyp — 2023: Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty

TÜRKMEN DÖWLET BINAGÄRLIK-GURLUŞYK INSTITUTY 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):

1. Gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýalary (hü-närler: binagärlik we gurluşyk işl...

Dowamy »

227 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 1 year ago

Talyp — 2023: Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty

DÖWLETMÄMMET AZADY ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI DÜNÝÄ DILLERIINSTITUTY 2023/2024-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:

I. Bakalawr maksatnamasy (býujet esasynda):

I. Bi l im we pedagogika (mugal lymçy lyk) ylym l a-ry (taýýarlygyň ugurl ary: pedagogika bilimi...

Dowamy »

232 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 1 year ago